Proiecte de investitii

shutterstock_149633165

Misiunea Departamentului Dezvoltare Investiții este aceea de a administra proiectele de investiții pe centrală, cu respectarea strictă a cerințelor de securitate nucleară, calitate, radioprotecție și control configurație, în baza priorităților organizației și cu respectarea disciplinei financiare și a legislației aplicabile. Proiectele de investiții pe centrală, prin gradul lor de complexitate, impun utilizarea unor metode de derulare și coordonare particulare față de marea majoritate a celorlalte lucrări din centrală. Pentru o administrare optimă, activitatea Departamentului Dezvoltare Investiții este organizată în patru servicii:

 

1. Serviciul Coordonare Program de Investiții asigură derularea Programului de Investiții al CNE Cernavodă. Serviciul este structurat în următoarele două grupuri:

 

Grupul Coordonare proiecte, activitate atribuită coordonatorului de proiect numit prin decizia Conducerii CNE Cernavodă, având următoarele responsabilități:

 •  se informează despre cerințele, limitele și termenele proiectului atribuit, iar pe baza acestora, împreună cu echipa, elaborează graficul proiectului;
 • coordonează activitățile pentru pregătirea documentațiilor necesare achizițiilor aferente proiectului;
 • coordonează elaborarea documentației suport pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare și urmărește obținerea acestora în toate fazele de realizare a lucrărilor;
 • stabilește și urmărește împreună cu grupurile de lucru durata și conținutul tuturor activităților fiecărei faze a proiectului astfel încât termenele, datele de finalizare să fie stabilite corespunzător;
 • coordonează completarea documentațiilor tehnico-economice atunci când pe parcursul implementării sunt necesare deviații față de soluțiile aprobate și se îngrijește de aprobarea acestora;
 • coordonează activitățile de execuție a proiectului urmărind respectarea graficului stabilit prin contracte cu respectarea disciplinei financiare și bugetare;
 • verifică permanent stadiul angajamentelor contractuale, respectiv a situațiilor de lucrări și vizează documentele premergătoare plăților.

 

Grupul Planificare Coordonată, Buget și Activități Suport își desfășoară activitatea pe următoarele arii: Planificare coordonată, Buget, Program COG Joint Projects, Recepții și suport coordonare cu următoarele responsabilități:

 • elaborarea Planului Strategic de Investiții al Centralei;
 • elaborarea și urmărirea execuției bugetului aferent programului de investiții al centralei;
 • participarea la activitățile de avizare proiecte, împreună cu coordonatorii de proiecte și șeful Serviciului Coordonare Program de Investiții;
 • participarea la pregătirea documentelor și resurselor necesare pentru obținerea aprobărilor (interne/ externe) pentru realizarea proiectelor;
 • participarea la activitățile de planificare, urmărire, rectificare și raportare a bugetului de investiții/ departamentului;
 • pregătirea recepțiilor obiectivelor de investiții.

 

 1. Serviciul Implementare Proiecte desfășoară activități de evaluare, pregătire lucrări, dirigenție de șantier, supraveghere lucrări aferente proiectelor de investiții, activitatea acestui serviciu fiind structurată pe următoarele discipline: construcții civile, hidrotehnice, mecanic, conducte, rețele termice, termoventilație, electric și I&C, având următoarele responsabilități:
 • verifică existența și valabilitatea autorizației de construire și a concordanței dintre prevederile autorizației și ale proiectului;
 • verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatorii atestați;
 • verifică existența în proiect a prevederilor privind fazele determinante precum și a programului de control al calității;
 • verifică existența și respectarea „Planului Calității” și a procedurilor de proces/ instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
 • urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini și a reglementărilor tehnice în vigoare;
 • participă la verificarea la faze determinante,  asigurându-se de prezența inspectorilor de specialitate din exteriorul CNE Cernavodă;
 • analizează și vizează situațiile de lucrări lunare și cele de plată emise de fiecare contractor funcție de îndeplinirea clauzelor contractuale;
 • urmărește respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau organele abilitate;
 • preia documentele de la contractant și proiectant și verifică cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale.

 

 1. Serviciul Management Proiecte Complexe este format din două grupuri:

 

Grupul Coordonare Proiecte Complexe asigură gestionarea proiectelor complexe:

 • Coordonarea implementării modificărilor complexe rezultate din analiza de „Stress Test” după accidentul de la Fukushima (Proiectul „Îmbunătățirea răspunsului CNE Cernavoadă, respectiv a funcțiilor de securitate nucleară în cazul evenimentelor din afara bazelor de proiectare ca urmare a accidentului nuclear survenit la centrala nucleară Fukushima 1 Japonia”), cea mai mare parte din obiectivele acestui proiect fiind finalizate cu succes până la sfârșitul anului 2015;
 • Pregătirea, derularea și suportul tehnic pentru proiectul complex – Instalația de detritiere D2O (U1 și U2);

 

Grupul Suport Proiectare realizează activitățile suport de proiectare care constau în evaluarea documentației tehnice pentru proiecte de investiții care se realizează în exteriorul centralei și nu au legătură cu sistemele, structurile, componentele centralei.

 

 1. Serviciul Retehnologizare Unitate 1 asigură suportul pentru dezvoltarea și pregătirea extinderii duratei de viață a Unității 1.

 

În anul 2015 realizările departamentului s-au concentrat în principal în următoarele obiective:

 • Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA), finalizarea Modulului 7;
 • Finalizarea și recepționarea lucrărilor de Retehnologizare Stație 110kV;
 • Mărirea siguranței în funcționarea sistemului de evacuare a puterii din CNE Cernavodă, prin retehnologizarea transformatoarelor de evacuare putere și asigurarea unui trafo de rezervă pentru două unități;
 • Înlocuirea Sistemului de excitație Gennerex de la Unitatea 1 – finalizarea lucrărilor de proiectare și livrarea echipamentelor necesare înlocuirii;
 • Modernizare și extindere sistem de protecție fizică;
 • Finalizarea și punerea în funcțiune a Punctului Termic relocat din Unitatea 3 în Unitatea 1.

 

Dintre provocările viitorului menționăm următoarele priorități din cadrul departamentului în 2016:

 • Pregătirea extinderii duratei de viață operațională și a retehnologizării Unității 1;
 • Aderența la Planul de Investiții al CNE Cernavodă la standarde ridicate de calitate și asigurarea stabilității acestuia;
 • Creșterea focusului operațional în ceea ce privește promovarea proiectelor de investiții.

 

X