29/04/2015

26 mart.

Convocator AGA completat pentru 29.04.2015

Convocatorul AGA SNN 29.04.2015

Regulament privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctele 2, 3 si 4 – Nota privind aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 pe baza rapoartelor auditorului independent si a raportului anual al administratorilor pentru anul 2014

Punctul 2: Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2014, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana („IFRS-UE”), asa cum este prevazut in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 cu modificarile si completarile ulterioare („OMFP 1286/2012”), pe baza Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2014 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale individuale aferente anului 2014

1. Situatiile Financiare Anuale Individuale aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2014

2. Raportul Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale individuale aferente anului 2014

Punctul 3: Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2014, intocmite in conformitate cu IFRS-UE, asa cum este prevazut in OMFP 1286/2012, pe baza Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2014 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2014.

1. Situatiilor Financiare Anuale Consolidate aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2014

2. Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2014.

Punctul 4: Nota privind aprobarea raportului anual aferent anului financiar 2014

Raportul Anual al Administratorilor aferent anului financiar 2014

Punctul 5: Nota privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2014, a dividendului brut pe actiune, a datei de initiere a platii dividendelor si a modalitatilor de plata

Punctele 6 si 7: Prezentarea si Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului IV al anului 2014, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A

Raport privind indicatorii de performanta pentru management

Indicatori financiari conform contractului de imprumut EURATOM

Punctul 8: Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2014

Punctul 9: Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014

Punctul 10: Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015

1. Anexa 1: Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015

2. Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

Punctul 11: Aprobarea actualizarii anexei 1.1. si a anexei 1 la contractul de administratie incheiat intre administratori si societate si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri sa semneze actele aditionale la contractul de administratie cu administratorii

Punctul 12: Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie pe postul vacant si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri sa semneze contractul de administratie cu administratorul ales in forma prezentata actionarilor

Lista candidatilor propusi pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie:

Nicolae Bogdan Codrut Stanescu, domiciliat in Bucuresti, propus de catre domnul Farmache Silvian (actionar persoana fizica)

Forma de contract de administratie propusa de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

Punctele 13 si 14: Aprobarea mentinerii nivelului actual al indemnizatiei fixe brute lunare a administratorilor in valoare de 4.028 lei brut lunar reprezentand media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut din ramura in care isi desfasoara activitatea Societatea comunicat de Institutul National de Statistica anterior datei de 25.04.2013. Componenta variabila a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie ramane neschimbata fiind cea prevazuta in forma contractului de administratie aprobata prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii nr. 19 din data de 24.07.2013

Punctul 15: Informare cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 01.11.2014 – 28.02.2015, conform art. 52 alin. (1) si (2) din OUG nr. l09/2011.

Punctul 16: Informare cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 01.11.2014 – 28.02.2015, care intra sub incidenta art. 52 alin.(3) din OUG nr. 109/2011.

Punctele 18 si 20: Nota privind aprobarea propunerilor de modificare a datei de inregistrare si a ex-date in acord cu noile modificari legislative

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii

Punctul 3: Aprobarea renuntarii la participarea Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. la proiectele de investitii (i) Centrala Hidroelectrica cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnita – Lapustesti si (ii) Cablu de interconectare submarin 400Kv Romania – Turcia. Constatarea incetarii valabilitatii pct. 2, 3, 6, 7 si 8 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN nr. 1/11.03.2014.

Punctul 4: Nota privind aprobarea contractarii, de catre S.N. Nuclearelectrica S.A., de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau de reprezentare cu privire la diferite aspecte specifice si particulare ale activitatii societatii

Punctul 5: Aprobarea desemnarii de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenului in suprafata de 3.873,13 m.p situat in localitatea Saligny, judetul Constanta pentru care a fost eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate, Seria M03 nr.9462/04.02.2005, in vederea majorarii capitalului social al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare

Punctul 6: Aprobarea delegarii de competenta privind majorarea capitalului social al SNN catre Consiliul de Administrratie pana la valoarea maxima a capitalului social autorizat de 3.016.200.000 lei

Titlu de proprietate asupra cotei indivize a terenului din bulevardul Gh. Magheru

Raport de evaluare proprietate imobiliara teren situat in bulevardul Gh. Magheru, decembrie 2008

Raport expertiza tehnica extrajudiciana evaluare teren din bulevardul Gh. Magheru, septembrie 2014

Supliment la raportul de expertiza tehnica extrajudiciana evaluare teren din bulevardul Gh. Magheru

Titlu de proprietate asupra terenului Cord Garda din comuna Anghel Saligny

Extras raport evaluare teren Corp Garda din comuna Anghel Saligny

Punctul 8: Aprobarea schimbarii destinatiei cantitatii de 75.260,58 kg apa grea, de asigurare a primei incarcaturi a Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, pentru utilizarea in activitatea curenta de exploatare a Unităţilor 1 şi 2 CNE Cernavodă, in conditiile emiterii unui act normativ care sa modifice regimul juridic al acestei cantitati de apa grea

Punctele 9 si 11: Nota privind aprobarea propunerilor de modificare a datei de inregistrare si a ex-date in acord cu noile modificari legislative

Procuri speciale si buletine de vot

 

Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGOA -completat

Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGOA – completat

Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGEA – completat

Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGEA – completat

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGOA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGOA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGEA

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGEA

Imputerniciri

Imputernicire generala pentru actionari persoane fizice AGOA

Imputernicire generala pentru actionari persoane juridice AGOA

Imputernicire generala pentru actionari persoane fizice AGEA

Imputernicire generala pentru actionari persoane juridice AGEA

Proiecte hotarari

Proiect hotarare AGOA – 29.04.2015 (completat)

Proiect hotarare AGEA – 29.04.2015 (completat)

Hotarari

Hotarare AGOA – 29.04.2015

Hotarare AGEA – 29.04.2015

 

 

Comments are closed.

X