Currently set to Index
Currently set to Follow

Servicii de consultanta in management pentru revizuirea si actualizarea planului de administrare al S.N. Nuclearelectrica S.A. in vederea alinierii cu cele mai bune practici si repere din industrie, in concordanta cu dezideratele autoritatii publice tutelare si ale actionarilor SNN pentru evolutia societatii in urmatorii 4 ani

7 iun.

Servicii de consultanta in management pentru revizuirea si actualizarea planului de administrare al S.N. Nuclearelectrica S.A. in vederea alinierii cu cele mai bune practici si repere din industrie, in concordanta cu dezideratele autoritatii publice tutelare si ale actionarilor SNN pentru evolutia societatii in urmatorii 4 ani

CATRE TOTI CEI INTERESATI

Entitatea contractanta: SN Nuclearelectrica SA, cu sediul in str. Polona nr. 65, Bucuresti, Sector 1, cod postal 010494, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00 va invita sa transmiteti propunerea de oferta pentru urmatoarea achizitie:

 1. Obiectul contractului: Servicii de consultanta in management pentru revizuirea si actualizarea planului de administrare al S.N. Nuclearelectrica S.A. in vederea alinierii cu cele mai bune practici si repere din industrie, in concordanta cu dezideratele autoritatii publice tutelare si ale actionarilor SNN pentru evolutia societatii in urmatorii 4 ani
 2. Cod CPV: 79411000-8 Servicii generale de consultanta in management
 3. Metoda de atribuire aplicata: Achizitie directa, în temeiul dispozitiilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale
 4. Descriere servicii: Conform Caietului de sarcini nr. 4651/21.04.2022.
 5. Termen de prestare (estimat): 6 luni de la semnarea contractului
 6. Estimarea valorii totale a achizitiei: 25.200 Euro echivalent a 124.568 Lei, fără TVA
 7. Data limita de depunere a ofertelor: 21.06.2022 ora locala 12.00
 8. Ofertele se pot transmite prin una din urmatoarele metode:

– prin e-mail la adresa: ramona.tosa@nuclearelectrica.ro sau

– la adresa: SNN S.A., str. Polona nr. 65, sector 1, București, cod poștal 010494, in atenția: Ramona Tosa – Serviciul Achizitii

 1. Ofertele vor fi elaborate in limba romana sau engleza
 2. Ofertele vor cuprinde:

Documente de calificare:

 1. Ofertantii vor prezenta Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular nr. 1). In cazul in care operatorul economic se afla intr-una din situatiile potential generatoare de conflict de interese, astfel cum acestea sunt descrise la art. 72 si art. 73 din Legea 99/2016, oferta sa va fi respinsa.
 2. Operatorii economici trebuie să faca dovada ca au prestat in ultimii 3 ani servicii similare de consultanta in management pentru o companie de profil din sectorul energetic cu o cifra de afaceri similara cu cea a producatorilor majori din piata precum SNN. Experienta similara, respectiv experienta in consultanta strategica si de management in guvernanta corporativa si analiza performantelor operationale si economico-financiare pentru societatile din domeniul energetic, va fi demonstrata prin referinte emise de beneficiarii contractelor/proiectelor similare invocate ce vor fi anexate la Lista serviciilor prestate.

Oferta tehnica – in care va fi descris punct cu punct modul in care sunt respectate cerintele Caietului de sarcini si va cuprinde cel putin serviciile solicitate in Caiet.

(1) In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor demonstra, prin transmiterea de documente relevante, ca detin o echipa de lucru compusa din minim 3 consultanti, care trebuie sa indeplineasca cerintele minime de la pct. 4.4 din Caietul de sarcini.

(2) Consultanţii de la alin. (1) trebuie să aibă cunoştinţe solide de limba engleză, scris și vorbit. În situaţia în care unii dintre consultanţii propuşi nu sunt de origine română și/sau nu sunt vorbitori de limba engleză, Prestatorul va asigura interpret pentru traducere, pe cheltuiala sa.

Ofertantul va prezenta Lista nominala a consultantilor care vor fi implicati in prestarea serviciilor necesare SNN si va prezenta informatiile specificate despre personalul propus pentru prestarea serviciilor.La Lista se vor anexa CV-uri pentru fiecare membru al echipei sau orice alte documente relevante din care sa rezulte prestarea serviciilor in domeniu.

Se va prezenta un grafic informativ de derulare a serviciilor, cu marcarea principalelor etape (etape/evenimente) in dezvoltarea procesului si a constrangerilor care conditioneaza respectarea acestora.

Oferta financiara – se va completa Formularul nr. 2 si Anexa. Pretul ofertat va fi in Euro, maximal, calculat pe baza unui tarif orar unic Euro/ora, aplicat pentru un numar maximal de 180 de ore. Tariful orar unic va cuprinde toate cheltuielile/costurile de prestare a serviciilor. SNN nu va achita alte cheltuieli pentru prestarea serviciilor. Decontarea se va efectua conform celor precizate in Caietul de sarcini si propunerea de contract.

 1. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
 1. Valabilitate oferta: 60 zile de la data limita de depunere.
 2. Alte informatii:
 • Operatorii economici pot participa la procedura ca o ofertant unic sau ca si asociere, caz in care vor prezenta un Acord de asociere, conform model anexat.
 • Operatorii economici pot subcontracta o parte din servicii, situatie in care vor prezenta Lista subcontractantilor si partile din contract ce vor fi subcontractate. (Formularul nr. 1 va fi completat de toate entitatile participante la procedura (membrii asocierii si/sau subcontractanti).
 1. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la adresa de e – mail: ramona.tosa@nuclearelectrica.ro

Caiet de sarcini+ Formulare+ Proiect contract

Comments are closed.

X