17.04.2024

8 mart.

Convocatorul Completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 17.04.2024

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare  a Actionarilor din data de 17.04.2024

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2:Aprobarea deciziei privind continuarea proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), in baza documentatiei tip studiu de prefezabilitate (rev 1.1), elaborata in conformitate cu cerintele HG nr. 907/2016 privind etapele si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii financiare din fonduri publice.

La punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA, SNN a publicat nota privind Aprobarea deciziei privind continuarea proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), in baza documentatiei tip studiu de prefezabilitate (rev 1.1), elaborata in conformitate cu cerintele HG nr. 907/2016 privind etapele si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii financiare din fonduri publice.

Pentru protejarea intereselor sale comerciale legitime, precum si cele ale Asocierii, avand in vedere informatiile de natura comerciala din “Studiul de prefezabilitate privind proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) aliniat la cerințele enumerate în HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Anexa 3, cu exceptia informatiilor referitoare la valoarea costurilor estimate de investitie de tip CAPEX din Tabelul 3.6-1 de la Capitolul 3.5 al studiului, respectiv a paragrafelor referitoare la valoarea parametrilor de intrare (tip OPEX) si la premizele necesare pentru calculul indicatorilor de eficienta de la Capitolul 3.7.4 al studiului, SNN a decis, conform notei de informare de la punctul 2 de pe ordinea de zi  a AGOA,  in conditiile legislatiei aplicable dreptului actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA,  in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 05.04.2024, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link) completat si o copie CI pentru a primi acces la Studiul de prefezabilitate privind proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) aliniat Ia cerințele enumerate în HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Anexa 3, cu exceptia informatiilor referitoare la valoarea costurilor estimate de investitie de tip CAPEX din Tabelul 3.6-1 de la Capitolul 3.5 al studiului, respectiv a paragrafelor referitoare la valoarea parametrilor de intrare (tip OPEX) si la premizele necesare pentru calculul indicatorilor de eficienta de la Capitolul 3.7.4 al studiului.

Mentionam ca studiul de prefezabilitate vine sa sprijine continuarea proiectului cu Reactoare Modulare Mici (SMR) fiind intocmit in conformitate cu HG 907/2016, analiza banzandu-se in principal pe evaluari tehnice preliminare urmand ca pe parcursul etapei urmatoare a proiectului sa fie intocmit studiul de fezabilitate. Studiul si implicit recomandarile formulate in cadrul acestuia, printre care si cele cu privire la economicitatea proiectului, vor constitui baza emiterii Deciziei Finale de Investitie si vor fi prezentate, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, in conditiile legislatiei aplicabile dreptului actionarilor de a avea acces la informatii suficiente despre subiectele supuse aprobarii AGA la acel moment.

SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 05.04.2024 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie Studiul de prefezabilitate privind proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) aliniat Ia cerințele enumerate în HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Anexa 3, cu exceptia informatiilor referitoare la valoarea costurilor estimate de investitie de tip CAPEX din Tabelul 3.6-1 de la Capitolul 3.5 al studiului, respectiv a paragrafelor referitoare la valoarea parametrilor de intrare (tip OPEX) si la premizele necesare pentru calculul indicatorilor de eficienta de la Capitolul 3.7.4 al studiului.

Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si copia CI vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGOA 17.04.2024”.

Copia Studiul de prefezabilitate privind proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) aliniat Ia cerințele enumerate în HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Anexa 3 cu exceptia informatiilor referitoare la valoarea costurilor estimate de investitie de tip CAPEX din Tabelul 3.6-1 de la Capitolul 3.5 al studiului, respectiv a paragrafelor referitoare la valoarea parametrilor de intrare (tip OPEX) si la premizele necesare pentru calculul indicatorilor de eficienta de la Capitolul 3.7.4 al studiului, va fi pusa la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea înființării unui punct de lucru la Societatea Națională ”Nuclearelectrica” A în sat Răscolești, comuna Izvorul Bârzii, Calea Târgul Jiului, km7, județul Mehedinți, Clădire pavilion administrativ, etaj 3, camera nr.3.

Punctul 3 Mandatarea Consiliului de Administrație al SNN să îndeplinească toate formalitățiile de înființare a punctului de lucru, cu posibilitatea delegării oricărei alte persoane care va fi desemnată, în această calitate, prin decizie a Consiliului de Administrație al SNN.

Nota pentru punctele 2 si 3 

Punctul 4:Aprobarea încheierii unui parteneriat direct cu DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND în calitate de investitor în compania de proiect RoPower Nuclear S.A în baza prevederilor art.5.3 din Procedura SNN privind constituirea societățiilor cu capital mixt emisă în baza prevederilor ordinului ME nr.1180/04.11.2021.

Punctul 5 :Aprobarea acordului tripartit al Acționarilor/Investitoriilor (SHA), ce urmează a fi încheiat între SNN, NOVA POWER and GAS SRL și DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND pentru dezvoltarea Proiectului SMR, în Doicești România, în forma negociată între SNN și Parteneri din Proiect.

Punctul 11: Aprobarea mandatării reprezentantului SNN în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RoPower Nuclear S.A., la data/datele la care aceasta se va convoca, sedința care va avea înscrise pe ordinea de zi punctele ce vor fi detaliate în continuare, să participe și să voteze în favoarea (”pentru”) următoarele:

i. Aprobarea încheierii Contractului FEED Faza 2 Offshore;

ii. Aprobarea încheierii Contractului FEED Faza 2 Onshore;

iii. Aprobarea încheierii Contractului de Licență Tehnologică;

iv. Aprobarea majorării plafonului împrumutului acordat de SNN în temeiul Contractului Cadru de împrumut nr.1 din data de 16.08.2023 până la concurența sumei de 243,000,000 USD, și încheierea Actului adițional nr.2 la Contractul Cadru de împrumut nr.1 din data de 16.08.2023, cu mențiunea ca accesarea acestui împrumut se va face de către Societatea Ro Power Nuclear S.A numai în măsura în care nu se va putea asigura finanțarea Proiectului din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii acționariatului RPN, sau împrumuturi/credite bancare sau alte surse de finanțare) și, oricum, numai până la identificarea unor astfel de alte surse de finanțare;

v. Aprobarea încheierii Actului Adițional nr.2 la Contractul de Ipotecă Mobiliară încheiat cu SNN;

vi. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al societății să semneze, în numele și pe seama Societății RoPower Nuclear S.A., contractele menționate la lit. i)- iii);

vii. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății să semneze, în numele și pe seama societății RoPower Nuclear S.A., contractele menționate la lit. iv)-v);

viii. Aprobarea Împuternicirii Directorului General al Societății RoPower Nuclear S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru îndeplinirea oricărui act sau formalitate cerută de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în acest sens, inclusiv în ceea ce privește înregistrarea și publicarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice altă instituție publică.

 

Pentru protejarea intereselor sale comerciale legitime, precum si cele ale Asocierii, avand in vedere informatiile de natura comerciala din:

a) Acordul tripartit al Actionarilor/Investitorilor (“SHA”), ce urmeaza a fi incheiat intre SNN, Nova Power and Gas SRL si DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND pentru dezvoltarea Proiectului SMR, in Doicesti, Romania, in forma negociata intre SNN si Partenerii din Proiect;

b)Contractele FEED Faza 2 (“Offshore”, respectiv “Onshore”), cu exceptia informatiilor referitoare la:

 • 10.2 “Contractor’s IP and Third-Party IP”, respectiv Cap. 10.2.1 si Cap. 10.2.2 privind drepturile de proprietate intelectuala ale contractorului, respectiv ale unei parti terte;
 • 10.4 “Owner Furnished Information”, privind dreptul de proprietate si retentie asupra anumitor informatii si materiale;
 • 11.1.3 “Warranty of Accuracy of FEED Phase 1 Deliverables”, privind termenii si conditiile referitoare la garantia de buna executie a livrabilelor din FEED Faza 1;
 • 14.3.1 “Termination for Convenience by Owner”, privind circumstantierea drepturilor si a mecanismului de terminare a contractului;
 • 19.1 “Change in Control of NuScale”, respectiv Cap. 19.2 “Change in Control of Any Other Subcontractor”, privind anumite modificari in structura actionariatului sau a conducerii NuScale, respectiv a sub-contractorilor (altii decat NuScale) angajati in dezvoltarea Proiectului;
 • Definitia si interpretarea termenilor privind evenimentele de abandonare a Proiectului de catre NuScale, respectiv definitia si interpretarea termenului de Proprietate Intelectuala a NuScale din Anexa “Schedule A Definitions and Interpretation Part 1”;
 • Anexa “Schedule B FEED Phase 2 Services” care prezinta in detaliu serviciile de proiectare si inginerie aferente etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule C Contractor Deliverables” care prezinta la un nivel de detaliu avansat toate livrabilele si activitatile intreprinse de contractor pentru derularea etapei FEED Faza 2;
 • Informatiile privind defalcarea costurilor si prezentarea anumitor activitati sau informatii incluse in anexa “Schedule D1 Milestone Table”, anexa “Schedule D2 Commercials”, respectiv anexa “Schedule D3 Project Objectives and Structure”;
 • Anexa “Schedule E1 Parent Company Guarantee” care prezinta in detaliu mecanismul contractual care guverneaza garantia companiei “mama” in cazul contractorului;
 • Anexa “Schedule E2 Form of Performance Bond” care prezinta in detaliu mecanismul contractual prin care este prevazuta garantia de executie a contractului FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule F Form of Variation Order” care prevede procedura prin care este avuta in vedere definirea unui process de adresare a unor posibile variatii in contractul FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule G Form of Contractor Invoice” care prevede procesul de facturare pentru indeplinirea livrabilelor aferente etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule H Codes and Standards” care prezinta in detaliu standardele si normele utilizate in executarea serviciilor aferente etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule I Deliverable Schedule” care prezinta in detaliu calendarul de receptionare a livrabilelor aferente etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule J Approved Subcontractors” care prezinta lista cu subcontractorii implicati in derularea etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule K Contractor Permits Licenses” care contine lista certificatelor si autorizatii obtinute de catre Contractor in vederea prestarii de servicii aferente etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule L Insurance Document” privind lista asigurarilor acoperitoare contractelor de proiectare si inginerie aferente FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule M Key Personnel” care prezinta in detaliu CV-ul personalului cheie, reprezentat prin directoratul pentru etapa FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule N Procurement” care prezinta procedurile de achizitie ce urmeaza a fi utilizate in executia etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule O1 20 Days Review Process by RoPower” care prezinta in detaliu lista livrabilelor cu termen de analiza de catre Ropower de 20 zile;
 • Anexa “Schedule O2 20 Days Review Process by RoPower & Authorities” care prezinta in detaliu lista livrabilelor cu termen de analiza de catre Ropower si autoritati de 20 zile;
 • Anexa “Schedule O3 10 Days Review Process” care prezinta in detaliu lista livrabilelor cu termen de analiza de 10 zile;
 • Anexa “Schedule O4 2 Days Review Proces by RoPower” care prezinta in detaliu lista livrabilelor cu termen de analiza de catre RoPower de 2 zile;
 • Anexa “Schedule P Rely Upon Information” care prezinta lista unor informatii de referinta (precum Livrabilele din FEED Faza 2, Documentatia Baza de Licentiere, Livrabilele NuScale stipulate in baza Acordului de Licenta Tehnologica, dar si alte informatii de ordin tehnic) in baza carora se vor executa anumite activitati ale contractului;
 • Anexa “Schedule Q Summary of Activities (HG907/2016)” care prezinta diviziunea responsabilitatilor in vederea derularii activitatilor necesare pentru indeplinirea prevederilor legale pentru documentatii tip studii de fezabilitate;
 • Anexa “Schedule R Form of Weekly & Monthly Progress Report” care prezinta structura rapoartelor recurente pentru monitorizarea evolutiei Proiectului pe parcursul etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule S Final Acceptance Certificate” care prezinta modelul certificatului de acceptanta a livrabilelor prestate in etapa FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule T Priority Deliverables” care prezinta lista livrabilelor prioritare aferente etapei FEED Faza 2, respectiv termenele contractuale asumate pentru acestea;
 • Anexa “Schedule U Liquidated Damages” care prezinta lista penalitatilor si mecanismul de penalizare aplicabil livrabilelor prioritare aferente etapei FEED Faza 2.

Mentionam ca ambele contracte FEED 2 “Offshore” si “Onshore” impart aceleasi anexe.

c) Contractul de Licenta Tehnologica (“TLA”), cu exceptia informatiilor referitoare la anexa “Exhibit A Licensed Technology”, respectiv anexa “Exhibit B Form of NuScale Invoice”;

d) Actul Aditional nr. 2 la contractul cadru de imprumut nr. 1 din data de 16.08.2023, cu exceptia anumitor informatii din Art. 2.1 referitoare la cuantumul deja utilizat de catre Imprumutat;

e) Actul Aditional nr. 2 la contractul de ipoteca mobiliara, cu exceptia anumitor informatii din Art. 1.1 referitoare la prevederile ipotecii mobiliare

SNN a decis in conditiile legislatiei aplicable dreptului actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA,  in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 05.04.2024, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link) completat si o copie CI pentru a primi acces la urmatoarele:

a) Acordul tripartit al Actionarilor/Investitorilor (“SHA”), ce urmeaza a fi incheiat intre SNN, Nova Power and Gas SRL si DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND pentru dezvoltarea Proiectului SMR, in Doicesti, Romania, in forma negociata intre SNN si Partenerii din Proiect;

b) Contractele FEED Faza 2 (“Offshore”, respectiv “Onshore”), cu exceptia informatiilor referitoare la:

 • 10.2 “Contractor’s IP and Third-Party IP”, respectiv Cap. 10.2.1 si Cap. 10.2.2 privind drepturile de proprietate intelectuala ale contractorului, respectiv ale unei parti terte;
 • 10.4 “Owner Furnished Information”, privind dreptul de proprietate si retentie asupra anumitor informatii si materiale;
 • 11.1.3 “Warranty of Accuracy of FEED Phase 1 Deliverables”, privind termenii si conditiile referitoare la garantia de buna executie a livrabilelor din FEED Faza 1;
 • 14.3.1 “Termination for Convenience by Owner”, privind circumstantierea drepturilor si a mecanismului de terminare a contractului;
 • 19.1 “Change in Control of NuScale”, respectiv Cap. 19.2 “Change in Control of Any Other Subcontractor”, privind anumite modificari in structura actionariatului sau a conducerii NuScale, respectiv a sub-contractorilor (altii decat NuScale) angajati in dezvoltarea Proiectului;
 • Definitia si interpretarea termenilor privind evenimentele de abandonare a Proiectului de catre NuScale, respectiv definitia si interpretarea termenului de Proprietate Intelectuala a NuScale din Anexa “Schedule A Definitions and Interpretation Part 1”;
 • Anexa “Schedule B FEED Phase 2 Services” care prezinta in detaliu serviciile de proiectare si inginerie aferente etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule C Contractor Deliverables” care prezinta la un nivel de detaliu avansat toate livrabilele si activitatile intreprinse de contractor pentru derularea etapei FEED Faza 2;
 • Informatiile privind defalcarea costurilor si prezentarea anumitor activitati sau informatii incluse in anexa “Schedule D1 Milestone Table”, anexa “Schedule D2 Commercials”, respectiv anexa “Schedule D3 Project Objectives and Structure”;
 • Anexa “Schedule E1 Parent Company Guarantee” care prezinta in detaliu mecanismul contractual care guverneaza garantia companiei “mama” in cazul contractorului;
 • Anexa “Schedule E2 Form of Performance Bond” care prezinta in detaliu mecanismul contractual prin care este prevazuta garantia de executie a contractului FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule F Form of Variation Order” care prevede procedura prin care este avuta in vedere definirea unui process de adresare a unor posibile variatii in contractul FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule G Form of Contractor Invoice” care prevede procesul de facturare pentru indeplinirea livrabilelor aferente etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule H Codes and Standards” care prezinta in detaliu standardele si normele utilizate in executarea serviciilor aferente etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule I Deliverable Schedule” care prezinta in detaliu calendarul de receptionare a livrabilelor aferente etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule J Approved Subcontractors” care prezinta lista cu subcontractorii implicati in derularea etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule K Contractor Permits Licenses” care contine lista certificatelor si autorizatii obtinute de catre Contractor in vederea prestarii de servicii aferente etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule L Insurance Document” privind lista asigurarilor acoperitoare contractelor de proiectare si inginerie aferente FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule M Key Personnel” care prezinta in detaliu CV-ul personalului cheie, reprezentat prin directoratul pentru etapa FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule N Procurement” care prezinta procedurile de achizitie ce urmeaza a fi utilizate in executia etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule O1 20 Days Review Process by RoPower” care prezinta in detaliu lista livrabilelor cu termen de analiza de catre Ropower de 20 zile;
 • Anexa “Schedule O2 20 Days Review Process by RoPower & Authorities” care prezinta in detaliu lista livrabilelor cu termen de analiza de catre Ropower si autoritati de 20 zile;
 • Anexa “Schedule O3 10 Days Review Process” care prezinta in detaliu lista livrabilelor cu termen de analiza de 10 zile;
 • Anexa “Schedule O4 2 Days Review Proces by RoPower” care prezinta in detaliu lista livrabilelor cu termen de analiza de catre RoPower de 2 zile;
 • Anexa “Schedule P Rely Upon Information” care prezinta lista unor informatii de referinta (precum Livrabilele din FEED Faza 2, Documentatia Baza de Licentiere, Livrabilele NuScale stipulate in baza Acordului de Licenta Tehnologica, dar si alte informatii de ordin tehnic) in baza carora se vor executa anumite activitati ale contractului;
 • Anexa “Schedule Q Summary of Activities (HG907/2016)” care prezinta diviziunea responsabilitatilor in vederea derularii activitatilor necesare pentru indeplinirea prevederilor legale pentru documentatii tip studii de fezabilitate;
 • Anexa “Schedule R Form of Weekly & Monthly Progress Report” care prezinta structura rapoartelor recurente pentru monitorizarea evolutiei Proiectului pe parcursul etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule S Final Acceptance Certificate” care prezinta modelul certificatului de acceptanta a livrabilelor prestate in etapa FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule T Priority Deliverables” care prezinta lista livrabilelor prioritare aferente etapei FEED Faza 2, respectiv termenele contractuale asumate pentru acestea;
 • Anexa “Schedule U Liquidated Damages” care prezinta lista penalitatilor si mecanismul de penalizare aplicabil livrabilelor prioritare aferente etapei FEED Faza 2.

Mentionam ca ambele contracte FEED 2 “Offshore” si “Onshore” impart aceleasi anexe.

c) Contractul de Licenta Tehnologica (“TLA”), cu exceptia informatiilor referitoare la anexa “Exhibit A Licensed Technology”, respectiv anexa “Exhibit B Form of NuScale Invoice”;

d) Actul Aditional nr. 2 la contractul cadru de imprumut nr. 1 din data de 16.08.2023, cu exceptia anumitor informatii din Art. 2.1 referitoare la cuantumul deja utilizat de catre Imprumutat;

e) Actul Aditional nr. 2 la contractul de ipoteca mobiliara, cu exceptia anumitor informatii din Art. 1.1 referitoare la prevederile ipotecii mobiliare

Mentionam faptul ca, in perspectiva continuitatii Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), este avuta in vedere negocierea mecanismelor contractuale necesare pentru derularea etapei FEED Faza 2, avand la baza toate activitatile care vor fi intreprinse pentru atingerea obiectivelor, in vedere emiterii unei Decizii Finale de Investitie la incheierea acestei etape. Livrabilele rezultate din FEED Faza 2 vor constitui baza emiterii Deciziei Finale de Investitie si vor fi prezentate, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practice, in conditiile legislatiei aplicabile, dreptului actionarilor de a avea acces la informatii suficiente despre subiectele supuse aprobarii AGA la acel moment.

SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 05.04.2024 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie urmatoarele:

a) Acordul tripartit al Actionarilor/Investitorilor (“SHA”), ce urmeaza a fi incheiat intre SNN, Nova Power and Gas SRL si DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND pentru dezvoltarea Proiectului SMR, in Doicesti, Romania, in forma negociata intre SNN si Partenerii din Proiect;

b) Contractele FEED Faza 2 (“Offshore”, respectiv “Onshore”), cu exceptia informatiilor referitoare la:

 • 10.2 “Contractor’s IP and Third-Party IP”, respectiv Cap. 10.2.1 si Cap. 10.2.2 privind drepturile de proprietate intelectuala ale contractorului, respectiv ale unei parti terte;
 • 10.4 “Owner Furnished Information”, privind dreptul de proprietate si retentie asupra anumitor informatii si materiale;
 • 11.1.3 “Warranty of Accuracy of FEED Phase 1 Deliverables”, privind termenii si conditiile referitoare la garantia de buna executie a livrabilelor din FEED Faza 1;
 • 14.3.1 “Termination for Convenience by Owner”, privind circumstantierea drepturilor si a mecanismului de terminare a contractului;
 • 19.1 “Change in Control of NuScale”, respectiv Cap. 19.2 “Change in Control of Any Other Subcontractor”, privind anumite modificari in structura actionariatului sau a conducerii NuScale, respectiv a sub-contractorilor (altii decat NuScale) angajati in dezvoltarea Proiectului;
 • Definitia si interpretarea termenilor privind evenimentele de abandonare a Proiectului de catre NuScale, respectiv definitia si interpretarea termenului de Proprietate Intelectuala a NuScale din Anexa “Schedule A Definitions and Interpretation Part 1”;
 • Anexa “Schedule B FEED Phase 2 Services” care prezinta in detaliu serviciile de proiectare si inginerie aferente etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule C Contractor Deliverables” care prezinta la un nivel de detaliu avansat toate livrabilele si activitatile intreprinse de contractor pentru derularea etapei FEED Faza 2;
 • Informatiile privind defalcarea costurilor si prezentarea anumitor activitati sau informatii incluse in anexa “Schedule D1 Milestone Table”, anexa “Schedule D2 Commercials”, respectiv anexa “Schedule D3 Project Objectives and Structure”;
 • Anexa “Schedule E1 Parent Company Guarantee” care prezinta in detaliu mecanismul contractual care guverneaza garantia companiei “mama” in cazul contractorului;
 • Anexa “Schedule E2 Form of Performance Bond” care prezinta in detaliu mecanismul contractual prin care este prevazuta garantia de executie a contractului FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule F Form of Variation Order” care prevede procedura prin care este avuta in vedere definirea unui process de adresare a unor posibile variatii in contractul FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule G Form of Contractor Invoice” care prevede procesul de facturare pentru indeplinirea livrabilelor aferente etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule H Codes and Standards” care prezinta in detaliu standardele si normele utilizate in executarea serviciilor aferente etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule I Deliverable Schedule” care prezinta in detaliu calendarul de receptionare a livrabilelor aferente etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule J Approved Subcontractors” care prezinta lista cu subcontractorii implicati in derularea etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule K Contractor Permits Licenses” care contine lista certificatelor si autorizatii obtinute de catre Contractor in vederea prestarii de servicii aferente etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule L Insurance Document” privind lista asigurarilor acoperitoare contractelor de proiectare si inginerie aferente FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule M Key Personnel” care prezinta in detaliu CV-ul personalului cheie, reprezentat prin directoratul pentru etapa FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule N Procurement” care prezinta procedurile de achizitie ce urmeaza a fi utilizate in executia etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule O1 20 Days Review Process by RoPower” care prezinta in detaliu lista livrabilelor cu termen de analiza de catre Ropower de 20 zile;
 • Anexa “Schedule O2 20 Days Review Process by RoPower & Authorities” care prezinta in detaliu lista livrabilelor cu termen de analiza de catre Ropower si autoritati de 20 zile;
 • Anexa “Schedule O3 10 Days Review Process” care prezinta in detaliu lista livrabilelor cu termen de analiza de 10 zile;
 • Anexa “Schedule O4 2 Days Review Proces by RoPower” care prezinta in detaliu lista livrabilelor cu termen de analiza de catre RoPower de 2 zile;
 • Anexa “Schedule P Rely Upon Information” care prezinta lista unor informatii de referinta (precum Livrabilele din FEED Faza 2, Documentatia Baza de Licentiere, Livrabilele NuScale stipulate in baza Acordului de Licenta Tehnologica, dar si alte informatii de ordin tehnic) in baza carora se vor executa anumite activitati ale contractului;
 • Anexa “Schedule Q Summary of Activities (HG907/2016)” care prezinta diviziunea responsabilitatilor in vederea derularii activitatilor necesare pentru indeplinirea prevederilor legale pentru documentatii tip studii de fezabilitate;
 • Anexa “Schedule R Form of Weekly & Monthly Progress Report” care prezinta structura rapoartelor recurente pentru monitorizarea evolutiei Proiectului pe parcursul etapei FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule S Final Acceptance Certificate” care prezinta modelul certificatului de acceptanta a livrabilelor prestate in etapa FEED Faza 2;
 • Anexa “Schedule T Priority Deliverables” care prezinta lista livrabilelor prioritare aferente etapei FEED Faza 2, respectiv termenele contractuale asumate pentru acestea;
 • Anexa “Schedule U Liquidated Damages” care prezinta lista penalitatilor si mecanismul de penalizare aplicabil livrabilelor prioritare aferente etapei FEED Faza 2.

Mentionam ca ambele contracte FEED 2 “Offshore” si “Onshore” impart aceleasi anexe.

c) Contractul de Licenta Tehnologica (“TLA”), cu exceptia informatiilor referitoare la anexa “Exhibit A Licensed Technology”, respectiv anexa “Exhibit B Form of NuScale Invoice”;

d) Actul Aditional nr. 2 la contractul cadru de imprumut nr. 1 din data de 16.08.2023, cu exceptia anumitor informatii din Art. 2.1 referitoare la cuantumul deja utilizat de catre Imprumutat;

e) Actul Aditional nr. 2 la contractul de ipoteca mobiliara, cu exceptia anumitor informatii din Art. 1.1 referitoare la prevederile ipotecii mobiliare

Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si copia CI vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGEA 17.04.2024”.

Copia contractelor enumerate la literele a) – e) mai sus vor fi puse la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.

 

Punctul 12:Aprobarea Actului Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 şi 4 CNE Cernavodă, in forma prezentata actionarilor.

Punctul 13:Mandatarea CA SNN pentru a aproba orice modificari la Actul Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 şi 4 CNE Cernavodă, modificari generate de dinamica procesului de negociere, prin raportare la forma de Act Aditional in forma prezentata actionarilor, precum si pentru a aproba forma finala a acestuia, respectiv forma incluzind modificarile rezultate din procesul de negociere.

Anexa 1 –Act Adiţional nr. 1 la Acordul de Sprijin dintre Statul român și Societatea Națională „Nuclearelectrica” — S.A. (SNN) privind Proiectul Unităţilor 3 şi 4 CNE Cernavodă

 

Solicitare de completare a ordinii de zi a AGEA de la actionarul majoritar, Ministerul Energiei

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA: Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA: Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA: Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA: Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

ORDINE DE ZI COMPLETATA – Proiect hotarare AGOA

Proiect hotarare AGEA

ORDINE DE ZI COMPLETATA – Proiect hotarare AGEA

 

Hotarari

Hotarare AGOA

Hotarare AGEA 

Comments are closed.

X