Currently set to Index
Currently set to Follow

NOTICE OF INTENT-evaluation process to select potential suppliers of U3O8 (Natural Uranium Concentrate) with a uranium content of at least 65%

18 Feb

NOTICE OF INTENT-evaluation process to select potential suppliers of U3O8 (Natural Uranium Concentrate) with a uranium content of at least 65%

NOTICE OF INTENT

 

SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. (“SNN”) is the sole nuclear power producer as well as the only manufacturer of CANDU 6-type nuclear fuel in Romania. SNN is a national company incorporated in 1998 currently having the following shareholder structure: the Romanian State represented by the Ministry of Energy (82.4981%) and other individuals and legal persons (17.5019%). SNN is listed on the Bucharest Stock Exchange since 2013.

The company has the registered office in Bucharest and has two branches:

Cernavoda Nuclear Power Plant Branch operating Units 1 and 2 producing electrical and thermal energy. Units 1 and 2 are CANDU-type units (CANada Deuterium Uranium) with an installed capacity of about. 700 MWe each, using natural uranium as fuel and heavy water as moderator and cooling agent.

Pitesti Nuclear Fuel Plant Branch is a qualified manufacturer of CANDU 6 type nuclear fuel and fully covers the operating necessities of Units 1 and 2 of Cernavoda NPP.

With two operating units, SNN SA ensures approximately 20% of the domestic consumption of Romania.

The nuclear fuel necessary for the operation of Units 1 and 2 of Cernavoda NPP is manufactured within the Nuclear Fuel Plant Branch (FCN) Pitesti.

In the aforementioned context, SNN is launching by present Notice of intent an evaluation process to select potential suppliers of U3O8 (Natural Uranium Concentrate) with a uranium content of at least 65%.

 

In cadrul procesului de evaluare vor avea posibilitatea sa participe toti potentialii furnizori de concentrat de uraniu natural, daca sunt interesati sa participe la procedurile de achizitie sectoriala initiate de SNN in baza Legii 99/2016.

Conditii :

1) Evaluarea pentru selectarea potentialilor furnizori se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Normelor CNCAN: NMC-06 privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de aprovizionare destinate instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul nr. 70/2003 modificat si completat cu Ordinul Nr. 236/15 decembrie 2014 si NMC-13 pentru stabilirea claselor de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management a calitatii de fabricare aproduselor si realizarea serviciilor destinate instalatiilor nucleare aprobate prin Ordinul Nr. 407/ 29.11.2004.

2) Concentratul de Uraniu natural trebuie sa indeplineasca cerintele tehnice din Specificatia de Procurare S.P.-1.03 ed.4 „U3O8 (Concentrat de Uraniu natural) cu continut de uraniu de minim 65%

3) Activitatile ce vor compune procesul de evaluare si selectare a potentialilor furnizori de U3O8 (concentrat de uraniu natural) cu conținut de uraniu de minim 65% se vor desfășura in conformitate cu documentul Planificarea acțiunilor de calificare inițială, cod DDESM – 433/08.02.2022;

4) Procesul de evaluare a potentialilor furnizori incepe prin transmiterea la sediul CNU SA Sucursala Feldioara (Strada Dumbrăvii 1, Feldioara, jud. Brasov, Romania) o proba a produsului ce face obiectul evaluarii. Cantitatea minima a probei de concentrat de uraniu natural pentru efectuarea testelor si analizelor fizico-chimice este de 3 kg de Uraniu natural in U3O8 (Concentrat de Uraniu natural). Costul aferent cantitatii de produs transmisa in vederea testarii, precum si toate costurile asociate vor fi suportate de potentialul furnizor, in conditiile precizate mai jos.

5)Testarea probelor de produs transmise în vederea evaluarii, se va efectua de către CNU Sucursala Feldioara, la sediul acestuia, conform Planului de testare a concentratelor de uraniu cod DAQ 89/24.11.2020. Durata estimata a evaluarii este de 30 de zile calendaristice de la sosirea probei la sediul CNU SA Sucursala Feldioara, Strada Dumbrăvii 1, Feldioara, jud. Brasov, Romania.

6) Cantitatea de la pct. 4 de mai sus va fi livrata in conditia de livrare DDP CNU Sucursala Feldioara, Brasov, Romania, conform INCOTERMS 2020.

Furnizorii vor avea obligatia sa suporte toate costurile asociate transportului, asigurarii, obtinerii autorizatiei de export/transfer intracomunitar (dupa caz) etc., iar SNN va suporta costurile obtinerii autorizatiei de import si a celor asociate testarii probei de produs;

7) Probele vor fi însoțite de următoarele documente:

a.         Buletine de control care sa demonstreze conformitatea produsului cu cerințele din S.P.-1.03 „U3O8 (concentrat de uraniu natural) cu conținut de uraniu de minim 65%”;

b.         Autorizație de export/transfer intracomunitar (după caz) eliberata de organismul de reglementare din tara de rezidenta a fabricantului;

c.         Datele privind identitatea probei de „U3O8 (concentrat de uraniu natural) cu conținut de uraniu de minim 65%”, după cum urmează:

– Numele fabricantului

– Tara de origine a materialului

– Denumirea materialului conținut în proba

– Numărul lotului

– Număr recipient/proba

– Masa bruta/masa neta/tara (toate în kg cu o zecimală)

– Conținut/concentrație U (în % cu două zecimale)

– Masa de uraniu (în kg cu trei zecimale)

– Data ambalării

d.         Fișa cu date de securitate conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH); dacă FDS nu conține numărul de înregistrare REACH, furnizorul va transmite o declarație pe propria raspundere în care va menționa motivul pentru care produsul nu a fost înregistrat;

e) Formularul AC-295 C „Raport de prezentare furnizor”, completat şi semnat de către fabricantul declarat;

f) Declarația fabricantului prin care acesta acceptă acțiunile care urmează să fie întreprinse de către achizitor în vederea evaluării pentru selectare ca posibil furnizor de U3O8 pentru SNN;

8)Operațiile de ambalare, containerizare, marcare, etichetare, manipulare, depozitare, transport, intră în sarcina furnizorului şi trebuie să asigure respectarea cerințelor naționale şi internaționale aplicabile pentru materiale radioactive, incluse in Clasa 7 – Materiale radioactive (UN 2909, UN 2910, UN 2912) conform Acordului referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase (ADR).

9) Cerinte de administrare :

a)     SNN, Sucursala FCN Pitesti va pune la dispoziția potentialului furnizor, in maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare, toate documentele legale necesare pentru obținerea autorizatiei de export / transfer intracomunitar (dupa caz) si a altor licențe/autorizații/aprobări necesare;

b)     Furnizorul va pune la dispoziția SNN, Sucursala FCN Pitești, cu minim 40 de zile înainte de livrarea probei, cel puțin următoarele informații/documente necesare pentru obținerea autorizației de import/ transfer intracomunitar (după caz) si a altor licențe/ autorizații/ aprobări necesare:

1˚.  Date privind producătorul materialului

2˚.  Tara de origine a materialului;

3˚.  Date privind modul de efectuare a transportului de la producător la CNU Sucursala Feldioara (ex.: terestru-maritim/aerian-terestru etc.);

4˚.  Date privind transportatorul autorizat de CNCAN care va efectua transportul materialului pe teritoriul României;

5˚.  Copia Autorizației de transport emisa de CNCAN pentru transportul pe teritoriul României (in conformitate cu Legea 111/1996 si NTR-01);

6˚.  Date privind materialul transportat: denumire, cod UN, codul lotului de material, conținut de uraniu (in % cu doua zecimale), date privind cantitatea de material (masa bruta/ tara/ masa neta – in Kg cu o zecimala, cantitatea de uraniu – in Kg cu trei zecimale);

c)     Furnizorul va pune la dispoziția SNN, Sucursala FCN Pitesti, in maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare, alte informații/documente decât cele prevăzute la pct. 9) b) de mai sus, daca vor fi necesare in scopul obtinerii de catre SNN autorizației de import/ transfer intracomunitar (după caz) si a altor licențe/ autorizații/ aprobări de la autoritatile de reglementare din Romania.

Toate documentele si informatiile necesare participarii la etapa de evaluare vor fi puse, fara costuri, la dispozitia furnizorilor care isi vor exprima interesul. Solicitarea in acest sens se va transmite la fcn@nuclearelectrica.ro; dana.costea@nuclearelectrica.ro;  emil.macovei@nuclearelectrica.ro;

andrei.musetoiu@nuclearelectrica.ro;

During the process of evaluation all suppliers of natural uranium concentrate shall have the possibility to participate, if interested, to participate in the acquisition procedures that will be launched by SNN in accordance with the provisions of Law 99/2016.

Conditions:

1) The suppliers are evaluated to select potential suppliers in accordance with the provisions of Law no. 111/1996 on the safe deployment, regulation, authorization and control of the nuclear activities, republished, with the subsequent modifications and additions and of the CNCAN: NMC-06 Norm regarding specific requirements for quality management systems applied to supply activities destinated to nuclear installations, approved by Order No. 70/2003 modified and completed with Order No. 236/2014, December 15,  and NMC-13 for establishing the graded approach of the quality management systems requirements for product manufacturing and services destinated to nuclear installations, approved by Order No. 407/ 2004, November 29;

2) Natural uranium ore concentrate must comply with the technical requirements of the Procurement Specification S.P.-1.03 issue 4 “U3O8 (Natural uranium ore concentrate) with a minimum uranium content of 65%”

3) The activities of the process of evaluation to select potential suppliers of U3O8 (natural uranium ore concentrate) with a minimum content of uranium of 65% shall be performed according to document Planning of initial qualification actions, code DDESM – 433/08.02.2022;

4) The process of evaluation of potential suppliers, shall begin with the bidders sending to the Processor’s establishment, CNU SA Feldioara subsidiary (Dumbrăvii Street 1, Feldioara, Brasov District, Romania) a sample of the offered product that will be evaluated. The minimum quantity of the natural uranium concentrate sample necessary for performing the testing plan is 3 kg of natural Uranium as U3O8 (Natural uranium ore concentrate). The costs of the sample quantity that will be send for testing and all the associated costs will be borne by the potential supplier, under the conditions mentioned below.

5) Testing of product samples submitted by bidders for evaluation, shall be performed by the CNU Feldioara, on   its own premises according to the Testing Plan DAQ 89 / 24.11.2020. The estimated period for evaluation is of 30 calendar days since the arrival of the sample at CNU SA Feldioara Subsidiary, Dumbrăvii Street 1, Feldioara, Brasov District, Romania.

6) The quantity mentioned at item 4 above shall be delivered DDP Feldioara – Brasov, Romania, according to INCOTERMS 2020.

The suppliers shall undertake to bear all costs associated to the transportation, insurance, obtaining the export license/intracommunity transfer license (as applicable) etc., and SNN shall bear the cost for obtaining the import authorization and costs of the testing procedure of the sample;

7)  Samples will be accompanied by the following documents:

a.         Inspection bulletins to prove the compliance of the sample with the requirements of  S.P.-1.03, “U3O8 (Natural Uranium Ore Concentrate) with a minimum content of uranium of 65%”;

b. Export/ intracommunity transfer license (where appropriate) issued by the regulatory body of the country of origin of the supplier;

c.  Information regarding the identity of the sample of U3O8 (Natural Uranium Ore Concentrate) with a minimum content of uranium of 65%, as follows:

-Name of manufacturer

-Country of origin of the material

-Name of material inside the sample

-Number of lot

-Container number/sample

-Gross weight/ tare/ net weight (all in kilograms with one decimal)

-Content / concentration of U (in % with two decimals)

-Uranium mass (in kilograms with three decimals)

-Date of packing

d. Material Safety data sheet according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH); if the MSDS does not contain the REACH registration number, the Supplier will send a statement on his own responsibility stating the reason for which the product was not registered;

e) Form code AC-295C “Supplier presentation report” completed and signed by the declared manufacturer;

f) The manufacturer’s declaration accepting the actions to be taken by the purchaser for evaluation to select as potential U3O8 supplier for SNN;

8) Packaging operations, containerization, labeling, transportation, storage, handling is the responsibility of the bidder and must ensure compliance with the applicable national and international requirements for radioactive materials included in Class 7 (UN 2909, UN 2910, UN 2912) according to European Agreement regarding international road transport of dangerous goods (ADR).

9) Administration requirements:

a)     SNN, FCN Pitesti Subsidiary will make available to the potential supplier, within a maximum of 5 working days from the request, all the legal documents necessary to obtain the export license/intracommunity transfer license (as applicable) and other necessary licenses / authorizations / approvals;

b)     The supplier shall make available to SNN, FCN Pitesti Subsidiary, at least 40 days before delivery, at least the following information / documents required to obtain the import / intra-Community transfer license (as applicable) and other necessary licenses / authorizations / approvals:

1˚. Material manufacturer data

2˚. Country of origin of the material;

3˚. Data on how to perform the transport from producer to CNU Feldioara Conversion Plant (eg: land-sea / air-land etc.);

4˚. Data regarding the authorized carrier by CNCAN that will transport the material on the Romanian territory;

5˚. Copy of the Transport Authorization issued by CNCAN for the transport on the Romanian territory (in accordance with Law 111/1996 and NTR-01);

6˚. Data regarding the transported material: description, UN code, material batch code, uranium content (in% to two decimal places), data on the quantity of material (gross weight / tare / net weight – in Kg to one decimal place, quantity of uranium – in Kg with three decimal places);

c) The supplier will make available to SNN, FCN Pitesti Subsidiary, within a maximum 5 working days from the request, other information / documents than those provided above at 9) b) point, if they are necessary for obtaining by SNN of the import / intra-Community transfer license (as applicable) and other necessary licenses / authorizations / approvals from the Romanian competent authorities.

All necessary documents and information for participating to the evaluation phase shall be provided, free of charge, for the interested suppliers. The request in this respect shall be sent to fcn@nuclearelectrica.ro;  dana.costea@nuclearelectrica.ro;  emil.macovei@nuclearelectrica.ro;   andrei.musetoiu@nuclearelectrica.ro;

 

 

 

Considering the abovementioned, SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A invites all those interested to participate in the process of evaluation to select potential suppliers of U3O8 (Natural Uranium Concentrate) with a uranium content of at least 65%, to send a Letter of Interest to the address:

Societatea Nationala Nuclearelectrica SA – Nuclear Fuel Plant Branch,  1 Campului street, Mioveni, Arges County, Romania phone +40248207700, Fax +40248262499, fcn@nuclearelectrica.ro;

The clarification requests may be sent to the address fcn@nuclearelectrica.ro;  dana.costea@nuclearelectrica.ro;emil.macovei@nuclearelectrica.ro;   andrei.musetoiu@nuclearelectrica.ro;

The validity of this Notice of intent is until 31.12.2026.

 

Comments are closed.

X