Locuri de munca

Titlu Operator CN, Direcţia Managementul Calității, Serviciul Control Calitate, Laborator Analize Chimice, FCN Pitesti
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 09.10.2019 în vederea ocupării unui post de operator CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Managementul Calității, Serviciul Control Calitate, Laborator Analize Chimice, poziţia din organigrama FCN Piteşti nr. 327/14/01.12.2018.

Cerinţe minime:
• studii medii tehnice cu diplomă de bacalaureat
Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:
• acuitate vizuală;
• cunoștințe PC (Word, Excel)

Alte cerinţe:
• apt conform Medicina Muncii privind expunerea la factorii de risc pentru solicitare vizuală și psihică, lucru în mediu radioactiv și cu zgomot:
• capacitate de adaptare la munca în echipă, la condiții de stres;
• disponibilitate la lucru în două schimburi;
• rezistență la muncă de rutină;
• disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

Condiţii oferite:
• salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
• program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
• compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
• compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
• transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
• alte beneficii conform prevederilor CCM

Informatii loc de munca

Bibliografie:
• I. Ursu, Fizica și tehnologia materialelor nucleare, Ed. Academiei, București 1982, Cap. 11 – Controlul Calității Materialelor Nucleare
• E. Pincovschi, Îndrumătorul laborantului chimist, Ed. 2, Cap. a – Elemente de calcul și principii generale de analiză cantitativă
• I. Gălățeanu, Procese și metode radiochimice în energia nucleară, Ed. Academiei, București 1981 – Cap. 2 – Radiochimia uraniului
• A. F. Dăneț, Metode electrochimice de analiză, Ed. Științifică, București, 1996

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 30.09.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

• Cerere de înscriere la concurs (formular tip FCN);
• Actele de studii în copie şi original;
• Curriculum vitae (formular tip FCN);
• Carnet de muncă și adeverințe/rapoarte REVISAL pentru perioadele lucrate după 01.01.2011;
Declarație pe proprie răspundere (formular tip FCN);
• Consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (formular tip FCN);
• Copie de pe actul de identitate;
• Adeverinţă de la medicul de familie că nu este în evidenţă cu boli cronice sau infecto-contagioase

Data programată pentru concurs este 09.10.2019 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


Titlu Sef Birou Conformitate, Sediul Executiv
Departament

 

 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Sef Birou Conformitate din subordinea Directorului General al SNN.
 1. Profilul postului:

- cerinte minime:

 • studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licenţă;
 • vechime în muncă de minim 10 ani;
 • experiență în conformitate / antifrauda / control / control intern de minim 7 ani, din care minim 2 ani in functii de conducere (Director/ Şef departament/ birou/ compartiment/ serviciu/ sau similar ca nivel de senioritate, implicând şi atribuţii  de coordonare);
 • cunostinte de operare PC – Word, Excel, Power Point;
 • cunoasterea limbii engleze, nivel fluent;

- cerințe care constituie avantaje:

 • Experienta in functii de conducere din domeniul controlului intern/conformitate;
 • Cursuri si/sau certificari in domeniul auditului intern sau in domeniul financiar-contabil (CIA, CRMA, Expert Contabil, Consultant fiscal, CAFR, etc), conformitate, control intern, anti-frauda, achizitii publice;

- alte cerințe:

 • Atentie la detalii, acuratete;
 • Capacitate de analiza si sinteza;
 • Capacitate de conducere, organizare si coordonare;
 • Bune abilitati de comunicare si prezentare;
 • Disponibilitate de deplasare frecventa in tara;

 

Informatii loc de munca

 

 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

Atribuţii/ Sarcini/ Responsabilităţi principale:

 • planifica, conduce si coordoneaza activitatea Biroului Conformitate din subordinea Directorului General;
 • respectă prevederile din documentaţia Sistemului de Management (politici, manual, proceduri, instrucţiuni, etc.) aplicabile în SNN Executiv;
 • respecta si pune in aplicare prevederile legii privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor ce pot interveni in exercitarea functiei;
 • analizează, evaluează şi centralizează informaţiile necesare elaborării planului anual de conformitate, conform dispoziţiilor sefului ierarhic;
 • identifică/evaluează riscurile de coruptie si conformitate de la nivelul SNN SA, specifice activităţii Biroului şi propune măsuri de răspuns la risc;
 • furnizeaza expertiza de specialitate si colaboreaza cu auditul intern in cadrul misiunilor de audit;
 • completează/actualizează Registrul de risc la nivelul Directiei Audit si Managementul Riscului, ori de câte ori este necesar, cu informatii din sfera de responsabilitate;
 • execută misiuni de conformitate, repartizate ca sarcină de Directorul General, atât din planul anual cât şi ad-hoc;
 • în cazul identificării unor iregularităţi sau eventuale prejudicii, raportează imediat, în scris (prin e-mail sau adresă), Directorului General;
 • îşi asumă responsabilitatea cu privire la constatările şi recomandările formulate în rapoartele de conformitate intocmite de Biroul de Conformitate;
 • răspunde de calitatea lucrărilor pe care le întocmeşte;
 • răspunde de acurateţea datelor şi informaţiilor prezentate în proiectele de raport de control;
 • elaborează documentele specifice misiunilor de conformitate, conform procedurilor de lucru şi în termenele stabilite;
 • întocmeşte documentaţia specifică în derularea activităţii pe teren;
 • prezintă Directorului General concluziile finale şi elaborează rapoarte specifice;
 • elaboreaza/actualizeaza politicile / procedurile de conformitate in cadrul SNN;
 • coordoneaza activitatea reprezentantilor desemnati cu atributii de conformitate in Sucursale.

Atributii in domeniul managementului:

- planifica activitatile desfasurate la nivelul Biroului in scopul stabilirii obiectivelor si modalitatilor de actiune pentru atingerea acestora;

- coordoneaza activitatea reprezentantilor privind conformitatea de la nivelul sucursalelor;

- organizeaza, coordoneaza si participa la activitatile desfasurate la nivelul Biroului cu privire la investigarea operatiunilor suspecte de coruptie, distinct sau impreuna cu reprezentanti ai altor structuri din cadrul companiei;

- controleaza modul in care se deruleaza activitatile Biroului, in concordanta cu obiectivele specifice stabilite de sefii ierarhici si nemijlociti;

- elaborează/actualizează procedurile de lucru specifice şi normele metodologice privind organizarea şi exercitarea procesului de conformitate;

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 27.09.2019.
 1. Interviul va avea loc în data de  09.10.2019, ora 10:00 la sediului SNN din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti. Numai candidatii care indeplinesc cerintele minime si trec de proba eliminatorie de tip interviu pot fi invitati la sustinerea probei scrise.

Proba scrisa va avea loc in data de 11.10.2019, ora 10:00 la sediul SNN din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

Contestatiile se pot depune in primele 3 zile lucratoare de la comunicarea raspunsului catre candidati.

 1. Alte informații

Bibliografie ;

Cerere de înscriere ;                                

- Date de contact: telefon 021 203 82 00, e-mail: recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin postă sau prin e-mail la adresa: office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

 

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica Acum


Titlu Inginer Specialist – Departamentul Dezvoltare si Evaluare Sisteme de Management
Departament
 1. Societatea Națională „Nuclearelectrica” S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Inginer Specialist – Departamentul Dezvoltare si Evaluare Sisteme de Management.

 

 1. Profilul postului:
 • Studii: superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic; Specializarea: inginer sau alte studii echivalente;
 • Vechimea: minim 5 ani experienta în domeniul dezvoltarii si proiectarii sistemelor de management si efectuarea de evaluari independente (audituri) ale Sistemelor de Management;
 • Cunoștințe specifice:
 • Cunosterea legislatiei si reglementarilor in domeniul nuclear;
 • Cunoasterea cerintelor din standardele pentru sistemele de management al calitatii din seria ISO 9000 si / sau Normele CNCAN din seria NMC – Norme privind cerintele pentru sistemele de management al calitatii aplicate in domeniul nuclear;
 • Absolvent al unor cursuri de specialitate referitoare la evaluarea prin audit a sistemelor de management al calitatii (se vor anexa la CV certificatele, diplomele sau alte documente care confirma absolvirea cursurilor);
 • Experienta de audit de minim 20 zile de audit efectuate in ultimii 3 ani (se va anexa la CV o lista cu urmatorul continut: entitatea auditata, persoana de contact, standard de referinta, numar de zile, rolul in echipa);
 • Indeplinirea cerintelor de pregatire initiala si experienta profesionala pentru obtinerea Certificatului de atestare eliberat de CNCAN pentru activitati de evaluare independenta a Sistemului de Management al Calitatii in domeniul nuclear, conform NMC-01 „Norme privind autorizarea sistemelor de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare”, art 13.
 • Cunostinte referitoare la filozofia generala CANDU.
Informatii loc de munca
 • Cunoștințe limbi străine: limba engleza (scris si vorbit) –  cel putin nivel mediu;
 • Cunostinte medii in domeniul operarii PC; Abilitati de comunicare eficienta in scris si verbal, deprinderi de redactare a procedurilor si rapoartelor; asumarea raspunderii; atitudine cooperanta; Spirit de echipa; Abilitati de analiza si sinteza; Capacitatea de a retine informatii; Atentie concentrata si distributiva;
 • Cerințe care constituie avantaje:
 • Cunostinte in domeniul sistemelor de management din domeniul nuclear (Standarde canadiene din seria N299 si N286, Standardul AIEA GSR Part 2, Standarde americane 10 CFR Appendix B, NQA-1);
 • Cunostinte in domeniul sistemelor de management de mediu, al sanatatii si securitatii in munca, securitatii informatiei conform standardelor internationale din seriile ISO 14000, 45000, 27000;
 • Experienta de audit pentru evaluarea conformitatii sistemelor de management cu cerintele standardelor ISO 14001, 45001 si/sau 27001;
 • Experienta de peste 3 ani in domeniul nuclear;

 

 • Cerinte specifice: extras de cazier;

 

 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Monitorizeaza si urmareste respectarea conditiilor si conditionarilor stabilite in autorizatie si Normele CNCAN aplicabile;
 • Urmareste, verifica si raporteaza implementarea dispozitiilor CNCAN dispuse in cadrul SNN Sediul Central
 • Se asigura ca sunt stabilite reguli specifice de control documente si inregistrari precum si de respectarea acestora in cadrul SNN, conform cerintelor procedurilor specifice si prevederilor legale aplicabile; asigura difuzarea si inventarierea procedurilor, instructiunilor si formularelor in vigoare;
 • Asigura indrumarea si controlul in aplicarea prevederilor legislatiei privind sistemele de management aplicabile domeniului nuclear si face propuneri pentru elaborarea de norme / prescriptii de aplicare a legislatiei specifice.
 • Asigura documentarea activitatilor si proceselor efectuate / coordonate in cadrul departamentului;
 • Conduce/participa la actiunile de audit intern / inspectie a sistemului de management (SNN Sediul Central si Sucursale) in conformitate cu prevederile procedurilor specifice
 • Efectueaza analize ale rezultatelor evaluarilor independente prin audit organizate de fiecare sucursala
 • Participa la colectarea si prelucrarea datelor de intrare pentru elaborarea Raportului de evaluare anuala a Sistemului General de Management al SNN SA;
 • Participa la activitatea de avizare a documentatiilor tehnice din punct de vedere al respectarii cerintelor sistemelor de management, la solicitarea sefului direct;
 • Asigura buna colaborare a departamentului cu toate directiile, serviciile, compartimentele din SNN Sediul Central si cu reprezentantii din sucursalele SNN SA referitor la sistemele de management;
 • Participa la monitorizarea stadiului implementarii actiunilor stabilite in diferite documente ale Sistemului de Management, dupa caz;
 • Asigura elaborarea informarilor, notelor, rapoartelor in domeniul Sistemului de Management din cadrul societatii;
 • Orice alte activitati dispuse de Seful DDESM, legate de indeplinirea sarcinilor si obiectivelor

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 30.09.2019.

 

 1. Interviul va avea loc în data de 15.10.2019 ora 10:00 la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Proba scrisă va avea loc în data de 25.10.2019 ora 10:00 la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 

*) In functie de numarul candidatilor inscrisi, datele la care se sustin probele de concurs (de tip interviu / proba scrisa), anterior mentionate la punctele 5 si 6 , pot fi modificate;

**) membrii comisiei vor acorda note pe o scara de la 1 – 10 pentru   notarea candidatilor. Nota minima de promovare a probei de tip interviu este 7. Ulterior parcurgerii etapei de interviu, candidatii care obtin cel putin nota minima in cadrul acestei probe, vor fi invitati sa sustina cea de-a doua proba de concurs – proba scrisa. Nota minima, in vederea promovarii celei de a doua probe – proba scrisa – este 7. In urma sustinerii ambelor probe de concurs, media minima ce trebuie obtinuta de un candidat pentru a putea fi declarat castigator al concursului este 7.

 

 1. Alte informații
 • Bibliografie:

 

 • Legea 111/1996 (r2) varianta consolidata februarie 2014, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare (ultima modificare prin Legea 63/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare);
 • Ordonanta de urgenta 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 • Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare si Ordinul Secretariatului General al Guvernului 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entitatilor publice;
 • NMC 01 – Norme privind autorizarea sistemelor de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN 65/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 681 bis din 26.09.2003;
 • NMC 02 – Norme privind cerintele generale pentru sistemele de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN 66/2003, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26.09.2003, modificate prin Ordinul 286/2004 din 27.08.2004 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 874 din 24.09.2004;
 • NMC-06 – Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de aprovizionare destinate instalatiilor nucleare (NMC-06), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN 70/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 681 bis din 26.09.2003;
 • NMC-07 – Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de fabricare a produselor si de furnizare a seerviciilor destinate instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN 71/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26.09.2003, modificate prin Ordinul 287/2004 din 27.08.2004 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 874 din 24.09.2004;
 • NMC-10 – Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii pentru exploatarea instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN 74/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 681 bis din 26.09.2003;
 • NMC-13 – Norme pentru stabilirea claselor de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii in fabricarea produselor si realizarea serviciilor destinate instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN 407/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 02.02.2005;
 • Ordinul presedintelui CNCAN nr. 236/2014 pentru modificarea NMC-01 si NMC-06;
 • NSN 20 – Normele privind politica de securitate nucleară şi evaluarea independentă a securităţii nucleare, aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN 177/2015 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 712 din 22 septembrie 2015;
 • NSN-21- Norme fundamentale de Securitate nucleara pentru instalatii nucleare aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN 114/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 441 din 14.06.2017;
 • Standardul ISO 19011:2018 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de mediu;
 • Standardul ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calitatii – Principii fundamentale si vocabulary;
 • Standardul ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calitatii – Cerinte;
 • CANDU Fundamentals (https://canteach.candu.org/Content%20Library/20040700.pdf)

 

 Date de contact: telefon 021/203.82.52, e-mail: lradu@nuclearelectrica.ro.

 

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Aplica Acum


Titlu Tehnician CN Principal
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 27.08.2019 în vederea ocupării unui post de tehnician CN principal cu contract de muncă încheiat pe perioadă determinată de 12 luni în cadrul Direcţiei Tehnice, Secția Pastile, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 205/8/01.12.2018.

Cerinţe minime:

 • Absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • Minim 20 de ani experiență în activități de tratare deșeuri lichide radioactive și gestionare de materiale nucleare neconforme

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice: N/A

Descrierea postului:

 • coordonează procesul de colectare, expediere deșeuri lichide radioactive generate în Secția Pastile;
 • coordonează activitatea de spălare, uscare coloane reformate;
 • operează instalația de colectare deșeuri lichide radioactive;
 • este responsabil pentru desfășurarea activității curente a echipei de tratare deșeuri lichide radioactive și pentru rezultatele obținute;
Informatii loc de munca

Alte cerințe:

 • apt din punct de vedere medical pentru lucrul în zona controlată;
 • disponibilitate pentru lucru la program prelungit și/sau ture;
 • capacitate de a lucra activități desfășurate în sistem de lucru procedurat;
 • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi;
 • abilități atestate de comunicare și administrare/organizare a activităților

Condiţii oferite:

 • Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
 • Alte beneficii conform prevederilor CCM

Bibliografie:

 • Legea nr. 111/1996: Cap. III – Obligațiile titularului autorizației și ale altor persoane fizice sau juridice;
 • Norme privind cerințele de bază de securitate radiologică;
 • Norme fundamentale pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive. Cap. 4 – Principiile fundamentale ale gospodăririi deșeurilor radioactive și cerințele generale privind aplicarea principiilor. 

 

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 19.08.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  27.08.2019 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum


X