Currently set to Index
Currently set to Follow

Lista categoriilor de documente produse si gestionate

Lista categoriilor de documente de interes public si lista documentelor produse/gestionate de Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A., potrivit Legii nr. 544/2001:

 

 • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea companiei;
 • structura organizatorică;
 • documente care contin numele şi prenumele persoanelor din conducerea companiei şi ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informaţiilor publice;
 • documente care contin coordonatele de contact ale companiei, denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
 • bugetul şi bilanţul contabil;
 • raportul anual de activitate;
 • regulamentul de organizare şi funcţionare;
 • declaraţiile de avere şi de interese;
 • anunţurile privind organizarea, concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi condiţiile de participare şi selecţie specifice potrivit legii;
 • anunturile privind programele de cariera pentru elevi si studenti-program de burse, program de internship;
 • documente care contin istoricul companiei;
 • documente care contin misiune, viziune, valori, slogan;
 • documente care contin profilul companiei;
 • documente care contin obiectivele companiei;
 • formularele aferente solicitarii de informatii conform Legii nr. 544/2001 (Formular pentru solicitarea de informatii in baza Legii 544/2001, Reclamatie administrativa in caz de refuz de trimitere a informatiilor solicitate in baza Legii 544/2001; Reclamatie administrativa in caz de netrimitere in termen legal a raspunsului la solicitarea de informatii in baza Legii 544/2001);
 • Autorizatie de functionare Unitatea 2 CNE Cernavoda 2013-2020
 • Autorizatie de functionare Unitatea 1 CNE Cernavoda 2013-2023
 • Lista informatiilor cu caracter public si cu caracter confidential din cadrul SNN SA
 • Codul de Conduita a salariatului din domeniul nuclear
 • Regulamentul Intern al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA
 • Regulamentul de organizare si functionare a Societatii Nationale Nuclearelectrica SA
 • Programul de lucru din Unitatile SNN SA
 • Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001 avand ca obiect liberul acces la informatiile de interes public
 • Buletin informativ privind aplicarea Legii 544/2001
 • Sistemul de management al companiei;
 • Rezultatele financiare ale companiei (situatii financiare, buget anual, indicatori financiari)
 • Rapoarte curente;
 • documente care contin informatii referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor;
 • documente care contin informatii privind Consiliul de Administratie
 • documente care contin informatii privind comitetele consultative
 • Regulamente
 • Planul de administrare a companiei
 • Politica de remunerare
 • Actul constitutiv al companiei
 • Politicile companiei
 • programele şi strategiile proprii;
 • documente care contin informaţii referitoare la achiziţiile publice, organizate de către companie conform legislaţiei în vigoare;
 • documente care contin informatii referitoare la situatia sponsorizarilor acordate de companie;
 • comunicate de presă, buletine informative, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile societății;
 • materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă;
 • documente care contin lista cu informaţiile de mediu gestionate de unitate;
 • materiale privind desfăşurarea unor campanii de informare publică;
 • Licente: Licenta exploatare comerciala a capacitate de productie energie electrica, Licenta furnizare, Licenta producere energie termica;
 • Contracte
 • Facturi;
 • Rapoarte: ANRE, INSSE, BVB, BNR (cercetare statistica), Rapoarte interne (SCIM, Autoevaluare);
 • Declaratie ANAF (Declaratia 089);
 • Registre: Facturi, Garantii, Reclamatii, Registru evaluare parteneri_anticoruptie, registru cereri_invitatii oferta_achizitie furnizare, Registrul Riscurilor;
 • Strategia de vanzari;
 • Declaratia FURNIZORULUI/TRADERULUI de Energie Electrica pentru realizarea etichetarii energiei electrice.
 • raspunsuri solicitari interne sau externe primite de la terti.
 • Legi si Acte normative care reglementeaza desfasurarea activitatilor in domeniul nuclear
 • Autorizatii pentru desfasurarea activitatilor in domeniul nuclear
 • Autorizatii de mediu
 • Protocolul de comunicare cu  Ministerul Mediului
 • Declaratia angajamentului conducerii fata de securitatea nucleara
 • Politicile Societatii in domeniile: Securitate nucleara, protectia mediului
 • Raport anual privind programului de etica si conformitate.
 • Rapoarte de investigatie.
 • Documente de evaluare de aspect de Securitate nucleara la CNE Cernavoda
 • Sarcini speciale de raportare si intocmire documente pentru Grupuri de Lucru.
 • Documente referitoare la programele reactor SMR,
 • Prezentare investitori (aferenta situatiilor financiare individuale preliminare, trimestriale, semestriale, anuale);
 • Raport trimestrial privind activitatea economic – financiara cf Legii nr 24/2017;
 • Adrese si formulari de raspunsuri pentru adrese;
 • Raport privind procedurile agreate in legatura cu indicatorii de performanta pentru management (trimestrial
 • Raport privind procedurile agreate in legatura cu indicatorii financiari conform contractului de credit EURATOM (semestrial, anual)
 • Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor cuprinse in Rapoartele Curente
 • Raport de revizuire a situatii financiare individuale/consolidateconsolidate (semestrial);
 • Raport cu privire la auditul situatiilor financiare individuale/consolidate (anual);
 • Documente derulare contract (raport de activitate; raport constatator; proces verbal recepție servicii/produse; cerere de actualizare aplicație informatică; notă de necesitate actualizare aplicație informatică.)
 • Documente aferente procedurilor de achiziții publice (Notă de evaluare valoare estimată; Referat de necesitate; Caiet de sarcini; Raport evaluare tehnica)
 • Raportări
 • Proceduri
 • Fișă proces
 • Angajament de confidențialitate;
 • cerere de configurare/reconfigurare drepturi de utilizare infrastructură IT
 • Lista software-urilor de aplicații și a utilitarelor folosite
 • Documentele sistemului de management (Manualul sistemului de management, Fise de proces, Proceduri, Declaratii de politica)
 • Raportari elaborate conform cerintelor legale si procedurilor proprii
 • Dosarul de audit / inspectie (inclusiv documentele si inregistrarile verificate / evaluate in cadrul auditurilor si inspectiilor)
 • Autorizatii
 • Acte procesuale pentru apararea intereselor SNN in fata instantelor de judecata si in fata organismelor administrativ-jurisdictionale
 • Adrese si notificari (pre si post litigioase) pentru apararea intereselor SNN
 • Opinii si Puncte de vedere juridice
 • Rapoarte de analiza
 • Registru acte procedurale
 • Registru opinii juridice
 • Avize
 • Raportari autoevaluare pe compartiment
 • Stadii implementare proiecte
 • Servicii de consultanta necesare analizelor
 • Note pentru Consiliul de Administratie
 • Minute de sedinte
 • Clarificari
 • Registre de contabilitate
 • Fise de cont
 • Balanta de verificare
 • Bonuri de consum si de transfer
 • Documente referitoare la plati si incasari: ordine de plata, dispozitii de plata/incasare, cecuri de numerar, chitante, extrase de cont
 • State de salarii
 • Documente referitoare la plata drepturilor de natura salariala si a viramentelor la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale
 • Declaratii fiscale
 • Documente referitoare la inventarierea patrimoniului.
 • Prezentare investitori (aferenta situatiilor financiare individuale preliminare, trimestriale, semestriale, anuale);
 • Raportul Directorilor (trimestrial);
 • Raport trimestrial privind activitatea economic – financiara cf Legii nr 24/2017;
 • Procese – Verbale de predare/primire documente;
 • Adrese si formulari de raspunsuri pentru adrese;
 • Raport privind procedurile agreate in legatura cu indicatorii de performanta pentru management (trimestrial);
 • Raport privind procedurile agreate in legatura cu indicatorii financiari conform contractului de credit EURATOM (semestrial, anual);
 • Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor cuprinse in Rapoartele Curente;
 • Raport de revizuire a situatii financiare individuale/consolidateconsolidate (semestrial);
 • Raport cu privire la auditul situatiilor financiare individuale/consolidate (anual);
X