Currently set to Index
Currently set to Follow

Informatii pentru public conform legii 59/2016

INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT

PARTEA 1

Pentru toate amplasamentele care intră sub incidenţa Legii 59/2016:

 1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:
  • Numele sau denumirea comercială a operatorului: Societatea Naţională Nuclearelectrica SA – Sucursala CNE Cernavoda
  • Adresa completă a amplasamentului: Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, jud. Constanţa, cod postal: 905200, coordonate de localizare a amplasamentului: 44°20’ latitudine nordica si 28°1’ longitudine estica, fax: +40241 239 266, e-mail corespondenta@nuclearelectrica.ro.
 1. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Societatea Naţională Nuclearelectrica SA – Sucursala CNE Cernavodă este un amplasament de nivel  superior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr. 59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenței pentru Protecția Mediului Constanta, respectiv ISU Dobrogea următoarele documente:

Notificarea de activitate, rev 4 cu nr. CNE_AUTORITATI21 – 434/16.04.2021, întocmită conform Ordinului 1175/39/2020 și Legii 59/2016;

Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase cu nr. CNE_AUTORITATI21 – 434/16.04.2021;

Raportul de securitate ediția 2018, revizia 1, elaborat în 2021, cu nr. CNE_AUTORITATI21 – 434/16.04.2021 întocmit conform Legii 59/2016;

Planul de Urgenţă Internă, rev 3, cu nr. CNE_AUTORITATI22 – 1057/30.09.2023;

În plus, operatorul face parte dintr-un grup domino, împreună cu SC …….și  SC…… – nu se aplică

 1. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Domeniul  de  activitate  al  societății  Societatea Naţională Nuclearelectrica SA – Sucursala CNE Cernavodă îl  reprezintă,  în principal:

–   producția de energie electrică – cod CAEN 3511

SNN SA – Sucursala CNE Cernavodă este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece deține următoarele substanţe chimice din categoria celor prevăzute de Legea 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major:

I.Hidrazina este o substanţă utilizată pentru condiţionarea chimică a sistemelor de apă demineralizată având rol de agent reducător de oxigen:

 • pentru minimizarea conţinutului de oxigen dizolvat din circuitul secundar al generatorilor de abur U1 si U2 (circuit închis);
 • pentru minimizarea oxigenului dizolvat din generatorii de abur in timpul conservării umede;
 • pentru reducerea oxigenului dizolvat din apa demineralizata respectiv pentru minimizarea coroziunii oţelului carbon din circuitele de răcire închise ale centralei (apa recirculată de răcire, apa răcita, sistemul de stropire in anvelopa, sistem de răcire a zonei active in caz de urgenta);
 • pentru reducerea / controlul oxigenului dizolvat din apa demineralizată a sistemului de protecţie biologice (şi pentru minimizarea radiolizei).

În Clădirea Turbinei din U1 respectiv U2 hidrazina, în ambalajele originale, este depozitată în camera de adiţie chimicale. În această cameră există spaţiu de depozitare aprobat în care se afla stocul de maxim 2 butoaie de hidrazină, necesar adiţiilor în două rezervoare, în care aceste chimicale sunt diluate cu apă demineralizată conform procedurilor de câmp aplicabile. Efectuarea adiţiilor are loc de către personal instruit şi conform procedurilor aprobate, cu luarea măsurilor de protecţie a personalului şi mediului. Camera de adiţie este prevăzută cu başă de colectare a scurgerilor astfel nu se deversează la canalizare hidrazina. Când başa se umple, aceasta este golită în butoaie etichetate corespunzător şi se tratează ca deşeu periculos.

Soluţia din rezervor este injectată în aspiraţia pompelor principale aferente sistemului de alimentare al      generatorilor de abur. Aici hidrazina reacţionează (se consumă) cu oxigenul dizolvat în apa de alimentare.

În cazul sistemelor de răcire închise ale centralei, similar există câte un rezervor în care se adiţionează  hidrazina (aproximativ 20 litri) pentru condiţionarea sistemelor de răcire închise ale centralei (apa recirculată de răcire, apa răcită). Hidrazina este adiţionată şi în sistemul de stropire în anvelopă (aprox. 200 litri hidrazina 35% la o adiţie, cu o frecvenţă de 1/an) şi în sistemul de răcire a zonei active în caz de urgenţă.

 1. Produse petroliere: motorină şi CLU:

II.a) Motorina este utilizată drept combustibil pentru diesele de avarie şi de rezervă. Sistemul de alimentare cu energie electrică de rezerva asigură producerea de energie electrică pentru consumatorii vitali în caz de avarie a sistemului de alimentare cu energie electrică. Sistemul de alimentare cu energie electrică la avarie asigură producerea de energie electrică pentru consumatorii vitali în caz de avarie a sistemului de alimentare cu energie electrică, mai exact, va asigura o rezervă de energie electrica pentru oprirea sigură a reactorului şi pentru evacuarea căldurii reziduale din reactor, în cazul în care toate celelalte surse de energie sunt indisponibile. Există 4 grupuri diesel de rezerva pentru U1, 2 grupuri diesel de rezerva pentru U2, 2 grupuri diesel de avarie pentru U1 şi 2 grupuri diesel de avarie pentru U2. Aceste grupuri sunt testate periodic.

II.b) CLU (combustibil lichid ușor) este utilizat drept combustibil pentru Centrala Termică de Pornire (CTP). Centrala Termică de Pornire are rolul de a furniza abur pe durata opririi unităţilor nucleare şi la repornirea acestora. CTP este utilizată pentru repornirea unei unităţi nuclearoelectrice numai în situaţia în care ambele unităţi CNE sunt oprite şi este necesară pornirea uneia dintre ele. Totuşi cele 2 cazane funcţionale ale CTP sunt testate periodic (trimestrial).

 1. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.
Nr. Crt. Substanțe utilizate Starea de agregare Fraze de pericol/ Categoria de pericol
1 Hidrazină lichid -H350: poate provoca cancer;

-H301: toxic în caz de înghiţire;

-H311: toxic în contact cu pielea;

-H331: toxic în caz de inhalare;

-H317: poate provoca o reactie alergica a pielii;

-H410: foarte toxic pentru mediul acvatic pe termen lung.

2 Motorină lichid -H226: lichid şi vapori foarte inflamabili;

-H304: poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii;

-H315: provoacă iritarea pielii;

-H332: nociv în caz de inhalare;

-H351: susceptibil de a provoca cancer (piele);

-H411: toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

CLU   (Combustibil Lichid Uşor) lichid -H226: lichid şi vapori foarte inflamabili;

-H304: poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii;

-H315: provoacă iritarea pielii;

-H332: nociv în caz de inhalare;

-H350: poate provoca cancer;

-H361d: susceptibil de a dauna fătului;

-H373: poate provoca leziuni ale organelor (sânge, timus, ficat, în caz de expunere prelungită;

-H410: foarte toxic pentru mediul acvatic pe termen lung.

 1. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) amplasamentul/ unitatea economică este dotată pentru alarmare publică cu două sirene electronice. Aceste dispozitive pot fi activate din interiorul amplasamentului, de către personal numit/ desemnat pentru astfel de situații. În plus CNE Cernavodă a instalat o sirenă electronica în orașul Cernavodă și s-a  înlocuit sirena electronică din comuna Saligny. Aceste sirene sunt activate de autoritățile publice locale din cele două localități, în urma notificării primite de la CNE Cernavodă.

În acest scop ATENȚIE LA:

 • Sunetul sirenei electronice de alarmare publică (ALARMĂ LA DEZASTRE – 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; ÎNCETAREA ALARMEI – Un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.);
 • Anunțurile transmise prin sirena electronică și Sistemul de Adresare Publica se regăsesc în anexa nr. 1;
 • Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități, mesaje de alarmă transmise prin telefon, radio, etc..

În plus, CNE Cernavodă notifică autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al judeţului Constanța, Secretariatul de Risc al Agenţiei de Protecţie a Mediului Constanța, Comisariatul judeţean Constanța al Gărzii Nationale de Mediu, Administratia Bazinala Dobrogea – Litoral Constanta, Dispeceratul Central Agigea al Administratiei Canalelor Navigabile).

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

 1. în caz de emisii majore (dispersii toxice):
 • Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 • Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
 • Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
 • Închideți urgent ferestrele și ușile;
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
 • Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
 • Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
 • În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.
 1. în caz de incendiu sau explozii:
 • Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 • Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
 • Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

Mai multe informații se pot obține pe www.nuclearelectrica.ro, sau se pot solicita la adresa office@nuclearelectrica.ro, sau la centrele de informare a publicului din Localitățile Cernavodă strada Unirii, bloc R4b, parter, Tel: 0241235073 și Constanța, bulevardul Mamaia, nr. 86A, bloc BI 2, parter, Tel: 0241619376.

 1. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

 

Nr. crt. Data vizitei efectuate pe amplasament de autorităţile competente Autorităţile participante Tematica inspecției
1 10-12.04.2023 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Dobrogea (judeţul Constanta); Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu (judeţul Constanta). Inspectie SEVESO III – inspectie planificata la:

1.Depozit SEIRU – magazia B5 hidrazina

2.Rezervoarele de stocare motorina si CLU – Unitatea 1, Unitatea 2, Unitatea 0

3.SDG U1 si SDG U2,

4.EPS U1 si EPS U2.

Notă:  Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul Constanta,  localitatea Cernavoda, str, Medgidiei, nr. 2.

Persoane de contact:

 • Antohi Mihail Giorgian, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0241-801868
 • Florenta Irina Marin, Șef Protecţia mediului /Responsabil Protecţia mediului – Tel: 0241-801505
 1. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății Societatea Naţională Nuclearelectrica SA – Sucursala CNE Cernavoda, judeţul Constanta, localitatea Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2.

Persoane de contact:

 • Antohi Mihail Giorgian, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0241-801868
 • Florenta Irina Marin, Șef Protecţia mediului /Responsabil Protecţia mediului- Tel: 0241-801505

și la sediul:            SRAPM: tel 0241-549596/546696/543717, email office@apmct.anpm.ro

CJ-GNM: tel. 0241-698555, e-mail cjconstanta@gnm.ro

ISUJ: tel. 0241-617381/617382, e-mail urgente@isudobrogea

PARTEA 2

 1. Informații generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, inclusiv cu privire la efectele lor potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului și detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora.

Activitățile desfășurate pe amplasamentul CNE Cernavodă cuprind un ansamblu de operațiuni complexe cu sisteme performanțe de supraveghere și control, care implică pe lângă factorul tehnic şi factorul uman. Din această cauză, în cadrul proceselor de producție, utilizare, depozitare sau transport a produselor chimice există un factor de risc.

Utilizarea, vehicularea și depozitarea unor substanțe periculoase, în anumite condiții poate duce la situații de risc major. Pericolul de accident major este determinat de coexistența mai multor factori de risc:

Pericolul Factorul de risc probabil
Chimic ­   stocare și vehiculare de substanțe toxice și periculoase pentru mediu;

­   scurgeri accidentale de substanțe toxice sau periculoase pentru mediu;

­   dispersii toxice de gaze de ardere în caz de incendiu.

Incendiu/ explozie ­   stocare de substanțe combustibile și inflamabile;

­   formarea de amestecuri de vapori sau gaze cu aer în limitele de explozie și explozia acestora;

­   existența rețelelor electrice;

­   utilizarea utilajelor electrice.

Activitatea desfăâurată în cadrul amplasamentului este axată în principal pe producerea de energie electrică și termică folosind energia nucleară. Ca urmare, depozitarea și utilizarea în procesul de producție a substanțelor toxice, explozive, inflamabile și periculoase pentru mediu, reprezintă aspectul definitoriu al managementului securitații.

Substanţele chimice din categoria celor prevăzute de Legea 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major, utilizate în cadrul CNE Cernavodaăsunt următoarele:

 • Hidrazina
 • Motorina
 • CLU (Combustibil Lichid Usor)

Efectele potețtiale asupra sănătății umane și asupra mediului sunt următoarele:

Nr. crt. Denumirea substanţei periculoase Efecte potențiale
              1. Hidrazină 1. Asupra sănătății umane

– Toxic prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire;

– Poate cauza cancer;

– Provoacă arsuri;

– Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea.

2. Asupra mediului înconjurător

– Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

              2. Produse petroliere: motorină, şi CLU  (Combustibil Lichid Uşor) 1. Asupra sănătății umane

– Toxic prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghiîire;

– Poate cauza cancer;

– Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea;

-Poate provoca leziuni ale organelor tintă în caz de expunere prelungită.

2. Asupra mediului înconjurător

– Toxic pentru organismele acvatice cu efecte adverse pe termen lung.

Principalele tipuri de scenarii de accidente majore luate în considerare în planul de urgență pe amplasament și în procedurile de urgență ale CNE Cernavoăa sunt următoarele:

 • scăpările accidentale de substanțe chimice sau produse petroliere din containerul/ rezervorul sau sistemul care conține substanța periculoasă în procesul de operare sau depozitare (≥ 0,5 t pt. hidrazina / ≥2500 t pt. Motorina / CLU);
 • descărcările accidentale de substanțe chimice sau produse petroliere în efluentul lichid (≥ 0,5 t pt. hidrazina / ≥2500 t pt. Motorina / CLU);
 • incendii în care sunt implicate substanțe chimice sau produse petroliere (≥ 0,5 t pt. hidrazina / ≥2500 t pt. Motorina / CLU).

Principalele măsuri de control pentru gestionarea accidentelor majore sunt următoarele:

 • clasificarea evenimentului;
 • notificarea personalului de pe amplasament;
 • notificarea autorităților publice despre producerea accidentului și solicitarea suportului necesar;
 • se inițiaza măsurile de curățare a substanței chimice/ de stingere a incediului;
 • cooperarea cu autoritățile publice în vederea aducerii situației într-o stare controlabilă și sigură și de a minimiza efectele asupra populatței și a mediului.

Probabilitatea de apariţie a accidentului este foarte mică, fiind posibil să nu apară niciodată pe întrega durata de funcţionare a unei instalaţii, a unui utilaj, dar nu este neglijabilă.

 

 1. Confirmarea faptului că titularul activității (operatorul) are obligația de a întreprinde măsuri adecvate pe amplasament, în special menținerea legăturii cu serviciile de intervenţie în caz de urgență, pentru a acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora.

SNN SA – Sucursala CNE Cernavodă, confirmă că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în cadrul amplasamentului, atât pentru operarea în siguranță a instalațiilor, prin utilizarea normelor și standardelor internaționale, auditare periodică, pregătire teoretică și practică atât pe amplasament cât și în afara acestuia, împreună cu autoritățile cu sarcini de răspuns în caz de accident major, pentru a acționa în situația accidentelor majore și pentru a minimiza efectele acestora. În acest sens a fost întocmit Planul de Urgență Internă în conformitate cu cerințele Legii 59/2016 și OMAI 156/2017. În cadrul acestuia sunt stabilite măsuri concrete care se iau în toate situațiile de accidente identificate prin analiza sistematică de risc în cadrul Raportului de Securitate, atât la nivelul instalațiilor afectate, cât și la nivelul conducerii amplasamentului. În plus sunt stabilite protocoale și proceduri de alertare a tuturor forțelor de intervenție din interiorul și exteriorul amplasamentului. De asemenea, SNN-SA – Sucursala CNE Cernavoda are constituit un Serviciu Privat pentru Situații de Urgență care are atât pregătirea cât și dotarea necesară pentru intervenția în regim de urgență în caz de incident/accident. Pentru obținerea de informații cu privire la documentele de mai sus, publicul interesat se poate adresa persoanelor de contact:

 • Antohi Mihail Giorgian, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0241-801868
 • Florenta Irina Marin, Responsabil Protecţia mediului, Tel: 0241-801505
X