25/04/2018

22 mart.

25/04/2018

Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2018

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2018

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii iunie 2017 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 90/08.06.2017

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2017 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017.

Raportul auditorului independent cu privire la Situatiile Financiare Individuale

Punctul 3 – Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2017 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

Raportul auditorului independent cu privire la Situatiile Financiare Consolidate

Punctul 4 – Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale anexei nr. 32 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2017

Raport privind procedurile agreate in legatura cu indicatorii financiari conform contractului de credit incheiat cu EURATOM

Punctul 5 – Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2017 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 271.362.466 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 0,90 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 28 iunie 2018 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor, in vederea supunerii spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Punctul 6 – Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru trimestrul IV 2017, intocmit in baza prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Punctul 7 – Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017

Punctul 8 – Aprobarea Strategiei de diversificare a surselor de aprovizionare cu materie prima necesara producerii combustibilului nuclear

La punctul 8 de pe ordinea de zi a AGOA, SNN a publicat Nota  privind aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor a Strategiei de diversificare a surselor de aprovizionare cu materie prima necesara producerii combustibilului nuclear.

Fata de toate informatiile prezentate in aceasta Nota, SNN intelege sa isi protejeze interesele comerciale legitime prin decizia de a nu dezvalui la acest moment date tehnice si financiare relevante in strategia de achizitie de materie prima incluse in Studiul realizat de ISPE si anexele sale, date a caror publicare ar putea afecta negativ aplicarea strategiei si procedurile aferente prin abordari neconcurentiale si opinii pozitive si/sau negative pe baza unor date estimate.

Intelegand, in conditiile legislatiei aplicable dreptul actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA, SNN doreste, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGOA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 13.04.2018, sa adreseze o cerere în scris, în limba română sau în limba engleză, insotita de angajamentul de confidentialitate pentru persoane juridice (click pentru a vizualiza documentul) /angajamentul de confidentialitate pentru persoane fizice (click pentru a vizualiza documentul) , de a primi acces la un sumar executiv al studiului care a stat la baza strategiei prezentate actionarilor.

Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din strada Polona, nr. 65 in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGA 25.04.2018”.

SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 13.04.2018, in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie o copie a sumarului executiv al studiului care a stat la baza strategiei de diversificare a surselor de aprovizionare cu materie prima necesara producerii combustibilului nuclear, incepand cu data de 19.04.2018 si pana la data AGA din 25.04.2018.

Copia sumarului executiv va fi pusa la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din strada Polona nr. 65, in intervalul orar 08:00 – 11:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.

Punctul 17 – Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ale caror mandate au fost prelungite.

Forma actului aditional la contractul de administratie

Punctul 16: Aprobarea mentinerii indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie la nivelul a doua medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar in activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, astfel cum a fost modificata in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1/31.01.2018 in sensul aplicarii prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si in baza art. 18 din OUG nr. 90/2017

Punctele 18 si 19: Solicitarea Ministerului Energiei privind completarea ordinii de zi

Punctul 20 – Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 16.12.2017 – 28.02.2018

Punctul 21 – Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 16.12.2017 – 28.02.2018.

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

 

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (puncte secrete) – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (convocator completat) – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (puncte secrete)   – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  (convocator completat) – click aici

 

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  (puncte secrete)   – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  (convocator completat) – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (puncte secrete)  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  (convocator completat)  – click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA 25.04.2018 (convocator completat)

 

Hotarare

 Hotarare AGOA 5/25.04.2018

Comments are closed.

X