Securitate nucleara

IMG_2194Activitatea de Protectia Mediului la FCN Pitesti

In cadrul FCN-Pitesti exista o permanenta preocupare pentru ca politica de securitate nucleara sa se inscrie in contextul in care Romania s-a angajat sa respecte documentele internationale la care a aderat (tratate, acorduri, conventii, aranjamente etc). Pentru protectia mediului FCN-Pitesti si-a implementat propriul program in conformitate cu legislatia din Romania si cea europeana. Procedurile de management de  mediu sunt elaborate in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2005 si sunt rezultatul aplicarii la nivel de FCN a Sistemului de Management de Mediu care face parte din Sistemul de Management Integrat al FCN.

Politica de Mediu este parte integranta a Politicii FCN referitoare la Calitate, Mediu, Securitate si Sanatate in Munca, FCN stabilindu-si totodata propriile Obiective si Tinte de Mediu.

Autorizatia de Mediu emisa pentru functionarea sucursalei “Fabrica de Combustibil Nuclear” Pitesti din cadrul Societatii Nationale “Nuclearelectrica” SA prin Hotararea de Guvern nr. 1061/2011 si publicata in Monitorul Oficial nr. 793 din 09.11.2011 urmareste tinerea sub control a tuturor elementelor care rezulta din activitatile desfasurate si care ar putea avea impact asupra factorilor de mediu si populatiei.

FCN-Pitesti realizeaza comunicarea externa cu partile interesate conform cerintelor legale pentru raportari, situatii, evidente, statistici, anuntari, notificari, memorii, etc. catre autoritatile de mediu (Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si institutiile din subordine, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, Agentia Nucleara si pentru Deseuri Radioactive, etc.)

FCN-Pitesti a dezvoltat si pus in aplicare programe de monitorizare a mediului asigurand masuratori pentru radioactivitatea mediului si pentru elementele non radioactive pe factori de mediu: aer, apa, apa subterana, sol, vegetație, doze si debite de doza, zgomot, dar si pentru emisiile in atmosfera de efluenți gazosi radioactivi si transferurile de efluenți lichizi radioactivi de la FCN la Stația de Epurare a Institutului de Cercetari Nucleare Pitesti. In urma monitorizarilor se elaboreaza rapoarte de monitorizare care se transmit periodic la Agentia de Protectia Mediului Arges, Agenția Naționala de Protecția Mediului si CNCAN conform cu Protocolul de comunicare incheiat intre SNN SA si Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice privind modul de realizare a conditiilor speciale si altor cerinte incluse in “Autorizatia de Mediu pentru functionarea sucursalei Fabrica de Combustibil Nuclear Pitesti”. De asemenea FCN-Pitesti raporteaza on-line conform Sistemului de Monitorizare Integrat emisiile de noxe de la autovehicule si deseurile de uleiuri uzate.

In cadrul Programului de managementul deseurilor stabilit in Manualul de Securitate Radiologica din FCN se transmit rapoarte periodice catre CNCAN, APM si ANDR pentru deseurile solide si lichide radioactive.

Pentru investițiile pe protecția mediului, ambalaje, deseuri radioactive si neradioactive, deseuri si materiale revalorificabile, fondul pentru mediu, etc. FCN-Pitesti intocmeste periodic rapoarte si situații catre ANPM, GNM CJ Arges, APM Arges, ANDR, SNN SA.

Monitorizarea mediului pentru platforma FCN-ICN si in vecinatatea acesteia o realizeaza ICN-Pitesti cu contribuția FCN, conform Programului de Monitorizare a Radioactivitații Mediului al platformei ICN-FCN Pitesti, aprobat de CNCAN.

FCN-Pitesti efectueaza masuratori si monitorizeaza toate transporturile de materiale radioactive sub forma de pulbere sinterizabila de UO2, fascicule de combustibil nuclear, deseuri solide radioactive de joasa activitate de la/catre CNU Feldioara respectiv CNE Cernavoda.

Anual se elaboreaza Raportul privind Monitorizarea Mediului si Raportul privind Monitorizarea Radioactivitatii Mediului, rapoarte care se posteaza pe site.

In perioada 20-24.08.2012 s-a desfasurat la FCN-Pitesti misiunea Comisiei Europene pe art. 35 al Tratatului EURATOM, verificarea radioactivitatii mediului.

In noiembrie 2013 FCN-Pitesti a obținut recertificarea din partea organismului de certificare SC “SRAC CERT” SRL a  Sistemului de Management de Mediu conform standardului SR EN ISO 14001:2005.

In perioada  2011-2013 FCN a intocmit prin elaboratori autorizati/certificați, studii si analize privind calitatea mediului:

Studiu privind calitatea solului/subsolului si apelor freatice pe platforma FCN-SCN si in                                    vecinatatea acesteia pentru Fabrica de Combustibil Nuclear Pitesti

Analiza primara de caracterizare calitativa a elementelor de mediu reiesite din studiu pentru zona                                                  platformei SCN-FCN si in vecinatatea acesteia

Analiza ex-post de evaluare a impactului asupra mediului datorat activitații desfasurate de SNN-SA – Sucursala FCN Pitesti, pe perioada 2005-2011

Activitatea de SECURITATE RADIOLOGICA in FCNIMG_2243

Activitatea de protecție la radiații ionizante (protectie radiologica si securitate radiologica) in FCN se desfasoara in baza Legii 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea si controlul activitatilor nucleare republicata, a normelor specifice elaborate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) si reglementarilor impuse de Ministerul Sanatatii si Familiei (MSF). In acelasi timp activitatea de protectie la radiatii ionizante este conceputa in baza riscurilor radiologice caracteristice unei fabrici de combustibil nuclear de tip CANDU pe baza de uraniu natural si saracit. Potrivit acestora in FCN, ca obiectiv nuclear, lucreaza numai personal expus profesional la radiatii ionizante, conducerea FCN instituind si mentinand  un  Program de radioprotectie adecvat specificului fabricii. Pentru aplicarea Programului de radioprotectieFCN a elaborat documente caracteristice domeniului: Manual de Securitate Radiologica, Planuri de Control pe Radioprotectie, Proceduri de Radioprotectie, Programe specifice si a obținut la fiecare doi ani autorizații de funcționare din partea CNCAN pentru toate activitatile care le desfasoara in domeniul nuclear: detinere, utilizare, manipulare, prelucrare, producere, depozitare temporara, furnizare, transport materiale radioactive, etc. De asemenea a obtinut odata la doi ani autorizație sanitara pentru funcționarea in domeniul nuclear din partea Directiei de Sanatate Publica Arges.

Pentru masurarea dozelor externe individuale in FCN functioneaza Laboratorul de Radioprotectie si Dozimetrie Personal reacreditat de CNCAN ca organism dozimetric acreditat in 2011 (ODA04/2011). Efectuarea masuratorilor dozimetrice si de radioprotectie se realizeaza de asemenea in Laboratorul de Radioprotectie si Dozimetrie Personal, cu aparatura, echipamente, dispozitive si surse de radiatii incluse in autorizatiile de functionare ale FCN-Pitesti.

Activitatea de securitate radiologica se desfasoara in cadrul Serviciului de Radioprotectie, Garantii Nucleare si Protecția Mediului, Laboratorul de Radioprotectie si Dozimetrie Personal.

Mijloacele de radioprotectie din cadrul FCN

In scopul realizarii protectiei personalului FCN si de reducere la maxim posibil a riscului de contaminare si expunere profesionala la radiatii ionizante, angajatilor li se acorda gratuit o gama larga de echipamente individuale de protectie  si echipamente individuale de protectie la radiatii ionizante. De asemenea FCN are in dotare echipamente colective de radioprotectie si un sistem de ventilatie modern.

In acelasi context in FCN s-au luat masuri adecvate conform legii pentru protectia la radiatii ionizante in timpul interventiilor, al situatiilor de urgenta, in perioada de graviditate, sau de scoatere din motive medicale de a lucra in camp de radiatii.

Monitorizarea radiologica a mediului de lucru

1.      Monitorizarea pulberilor aeropurtate cu uraniu/aerosoli radioactivi

Se desfasoara in zonele FCN unde se lucreaza cu surse deschise de radiatii: pulberi de UO2, pastile crude si sinterizate de UO2. Se preleveaza zilnic probe de aer cu Sistemul Central de Prelevare Aerosoli sau cu pompele manuale si se masoara radiometric in sistem automat sau manual in cadrul LRDP.

2.      Monitorizarea contaminarii radioactive a suprafetelor

Se masoara contaminarea totala a suprafetelor (fixata si nefixata) prin masuratori beta directe si contaminarea nefixata prin stergerea suprafetei cu materiale speciale (frotiuri) si masurarea de radioactivitate alfa a acestora in LRDP.

3.      Monitorizarea campurilor de radiatii (debite de doza si doze)

Masurarea debitelor de doza si a dozelor se efectueaza in mod special la locurile de munca unde sunt prezente cantitati insemnate de materiale nucleare (containere cu pulbere de UO2, pastile crude si sinterizate de de UO2, elemente si fascicule de combustibil nuclear), dar si pe perimetrul FCN prin masuratori directe sau prin inregistrari cu sisteme dozimetrice termoluminiscente (TLD).

Monitorizarea radiologica individuala

1.      Masurarea, evaluarea, inregistrarea si evidenta dozelor individuale externe

Tot personalul FCN este monitorizat in mod sistematic cu frecventa lunara pentru doza individuala externa incasata folosind ca mijloc de monitorizare individuala TLD-ul. TLD-urile se poarta obligatoriu pe toata durata timpului de lucru. TLD-urile se masoara in cadrul LRDP, unde se face interpretarea si evidentadozelor individuale externe masurate.

2.      Evaluarea, inregistrarea si evidenta dozelor individuale interne

Doza individuala interna se determina numai pentru personalul expus direct la surse deschise de radiatii, folosind rezultatele de la Sistemul Central de Prelevare Aerosoli. Prin insumarea dozei individuale interne anuale cu cea individuala externa anuala se obtine doza individuala totala anuala.

Doza individuala totala anuala medie incasata de personalul expus profesional al FCN este in jur de 1,2-1,5 mSv/an fata de limita de doza maxim admisa de 20 mSv/an conform legii si de limita de 18 mSv/animpusa de FCN incepand cu 01.01.2013, conform principiului ALARA.

3.      Monitorizarea contaminarii interne

Se face pentru personalul expus direct la surse deschise de  radiatii, prin analiza uraniului si beriliului in urina in baza unui program stabilit.

4.      Raportari

Rezultatele monitorizarii radiologice a mediului de lucru si ale monitorizarii radiologice individuale sunt raportate periodic la CNCAN si DSP Arges, conform cerintelor din autorizatii. Toate inregistrarile monitorizarilor sunt pastrate si arhivate in Arhiva cu Documente de Securitate Nucleara pe perioadele prevazute de lege. In cazul monitorizarii individuale a angajatilor inregistrarile sunt pastrate in Dosare individuale cu expunerea la radiatii ionizante pana la varsta de 75 ani dar nu mai puțin de 30 ani de la iesirea din FCN.

 Pregatirea personalului expus profesional din FCN in domeniul securitatii radiologice

Activitatea are loc in conformitate cu prevederile din normele CNCAN in sistem procedurat. Cursul de securitate radiologica se desfasoara la inceputul fiecarui an si este urmat de verificarea cunostintelor si eliberarea permiselor de exercitare activitati in domeniul nuclear de nivel 1 pentru domeniul Materie Prima Nucleara specialitatea Fabricatie de Elemente Combustibile. Tot personalul FCN este posesor de Permise de exercitare activitati in domeniul nuclear nivel 1, eliberate de FCN. Acestea sunt vizate anual si reinnoite odata la 5 ani.

Un numar de 20 angajati au permise de exercitare activitati in domeniul nuclear de nivel 2, eliberate de CNCAN pe domeniul Materie Prima Nucleara specialitatea Fabricație Elemente Combustibile, Activitati cu surse deschise si inchise de radiatii, Generatori de radiatii si Transport de Materiale Radioactive.

FCN-Pitesti asigura pregatirea periodica a persoanelor cu responsabilitati in domeniul asigurarii securitatii radiologice prin cursuri de reciclare realizate pe domeniul radioprotectiei, organizate odata la 5 ani. Ultimele doua cursuri s-au desfasurat in baza avizelor emise de CNCAN in perioadele 12.05-16.05.2008 (13 persoane) si 16-20.09.2013 (20 persoane) la sediul FCN-Pitesti cu lectori de la Centrul National de Pregatire si Specializare in Domeniul Nuclear IFIN Magurele.

Declaratie de mediu

Politica FCN referitoare la securitate nucleara, calitate, mediu, securitate si sanatate in munca

Raport privind Monitorizarea Radioactivitatii Mediului in FCN anul 2016

Raport privind Monitorizarea Mediului in FCN anul 2016

Raport privind Monitorizarea Radioactivitatii Mediului in FCN anul 2015

Raport privind Monitorizarea Mediului in FCN anul 2015

Raport privind Monitorizarea Radioactivitatii Mediului in FCN anul 2014

Raport privind Monitorizarea Mediului in FCN anul 2014

Raport de Monitorizare a Radioactivitatii Mediului in FCN 2013

Raport privind Monitorizarea Mediului in FCN anul 2013

Raport de Monitorizare a Radioactivitatii Mediului in FCN 2012

Raport privind Monitorizarea Mediului in FCN anul 2012

X