11/07/2017

8 iun.

11/07/2017

Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor SNN din data de 11.07.2017

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii iunie 2017 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 90/08.06.2017

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului I al anului 2017 , intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu SN Nuclearelectrica SA si cu prevederile din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Raport trimestrial al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2017

Punctele 3 si 4: 3. Informare privind modul de aducere la indeplinire a solicitarii actionarului majoritar formulata in AG A din 24.04.2017, privind luarea masurilor necesare clarificarii/solutionarii aspectelor evidentiate de auditorul independent in raportul asupra situatiilor financiare aferente anului 2016.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Admin istratie al carui mandat a expirat la data de 25.04.2017, pentru exercitiul financiar 2016.

Punctul 5: Aprobarea numirii firmei Mazars Romania S.R.L. in calitate de auditor financiar pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2017, 2018 si 20 19 . (vot secret)

Punctul 7: Alegerea doamnei Elena Popescu in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA. (vot secret)

Punctul 10: Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat in forma  aprobata de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 24.04.2017 cu noul administrator

Forma contractului de mandat

Punctele 11 si 12: 11. Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru administratorul SNN al carui contract de mandat expira la data de 23.12.2017, respectiv a sumei de 9.126 lei/luna, aprobata pentru administratorii numiti pe o perioada provizorie de 4 luni prin Hotararea AGOA nr. 2/24.04.2017. Valoarea indemnizatiei fixe brute lunare este valabila incepand cu luna mai 2017 .

12. Mandatarea reprezentantului Ministerului Ene rgiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat – in forma aprobata de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 24.04.2017 – cu administratorul al carui contract de mandat expir a la data de 23.12.2017 pentru perioada ramasa pana la finalul mandatului. Contractul de administrare nr 10/23.12.2013, incheiat cu cu administratorul al carui contract de mandat expira la data de 23.12.2017 va inceta automat la momentul semnarii contractu lui de mandat in forma aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 24.04.2017.

Forma contractului de mandat

Punctul 13: Nota privind propunerea Consiliului de Administratie referitoare la distribuirea dividendelor in conformitate cu prevederile art. II si art. III din OUG nr. 29/2017

Punctul 14: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 16.03.2017 – 30.04.2017 , conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. l09/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Punctul 15: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr – o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 16.03.2017 – 30.04.2017 care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea Strategiei si Planului de actiuni actualizate pentru Proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda.

Anexe la nota privind aprobarea Strategiei si Planului de actiuni actualizate pentru Proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda

Punctul 3: Aprobarea acordarii de catre SNN a unui imprumut convertibil in actiuni in valoare de maxim 4.000.000 lei filiale i S.C. Energonuclea r S.A. in vederea finant arii activitatilor de intretinere si conservare a amplasamentului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda

 

Solicitare de informatii din partea Ministerului Energiei

Solicitare de informatii din partea Ministerului Energiei

Adresa de raspuns la solicitarea Ministerului Energiei

 

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (puncte secrete)  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (puncte secrete)  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  (puncte secrete)  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA   – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (puncte secrete) – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect de hotarare AGOA

Proiect de hotarare AGEA

 

Hotarari

Hotararea AGOA nr. 3/11.07.2017

Hotarare AGEA nr. 4/11.07.2017

Comments are closed.

X