25.04.2024

20 mart.

Convocatorul completat al  Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare  a Actionarilor din data de 25.04.2024

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare  a Actionarilor din data de 25.04.2024

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2 –Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2023 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023.

Raportul auditorului 

Punctul 3 –Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2023 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023.

Raportul auditorului 

Punctul 4 –Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, republicata in 10.08.2021, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

NOTA privind aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023

Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023 in format ESEF 

Punctul 5 –Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent Trimestrului IV 2023.

Punctul 6 –Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023.

Punctul 7 –Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2023 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de  1. 120.911.882 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 3,71601052 lei/actiune, a datei platii dividendelor, respectiv data de 21.06.2024 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor

Punctul 8 –Aprobarea Raportului de remunerare a SNN pentru anul financiar 2023, in conformitate cu prevederile 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

Nota privind aprobarea a Raportului de remunerare pentru anul financiar 2023, in conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2 –Aprobarea Deciziei de investitie privind incheierea acordului cadru avand ca obiect “Servicii de management de proiect, asistenta tehnica, consultanta si formare a personalului, necesare pentru pregatirea si implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda” cu valoarea maxima de 358.919.984,22 CAD (echivalent 243.616.360,70 Euro), intre SNN, in calitate de Achizitor si Canadian Nuclear Partners S.A., in calitate de Prestator.

Anexa nr 1 – Stadiul Proiectului Retehnologizarea Unitatii 1 Cernavoda

La punctul 2 de pe ordinea de zi completata a AGEA, SNN a publicat nota privind Aprobarea Deciziei de investitie privind incheierea acordului cadru avand ca obiect “Servicii de management de proiect, asistenta tehnica, consultanta si formare a personalului, necesare pentru pregatirea si implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda” cu valoarea maxima de 358.919.984,22 CAD (echivalent 243.616.360,70 Euro), intre SNN, in calitate de Achizitor si Canadian Nuclear Partners S.A., in calitate de Prestator.”

Pentru protejarea intereselor sale comerciale legitim, avand in vedere informatiile de natura comerciala din acordul cadru avand ca obiect “Servicii de management de proiect, asistenta tehnica, consultanta si formare a personalului, necesare pentru pregatirea si implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 de la CNE Cernavodacu valoarea maxima de 358.919.984,22 CAD (echivalent 243.616.360,70 Euro), intre SNN, in calitate de Achizitor si Canadian Nuclear Partners S.A., in calitate de Prestator.” SNN a decis, conform notei de informare de la punctul 2 de pe ordinea de zi completata a AGEA,  in conditiile legislatiei aplicable dreptului actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA,  in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 12.04.2024, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link) completat si o copie CI pentru a primi acces la acordul cadru avand ca obiect “Servicii de management de proiect, asistenta tehnica, consultanta si formare a personalului, necesare pentru pregatirea si implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda” cu valoarea maxima de 358.919.984,22 CAD (echivalent 243.616.360,70 Euro), intre SNN, in calitate de Achizitor si Canadian Nuclear Partners S.A., in calitate de Prestator.”cu exceptia informatiilor din Anexa nr.1 – (Centralizator cantitati si tarife orare) si  Anexa nr. 3 – (Propunerea Tehnică Finală din 31 Ianuarie 2024 și Propunerea Financiară Finală din 31 Ianuarie 2024) .

SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de actionar la data de 12.04.2024 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie acordul cadru avand ca obiect “Servicii de management de proiect, asistenta tehnica, consultanta si formare a personalului, necesare pentru pregatirea si implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda” cu valoarea maxima de 358.919.984,22 CAD (echivalent 243.616.360,70 Euro), intre SNN, in calitate de Achizitor si Canadian Nuclear Partners S.A., in calitate de Prestator.”cu exceptia informatiilor din Anexa nr.1 – (Centralizator cantitati si tarife orare) si  Anexa nr. 3 – (Propunerea Tehnică Finală din 31 Ianuarie 2024 și Propunerea Financiară Finală din 31 Ianuarie 2024).

Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si copia CI vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGEA 25.04.2024”.

Copia acordului cadru avand ca obiect “Servicii de management de proiect, asistenta tehnica, consultanta si formare a personalului, necesare pentru pregatirea si implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda” cu valoarea maxima de 358.919.984,22 CAD (echivalent 243.616.360,70 Euro), intre SNN, in calitate de Achizitor si Canadian Nuclear Partners S.A., in calitate de Prestator.”cu exceptia informatiilor din Anexa nr.1 – (Centralizator cantitati si tarife orare) si  Anexa nr. 3 – (Propunerea Tehnică Finală din 31 Ianuarie 2024 și Propunerea Financiară Finală din 31 Ianuarie 2024), va fi pusa la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.

Punctul 3 –Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 10.01.2024-05.03.2024.

Punctul 4 –Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 10.01.2024-05.03.2024

Solicitare de completare a ordinii de zi a AGEA de la actionarul majoritar, Ministerul Energiei

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

ORDINE DE ZI COMPLETATA Proiect hotarare AGOA

Proiect hotarare AGEA

ORDINE DE ZI COMPLETATA Proiect hotarare AGEA

Hotarari

Hotarare AGOA

Hotarare AGEA 

Comments are closed.

X