Servicii de traducere si retroversiune pentru o perioada de 12 luni

12 iun.

Servicii de traducere si retroversiune pentru o perioada de 12 luni

CATRE TOTI CEI INTERESATI

 

Entitatea contractanta: SN Nuclearelectrica S.A. (SNN), cu sediul in str. Polona nr. 65, Bucuresti, Sector 1, cod postal 010494, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00 va invita sa transmiteti propunerea de oferta pentru:

 1. Obiectul contractului: Servicii de traducere si retroversiune pentru o perioada de 12 luni.
 2. Metoda de atribuire aplicata: Achizitie directa, in temeiul art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
 3. Descriere servicii:

Achizitia are ca obiect servicii de traducere si retroversiune prestate de firme specializate, cu angajati sau colaboratori care detin atestat de traducatori. De asemenea, la solicitarea SNN se vor presta si servicii de legalizare notariala a traducerilor.

Tipurile de documente si cantitatile estimate pentru care vor fi necesare servicii de traducere si retroversiune, si, dupa caz, de legalizare notariala, sunt descrise la cap. 2 si 3 din Caietul de sarcini anexat.

 1. Durata de prestare: in baza contractului sectorial incheiat pentru o perioada de 12 luni.
 2. Data limita de depunere a ofertelor: 18.06.2020. Ofertele se vor transmite prin e-mail la adresa apistol@nuclearelectrica.ro.
 3. Ofertele vor fi elaborate in limba romana.
 4. Oferta va cuprinde urmatoarele parti:
 • Calificare:

a) Ofertantii vor prezenta Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 99/2016 (Formular nr. 1). In cazul in care operatorul economic se afla intr-una din situatiile potential generatoare de conflict de interese, astfel cum acestea sunt descrise la art. 73 alin. (1) lit. d) si e) din Legea 99/2016, oferta sa va fi respinsa.

b) Ofertantii vor prezenta Certificat constatator emis de Oficiul National Registrul Comertului (ONRC) in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului sau. Informatiile cuprinse in cadrul Certificatului constatator / documentului similar trebuie sa fie reale / actuale la data prezentarii documentului.

Nota: Din certificatul constatator vor putea fi identificate informatii referitoare la:

– date de identificare, inclusiv stare firma, forma de organizare etc.

– sediul social: act sediu, durata sediului;

– actionari, asociati, persoane imputernicite – pentru verificarea conflictului de interese;

– activitati autorizate;

– fapte aflate sub incidenta art. 21, lit. e-h) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata (urmarire penala, condamnare penala a firmei, dizolvare, lichidare, insolventa);

– situatia financiara etc.

c) Fiecare ofertant va prezenta Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani raportat la data publicarii anuntului publicitar (Formular nr. 2), care va contine obiectul contractelor, valori, perioadele de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati/entitati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca au fost prestate servicii similare in valoare cumulata de minim 70.000 Lei fara TVA. Lista va contine minim 5 contracte de traducere si retroversiune in/din limba engleza, din domeniile: industrial, financiar, nuclear, economic, juridic, corporatist, care sa aiba o valoarea cumulata de cel putin 70.000 lei fara TVA. Se vor anexa minim 2 recomandari de la beneficiarii contractelor incluse in Lista.

d) Ofertantii vor prezenta o Listă a personalului propus pentru executarea contractului cu SNN (Formularul nr. 3), care trebuie sa contină minim 10 traducatori autorizati (fie angajati ai ofertantului, fie colaboratori), dintre care cel putin un traducator autorizat in limba chineza, unul in limba franceza, unul in limba rusa si 7 traducatori autorizati in limba engleza.

Lista cu personalul propus pentru prestarea contractului va fi insotita, pentru fiecare persoana din lista, de CV-uri, copii dupa Atestatul de traducator autorizat pentru fiecare persoana propusa in Lista, emis de de institutiile responsabile ale Statului Roman (Ministerul Justitiei si Ministerul Cultelor si Culturii), contractul de colaborare (daca este cazul) precum si documente din care sa rezulte vechimea ca traducator autorizat. Din documentele prezentate trebuie sa rezulte toate informatiile necesare in vederea calculului punctajului conform celor mentionate la pct. 9 de mai jos.

e) Ofertantii vor demonstra ca au implementat un sistem de management al calitatii conform standardului SR EN15038:2006 – Standard de calitate pentru serviciile de traducere, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate, la nivel national sau international.

In acest sens, ofertantii vor prezenta Certificatul SR En 15.038:2006 emis de organisme de certificare acreditate, valabil la data prezentarii.

 • Oferta tehnica – in care va fi descris punct cu punct modul in care sunt respectate cerintele Caietului de sarcini.
 • Oferta financiara – se va completa Formularul nr. 4. Pretul ofertat va cuprinde toate cheltuielile de prestare a serviciilor.
 1. Propunerea de contract sectorial anexat este ferma si nemodificabila si va fi insusita de catre Prestator.
 2. Criteriul de evaluare aplicabil ofertelor: Cel mai bun raport calitate-pret.

Factorii de evaluare si algoritmul de calcul sunt:

Factorul 1 – Tariful mediu ofertat – va fi punctat cu 50 puncte

Ofertantii vor prezenta tarifele unitare (exprimate in lei/pagina) astfel:

Limba Traducere revizuita in regim normal (lei/pagina) Traducere revizuita in regim de urgenta (lei/pagina) Tarif suplimentar pentru servicii de legalizare notariala a traducerii

(lei/pagina)

Tarif mediu

(lei/pagina)

0 1 2 3 4
Engleza->Romana T mediu 1
Romana -> Engleza T mediu 2
Franceza->Romana T mediu 3
Romana ->Franceza T mediu 4
Chineza – >Romana T mediu 5
Romana -> Chineza T mediu 6
Rusa -> Romana T mediu 7
Romana > Rusa T mediu 8
T mediu* (lei/pag.)

 

Unde T mediu* = [Tmediu 1 + T mediu 2 + … + T mediu 8]/8

Algoritm de calcul punctaj:

Pentru oferta cu cel mai mic tarif mediu T min se va acorda punctajul maxim respectiv 50 de puncte.

Pentru celelalte oferte Tn se va acorda punctaj:50 x (Tmin /Tn).

Factor 2 – Experienta personalului propus pentru indeplinirea contractului – va fi punctat cu 25 de puncte

Prin experienta similara se intelege realizarea de traduceri pentru domeniile: industrial, financiar, nuclear, economic, juridic, corporatist, a traducatorilor autorizati propusi pentru prestarea serviciilor.

Algoritm de calcul:

Pentru fiecare oferta se va calcula media aritmetica (N) a numarului de ani de experienta in domeniile indicate a traducatorilor propusi in respectiva oferta.

Oferta cu N maxim va primi 25 de puncte.

Pentru celelalte oferte punctajul se calculeaza astfel: 25 x (N oferta curenta / N maxim).

Nota: Vor fi punctati 5 traducatori din Lista de 10 traducatori prezentata in oferta, fiecare din cei 5 avand cel putin 5 ani experienta in domeniu. La calculul punctajului vor fi luati in considerare traducatorii cu experienta cea mai mare in domeniu.

Factor 3 – Calitatea traducerii documentului pus la dispozitie de SNN – va fi punctat cu 25 puncte

Algoritm de calcul:

Entitatea contractanta va pune la dispozitia operatorilor economici un document in limba romana (anexa la caietul de sarcini) care va fi tradus de acestia in limba engleza si depus in cadrul ofertei.

Pentru fiecare oferta se va acorda punctaj astfel:

 • Maxim 10 puncte pentru intelegerea sensului textului si adaptarea in engleza (inversiuni, acorduri, intercalari de fraze).
 • Maxim 10 puncte pentru utilizarea limbajului specific domeniului nuclear.
 • Maxim 5 puncte pentru stil, registru artistic, exprimare armonioasa si cursiva, utilizarea prepozitiilor si conjuctiilor potrivite.

Punctajul total al fiecarei oferte se va calcula prin insumarea punctajelor obtinute pentru Factorii 1, 2 si 3 de mai sus.

 1. Sursa de finantare: Venituri proprii SNN. Valoarea estimata a achizitiei este de 130.000 lei fara TVA.
 2. Valabilitate oferta: 30 zile de la data limita de depunere.

Documente puse la dispozitie pentru ofertanti:

Caiet de sarcini

Propunere contract – Servicii traducere

Formulare  

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. +4021.203.82.70 – Anda Pistol – Serviciul Achizitii Servicii si Lucrari sau la adresa de e-mail apistol@nuclearelectrica.ro.

Comments are closed.

X