Currently set to Index
Currently set to Follow

Achizitie directa: “Servicii de efectuare a analizei si acordare a calificativului de rating ESG si servicii de intercomparare din categoria utilitati electrice”. Documentatie in limba romana si engleza

16 nov.

Achizitie directa: “Servicii de efectuare a analizei si acordare a calificativului de rating ESG si servicii de intercomparare din categoria utilitati electrice”. Documentatie in limba romana si engleza

CATRE TOTI CEI INTERESATI  

Referitor: Achizitie directa:  “Servicii de  efectuare a analizei si acordare a calificativului de rating ESG si servicii de intercomparare din categoria utilitati electrice” 

 

Entitatea contractanta: SN Nuclearelectrica SA, cu sediul in str. Polona nr. 65, Bucuresti, Sector 1, cod postal 010494, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00, precizeaza urmatoarele aspecte, referitor la anuntul publicitar publicat pe site-ul SNN la adresa https://www.nuclearelectrica.ro/2022/11/16/achizitie-directa-servicii-de-efectuare-a-analizei-si-acordare-a-calificativului-de-rating-esg-si-servicii-de-intercomparare-din-categoria-utilitati-electrice-documentatie-in-limb/ pentru achizitia de mai sus:

Data limita de depunere a ofertelor: se decaleaza din data de 06.12.2022 ora 23.59 in data de 14.12.2022 ora 23.59.

Pentru a avea acces la orice clarificari ulterioare referitoare la documentele anexate prezentului anunt, operatorii economici trebuie sa isi anunte intentia de a depune oferta, printr-un e-mail transmis la adresa Anda.Pistol@nuclearelectrica.ro, saida.musledin@nuclearelectrica.ro  si valentina.dinu@nuclearelectrica.ro, pana pe data de 09.12.2022, inclusiv.

Restul informatiilor din anuntul mentionat si anexele la acesta raman nemodificate.

 

 

TO ALL THOSE INTERESTED

Referrer: Direct purchase:  „ESG rating analysis and intercomparison services in the electric utility category”

 

Contracting entity: SN Nuclearelectrica SA, with registered office at 65 Polona Street, Bucharest, Sector 1, postal code 010494, telephone +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00, specifies the following aspects, regarding the advertisement published on the SNN website at https://www.nuclearelectrica.ro/2022/11/16/achizitie-directa-servicii-de-efectuare-a-analizei-si-acordare-a-calificativului-de-rating-esg-si-servicii-de-intercomparare-din-categoria-utilitati-electrice-documentatie-in-limb/ for the above mentioned procurement:

Deadline for submission of tenders: the deadline is postponed from 06.12.2022 at 23.59 to 14.12.2022 at 23.59.

In order to have access to any further clarifications concerning the documents attached to this notice, economic operators must announce their intention to submit a tender by sending an e-mail to Anda.Pistol@nuclearelectrica.ro, saida.musledin@nuclearelectrica.ro and valentina.dinu@nuclearelectrica.ro by 09.12.2022 inclusive.

The rest of the information in the above-mentioned notice and its annexes remain unchanged.

 

 

CATRE TOTI CEI INTERESATI

 

Referitor: Achizitie directa:  “Servicii de  efectuare a analizei si acordare a calificativului de rating ESG si servicii de intercomparare din categoria utilitati electrice

Entitatea contractanta: SN Nuclearelectrica SA, cu sediul in str. Polona nr. 65, Bucuresti, Sector 1, cod postal 010494, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00 va invita sa transmiteti propunerea de oferta pentru achizitia din referinta, cu urmatoarele precizari:

 1. Obiectul contractului: Servicii de efectuare a analizei si acordare a calificativului de rating ESG si servicii de intercomparare din categoria utilitati electrice
 2. Metoda de atribuire aplicata: Achizitie directa, in temeiul art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
 3. Descriere servicii: conform caietului de sarcini anexat
 4. Durata de prestare: in baza contractului sectorial incheiat pentru o perioada de 7 luni.
 5. Valoarea estimata a achiziției: de 53.686 Euro echivalent a cca. 265.000 Lei, fără TVA
 6. Data limita de depunere a ofertelor: 06.12.2022 ora 23.59.

Ofertele vor fi transmite  prin e-mail la adresele de e-mail: Anda.Pistol@nuclearelectrica.ro saida.musledin@nuclearelectrica.ro  si valentina.dinu@nuclearelectrica.ro

Ofertele vor fi elaborate in limba romana si/sau engleza.

 1. Oferta va cuprinde urmatoarele parti:
 • Calificare:
  1. Ofertantii vor prezenta Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 99/2016 (Formular nr. 1). In cazul in care operatorul economic se afla intr-una din situatiile potential generatoare de conflict de interese, astfel cum acestea sunt descrise la art. 73 alin. (1) lit. d) si e) din Legea 99/2016, oferta sa va fi respinsa.
  2. b) Operatorii economici participanți la procedură trebuie să fie legal constituiți și înregistrați, în conformitate cu prevederile legale din țara de rezidență, nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii și trebuie să aibă capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire:

 • Toți operatorii economici participanți la procedură (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, după caz) vor prezenta urmatoarele documentele:
 1. Pentru ofertanți persoane juridice/fizice române – se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului (ONRC), în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată.
 2. Pentru ofertanți persoane juridice/fizice străine – se vor prezenta documente echivalente emise în tara de rezidență.

Informațiile cuprinse în cadrul Certificatului constatator/documentului similar trebuie să fie reale/actuale la data prezentării documentului.

 • Oferta tehnica – in care va fi descris punct cu punct modul in care sunt respectate cerințele Caietului de sarcini. Oferta tehnica va cuprinde toate documentele solicitate prin caietul de sarcini.
 • Oferta financiara – se va completa Formularul nr. 2. Pretul ofertat va cuprinde toate cheltuielile de prestare a serviciilor.
 1. Criteriul de evaluare aplicabil ofertelor: Pretul cel mai scazut.
 2. Sursa de finantare: Venituri proprii SNN
 3. Valabilitate oferta: 60 zile de la data limita de depunere.
 4. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la adresele de e-mail de mai jos.

Pentru a avea acces la orice clarificari ulterioare referitoare la documentele anexate prezentului anunt, operatorii economici trebuie sa isi anunte intentia de a depune oferta, printr-un e-mail transmis la adresa Anda.Pistol@nuclearelectrica.ro, saida.musledin@nuclearelectrica.ro  si valentina.dinu@nuclearelectrica.ro, pana pe data de 23.12.2022, inclusiv.

 

Anexe:

Anexa # 1 – Caietul de sarcini

Anexa # 2 – Formulare

Anexa # 3 – Propunerea de contract sectorial

 

TO WHOM IT MAY CONCERN

Ref.: Direct Procurement: “Services for carrying out the analysis and awarding the ESG rating and benchmarking services in the category of electrical utilities

Contracting Entity: SN Nuclearelectrica SA, with the registered office in str. Polona nr. 65, Bucharest, sector 1, Postal Code 010494, phone +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00 hereby invites you to submit a proposal of offer for the referenced procurement, with the following details:

 1. Subject-matter of the contract: Services for carrying out the analysis and awarding the ESG rating and benchmarking services in the category of electrical utilities
 2. Tender method applied: Direct Procurement, according to the provisions of Article 12(4) of Law no. 99/2016 on the sectoral procurement.
 3. Description of the services: according to the enclosed Tender Book
 4. Period of provision: as per the sectoral contract concluded for a 7-month term.
 5. Estimated amount of procurement: EUR 53,686, equivalent to approx. RON 265,000 without VAT
 6. Time-limit for submission of the tenders: 06.12.2022 at 11:59 PM.

Tenders shall be submitted by email to the email addresses: Anda.Pistol@nuclearelectrica.ro saida.musledin@nuclearelectrica.ro and valentina.dinu@nuclearelectrica.ro

Tenders shall be prepared in Romanian and/or English.

 1. The tender shall be structured as follows:
 • Qualification:
  1. Tenderers shall submit a Declaration on own responsibility regarding exclusion from the situations provided at Article 73(1)(d) and (e) of Law no. 99/2016 (Form no. 1). Where the economic operator is found in one of the situations likely to give rise to a conflict of interests, as described at Article 73(1)(d) and (e) of Law no. 99/2016, his tender shall be rejected.
  2. b) Economic operators participating in the procedure shall be duly established and incorporated, in accordance with the legal provisions of their country of residence, shall not be found in any of the situations of establishment cancellation, and shall have the professional capacity to carry out the activities covered by the contract.

Means of meeting the requirement:

 • All economic operators participating in the procedure (tenderer, tenderer member of a Joint Venture or subcontractor, as the case may be) shall submit the following documents:
 1. For Romanian legal entity/natural person tenderers – a Certificate of Status issued by the National Office of the Trade Register (ONRC) shall be submitted, in accordance with the provisions of Law no. 26/1990 on the Trade Register, republished.
 2. For foreign legal entity/natural person tenderers – other equivalent documents issued in their country of residence shall be submitted.

The information contained in the Certificate of Status/similar document shall be true/updated on the document submission date.

 • Technical Offer – describing, point by point, how the requirements of the Tender Book are met. The Technical Offer shall contain all the documents required under the Tender Book.
 • Financial Offer – Form no. 2 shall be filled out. The tendered price shall be inclusive of all the costs of providing the services.
 1. Assessment criteria applicable to tenders: Lowest price.
 2. Financing source: SNN own revenues
 3. Tender validity: 60 days of the submission time-limit.
 4. For additional information, you can contact us at e-mail: Pistol@nuclearelectrica.ro, saida.musledin@nuclearelectrica.ro and valentina.dinu@nuclearelectrica.ro

In order to have access to any subsequent clarifications about the documents enclosed to this notice, economic operators shall announce their intention to submit a tender by email to Anda.Pistol@nuclearelectrica.ro, saida.musledin@nuclearelectrica.ro   and valentina.dinu@nuclearelectrica.ro , before including 23.12.2022.

 

Annexes:

Annex # 1 – Tender Book

Annex # 2 – Forms

Annex # 3 – Proposal of Sectoral Contract

 

 

Comments are closed.

X