Sucursala CNE Cernavoda-Inginer / Economist – 2 posturi(Serviciul Achizitii Servicii si Lucrari)

Titlu Sucursala CNE Cernavoda-Inginer / Economist – 2 posturi(Serviciul Achizitii Servicii si Lucrari)
Departament

Denumirea postului
• Inginer / Economist – 2 posturi

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul Achizitii Servicii si Lucrari

Cerinte
• Studii – Superioare in domeniul economic / tehnic

• Experienta:
• Minim 3 ani pe o pozitie de inginer/economist în activitati cu specific financiar-contabil/ achizitii publice

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu
  • Cunostinte de operare PC: MS Word, MS Excel, etc
  • Participarea in minim 3 comisii de evaluare in ultimii 3 ani, in cadrul unei entitati/autoritati contractante, in legatura cu achizitii de lucrari/servicii/produse – constituie avantaj
  • Elaborarea documentatiei pentru minim 3 proceduri de achizitii de produse cu o valoare mai mare de 30000 euro, in ultimii 3 ani, in cadrul unei entitati /autoritati contractante- constituie avantaj
  • Certificat de absolvire a unui curs de Expert Achizitii Publice sau similar (in ultimii 3 ani) – constituie avantaj

• Responsabilitati

  • Participa la organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii de lucrari si servicii, ca membru/membru de rezerva / presedinte in comisiile de evaluare, numit prin decizie a directorului general SNN SA / directorului de sucursala CNE;
  • Participa la elaborarea documentatiilor de achizitii si asigura suport in derularea corespondentei/actiunilor referitoare la aceasta activitate
  • Asigura suport pentru derularea contractelor de achizitii.
  • Colaboreaza cu compartimentele tehnice si AQ pentru a asigura introducerea in documentatiile de atribuire a tuturor cerintelor specifice impuse in domeniul nuclear
  • Asigura suport pentru solutionarea contestatiilor
  • Urmareste si aplica permanent, conform legislatiei si procedurilor Centralei privind incadrarea in termenele de executie si raportare a activitatilor
  • Urmareste si planifica cerintele de raportare privind activitatile la nivelul compartimentului pentru toate activitatile derulate, inclusiv a modului de respectare a graficelor de plati
  • Ia masuri privind pastrarea in cadrul compartimentului a inregistrarilor si documentelor cu predare spre arhivare a acestora, conform procedurilor si legislatiei
  • Asigura interfata intre grupurile de lucru din centrala si furnizori
  • Asigura confidentialitatea documentelor Departamentului Achizitii
  • Solutioneaza la termen si de calitate corespunzatoare sarcinile primite pe cale ierarhica
  • Participa la cursuri de instruire si de perfectionare in domeniul de activitate si aplica in practica cunostintele dobandite la cursurile la care participa, trimis de catre societate
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

Bibliografie:

  • Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Hotararea Guvernului nr 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor cu modificarile si completarile ulterioare
  • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 98 / 2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune servicii;
  • Instructiunea nr 1 din 4 ianuarie 2017 emisa in aplicarea prevederilor art 179 lit g si art 187 alin (8) lit a din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv a art 192 lit g si a art 209 alin (8) din Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale
  • Instructiunea nr 2 din 19 aprilie 2017 emisa in aplicarea prevederilor art 178 si art 179 lit a si b a din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare, respectiv a prevederilor art 191 si art 192 lit a si b din Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale
  • Instructiunea nr 3 din 8 august 2017 privind modificarile contractului de achizitie publica/ contractului de achizitie sectoriala / acordului cadru si incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale si nesubstantiale
  • Ordinul ANAP nr 141 din 14 iunie 2017 privind aprobarea Metodologiei de selectie si modului de interactiune a autoritatilor/entitatilor contractante cu Agentia Nationala pentru Achizitii Publice in legatura cu intentia de modificare a contractelor/acordurilor cadru de achizitie publica, respectiv a contractelor/acordurilor cadru sectoriale, in conditiile prevazute la art 221 alin (1) lit c din Legea nr 98/2016 si la art 238 din Legea nr 99/ 2016
  • Notificari ANAP:

   o Notificarea 245/2016 privind utilizarea DUAE in procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica/sectoriala
   o Notificarea 256/2016 privind intocmirea Fisei de date a achizitiei

  • Legea nr 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica
  • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 114/2011 aprobata prin Legea nr 195/2012 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniul apararii si securitatii

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 23.10.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Aplica Acum
X