Notice of intent: qualification of natural uranium ore concentrate

11 Aug

Notice of intent: qualification of natural uranium ore concentrate

ANUNT DE INTENTIE/NOTICE OF INTENT

  

SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. (“SNN”) este singurul producator de energie electrica prin procedee nucleare din Romania, precum si de combustibil nuclear de tip CANDU 6. SNN este o societate nationala infiintata in anul 1998 avand in prezent urmatoarea structura a actionariatului: Statul Roman reprezentat prin Ministerul Energiei (82,49%) Fondul Proprietatea SA (7,47%) si alti actionari persoane fizice si juridice (10,04%). SNN este listata la Bursa de Valori Bucuresti din anul 2013.

Compania are sediul social la Bucuresti si detine doua sucursale:

Sucursala Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda care opereaza Unitatile 1 si 2 si care produce energie electrica si energie termica. Unitatile 1 si 2 sunt untitati de tip CANDU (CANada Deuterium Uranium) avand o capacitate instalata de circa 700 MWe fiecare si utilizeaza uraniu natural drept combustibil si apa grea ca moderator si agent de racire.

Sucursala Fabrica de Combustibil Nuclear Pitesti este producator calificat de combustibil nuclear de tip CANDU 6 si acopera in intregime necesitatile de operare ale Unitatilor 1 si 2 ale CNE Cernavoda.

Cu cele doua unitati in operare, SNN SA acopera aproximativ 20% din necesarul de consum al Romaniei.

Combustibilul nuclear necesar pentru functionarea Unitatilor 1 si 2 ale CNE Cernavoda este fabricat in cadrul Sucursalei Fabrica de Combustibil Nuclear (FCN) Pitesti. In acest scop, SNN intentioneaza sa achizitioneze  U3O8 (Concentrat de uraniu natural) cu un continut de uraniu de minim 65%  pentru obtinerea pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu natural (UO2) si in acest scop demareaza  etapa  de calificare a potentialilor furnizori.

 

SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. (“SNN”) is the sole nuclear power producer as well as the only manufacturer of CANDU 6-type nuclear fuel in Romania. SNN is a national company incorporated in 1998 currently having the following shareholder structure: the Romanian State represented by the Ministry of Energy (82.49%) Fondul Proprietatea SA (7.47%) and other natural and legal persons (10.04%). SNN is listed on the Bucharest Stock Exchange since 2013.

The company has the registered office in Bucharest and has two branches:

Cernavoda Nuclear Power Plant Branch operating Units 1 and 2 producing electrical and thermal energy. Units 1 and 2 are CANDU-type units (CANada Deuterium Uranium) with an installed capacity of about. 700 MWe each, using natural uranium as fuel and heavy water as moderator and cooling agent.

Pitesti Nuclear Fuel Plant Branch is a qualified manufacturer of CANDU 6 type nuclear fuel and fully covers the operating necessities of Units 1 and 2 of Cernavoda NPP.

With two operating units, SNN SA ensures approximately 20% of the domestic consumption of Romania.

The nuclear fuel necessary for the operation of Units 1 and 2 of  Cernavoda NPP is manufactured within the Nuclear Fuel Plant Branch (FCN) Pitesti. For this purpose, SNN has the intention to acquire U3O8 (Natural uranium ore concentrate) with a minimum content of 65% that will be used to obtain natural uranium dioxide sintering powder (UO2) and for this purpose it launches the qualification phase of potential suppliers.

  

 

 

 

 

 

In această fază vor avea posibilitatea sa participe toti furnizorii de concentrat de uraniu natural la nivel international, daca sunt interesati.

 

Conditii :

 

1) Evaluarea si calificarea furnizorilor se realizeaza in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, autorizarea si controlul activitatilor nucleare si cu prevederile Normelor de Management al Calitatii (NMC) – 06, aprobate prin Ordinul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) nr. 70/2003;

 

2) Concentratul de Uraniu natural trebuie sa indeplineasca cerintele tehnice din Specificatia de Procurare S.P.-1.03 ed.3 „U3O8 (Concentrat de Uraniu natural) cu continut de uraniu de minim 65%

 

3) Cantitatea minima a probei de concentrat de uraniu natural pentru efectuarea testelor si analizelor fizico-chimice este de 3 kg ± 5 % de Uraniu natural in U3O8 (Concentrat de Uraniu natural).

4) Cantitatea de la pct. 3 de mai sus va fi livrata in conditia de livrare DAP CNU Sucursala Feldioara, Brasov, Romania, conform INCOTERMS 2010.

 

Furnizorii vor avea obligatia sa suporte toate costurile asociate transportului, asigurarii, obtinerii autorizatiei de export, etc., iar  SNN va suporta costul obtinerii autorizatiei de import/transfer intracomunitar, dupa caz;

 

5) Proba va fi însoțita de următoarele documente:

 

a.         certificat de conformitate si buletine de control care sa demonstreze conformitatea produsului cu cerințele din S.P.-1.03;

 

b.         Autorizație de export/transfer intracomunitar (după caz) eliberata de organismul de reglementare din tara de rezidenta a fabricantului;

c.         Datele privind identitatea probei de U3O8 (concentrat de uraniu natural) cu conținut de uraniu de minim 65% (lot, masa, concentratie U%, masa de uraniu, etc.);

d.                ICD – Inventory Change Document, întocmit conform cerințelor de garanții nucleare emise de AIEA Viena (IAEA, VIENNA, 2008, Nuclear Material Accounting Handbook, IAEA-SVS-15);

e.         Fisa cu date de securitate (Material Safety Data Sheet-MSDS)

 

6) Calificarea furnizorului de U3O8 (concentrat de uraniu natural) cu conținut de uraniu de minim 65% se va desfășura in conformitate cu documentul Planificarea acțiunilor de calificare inițială, cod SMC -193/16.07.2020;

 

7) Durata estimata a evaluarii in vederea calificarii este de 30 de zile calendaristice de la sosirea probei la sediul CNU Sucursala Feldioara, Strada Dumbrăvii 1, Feldioara, jud. Brasov, Romania.

 

8) Cerinte de administrare :

a)     SNN, Sucursala FCN Pitesti va pune la dispoziția furnizorului, in maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare, toate documentele legale necesare pentru obținerea licenței de export si a altor licențe/autorizații/aprobări necesare;

 

b)     Furnizorul va pune la dispoziția SNN, Sucursala FCN Pitești, cu minim 45 de zile înainte de livrarea probei, cel puțin următoarele informații/documente necesare pentru obținerea autorizației de import/ transfer intracomunitar (după caz) si a altor licențe/ autorizații/ aprobări necesare:

1˚. Date privind producătorul materialului

2˚. Tara de origine a materialului;

3˚. Date privind modul de efectuare a transportului de la producător la CNU Sucursala Feldioara (ex.: terestru-maritim/aerian-terestru);

4˚. Date privind transportatorul autorizat care va efectua transportul materialului pe teritoriul României;

5˚. Copia Autorizației de transport emisa de CNCAN pentru transportul pe teritoriul României (in conformitate cu Legea 111/1996 si NTR-01);

6˚. Date privind materialul transportat: denumire, cod UN, codul lotului de material, conținut de uraniu (in % cu doua zecimale), date privind cantitatea de material (masa bruta/ tara/ masa neta – in Kg cu o zecimala, cantitatea de uraniu – in Kg cu trei zecimale);

c)     Furnizorul va pune la dispoziția SNN, Sucursala FCN Pitesti, in maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare, alte informații/documente necesare decât cele prevăzute la pct. 8) b) de mai sus.

 

Toate documentele si informatiile necesare participarii la etapa de calificare vor fi puse, fara costuri, la dispozitia furnizorilor care isi vor exprima interesul. Solicitarea in acest sens se va transmite la  fcn@fcn.ro;

 

 

 

 

 

 

 

In this phase, all international suppliers of natural uranium concentrate shall have the possibility to participate, if interested.

 

Conditions :

 

1) The suppliers are evaluated and qualified in accordance with the provisions of the Law no. 111/1996 regarding the safe development, authorization and control of nuclear activities and with the provisions of the Quality Management Norms (NMC) – 06, approved by the Order of the National Commission for Nuclear Activities Control (CNCAN) no. 70/2003;

 

2) Natural uranium ore concentrate must comply with the technical requirements of the Procurement Specification S.P.-1.03 issue 3 “U3O8 (Natural uranium ore concentrate)  with a minimum uranium content of 65%”

 

3) The minimum quantity of the natural uranium concentrate sample necessary for performing the testing plan is 3 kg ± 5 % of natural Uranium as U3O8 (Natural uranium ore concentrate).

 

4) The quantity mentioned at item 3 above shall be delivered DAP Feldioara-Brasov, Romania, according to INCOTERMS 2010.

 

The suppliers shall undertake to bear all costs associated to the transportation, insurance, obtaining the export authorization, etc., and  SNN shall bear the cost for obtaining the import authorization;

 

5) The sample will be accompanied by the following documents:

a.                  the   certificate of compliance and control bulletins for verification of compliance with the requirements in S.P.-1.03;

 

b.        Export/ intracommunity transfer license (where appropriate) issued by the regulatory body of the country of origin of the supplier;

 

c.      Information regarding the identity of the sample of U3O8 (natural uranium ore concentrate) with a minimum content of uranium of 65% (lot, weight, concentration of U%, etc.);

d.               ICD – Inventory Change Documents, prepared in accordance with the safeguards requirements issued by the IAEA Vienna (IAEA, VIENNA, 2008 Nuclear Material Accounting Handbook, IAEA – SVS -15)

e.               Material Safety Data Sheet, MSDS

 

 

6) Qualification of U3O8 (natural uranium ore concentrate) with a minimum content of uranium of 65% shall be performed according to document Planning of initial qualification actions, code SMC -193/16.07.2020;

 

7) The estimated period for evaluation to obtain the qualification status is of 30 calendar days since the arrival of the sample powder at E Factory, Feldioara-Brasov, Dumbrăvii Street 1, Feldioara, Brasov District, Romania.

 

8) Administration requirements

a)     SNN, FCN Pitesti Subsidiary will make available to the supplier, within a maximum of 5 working days from the request, all the legal documents necessary to obtain the export license and other necessary licenses / authorizations / approvals;

 

b)     The supplier shall make available to SNN, FCN Pitesti Subsidiary, at least 45 days before delivery, at least the following information / documents required to obtain the import /  intra-Community transfer license (as applicable) and other necessary licenses / authorizations / approvals:

 

1˚. Material manufacturer data

2˚. Country of origin of the material;

3˚. Data on how to perform the transport from producer to CNU Feldioara Conversion Plant (eg: land-sea / air-land);

4˚. Data regarding the authorized carrier that will transport the material on the Romanian territory;

5˚. Copy of the Transport Authorization issued by CNCAN for the transport on the Romanian territory (in accordance with Law 111/1996 and NTR-01);

6˚. Data regarding the transported material: description, UN code, material batch code, uranium content (in% to two decimal places), data on the quantity of material (gross weight / tare / net weight – in Kg to one decimal place, quantity of uranium – in Kg with three decimal places);

c) The supplier will make available to SNN, FCN Pitesti Subsidiary, within a maximum 5 working days from the request, other necessary information / documents than those provided above at 8) b) point.

All necessary documents and information for participating to the qualification phase shall be provided, free of charge, for the interested suppliers. The request in this respect shall be sent to  fcn@fcn.ro;

 

 

 

 

Avand in vedere cele de mai sus, SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A ii invita pe toti cei interesati sa participe la Etapa de calificare, sa transmita o Scrisoare de Exprimare a Interesului pana la data de 25.08.2020 la adresa :

Societatea Nationala Nuclearelectrica SA – Sucursala Fabrica de Combustibil Nuclear Pitesti, strada Campului nr.  1, , Mioveni, Judetul Arges, Romania , tel +4028207700, Fax +4028262499,  fcn@fcn.ro;

Solicitarile de clarificari se pot transmite la adresa amusetoiu@fcn.ro;  dcostea@fcn.ro; emacovei@nuclearelectrica.ro;

 

Considering the abovementioned, SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A invites all those interested to participate in the Qualification phase, to send a Letter of Interest until 25.08.2020 to the address:

Societatea Nationala Nuclearelectrica SA – Nuclear Fuel Plant Branch,  1 Campului street, Mioveni, Arges County, Romania phone +40248207700, Fax +40248262499.

The qualification requests may be sent to the address amusetoiu@fcn.ro; dcostea@fcn.ro; emacovei@nuclearelectrica.ro;

Comments are closed.

X