Currently set to Index
Currently set to Follow

Actele normative care reglementează organizarea si functionarea

 • HOTARARE Nr. 365 din 2 iulie 1998 privind infiintarea Companiei Nationale de Electricitate – S.A., a Societatii Nationale „Nuclearelectrica” – S.A. si a Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate „Renel”
 • OSGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice
 • HG583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public
 • Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
 • Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • Legea 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • Legea nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare republicata
 • Legea 63 / 2018 pentru modificarea si completarea Legii 111/1996 privind privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare
 • Ordin CNCAN 65/2003 Norme privind autorizarea sistemelor de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare – NMC 01
 • Ordin CNCAN 66/2003 Norme privind cerintele generale pentru sistemele de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare – NMC 02
 • Ordin CNCAN 67/2003 Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate la evaluarea si alegerea amplasamentelor instalatiilor nucleare – NMC 03
 • Ordin CNCAN 68/2003 Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de cercetare – dezvoltare in domeniul nuclear – NMC 04
 • Ordin CNCAN 69/2003 Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate la proiectarea instalatiilor nucleare – NMC 05
 • Ordin CNCAN 70/2003 Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de aprovizionare destinate instalatiilor nucleare – NMC 06
 • Ordin CNCAN 71/2003 Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de fabricare a produselor si de furnizare a serviciilor destinate instalatiilor nucleare – NMC 07
 • Ordin CNCAN 72/2003 Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de constructii-montaj destinate instalatiilor nucleare – NMC 08
 • Ordin CNCAN 73/2003 Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de punere in functiune a instalatiilor nucleare – NMC 09
 • Ordin CNCAN 74/2003 Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii pentru exploatarea instalatiilor nucleare – NMC 10
 • Ordin CNCAN 75/2003 Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate la dezafectarea instalatiilor nucleare – NMC 11
 • Ordin CNCAN 76 /2003 Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate la producerea si utilizarea softurilor pentru cercetare, proiectare, analize si calcule destinate instalatiilor nucleare – NMC 12
 • Ordin CNCAN 407/2004 Norme pentru stabilirea claselor de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii in fabricarea produselor si realizarea serviciilor destinate instalatiilor nucleare – NMC 13
 • Ordin CNCAN 236 Ordinul nr. 236/2014 pentru modificarea Normelor privind autorizarea sistemelor de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 65/2003, şi pentru modificarea şi completarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de aprovizionare destinate instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 70/2003
 • OSGG 600 privind aprobarea Codului de control intern / managerial al entitatilor publice
 • Ordin CNCAN MOf 712 / 2015 Norme privind politica de Securitate nucleara si evaluare independenta a securitatii nucleare, NSN 20
 • HG 729 / 2018 Hotarare privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare
 • Ordine CNCAN 132/2017 pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor şi utilizarea experienţei de exploatare pentru instalaţiile nucleare (NSN-18)
 • Ordin CNCAN 108/2017 pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor care exploatează instalaţii nucleare (NSN-23)
 • Ordin CNCAN 341 / 2018 pentru aprobarea Ghidului de Securitate nucleara privind pregatirea retehnologizarii instalatiilor nucleare (GSN-07)
 • Ordin CNCAN 336 / 2018 Norme privind autorizarea instalatiilor nucleare (NSN 22)
 • Ordin CNCAN 81 / 2019 Norme privind transparenta decizionala in procesul de autorizare a instalatiilor nucleare
 • Ordin CNCAN 182/2019 Ghid privind dezvoltarea si evaluarea culturii de securitate nucleara (GSN 09)
 • Ordin CNCAN 237/2019 Norme privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear
 • Ordin CNCAN 322/2019 pentru aprobarea Normelor privind interfetele dintre securitatea nucleara, securitatea radiologica, protectia fizica, protectia impotriva amenintarilor cibernetice si controlul de garantii nucleare (NSN-26)
 • Ordin CNCAN 86/2020 Normele fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare (NSN-21 rev.1)
 • Ordin CNCAN 114/2020 Norme privind utilizarea standardelor pentru evaluarea si imbunatatirea continua a securitatii nucleare pentru centralele nuclearoelectrice (NSN-27)
 • Ordin CNCAN 122/2020 Norme de securitate nucleara privind supravegherea, intretinerea, testarea si inspectiile in exploatare pentru instalatiile nucleare (NSN-16 rev.1)
 • Ordinul CNCAN 338/2018 Ghid privind indeplinirea obiectivului general de securitate nucleara stabilit prin Normele fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare
 • Legea  nr. 155/24.07.2020 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 si privind modificarea si completarea altor acte normative
 • Lege nr. 220/27.10.2008 (republicata) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • Ordinul 25/22.10.2004 pentru aprobarea Codului commercial al pietei angro de energie electrica
 • Ordinul presedintelui ANRE nr. 49/2013 (forma consolidată)pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică
 • Ordinul 68/2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de echilibrare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2014
 • Ordinul 61/12.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice
 • Ordinul 32/19 iulie 2016 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi termice şi privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
 • Ordinul 50/10 aprilie 2019 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare
 • ORDIN nr. 202 din 11 noiembrie 2019 pentru modificarea Regulamentului de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013, şi pentru abrogarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2013
 • Ordinul 62/2020 pentru aprobarea Regulilor comerciale privind colectarea, prelucrarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică
 • Ordinul 63/31.03.2020 privind aprobarea programului de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condițiilor de decontare la un interval de 15 minute
 • Ordinul 64/31.03.2020 privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării
 • Ordinul 27/31.03.2021 privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
 • Ordinul 64/31.03.2020 privind modificarea Regulamentului privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării
 • Ordinul 194/28 octombrie 2020 privind aprobarea Procedurii privind soluționarea reclamațiilor părților interesate în sectorul energiei
 • Ordinul 197/2020  privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015
 • Ordinul 33/26 mai 2021 privind modificarea si completarea Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea – preţ unic de dezechilibru aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020, și abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2015 pentru aprobarea Regulilor privind preluarea energiei electrice livrate în rețelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităților de producere
 • Ordin nr. 218/9 decembrie 2020 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „E-Distribuție Dobrogea“ – S.A.
 • Ordinul 1/2020 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2020
 • Ordinul 237/16.12.2020 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2021
 • Ordinul 27/31 martie 2021 privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
 • Ordinul 33/2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea – preţ unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020, şi abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2015 pentru aprobarea Regulilor privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere
 • Ordinul 1252/9 august 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 şi/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal”
 • Legea societatilor comerciale 31/1990
 • Legea contabilitatii 82/24 decembrie 1991
 • Legea 207/2015 privind Codul de Procedura fiscala
 • Legea privind piata de capital
 • Legea 24/21 martie 2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
 • Regulamentul 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
 • Legea 227/2015 privind Codul fiscal
 • Legea 287/2009 privind Codul civil
 • Directiva 2009/72/CE  a Parlamentului European si al Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE
 • Regulamentul (UE) 1227/2011 al Parlamentului European si al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie
 • Regulamentul (UE) 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei
 • Regulamentul (UE) 1369/2017 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetica și de abrogare a Directivei 2010/30/UE
 • Regulamentul (UE) 941/2019 al Parlamentului European si al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE
 • Regulamentul (UE) 2019/942 al  Parlamentului European si al Consiliului de instituire a Agentiei Uniunii Europene pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare din Domeniul Energiei
 • Regulamentul (UE) 1010/2019 al Parlamentului European si al Consiliului
 • Directiva (UE) 944/2019 a Parlamentului European si a  Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piata interna de energie electrica și de modificare a Directivei 2012/27/UE
 • Legea nr. 82/1991 a contabilitatii – republicata;
 • Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv – republicata;
 • Legea nr. 500/2002 privind finantele publice
 • NGN-01 – Normele de control de garantii în domeniul nuclear (NGN-01).
 • NGN-02 – Lista detaliata a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor si informatiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive
 • Ordonanta Guvernului nr. 11 din 2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, actualizata;
 • Legea nr. 378/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare.
 • HG nr. 1080 din 2007 privind modul de constituire şi gestionare a resurselor financiare necesare gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive si dezafectarii instalatiilor nucleare si radiologice;
 • Norme privind cerintele de baza de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului educatiei nationale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 752/3.978/136/ 2018
 • Norma privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalatiile nucleare si radiologice (NSR-21), aprobata prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 276/2005
 • Norma privind monitorizarea radioactivitatii mediului in vecinatatea unei instalatii nucleare sau radiologice (NSR-22), aprobata prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 275/2005
 • Norme de dozimetrie individuală şi radon aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN 180/2020
 • Norme fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive (NDR-01 republicata) aprobate prin Ordinul Preşedintelui CNCAN nr. 56/2004
 • Ordinul presedintelui CNCAN nr.129/2018 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui CNCAN nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat
 • Norme privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate (NDR-02) aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 62/2004
 • Norme privind clasificarea deseurilor radioactive (NDR-03) aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 156/2005
 • Norme privind limitarea eliberarilor de efluenti radioactivi in mediu (NDR-04) aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN 221 din 25.08.2005 (NDR-04)
 • Normele privind supravegherea si controlul expedierilor internationale de deseuri radioactive si combustibil nuclear uzat impliacnd teritoriul Romaniei, (NDR-06) aprobate prin ordinul Presedintelui CNCAN nr. 443/2008
 • Norma privind cerintele de securitate pentru dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice (NDR-07), aprobate prin ordinul Presedintelui CNCAN nr. 115 din 30/05/2017, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 15/06/2017
 • Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • NSN-01 – Norma de securitate nucleara privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice
 • NSN-02 – Norma de securitate nucleara privind proiectarea si constructia centralelor nuclearoelectrice
 • NSN-05 – Normele de securitate nucleara privind limitele si conditiile tehnice de operare pentru instalatiile nucleare
 • NSN-06 – Norme de securitate nucleara privind protectia instalatiilor nucleare impotriva evenimentelor externe de origine naturala
 • NSN-07 – Norme de securitate nucleara privind pregatirea raspunsului la tranzienti, accidente si situatii de urgenta la centralele nuclearoelectrice
 • NSN-08 -Norme privind evaluarile probabilistice de securitate nucleara
 • NSN-09 – Norme privind protectia centralelor nuclearoelectrice impotriva incendiilor si exploziilor interne
 • NSN-10 – Norme privind revizuirea periodica a securitatii nucleare pentru centralele nucleare
 • NSN-11 – Norme privind sistemul de racire la avarie a zonei active pentru centralele nucleare
 • NSN-12 – Norme privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU
 • NSN-13 – Norme privind sistemele de oprire rapida pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU
 • NSN-14 – Norme privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere si personalul de pregatire specifica din centralele nuclearoelectrice, reactorii de cercetare si din alte instalatii nucleare
 • NSN-16 – Norme de securitate nucleara privind supravegherea, intretinerea, testarea si inspectiile in exploatare pentru instalatiile nucleare
 • NSN-17 – Norme de securitate nucleara privind managementul imbatranirii pentru instalatiile nucleare
 • NSN-18 – Norme de securitate nucleara privind inregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor si utilizarea experientei de exploatare pentru instalatiile nucleare
 • NSN-20 – Norme privind politica de securitate nucleara si evaluarea independenta a securitatii nucleare
 • NSN-21 – Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare
 • NSN-22 – Norme privind autorizarea instalatiilor nucleare
 • NSN-23 – Norme de securitate nucleara privind pregatirea, calificarea si autorizarea personalului organizatiilor care exploateaza instalatii nucleare
 • NSN-24 – Norme privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare
 • NSN-25 – Normele privind transparenta decizionala in procesul de autorizare a instalatiilor nucleare
 • NSN-26 – Norme privind interfetele dintre securitatea nucleara, securitatea radiologica, protectia fizica, protectia impotriva amenintarilor cibernetice si controlul de garantii nucleare
 • NSN-27 – Norme privind utilizarea standardelor pentru evaluarea si imbunatatirea continua a securitatii nucleare pentru centralele nuclearoelectrice
 • Norme de securitate pentru activitati de predepozitare a deseurilor radioactive, surselor inchise uzate si a combustibilului nuclear uzat (NDR-08) aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN 148/2017NGN-03
 •  Norma din 14.12.2004 privind procedurile de autorizare pentru activitati din domeniul nuclear care implica materiale,dispozitive,echipamente,si informatiile aferente, pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare.
 • Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, actualizata
 • OUG 195/2005 Ordonanta de Urgenta privind protectia mediului, cu modificari si completari
 • Legea 219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • Ordin 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu
 • Ordin 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu
 • Ordin 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu
 • Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului
 • Legea 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
 • Ordin 405/2010 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de analiză tehnică la nivel central, cu modificari si completari
 • Ordin 1134/2020 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice şi juridice şi a componenţei şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare
 • Legea 107/1996 Legea apelor, cu modificari si completari
 • Ordin 828/2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare şi retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse avizării, precum şi a Conţinutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă
 • Legea 49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata
 • OUG 16/2001 Ordonanta de urgenta privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, cu modificari si completari
 • Legea 465/2001 privind aprobarea OUG privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, cu modificari si completari
 • Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice, cu modificari si completari
 • HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificari si completari
 • Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificari si completari
 • Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicata
 • Legea 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • Legea 142/2018 privind precursorii de droguri
 • HG 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificari si completari
 • OUG 196/2005 Ordonanta de urgenta privind Fondul pentru Mediu, cu modificari si completari
 • HG 522/2009 privind reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor şi a penalităţilor
 • Lege 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului , republicata;
 • OSGG 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice
 • OUG 109/30.11.2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • Legea 99/19.05.2016 privind achizitiile sectoriale
 • HG nr. 394/2016  de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale
 • Legea 123/10 iulie 2012 a energiei electrice si a gazelor naturale
 • Legea 672 / 2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • HG 1086 / 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern
 • Legea  nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, actualizata
 • Statul din 6 martie 2004 al profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Codul muncii,  cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Hotărarea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;
 • Legea nr. 184 /2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare din Legea nr. 158/2020;
 • Regulamentul ASF nr.5/2018 (fost Regulament CNVM nr.1/2006);
 • Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aporbarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana;
 • Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinedrilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;
 • Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
 • LEGEA 182/2002 PRIVIND INFORMATIILE CLASIFICATE SECRET DE STAT
 • HG 585/2002 PENTRU APROBAREA STANDARDELOR NATIONALE DE PROTECTIE A INFORMATIILOR CLASIFICATE IN ROMANIA
 • HG 781/2002 PRIVIND PROTECTIA INFORMATIILOR SECRETE DE SERVICIU
 • LEGEA 333/2003 PRIVIND PAZA BUNURILOR, OBIECTIVELOR,VALORILOR SI PERSOANELOR
 • HG 301/2003 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE  DE APLICARE A LEGII 333/2003 PRIVIND PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR SI PROTECTIA PERSOANELOR
 • LEGEA 111/1996 PRIVIND DESFASURAREA IN SIGURANTA, REGLEMENTAREA, AUTORIZAREA SI CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
 • NORMELE DE PROTECTIE FIZICA EMISE DE CATRE CNCAN: NPF-01,NPF-02,NPF-03,NPF-04,GPF-01,GPF-02,GPF-03,GPF-04,GPF-05,GPF-09,NSN-14,NSN-23
 • O.U.G. nr. 98 din 03 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice:
 • Legea nr 18 din 11.03.2011 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice
 • Legea nr. 344/2015 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor civile
 • Legea nr. 225/2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice
 • O.U.G. nr. 61/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice
 • H.G.R. nr. 1.110 din 3 noiembrie 2010 privind componența, atribuțiile și modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice
 • H.G.R. nr. 718 din 13 iulie 2011 privind Strategia naţională de protecţie a infrastructurilor critice
 • H.G.R. nr. 1154 din 16 noiembrie 2011 pentru aprobarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale ce stau la baza identificării potențialelor infrastructuri critice naționale si privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale si stabilirea nivelului de criticitate
 • H.G.R nr. 1198 din 4 decembrie 2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale
 • H.G.R. nr. 683 din 19 septembrie 2016 privind desemnarea infrastructurilor critice europene şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • H.G.R. nr. 35 din 30 ianuarie 2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene
 • HOTĂRÂRE nr. 656 din 16 iunie 2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale și europene
 • Plan paza
 • Programul de prevenire a scurgerilor de informatii clasificate
 • Planul de securitate al operatorului
 • Analize tehnice

 

 

X