Currently set to Index
Currently set to Follow

Servicii de certificare a sistemului de management al Societăţii Naţionale Nuclearelectrica S.A. (SNN) conform cerinţelor standardului internaţional ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe

5 iul.

Servicii de certificare a sistemului de management al Societăţii Naţionale Nuclearelectrica S.A. (SNN) conform cerinţelor standardului internaţional ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe

ANUNŢ PUBLICITAR

 Nr. inregistrare: 7612/04.07.2023

Entitatea contractantă S.N. Nuclearelectrica S.A. (SNN), cu sediul în București, B-dul Iancu de Hunedoara, nr. 48, etajele parter, 4, 5 și 13, sector 1, invită operatorii economici interesaţi să transmită propuneri de ofertă pentru achiziția cu următoarele referinţe:

 1. Obiectul contractului: „Servicii de certificare a sistemului de management al Societăţii Naţionale Nuclearelectrica S.A. (SNN) conform cerinţelor standardului internaţional ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe”
 2. Cod CPV: 79132000-8 Servicii de certificare.
 3. Metoda de atribuire aplicată: „Achiziție directă” în temeiul dispozițiilor art. 12, alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.
 4. Descriere servicii: Certificarea conformităţii sistemului de management implementat in cadrul SNN Sediul Central cu cerinţele standardului ISO 9001:2015 „Sistemul de management al calitatii. Cerinţe” se va efectua pentru următoarele activitati:
 • Conducere si coordonare a activitatilor desfăşurate in cadrul Sucursalelor CNE Cernavoda (producere energie electrica si termica, utilizând surse nucleare) si FCN Piteşti (fabricaţie de combustibil nuclear);
 • Tranzactionarea energiei electrice;
 • Coordonarea proiectelor de investiţii.

Servicile de certificare a sistemului de management al SNN vor consta, in mod obligatoriu, in emiterea următoarelor livrabile:

 • Rapoarte de audit elaborate pentru auditul iniţial de certificare, care are doua etape;
 • Rapoarte de audit elaborate pentru auditurile de supraveghere – se vor derula doua audituri de supraveghere;
 • Marca si Certificatul de Conformitate ISO 9001:2015 valabile pe perioada de certificare.

Serviciile vor fi prestate în conformitate cu cerinţele şi caracteristicile tehnice şi de performanţă solicitate în Caietul de sarcini nr. 6624/06.06.2023 anexat prezentului anunţ.

 1. Termen de prestare: 36 de luni.
 2. Valoarea totală estimată a achiziției: 16.600,00 Lei fără TVA.
 3. Data limită de depunere a ofertelor: 19.07.2023, ora 16:00.
 4. Ofertele se vor transmite prin e-mail, la adresele cosmin.craciun@nuclearelectrica.ro şi cornelia.campureanu@nuclearelectrica.ro.
 5. Ofertele vor fi elaborate în limba română.
 6. Oferta va cuprinde:

Declaratia pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 72 şi 73 din Legea nr. 99/2016 (se va completa Formularul nr. 1 anexat prezentului anunţ).

Propunerea tehnică – se va întocmi un document separat care va conţine un comentariu, articol cu articol al Caietului de sarcini nr. 6624/06.06.2023 anexat prezentului anunţ, prin care să se demonstreze corespondenţa ofertei tehnice cu specificaţiile/cerinţele conţinute în acest Caiet de sarcini. În oferta tehnică se vor include toate documentele şi informațiile solicitate prin acest Caiet de sarcini.

Propunerea financiară – se va completa Formularul nr. 2 şi anexa la acest formular – Formularul nr. 2.1, anexate prezentului anunţ. Toate preţurile ofertate vor include toate costurile aferente prestării serviciilor în condiţiile solicitate în Caietul de sarcini.

Împuternicirea, dacă semnatarul documentelor componente ale ofertei nu este reprezentantul legal al ofertantului – se va completa Formularul Nr. 3 ataşat prezentului anunţ.

11. Criteriul de evaluare aplicabil ofertelor: „Prețul cel mai scăzut”.

12. Oferta va trebui să fie valabilă cel puţin până în data de 12.10.2023.

13. Nu se acceptă oferte alternative.

14. Pentru a avea acces la orice clarificări ulterioare referitoare la documentele anexate prezentului anunţ, operatorii economici trebuie să îşi anunţe intenţia de a depune oferta, printr-un e-mail transmis la adresele cosmin.craciun@nuclearelectrica.ro şi cornelia.campureanu@nuclearelectrica.ro.

15. Entitatea contractantă va solicita operatorilor economici ale căror oferte vor fi declarate admisibile să îşi îmbunătăţească oferta financiară în cadrul unei singure runde, ce va avea o durată de maxim 2 zile lucrătoare. Oferta financiară îmbunătăţită va fi transmisă la adresele cosmin.craciun@nuclearelectrica.ro şi cornelia.campureanu@nuclearelectrica.ro până la o dată ce va fi comunicată după evaluarea ofertelor.

16. Pentru informații suplimentare puteți contacta:

 1. Documentele anexate prezentului anunţ publicitar sunt:

Comments are closed.

X