Currently set to No Index

Sunt actionar. Cum particip la AGA si la teleconferinte?

In cadrul AGA SNN pot participa doar actionarii care sunt inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, comunicata in convocatorul AGA.

Data de referinta:  Data calendaristica stabilită de Consiliul de Administraţie al societăţii, care serveşte la identificarea acţionarilor care au dreptul să participe la AGA şi să voteze în cadrul acesteia. Data de referinţă trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului AGA completat şi anterioară AGA

SNN anunta desfasurarea unei sedinte AGA prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, pe site-ul companiei, pe platforma dedicata informarii publice operata de ASF si intr-un ziar de circulatie nationala, in conformitate cu legislatia aplicabila, cu cel putin 30 de zile inainte de data de desfasurare a sedintei.

Actionarii SNN pot participa la luarea deciziilor in AGA, dupa cum urmeaza:

– prin prezenta in sala, pe baza identificarii cu cartea de identitate

– prin vot prin reprezentant cu imputernicire speciala

– prin vot prin reprezentant cu imputernicire generala

– prin vot exprimat prin buletin de vot prin corespondenta

Identificarea in registrul actionarilor:

 1. a) In cazul actionarilor persoane fizice prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acţionari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;
 2. b) In cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:

(i) Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii români, sau pașaport pentru cetațenii straini),

(ii) Certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de 14 Registrul Comerțului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acţionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

(iii) Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Statului Român, calitatea de reprezentant legal se face cu copia decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi insoțite de traducerea autorizata in limba româna sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului.

 1. În ziua şi la ora stabilite în convocare, actionarii se pot prezanta in locatia de desfasurare comunicata cu actul de indentitate.
 2. Secretariatul tehnic va indentifica actionarul in registrul transmis de Depozitarul Central aferent datei de referinta si va oferi actionarului un talon de prezenta si buletinele de vot pentru punctele de pe ordinea de zi.
 3. Discutiile din cadrul AGA sunt inregistrate audio, iar prezenta actionarului in sala reprezinta acceptul acestuia pentru inregistrarea eventualelor sale intrebari si comentarii exprimate in cadrul sedintei. În cazul în care participanții vor dori să obțină o copie de pe înregistrările efectuate, acestea vor fi disponibile la sediul SNN, contra cost (costul nu va depăși valoarea cheltuielilor efectuate de SNN cu inscripționarea înregistrării pe suport material), în termen de 15 zile de la data ședinței AGA.
 4. Sedinta este deschisa de Presedintele Consiliului de Administratie sau de membru CA care ii tine locul.
 5. Actionarii isi pot exprima votul pentru punctele de pe ordinea de zi prin bifarea optiunii de vot pe buletine si inmarea lor persoanelor care le colecteaza pentru centralizare.
 6. Fiecare actionar se poate înscrie la cuvânt prin ridicarea mâinii. Pentru corecta menţionare în procesul verbal de şedinţă, la oricare luare de cuvânt acționarul își va spune numele complet. În cadrul ședinței AGA, înscrierea la cuvânt se poate face doar în legătură cu subiectele înscrise pe ordinea de zi. În scopul de a asigura posibilitatea tuturor celor interesați de a lua cuvântul în cadrul AGA, fiecare vorbitor îşi va limita discursul la maximum 3 minute. În cazul în care unul dintre vorbitori va depăşi limita menționată mai sus, Președintele va putea dispune întreruperea vorbitorului.
 7. Pentru stabilirea corectă a cvorumului și a rezultatelor votului asupra fiecărei hotărâri, este interzisă ieşirea sau intrarea în sala de şedinţă între momentul verificării cvorumului de prezenţă şi finalizarea procedurii de votare aferentă hotărârii respective.
 8. Solemnitatea ședinței AGA va fi asigurată de către Preşedintele de ședință care va putea dispune evacuarea din sală a persoanelor ce tulbură buna desfășurare a ședinței sau care adresează injurii la adresa celorlalți participanți la ședința AGA.
 9. Hotararile adoptate in cadrul AGA vor fi publicate de catre SNN dupa ora 18:30 in ziua in care s-a desfasurat sedinta prin transmiterea unui raport curent catre BVB, ASF si postarea hotararilor pe site-ul SNN.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, potrivit reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara, in cuprinsul careia se va indica modul in care reprezentantul va exercita votul. Acționarii pot mandata alte persoane, cu excepția membrilor Consiliului de Administratie, Directorul General, Directorilor, angajaților SNN, pentru a-i reprezenta și a vota în AGA pe baza unei imputerniciri speciale, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Imputernicirile speciale trebuie completate de catre actionar (in trei exemplare originale: un formular pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru SNN), semnate si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in AGA de catre un singur Mandatar, avand o imputernicire speciala acordata pentru AGA.

In acest scop, SNN va pune la dispoziția acționarilor, pe pagina de internet a companiei, cu cel putin 30 de zile inainte de data AGA, formulare de imputernicire specială redactate atât în limba română, cât și în engleză, acționarii putând completa fie formularul în limba română, fie pe cel in limba engleza.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată. Reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat.

Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

a) pentru acționari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al acţionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetațenii români, sau paşaport pentru cetațenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine);

b) pentru acționari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acţionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, şi care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA; in cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitații de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

(ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;

(iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetațeni români, sau paşaport, pentru cetațeni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil – daca exista in țara de origine).

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi insoțite de traducerea autorizata in limba româna sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului.

Acționarul care își exercită dreptul de vot astfel are obligația de a transmite imputernicirea specială fie

 • în original, la adresa indicată în convocator, fie
 • prin e-mail, cu semnătură electronica extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@nuclearelectrica.ro , astfel încât aceasta să fie recepționată de către SNN, cu 48 de ore înainte de data primei convocări AGA, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare

In temeiul art. 92, alin. (10) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, reprezentarea actionarilor în AGA se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Astfel, actionarul poate acorda o imputernicire generala a carei durata de valabilitate nu va depasi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a unuia sau mai multor emitenţi identificaţi în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar , in conformitate cu prevederile legale.

Imputernicirile generale se pot descarca de pe site-ul SNN din sectiunea aferenta fiecare AGA.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale, se depun la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunarea generala in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de SNN, facanduse mentiunea despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a) este un actionar majoritar al societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar; b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supreaveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prezavute la lit. a); c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prezavute la lit. a);

d) este sotul, ruda dau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrate sau conducere sau dintre angajatii sai.

Documente ce insotesc imputernicirea generala:

a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

b) pentru acționari persoane fizice – copie de pe actul de identitate al acţionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetațenii români, sau paşaport pentru cetațenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine); c) pentru acționari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acţionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii

ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; in cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitații de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetațeni români, sau paşaport, pentru cetațeni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil – daca exista in țara de origine).

SNN va accepta o împuternicire generală pentru participarea şi votarea în cadrul unei AGA, dată de un acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, cu modificările şi completările ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acţionar dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului 6/2009, este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declaraţia prevăzută mai sus trebuie depusă la SNN în original, semnată şi, după caz, ştampilată, fără îndeplinirea altor formalităţi.

Votul prin corespondență poate fi utilizat de orice acționar, persoană fizică sau juridică, în cadrul oricărui tip de AGA. În scopul exercitării votului prin corespondență de către acționari, SNN va elabora, tipări și va pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala sa, buletinele de vot special aferente fiecărei AGA, redactate atât în limba română, cât și engleză, acționarii putând completa fie formularul în limba română, fie pe cel în limba engleză. Buletinele de vot prin corespondenta vor fi publicate pe pagina de Internet a SNN cu cel puţin 30 de zile anterior datei AGA.

Buletinele de vot trebuie să fie datate şi să conţină numele în clar și semnătura autorizată a acționarului SNN. Buletinele de vot trebuie să fie transmise către SNN fie

(i) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, fie

(ii) în original, personal, printr-un reprezentant, prin poştă sau serviciu de curierat la adresa menţionată în convocator, cu 48 de ore inainte de data organizarii AGA.

 

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

a) pentru acționari persoane fizice – copie de pe actul de identitate al acţionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A. și daca este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetațenii români, sau paşaport pentru cetațenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

b) pentru acționari persoane juridice:

(i) Certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acţionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, şi care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

(ii) Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului. In cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitații de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

 

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi insoțite de traducerea autorizata in limba româna sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului.

In situaţia in care ordinea de zi va fi completata, iar acţionarii nu trimit imputernicirile speciale şi/sau buletinele de vot prin corespondenţa actualizate, imputernicirile speciale şi buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc şi pe ordinea de zi completata.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie, pentru numirea si revocarea auditorului financiar si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Conform art. 92 alin. (19) din Legea 24/2017, in cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor se află rezoluţii care necesită votul secret, votul acţionarilor participanţi în mod personal sau prin reprezentant, precum şi al celor care votează prin corespondenţă va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului faţă de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinţei privind caracterul secret al votului. Urmatoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica in cazurile obligatorii, in vederea asigurarii caracterului secret al votului in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor:

a) secretarii tehnici ai adunarii vor inmana fiecarui actionar un buletin de vot care va indica numarul de actiuni ale acestuia si instructiuni referitoare la modul de vot;

b) fiecare actionar va vota prin completarea buletinului si depunerea acestuia la secretarii adunarii/comisia tehnica, care vor stabili rezultatul votului.

In cazul votului prin intermediul buletinelor de vot prin corespondenta/imputernicirilor speciale, in vederea asigurarii caracterului secret al votului in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, societatea va publica pe pagina proprie de Internet cu cel putin 30 de zile anterior datei AGA buletine de vot speciale pentru acele puncte care necesita vot secret, insotite de instructiuni specifice pentru exprimarea votului si transmiterea acestuia.

Pentru punctele cu vot secret de pe ordinea de zi, se va vota utilizand buletinul de vot special care va fi introdus intr-un plic separat, sigilat, semnat si stampilat, dupa caz, pe care va fi mentionat “Pentru punctele cu vot secret de pe ordinea de zi a AGA” si introdus ulterior in plicul ce contine voturile pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGA, cat si documentele aferente.

In conformitate cu prevederile art. 92, alin (3) din Legea nr. 24/2017, art. 1171 , alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 7, alin. (1) din Regulamentul nr. 6/2009, precum si ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) In cazul actionarilor persoane fizice, sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice sa fie insotite de:

– certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.;

– calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN (registrul actionarilor) de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

– documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

b) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

c) Sa contina dispozitii ce intra in atributiile adunarii; d) să fie transmise și înregistrate la sediul social al SNN din București, sector 1, Str. Polona, nr. 65, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Fiecare actionar poate adresa Consiliului de Administraţie intrebari in scris aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, înaintea datei de desfăşurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de web a Societatii www.nuclearelectrica.ro in format intrebare-raspuns. Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

In cazul in care pe ordinea de zi a AGA se afla numirea de administratori, conform art. 125 alin (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, actionarii SNN pot face in scris propuneri de candidatii pentru posturile de administratori in care vor mentiona informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia respectiva (CV), pana la data indicate in convocator. Cerintele de identificare mentionate in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarii care fac propuneri privind candidatii pentru posturile de administratori. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii la sectiunea Relatii cu Investitorii, Adunarea Generala a Actionarilor, putand fi completata de actionari. La sfarsitul perioadei de transmitere a propunerilor, vor fi afisati pe site-ul societatii candidatii propusi de actionari pentru calitatea de administratori care vor fi inscrişi pe buletinele de vot in ordinea alfabetica a numelui. Formularele de procuri speciale si formularele de buletine de vot actualizate cu propunerile transmise de actionari se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului AGA completat, la sediul societatii si pe site-ul www.nuclearelectrica.ro, dupa finalizarea termenului de transmitere a propunerilor pentru functiile de administratori si inscrierea propunerilor formulate de actionari pe formularele de vot.

Instructiune privind participare la teleconferinta cu investitorii, analistii, brokerii si actionarii SNN 

 

Teleconferintele SNN sunt realizate prin intermediul serviciului specializat online GoToMeeting (https://www.gotomeeting.com/) , platforma ce permite conectarea simultana a participantilor atat prin telefon  cat si prin calculator (VoIP), difuzarea live a prezentarii catre participantii care se afla in fata unui calculator/dispozitiv mobil si inregistrarea discutiilor.

Cum pot participa la teleconferinta?

Teleconferinta este deschisa tuturor analistilor financiari, investitorilor, brokerilor si actionarilor SNN, pe baza de inscriere prealabila.

Pentru a primi datele de conectare la teleconferinta (numar de telefon, cod de acces si adresa web pentru logare de pe calculator), va rugam sa transmiteti un email la adresa investor.relations@nuclearelectrica.ro in care sa specificati numele, numarul de telefon si adresa de email (daca este diferita de cea de pe care ne contactati) si calitatea dumneavoastra (analist, investitor, broker, actionar).

SNN va trimite pe email fiecarei persoane inscrise toate datele necesare conectarii pentru cele doua optiuni posibile:

 1. Conectare telefonica, prin apelarea unui numar de telefon  si introducerea unui cod de acces. In paralel cu conexiunea telefonica, puteti accesa si linkul de logare primit pe email de la un calculator sau dispozitiv mobil pentru a vizualiza live prezentarea managementului SNN. In cazul in care nu aveti un cont creat pe site-ul GoToMeeting, este necesara descarcarea si instalarea in calculator a unui executabil care va rula aplicatia GoToMeeting si va va conecta direct la sedinta. O sa fiti solicitati sa introduceti un nume si o adresa de email pentru identificare in teleconferinta.
 2. Conectare prin VoIP. Dupa accesarea adresei web din emailul de invitatie si conectarea la platforma GoToMeeting, selectati “Computer audio”. Pentru aceasta varianta, aveti nevoie de casti audio si eventual, microfon pentru a putea adresa intrebari. Fiind conectat la platforma GoToMeeting, veti putea urmari live prezentarea oferita de managementul SNN.  In cazul in care nu aveti un cont creat pe site-ul GoToMeeting, este necesara descarcarea si instalarea in calculator a unui executabil care va rula aplicatia GoToMeeting si va va conecta direct la sedinta. O sa fiti solicitati sa introduceti un nume si o adresa de email pentru identificare in teleconferinta.

Cum pot pune intrebari?

Dupa finalizarea prezentarii oferite de management, puteti adresa intrebari fie telefonic, prin specificarea numelui si a calitatii dumneavoastra, fie prin microfon de pe platforma GoToMeeting, fie in sectiunea de “Chat” disponibila in platforma, pentru participantii care nu sunt conectati telefonic si nu dispun de un microfon. Intrebarile din sectiunea “Chat” vor fi abordate fie in cadrul teleconferintei, fie ulterior pe email, urmand ca raspunsul sa fie acordat in termen de maxim 48 de ore.

Inregistrarea teleconferintei

Precizam faptul ca in conformitate cu standardele internationale privind relatiile cu investitorii, teleconferinta urmeaza sa fie inregistrata si pusa la dispozitia publicului pe site-ul SNN. Participarea dumneavoastra reprezinta acceptul dumneavoastra pentru inregistrarea si postarea inregistrarii online.

Inregistrarea si prezentarea vor fi diponibile pe site-ul SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/Prezentari, imediat dupa incheierea teleconferintei.

X