Currently set to Index
Currently set to Follow

Informatii pentru public conform legii 59/2016

 

INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT

PARTEA 1

Pentru toate amplasamentele care intră sub incidenţa Legii 59/2016:

 1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:
  • Numele sau denumirea comercială a operatorului: Societatea Naţională Nuclearelectrica SA – Sucursala CNE Cernavoda
  • Adresa completă a amplasamentului: Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, jud. Constanţa, cod postal: 905200, coordonate de localizare a amplasamentului: 44°20’ latitudine nordica si 28°1’ longitudine estica, fax: +40241 239 266, e-mail corespondenta@nuclearelectrica.ro.
 1. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Societatea Naţională Nuclearelectrica SA – Sucursala CNE Cernavoda este un amplasament de nivel  superior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr. 59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenței pentru Protecția Mediului Constanta, respectiv ISU Dobrogea următoarele documente:

Notificarea de activitate, rev 4 cu nr. CNE_AUTORITATI21 – 434/16.04.2021, intocmita conform Ordinului 1175/39/2020 si Legii 59/2016;

Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase cu nr. CNE_AUTORITATI21 – 434/16.04.2021;

Raportul de securitate editia 2018, revizia 1, elaborat in 2021, cu nr. CNE_AUTORITATI21 – 434/16.04.2021 intocmit conform Legii 59/2016;

Planul de Urgenţă Internă, rev 3, cu nr. CNE_AUTORITATI22 – 1057/30.09.2023;

În plus, operatorul face parte dintr-un grup domino, împreună cu SC …….și  SC…… – nu se aplica

 1. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Domeniul  de  activitate  al  societății  Societatea Naţională Nuclearelectrica SA – Sucursala CNE Cernavoda îl  reprezintă,  în principal:

–   productia de energie electrica – cod CAEN 3511

SNN SA – Sucursala CNE Cernavoda este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece detine urmatoarele substanţe chimice din categoria celor prevazute de Legea 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major:

I.Hidrazina este o substanţă utilizată pentru condiţionarea chimică a sistemelor de apă demineralizată având rol de agent reducător de oxigen:

 • pentru minimizarea conţinutului de oxigen dizolvat din circuitul secundar al generatorilor de abur U1 si U2 (circuit închis);
 • pentru minimizarea oxigenului dizolvat din generatorii de abur in timpul conservării umede;
 • pentru reducerea oxigenului dizolvat din apa demineralizata respectiv pentru minimizarea coroziunii oţelului carbon din circuitele de răcire închise ale centralei (apa recirculată de răcire, apa răcita, sistemul de stropire in anvelopa, sistem de răcire a zonei active in caz de urgenta);
 • pentru reducerea / controlul oxigenului dizolvat din apa demineralizată a sistemului de protecţie biologice (şi pentru minimizarea radiolizei).

În Clădirea Turbinei din U1 respectiv U2 hidrazina, în ambalajele originale, este depozitată în camera de adiţie chimicale. În această cameră există spaţiu de depozitare aprobat în care se afla stocul de maxim 2 butoaie de hidrazină, necesar adiţiilor în două rezervoare, în care aceste chimicale sunt diluate cu apă demineralizată conform procedurilor de câmp aplicabile. Efectuarea adiţiilor are loc de către personal instruit şi conform procedurilor aprobate, cu luarea masurilor de protecţie a personalului şi mediului. Camera de adiţie este prevăzută cu başă de colectare a scurgerilor astfel nu se deversează la canalizare hidrazina. Când başa se umple, aceasta este golită în butoaie etichetate corespunzător şi se tratează ca deşeu periculos.

Soluţia din rezervor este injectată în aspiraţia pompelor principale aferente sistemului de alimentare al      generatorilor de abur. Aici hidrazina reacţionează (se consumă) cu oxigenul dizolvat în apa de alimentare.

În cazul sistemelor de răcire închise ale centralei, similar există câte un rezervor în care se adiţionează  hidrazina (aproximativ 20 litri) pentru condiţionarea sistemelor de răcire închise ale centralei (apa recirculată de răcire, apa răcită). Hidrazina este adiţionată şi în sistemul de stropire în anvelopă (aprox. 200 litri hidrazina 35% la o adiţie, cu o frecvenţă de 1/an) şi în sistemul de răcire a zonei active în caz de urgenţă.

 1. Produse petroliere: motorină şi CLU:

II.a) Motorina este utilizată drept combustibil pentru diesele de avarie şi de rezervă. Sistemul de alimentare cu energie electrică de rezerva asigură producerea de energie electrică pentru consumatorii vitali în caz de avarie a sistemului de alimentare cu energie electrică. Sistemul de alimentare cu energie electrică la avarie asigură producerea de energie electrică pentru consumatorii vitali în caz de avarie a sistemului de alimentare cu energie electrică, mai exact, va asigura o rezervă de energie electrica pentru oprirea sigură a reactorului şi pentru evacuarea căldurii reziduale din reactor, în cazul în care toate celelalte surse de energie sunt indisponibile. Există 4 grupuri diesel de rezerva pentru U1, 2 grupuri diesel de rezerva pentru U2, 2 grupuri diesel de avarie pentru U1 şi 2 grupuri diesel de avarie pentru U2. Aceste grupuri sunt testate periodic.

II.b) CLU (combustibil lichid usor) este utilizat drept combustibil pentru Centrala Termică de Pornire (CTP). Centrala Termică de Pornire are rolul de a furniza abur pe durata opririi unităţilor nucleare şi la repornirea acestora. CTP este utilizată pentru repornirea unei unităţi nuclearoelectrice numai în situaţia în care ambele unităţi CNE sunt oprite şi este necesară pornirea uneia dintre ele. Totuşi cele 2 cazane funcţionale ale CTP sunt testate periodic (trimestrial).

 1. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.
Nr. Crt. Substanțe utilizate Starea de agregare Fraze de pericol/Categoria de pericol
1 Hidrazină lichid -H350: poate provoca cancer;

-H301: toxic în caz de înghiţire;

-H311: toxic în contact cu pielea;

-H331: toxic în caz de inhalare;

-H317: poate provoca o reactie alergica a pielii;

-H410: foarte toxic pentru mediul acvatic pe termen lung.

2 Motorină lichid -H226: lichid şi vapori foarte inflamabili;

-H304: poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii;

-H315: provoacă iritarea pielii;

-H332: nociv în caz de inhalare;

-H351: susceptibil de a provoca cancer (piele);

-H411: toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

CLU   (Combustibil Lichid Uşor) lichid -H226: lichid şi vapori foarte inflamabili;

-H304: poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii;

-H315: provoacă iritarea pielii;

-H332: nociv în caz de inhalare;

-H350: poate provoca cancer;

-H361d: susceptibil de a dauna fatului;

-H373: poate provoca leziuni ale organelor (sange, timus, ficat, in caz de expunere prelungita;

-H410: foarte toxic pentru mediul acvatic pe termen lung.

 1. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) amplasamentul/unitatea economica este dotată pentru alarmare publică cu doua sirene electronice. Aceste dispozitive pot fi activate din interiorul amplasamentului, de către personal numit/desemnat pentru astfel de situații. In plus CNE Cernavoda a instalat o sirena electronica in orasul Cernavoda si este in curs de a inlocui sirena electronica pe care a instalat-o in comuna Saligny. Aceste sirene sunt activate de autoritatile publice locale din cele doua localitati, in urma notificarii primite de la CNE Cernavoda.

În acest scop ATENȚIE LA:

 • Sunetul sirenei electronice de alarmare publică (ALARMĂ LA DEZASTRE – 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; ÎNCETAREA ALARMEI – Un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.);
 • Anunțurile transmise prin sirena electronică și Sistemul de Adresare Publica se regăsesc în anexa nr. 1;
 • Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități, mesaje de alarmă transmise prin telefon, radio, etc..

În plus, CNE Cernavoda notifica autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al judeţului Constanta, Secretariatul de Risc al Agenţiei de Protecţie a Mediului Constanta, Comisariatul judeţean Constanta al Gărzii Nationale de Mediu, Administratia Bazinala Dobrogea – Litoral Constanta, Dispeceratul Central Agigea al Administratiei Canalelor Navigabile).

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

 1. în caz de emisii majore (dispersii toxice):
 • Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 • Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
 • Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
 • Închideți urgent ferestrele și ușile;
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
 • Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
 • Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
 • În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.
 1. în caz de incendiu sau explozii:
 • Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 • Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
 • Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

Mai multe informatii se pot obtine pe www.nuclearelectrica.ro, sau se pot solicita la adresa office@nuclearelectrica.ro, sau la centrele de informare a publicului din Localitatile Cernavoda strada Unirii, bloc R4b, parter, Tel: 0241235073 si Constanta, bulevardul Mamaia, nr. 86A, bloc BI 2, parter, Tel: 0241619376.

 1. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).
Nr. crt. Data vizitei efectuate pe amplasament de autorităţile competente Autorităţile participante Tematica inspecției
1 05-06.05.2022 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Dobrogea (judeţul Constanta); Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu (judeţul Constanta); Agenţia pentru Protecţia Mediului (judeţul Constanta). Inspectie SEVESO III – inspectie planificata la:

1.Depozit SEIRU – magazia B5 hidrazina

2.Rezervoarele de stocare motorina si CLU – Unitatea 1, Unitatea 2, Unitatea 0

3.SDG U1 si SDG U2,

4.EPS U1 si EPS U2.

Notă:  Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul Constanta,  localitatea Cernavoda, str, Medgidiei, nr. 2.

Persoane de contact:

 • Vasilica Simionescu, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0241-901297
 • Florenta Irina Marin, Șef Protecţia mediului /Responsabil Protecţia mediului – Tel: 0241-801505
 1. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății Societatea Naţională Nuclearelectrica SA – Sucursala CNE Cernavoda, judeţul Constanta, localitatea Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2.

Persoane de contact:

 • Vasilica Simionescu, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0241-801297
 • Florenta Irina Marin, Șef Protecţia mediului /Responsabil Protecţia mediului- Tel: 0241-801505

și la sediul:      SRAPM: tel 0241-549596/546696/543717, email office@apmct.anpm.ro

CJ-GNM: tel. 0241-698555, e-mail cjconstanta@gnm.ro

ISUJ: tel. 0241-617381/617382, e-mail urgente@isudobrogea

PARTEA 2

 1. Informații generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, inclusiv cu privire la efectele lor potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului și detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora.

Activitatile desfasurate pe amplasamentul CNE Cernavoda cuprind un ansamblu de operatiuni complexe cu sisteme performante de supraveghere si control, care implica pe langa factorul tehnic şi factorul uman. Din aceasta cauza, in cadrul proceselor de productie, utilizare, depozitare sau transport a produselor chimice exista un factor de risc.

Utilizarea, vehicularea si depozitarea unor substante periculoase, in anumite conditii poate duce la situatii de risc major. Pericolul de accident major este determinat de coexistenta mai multor factori de risc:

Pericolul Factorul de risc probabil
Chimic ­   stocare si vehiculare de substante toxice si periculoase pentru mediu;

­   scurgeri accidentale de substante toxice sau periculoase pentru mediu;

­   dispersii toxice de gaze de ardere in caz de incendiu.

Incendiu / explozie ­   stocare de substante combustibile si inflamabile;

­   formarea de amestecuri de vapori sau gaze cu aer in limitele de explozie si explozia acestora;

­   existenta retelelor electrice;

­   utilizarea utilajelor electrice.

Activitatea desfasurata in cadrul amplasamentului este axata in principal pe producerea de energie electrica si termica folosind energia nucleara. Ca urmare, depozitarea si utilizarea in procesul de productie a substantelor toxice, explozive, inflamabile si periculoase pentru mediu, reprezinta aspectul definitoriu al managementului securitatii.

Substanţele chimice din categoria celor prevazute de Legea 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major, utilizate in cadrul CNE Cernavoda sunt urmatoarele:

 • Hidrazina
 • Motorina
 • CLU (Combustibil Lichid Usor)

Efectele potentiale asupra sanatatii umane si asupra mediului sunt urmatoarele:

Nr. crt. Denumirea substanţei periculoase Efecte potentiale
            1. Hidrazină 1. Asupra sanatatii umane

– Toxic prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire;

– Poate cauza cancer;

– Provoaca arsuri;

– Poate provoca sensibilizare in contact cu pielea.

2. Asupra mediului inconjurator

– Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

            2. Produse petroliere: motorină, şi CLU  (Combustibil Lichid Uşor) 1. Asupra sanatatii umane

– Toxic prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire;

– Poate cauza cancer;

– Poate provoca sensibilizare in contact cu pielea;

– Poate provoca leziuni ale organelor tinta in caz de expunere prelungita.

2. Asupra mediului inconjurator

– Toxic pentru organismele acvatice cu efecte adverse pe termen lung.

Principalele tipuri de scenarii de accidente majore luate in considerare in planul de urgenta pe amplasament si in procedurile de urgenta ale CNE Cernavoda sunt urmatoarele:

 • scaparile accidentale de substante chimice sau produse petroliere din containerul/rezervorul sau sistemul care contine substanta periculoasa in procesul de operare sau depozitare (≥ 0,5 t pt. hidrazina / ≥2500 t pt. Motorina / CLU);
 • descarcarile accidentale de substante chimice sau produse petroliere in efluentul lichid (≥ 0,5 t pt. hidrazina / ≥2500 t pt. Motorina / CLU);
 • incendii in care sunt implicate substante chimice sau produse petroliere (≥ 0,5 t pt. hidrazina / ≥2500 t pt. Motorina / CLU).

Principalele masuri de control pentru gestionarea accidentelor majore sunt urmatoarele:

 • clasificarea evenimentului;
 • notificarea personalului de pe amplasament;
 • notificarea autoritatilor publice despre producerea accidentului si solicitarea suportului necesar;
 • se initiaza masurile de curatare a substantei chimice / de stingere a incediului;
 • cooperarea cu autoritatile publice in vederea aducerii situatiei intr-o stare controlabila si sigura si de a minimiza efectele asupra populatiei si a mediului.

Probabilitatea de apariţie a accidentului este foarte mică, fiind posibil să nu apară niciodată pe întrega durata de funcţionare a unei instalaţii, a unui utilaj, dar nu este neglijabilă.

 1. Confirmarea faptului că titularul activității (operatorul) are obligația de a întreprinde măsuri adecvate pe amplasament, în special menținerea legăturii cu serviciile de intervenţie în caz de urgență, pentru a acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora.

SNN SA – Sucursala CNE Cernavoda, confirmă că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în cadrul amplasamentului, atât pentru operarea în siguranță a instalațiilor, prin utilizarea normelor și standardelor internaționale, auditare periodică, pregătire teoretică și practică atât pe amplasament cât și în afara acestuia, împreună cu autoritățile cu sarcini de răspuns în caz de accident major, pentru a acționa în situația accidentelor majore și pentru a minimiza efectele acestora. În acest sens a fost întocmit Planul de Urgență Internă în conformitate cu cerințele Legii 59/2016 și OMAI 156/2017. În cadrul acestuia sunt stabilite măsuri concrete care se iau în toate situațiile de accidente identificate prin analiza sistematică de risc în cadrul Raportului de Securitate, atât la nivelul instalațiilor afectate, cât și la nivelul conducerii amplasamentului. În plus sunt stabilite protocoale și proceduri de alertare a tuturor forțelor de intervenție din interiorul și exteriorul amplasamentului. De asemenea, SNN-SA – Sucursala CNE Cernavoda are constituit un Serviciu Privat pentru Situații de Urgență care are atât pregătirea cât și dotarea necesară pentru intervenția în regim de urgență în caz de incident/accident. Pentru obținerea de informații cu privire la documentele de mai sus, publicul interesat se poate adresa persoanelor de contact:

 • Simionescu Vasilica, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0241-801297
 • Florenta Irina Marin, Responsabil Protecţia mediului, Tel: 0241-801505

Anexa 1

Fisa de Lucru Nr.14 – Declararea Situatiilor de Urgenta

 1. Anuntarea situatiilor de urgenta:
 • Formati anuntul:
  o
(sisteme nucleare)

EVENIMENT RADIOLOGIC

o EVENIMENT MEDICAL
o ALERTA. o EVENIMENT CHIMIC
ATENTIE TOT

PERSONALUL!

ACEASTA ESTE O SITUATIE REALA.

o URGENTA PE UNITATE. o INCENDIU
o
(deseuri/ materiale radioactive, D2O)

EVENIMENT DE TRANSFER

o URGENTA PE

AMPLASAMENT.

o EVENIMENT DE PROTECTIE FIZICA
ACEASTA

ESTE O

o EVENIMENT CU PIERDERE CCP
o URGENTA GENERALA. UN o EVENIMENT CE IMPLICA COMBUSTIBIL ARS
o

(fenomene meteo severe, inundatii, cutremure, etc.)
EVENIMENT EXTERN
  o UNITATEA 0 (STA/CTP) o C/R  COTA.     CAM. ECHIPA DE RASPUNS A UNITATII___

SE VA ADUNA ……………………….. ………………………………………………………………………………………….

  o UNITATEA 1 o C/S  COTA.     CAM.
A AVUT LOC IN o UNITATEA 2 o T/B  COTA.     CAM.
o (alta cladire): …………………………………………
o (Alerta) Restul personalului sa evite zona incidentului si sa-si continue sarcinile normale.
o (Incendiu) (Cutremur) Personalul aflat in……………………………………………………………….. (cladirea afectata) sa evacueze cladirea.

 

 

 

o (Ev. Prot. Fizica)  

Personalul de pe amplasament sa execute dispozitiile date de Grupa de Interventie a Jandarmeriei.

 
o (Urgenta) Personalul aflat in zona radiologica a unitatii ______________ sa sa adune pentru recenzare la zonele de adunare.

(unitatea afectata)

Personalul de conducere si suport la urgenta sa se prezinte la locurile prestabilite.

o (Urgenta) Personalul de pe amplasament si

unitatea ___________________

(unitatea neafectata)

o (Urg. pe Unitate) sa-si continue sarcinile normale si sa evite accesul in ___________.

(unitatea afectata)

o (Urg. pe Amplasament / Generala sa se adune pentru recenzare la Zonele de Adunare.
o (alte actiuni – administrare KI, etc.): _______________________________________
Anunt aprobat de DSTU:………………… Semnătura/data/ora: _______________________________________________
 • Anuntati personalul astfel:
ALERTA sau URGENTA PE UNITATE URGENTA PE AMPLASAMENT sau URGENTA GENERALA
Apasati butonul SAP (opriti dupa 30 sec.) o ALERT Apasati butonul SAP EMERGENCY (opriti dupa 30 sec.)
o EMERGENCY 2 x anuntul format la punctul 1 prin microfonul SAP
2 x anuntul format la punctul 1 prin microfonul SAP Apasati butonul SAP EMERGENCY (opriti dupa 30 sec.)
semnal SIRENA conform PU-E5
Apasati butonul SAP

(opriti dupa 30 sec.)

o ALERT 2 x anuntul format la punctul 1  prin SIRENA conform PU-E5
o EMERGENCY semnal SIRENA conform PU-E5
Repetati dupa 5 minute si dupa 10 minute. Repetati dupa 10 minute si dupa 20 minute.
 1. Terminarea situatiilor de urgenta:
 • Formati anuntul astfel:
 
ATENTIE TOT

PERSONALUL.

SITUATIE DE URGENTA S-A INCHEIAT.

TOT PERSONALUL REVINE LA ACTIVITATILE NORMALE.

Anunt aprobat de DSTU:…………………………………………. Semnătura/data/ora:
 • Anuntati personalul astfel:
ALERTA sau URGENTA PE UNITATE URGENTA PE AMPLASAMENT sau URGENTA GENERALA
Apasati butonul SAP CLEAR (opriti dupa 30 sec.) Apasati butonul SAP CLEAR (opriti dupa 30 sec.)
2 x anuntul format la punctul 1 prin microfonul SAP 2 x anuntul format la punctul 1  prin microfonul SAP
Apasati butonul SAP CLEAR (opriti dupa 30 sec.)
semnal SIRENA conform PU-E5
Apasati butonul SAP CLEAR

 (opriti dupa 30 sec.)

2 x anuntul format la punctul 1 prin SIRENA conform PU-E5
semnal SIRENA conform PU-E5
Repetati dupa 5 minute si dupa 10 minute. Repetati dupa 10 minute si dupa 20 minute.
X