Locuri de munca

Titlu Coordonator program special – Mentor – FCN Pitesti
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S. A., Sucursala FCN Pitești cu sediul in Mioveni, str. Câmpului nr. 1, recrutează personal în vederea ocupării postului de Coordonator program special – Mentor, cu contract de muncă încheiat pe perioadă determinată de 12 luni.

 

 1. PROFILUL POSTULUI

 

 1. Cerințe minime solicitate candidaților pentru a se înscrie în procesul de selecție în vederea ocupării postului Coordonator program special Mentor:
 2. Studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul chimie;
 3. Experiență minim 20 ani în activități control calitate combustibil nuclear:
 4. Persoană pensionată din cadrul SNN-FCN Pitești cu evaluările performanțelor individuale în ultimii 3 ani de activitate la nivel ”foarte bun”;
 5. Fără sancțiuni disciplinare pentru activitatea desfășurată în ultimii 5 ani înainte de data încetării raporturilor de muncă cu SNN;

Criterii opționale, care pot constitui un avantaj în procesul de selecție: N/A

Atribuțiile, competențele și responsabilitățile specifice postului sunt stabilite prin fișa de post  și constau în principal în:

 • Elaborarea planului de mentorat pentru fiecare persoană mentorată, în acord cu prevederile Programului de mentorat stabilit la nivelul unității FCN și a procedurii de mentorat stabilită la nivelul FCN;
 • Realizarea activităților de mentorat și analizarea activității profesionale a persoanei mentorate;
 • Monitorizarea stadiului de realizare a planului de mentorat și a progresului înregistrat de persoana mentorată;
 • Aprecierea indicatorilor de performanță stabiliți prin Planul de mentorat;
 • Propunerea de acțiuni / măsuri pentru îmbunătățirea procesului de mentorat;
 • Participarea la acțiuni de brainstorming;
 • Susținerea de sesiuni de instruire.

 

Informatii loc de munca

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 24.05.2024, ora 10:00.

După expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, membrii Comisiei de examinare vor analiza conținutul dosarelor candidaților înscriși, verificând îndeplinirea condițiilor de profil, pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, copia CI, Curriculum Vitae, declarația GDPR) și vor aproba candidaturile care îndeplinesc cerințele cumulativ.

Dosarul candidatului¹ pentru înscrierea în procesul de selecție va conține cererea de înscriere (formular cerere inscriere mentor), completată potrivit modelului anexat la care se vor atașa: CV-ul, formular GDPR (Formular GDPR) copii ale documentelor doveditoare privind competența profesională, expertiza și experiența obținute după data pensionării, cu mențiunea sub semnătura candidatului pe fiecare filă „conform cu originalul”. Celelalte documente ce atestă studiile, experiența și expertiza vor fi asigurate de către Serviciul Resurse Umane FCN de unde s-a pensionat candidatul.

 1. Proba de evaluare consta în: proba de tip interviu (probă înregistrată, după obținerea acordului candidatului) .

                                     

1 Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț ce conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul FCN Pitești din Mioveni, str. Câmpului nr. 1, prin poștă sau prin e-mail la adresa: fcn@nuclearelectrica.ro cu mențiunea / subiectul/ „Către Serviciul Resurse Umane – Dosar înscriere selecție ocupare post coordonator program special –Mentor

 Titlu Reparator CNE „E” / pozitia A1.1.3.2.4/248 – Atelierul Automatizari
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post vacant de Reparator CNE „E”, cu contract individual de munca pe perioadă nedeterminată, în cadrul Atelierului Automatizari, poziţia din organigramă A1.1.3.2.4/248.
 2. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de scoala profesionala / liceu profil tehnic în unul dintre următoarele domenii/ specializări: Electric / AMC / Electronica / Automatizari / Electrotehnica / Electromecanica.
 • Experienţă: fără cerinţe de experienţă;
 • Cerinţe specifice:
 • Cunostinte in electronica aplicata;
 • Cunostinte in mentenanta echipamentelor / cartelelor electronice;
 • Cunostinte limba engleza – nivel mediu;
 • Cunostinte in utilizarea PC – nivel mediu.
 • Alte cerinţe: nu se aplica;
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Studiaza documentatie aferenta si participa la instalarea, punerea in fuctiune, repararea, intretinerea, verificarea sistemelor si echipamentelor de automatizare, electrice, electronice si de curenti slabi;
 • Participa la pregatire in domeniile sistemelor si echipamentelor de automatizare, electrice, electronice si de curenti slabi precum si in domeniile de activitati inrudite, in functie de necesitatile sectiei;
 • Executa toate lucrarile primite la standarde calitative si de securitate corespunzatoare;
 • Studiaza si participa la elaborarea cerintelor de procurare pentru piese de schimb, materiale, scule si toate celelalte echipamente suport necesare pentru realizarea lucrarilor programate;
 • Elaboreaza proceduri si materiale de pregatire in domeniul in care prezinta suficiente cunostinte si experienta;
 • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 21.05.2024. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, CV-ul care va include informaţii asupra experienţei şi expertizei acumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă, consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul unităţii SNN și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor – probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerinţelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidaţii care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectaţi în urma evaluării dosarelor. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au obţinut minim 50% din punctajul maxim în urma probei scrise. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis pentru interviu”. Numărul maxim de candidaţi care sunt declaraţi “admis pentru interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numărul de posturi ofertate (1) X 3, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba practică să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoştinţele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

 

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

 

Candidaţii care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înştiinţaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obţinut (Admis sau Respins).

6.Alte informații

Bibliografie:

 • Cursuri din programa analitica a scolii profesionale/liceului cu privire la:
 1. Dispozitive electronice;
 2. Electronica aplicata;
 3. Circuite integrate digitale;
 4. Circuite electronice fundamentale;
 5. Dispozitive si circuite electronice.
 • Componente si circuite pasive – Daniel Alexandru Visan, Ioan Lita, Editura: MATRIX ROM;
 • Circuite electronice – Daniela Smaranda Ionescu, Editura: MATRIX ROM;
 • Structura circuitelor digitale – Nicolae Cupcea, Editura: MATRIX ROM.

 

– Date de contact: telefon 0241-80-2296/ 0241-80-2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocupării postului A1.1.3.2.4 / 248 – Reparator CNE „E”  in cadrul Atelierului Automatizari ”.

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro , în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicarii răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate: Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă), Copie act de identitate.  

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Inginer în Pregătire/ Inginer Operare CNE în Pregătire/Inginer Operare CNE / pozitia A1.1.3.4.4/229 – Atelierul Pregatire Lucrari ON-LINE
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post vacant de Inginer în Pregătire/ Inginer Operare CNE în Pregătire/Inginer Operare CNE, cu contract pe perioadă determinată, în cadrul Atelierului Pregatire Lucrari ON-LINE, poziţia din organigramă A1.1.3.4.4/229.

 

NOTA: Angajarea se face cu contract individual de munca pe durata determinata,  pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului postului, pana la data de 03.11.2025, cel mai tarziu;

 1. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenţă în unul dintre următoarele domenii/ specializări:
  • Domeniul de licenţă Inginerie electrică – Specializarea: Sisteme Electrice / Electronica de putere si actionari electrice / Electrotehnica / Electromecanica;
  • Domeniul de licenţă Inginerie energetica – Specializarile: Ingineria Sistemelor Electroenergetice / Hidroenergetica / Termoenergetica / Energetica Industriala / Energetica si Tehnologii Nucleare ;
  • Domeniul de licenţă Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale – Specializarile: Electronica aplicata / Tehnologii si sisteme de telecomunicatii / Retele si software de telecomunicatii;
  • Experienţă:
 • Fără cerinţe de experienţă pentru Inginer în Pregătire;
 • Minim 2 ani in activitati de productie sau inginer în pregatire cu pregătirea terminată (pentru etapa inginer în pregatire), având aprecierea generală cel puțin “BUN”, pentru Inginer Operare CNE in Pregatire;
 • Minim 4 ani in activitati specifice centralelor nuclearoelectrice sau inginer operare CNE în pregătire cu pregătirea terminată, având aprecierea generală cel puțin “BUN”, pentru Inginer Operare CNE;
 • Cerinţe specifice:
 • Abilitati de utilizare PC (MS Office);
 • Cunostinte temeinice despre schemele, specificatiile de proiect si prescriptiile aplicabile;
 • Cunostinte despre legislatia romana in domeniul energetic si standardele din domeniul nuclear;
 • Abilitati de comunicare, abilitati de gestionare eficienta a sarcinilor, capacitate de a lucra in conditii de stres;
 • Cunoasterea limbii engleze – nivel mediu (scris / vorbit / citit);
 • Aptitudini de coordonare si lucru in echipa.
 • Alte cerinţe:
 • Abilitati de lucru in AS-WMS (profil assessor) – constiutuie avantaj;
 • Cunoastrea sistemului de documentatie din centrala – constituie avantaj.
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Identifica dispozitiile de lucru si activitatile ce i-au fost distribuite de coordonatorul grupului de evaluare la inceputul fiecarei zile de lucru;
 • Efectueaza inspectii in teren pentru evaluarea corecta a activitatilor atunci când lucrarea solicitata este in zone accesibile;
 • Evalueaza lucrarile ce i se repartizeaza in ordinea prioritatii, in limita termenelor comunicate;
 • Analizeaza dispozitiile de lucru si intocmeste pachetele de executie;
 • Finalizeaza evaluarea si transmite grupului de lucru pachetul de lucru Master conform milestone stabilite de grupul de opriri al DCL;
 • Aplica puncte cu stationare obligatorie (Hold) pentru analize / revizii ce implica alte departamente (Chimic, Inginerie, Radioprotectie, RSE, Procurare). pentru rezolvarea actiunilor solicitate.
 • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 21.05.2024. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate prezentate (cererea de înscriere, CV-ul care va include informaţii asupra experienţei şi expertizei acumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă, consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul unităţii SNN și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor – probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerinţelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidaţii care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectaţi în urma evaluării dosarelor. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au obţinut minim 50% din punctajul maxim în urma probei scrise. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis pentru interviu”. Numărul maxim de candidaţi care sunt declaraţi “admis pentru interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numărul de posturi ofertate (1) X 3, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba practică să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoştinţele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

 

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

 

Candidaţii care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înştiinţaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obţinut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații
 • Bibliografie:

Cursuri de specialitate din domeniile:

 • Teoria circuitelor electrice si a campului electromagnetic;
 • Bazele electrotehnicii;
 • Actionari si comenzi/automatizari hidraulice si pneumatice;
 • Retele hidraulice si pneumatice;
 • Staţii electrice şi posturi de transformare;
 • Maşini electrice;
 • Echipamente electrice;
 • Protecţii şi automatizări specifice domeniului energetic;
 • Automatizări şi echipamente electronice.

 

– Date de contact: telefon 0241-80-2296/ 0241-80-2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocupării postului A1.1.3.4.4 / 229 – Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE  in cadrul Atelierului Pregatire Lucrari ON-LINE”.

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro , în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicarii răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate: Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă), Copie act de identitate.  

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Inginer în Pregătire/ Inginer Operare CNE în Pregătire/Inginer Operare CNE / pozitia A1.6.1/237 – Serviciul Planificare
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post vacant de Inginer în Pregătire/ Inginer Operare CNE în Pregătire/Inginer Operare CNE, cu contract pe perioadă determinată, în cadrul Serviciului Planificare, poziţia din organigramă A1.6.1/237.

 

NOTA: Angajarea se face cu contract individual de munca pe durata determinata,  pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului postului, pana la data de 17.11.2025, cel mai tarziu;

 1. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenţă în unul dintre următoarele domenii/ specializări:
  • Domeniul de licenţă Inginerie energetica – Specializarea Energetica Industriala / Energetica si Tehnologii Nucleare ;
  • Domeniul de licenţă Inginerie electrică – Specializarea Electrotehnica / Instrumentatie si achizitii de date / Inginerie electrica si calculatoare;
  • Domeniul de licenta Ingineria sistemelor – specializarea Automatica si Informatica aplicata;
  • Domeniul de licenta Inginerie si Management – specializarea Inginerie economica in domeniul Mecanic;
  • Domeniul de licenta Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale – specializarea Electronică aplicată;
  • Experienţă:
 • Fără cerinţe de experienţă pentru Inginer în Pregătire;
 • Minim 2 ani pe o pozitie de inginer in activitati de productie sau inginer în pregatire cu pregătirea terminată (pentru etapa inginer în pregatire), având aprecierea generală cel puțin “BUN”, pentru Inginer Operare CNE in Pregatire;
 • Minim 4 ani pe o pozitie de inginer in activitati specifice centralelor nuclearoelectrice sau inginer operare CNE în pregătire cu pregătirea terminată, având aprecierea generală cel puțin “BUN”, pentru Inginer Operare CNE;
 • Cerinţe specifice:

–       Cunoștințe tehnice generale de reactori CANDU;

–       Cunoștințe tehnice temeinice în domeniul studiilor absolvite;

 • Cunoștințe de operare PC (editare documente, utilizare tabele de calcul si baze de date);
 • Capacitate de adaptare la mediul de lucru, disponibilitate la efort suplimentar;
 • Abilitati de comunicare, abilitati de gestionare eficienta a sarcinilor, capacitate de lucru in echipa , capacitate de a lucra in conditii de stres;
 • Cunoasterea limbii engleze tehnice – nivel mediu (scris / vorbit / citit);
 • Aptitudini de coordonare si lucru in echipa.
 • Alte cerinţe:
 • Cunostinte utilizare module Asset-Suite: Work Management, Action Tracking – constituie avantaj;
 • Pregătire în domeniul management de proiecte şi/ sau Certificat de absolvire curs: “Manager de proiect” – constituie avantaj;
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Este delegatul Coordonatorului Saptamana de Executie (WWM) si asigura realizarea tuturor activitatilor identificate in scopul saptamanilor de executie cu centrala la putere, pentru intervalul de timp cuprins intre saptamanile E-14 ÷ E+1, conform SI-01365-P81, pentru realizarea tintelor din obiectivele anuale;
 • Elaboreaza logica de desfasurare a Programului Master de Lucru pe Centrala (PMLC) tinand cont de resursele necesare/disponibile si acolo unde este cazul, de cerintele planurilor de lucru emise astfel incat sa fie indeplinite tintele din obiectivele anuale.Intocmeste programul de activitate detaliat, corespunzator atributiilor si prioritatilor pe care le are compartimentul si urmareste indeplinirea acestuia;
 • Reprogrameaza activitatile care la sedintele din procesul de programare cu centrala la putere sunt identificate ca nu pot fi executate, pentru a putea indeplinii obiectivul anual stabilit pentru indicatorul de completitudine activitati;
 • Verifica in aplicatia de pe pagina de Intranet DCL – Cererile de modificare scop si reprogrameaza activitatile in AS-WM utilizand coduri de variatie scop; mentine backlog-ul cererilor de amanare in limitele stabilite conform obiectivelor anuale;
 • Se asigura de planificarea OMT-urilor in intervalul de condifenta conform obiectivelor anuale;
 • Calculeaza riscul operational cu aplicatia EOOS asociat cu executia activitatilor din scop conform milestone-urilor definite prin Procesul de Programare cu Centrala la Putere;
 • Emite Cerere de Amanare pentru nivelarea resurselor;
 • Activeaza PMID-RQ de tip PM/Rutina nou emise sau revizii/anulari coreland datele de executie cu ferestrele de intretinere din Selectorul de Ferestre de Intretinere pe Centrala (SFIC) si/sau cu OMT-urile; mentine backlog-ul de AR-uri de tip PM pentru activare / optimizare activitati conform obiectivelor anuale;
 • Analizeaza indicatorii de stabilitate PMLC saptamanali, la E+1;
 • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 21.05.2024. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate prezentate (cererea de înscriere, CV-ul care va include informaţii asupra experienţei şi expertizei acumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă, consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul unităţii SNN și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor – probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerinţelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidaţii care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectaţi în urma evaluării dosarelor. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au obţinut minim 50% din punctajul maxim în urma probei scrise. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis pentru interviu”. Numărul maxim de candidaţi care sunt declaraţi “admis pentru interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numărul de posturi ofertate (1) X 3, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba practică să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoştinţele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

 

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

 

Candidaţii care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înştiinţaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obţinut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații

 

– Date de contact: telefon 0241-80-2296/ 0241-80-2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocupării postului A1.6.1 / 237 – Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE  in cadrul Serviciului Planificare”.

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro , în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicarii răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate: Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă), Copie act de identitate.  

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Inginer în Pregătire/ Inginer Operare CNE în Pregătire/Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE principal / pozitia A23.1/204 – Biroul Securizare Administrare IT
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post vacant de Inginer în Pregătire/ Inginer Operare CNE în Pregătire/Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE principal, cu contract pe perioadă nedeterminată, în cadrul Biroului Securizare Administrare IT, poziţia din organigramă A23.1/204.
 2. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenţă în unul dintre următoarele domenii/ specializări:
  • Domeniul de licenţă Inginerie electrică – Specializarea: Inginerie electrică și calculatoare/ Informatică aplicată în inginerie electrică;
  • Domeniul de licenţă Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale – toate specializările;
  • Domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei – toate specializările
  • Domeniul de licenţă Ingineria sistemelor – toate specializările
  • Experienţă:
 • Fără cerinţe de experienţă pentru Inginer în Pregătire;
 • Minim 2 ani pe o poziție de inginer / similară cu cerințe de studii superioare în domeniul IT sau inginer în pregatire cu pregătirea terminată (pentru etapa inginer în pregatire), având aprecierea generală cel puțin “BUN”, pentru Inginer Operare CNE in Pregatire;
 • Minim 4 ani pe o poziție de inginer / similară cu cerințe de studii superioare în domeniul IT sau inginer operare CNE în pregătire cu pregătirea terminată, având aprecierea generală cel puțin “BUN”, pentru Inginer Operare CNE;
 • Minim 8 ani pe o pozitie de inginer IT/ similara cu cerinte de studii superioare in domeniul IT sau ingineri operare CNE din domeniul IT, avand aprecierea generala cel putin “BUN”, pentru Inginer Operare CNE Principal.
 • Cerinţe specifice:
 • Cunostinte temeinice despre instalarea, configurarea, administrarea și întreținerea echipamentelor de comunicație (switch-uri, routere, firewall-uri) – (constituie avantaj – diplome de obtinere a certificărilor specifice pe aceste sisteme);
 • Cunoştinţe temeinice despre sistemele de tip IDS și IDP, precum şi despre tipurile de amenințări cibernetice;
 • Cunoștințe temeinice despre modelul OSI (arhitectură și protocoale de comunicații);
 • Ințelegere la nivel CCNA a conceptelor folosite într-o rețea de comunicații (VLAN-uri, reguli Firewall, TACACS, RADIUS, Site-to-site VPN, Remote-access VPN);
 • Bună înțelegere a echipamentelor de tip Firewall, tehnologii VPN, tehnologii NAC;
 • Bună înțelegere a tehnologiilor de rețea de comunicații de nivel Layer2 / Layer3, tehnologii de routing / switching;
 • Experiență în depanarea problemelor de comunicații într-o rețea multi-vendor;
 • Bună înțelegere a soluțiilor pentru monitorizarea si managementul centralizat a unei retele de comunicatii;
 • Bună înțelegere a protocoalelor de rutare (eBGP, iBGP, rutare statică);
 • Cunoștințe limba engleză – nivel mediu (scris și vorbit);
 • Abilități de comunicare scris/verbal;
 • Capacitate de lucru în echipă, experiență de lucru în echipe de proiect;
 • Capacitate de planificare, organizare și respectare a termenelor.
 • Alte cerinţe:
 • Deținerea unei diplome de masterat într-unul din domeniile menționate anterior – constituie avantaj;
 • Deținerea de certificări specifice comunicațiilor IT (CCNA, CCNP, NSE 4, etc.) – constituie avantaj.
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Este responsabil pentru menținerea în funcțiune a tuturor echipamentelor de rețea, videoconferință și servicii Internet din dotarea CNE Cernavoda;
 • Controlează și gestionează accesul la Internet;
 • Participa la activitati de proiectare si modernizare a retelei de calculatoare;
 • Este responsabil să anunţe în timp util şeful direct despre orice incident critic apărut la oricare din componentele sistemelor IT;
 • Participa la intocmirea specificatiilor tehnice aferente domeniului sau de activitate;
 • Este responsabil pentru rezolvarea cu prioritate a problemelor ce afecteaza un numar mare de utilizatori;
 • Urmareste rezolvarea cererilor de interventie ce implica servicii si functionalitati asigurate de sistemele din responsabilitate, provenite de la utilizatorii retelei de calculatoare;
 • Este responsabil de instalarea, configurarea si administrarea aplicatiilor specifice din componenta sistemelor din responsabilitate;
 • Este responsabil de implementarea politicilor de securitate (retea, domeniu, etc.) hardware si software sub directa coordonare a sefului direct si in colaborare cu suportul tehnic al administratorilor responsabili de sistem;
 • Este responsabil de instalarea, configurarea, administrarea si securizarea echipamentelor de comunicatii atat din reteaua CNE cat si cele de la interfata cu Internetul;
 • Asigură suport pentru întocmirea şi întreţinerea la zi a tuturor schemelor aferente infrastructurii reţelei de calculatoare şi urmăreşte actualizarea continuă a configuraţiei acesteia;
 • Asigură suport în coordonarea activităţilor de service IT desfăşurate pe sistemele din responsabilitate, de către personalul contractor cu loc de muncă permanent sau temporar la CNE Cernavoda, în colaborare cu echipa de service CNE;
 • Colaborarea cu specialiştii IT contractori ce participă la remedierea unor defecţiuni complexe ale sistemelor IT ale CNE Cernavoda, sau la lucrări aferente unor proiecte de implementare ale unor aplicaţii/servicii informatice.
 • Alaturi de administratorii de sistem și / sau de aplicații, participa la analiza, testarea si implementarea patch-urilor/update-urilor in sistemele informatice ale CNE;
 • Asigură suport în îndrumarea şi coordonarea activităţilor contractorilor în conformitate cu obligaţiile contractuale ale acestora pe specific IT;
 • Responsabil pentru dezvoltarea aspectelor specifice standardului ISO 27001 – „Managementul securitatii informatiilor” si participarea în aceasta calitate ca membru in echipa de implementare a acestui standard pe centrala;
 • Să comunice pe verticală cu şefii ierarhici şi pe orizontală atât cu colegii cât şi cu toţi utilizatorii reţelei de calculatoare pe probleme specifice funcţiei;
 • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 24.05.2024. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate prezentate (cererea de înscriere, CV-ul care va include informaţii asupra experienţei şi expertizei acumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă, consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul unităţii SNN și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor – probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerinţelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidaţii care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectaţi în urma evaluării dosarelor. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au obţinut minim 50% din punctajul maxim în urma probei scrise. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis pentru interviu”. Numărul maxim de candidaţi care sunt declaraţi “admis pentru interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numărul de posturi ofertate (1) X 3, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba practică să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoştinţele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

 

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

 

Candidaţii care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înştiinţaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obţinut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații
 • Bibliografie:
  • Cisco CCNA 200-301 Official Cert Guide;
  • CompTIA Network+ N10-008 Certification Study Guide;
  • Fortinet NSE 4 Network Security Professional – Study Guide.

 

– Date de contact: telefon 0241-80-2296/ 0241-80-2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocupării postului A23.1 / 204 – Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE Principal in cadrul Biroului Administrare Securizare IT”.

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro , în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicarii răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate: Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă), Copie act de identitate.  

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Inginer în Pregătire/ Inginer Operare CNE în Pregătire/Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE principal / pozitia A23.1/203 – Biroul Securizare Administrare IT
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post vacant de Inginer în Pregătire/ Inginer Operare CNE în Pregătire/Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE principal, cu contract pe perioadă nedeterminată, în cadrul Biroului Securizare Administrare IT, poziţia din organigramă A23.1/203.
 2. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenţă în unul dintre următoarele domenii si specializări:
  • Domeniul de licenţă Inginerie electrică – Specializarea: Inginerie electrică și calculatoare/ Informatică aplicată în inginerie electrică;
  • Domeniul de licenţă Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale – toate specializările;
  • Domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei – toate specializările;
  • Domeniul de licenţă Ingineria sistemelor – toate specializările.
  • Experienţă:
 • Fără cerinţe de experienţă pentru Inginer în Pregătire;
 • Minim 2 ani pe o poziție de inginer / similară cu cerințe de studii superioare în domeniul IT sau inginer în pregatire cu pregătirea terminată (pentru etapa inginer în pregatire), având aprecierea generală cel puțin “BUN”, pentru Inginer Operare CNE in Pregatire;
 • Minim 4 ani pe o poziție de inginer / similară cu cerințe de studii superioare în domeniul IT sau inginer operare CNE în pregătire cu pregătirea terminată, având aprecierea generală cel puțin “BUN”, pentru Inginer Operare CNE;
 • Minim 8 ani pe o pozitie de inginer IT/ similara cu cerinte de studii superioare in domeniul IT sau ingineri operare CNE din domeniul IT, avand aprecierea generala cel putin “BUN”, pentru Inginer Operare CNE Principal.
 • Cerinţe specifice:
 • Cunostinte temeinice despre instalarea, configurarea, administrarea și întreținerea serverelor utilizând sistemele de operare MS Windows 2019 / 2016 / 2012 (constituie avantaj – diplome de obtinere a certificărilor specifice pe aceste sisteme de operare);
 • Cunoştinţe temeinice despre programele de tip antivirus și de tip DLP, precum şi despre tipurile de amenințări cibernetice;
 • Cunoștințe temeinice despre modelul OSI (arhitectură și protocoale de comunicații);
 • Experiență în depanarea problemelor serverelor și a serviciilor IT asigurate de către acestea (autentificare, acces la date, print server, DNS, DHCP, poștă electronică, AD, etc.) într-o rețea cu diverse sisteme de operare;
 • Bună înțelegere a soluțiilor pentru monitorizarea si managementul centralizat al unei rețele de calculatoare;
 • Cunoștințe despre platformele de virtualizare VMware, MS HyperV, Oracle VM (constituie avantaj – diplome de obtinere a certificărilor specifice pe aceste platforme);
 • Cunoștințe limba engleză – nivel mediu (scris și vorbit).
 • Alte cerinţe:
 • Deținerea unei diplome de masterat într-unul din domeniile menționate anterior – constituie avantaj;
 • Deținerea de certificări specifice sistemelor de operare pentru servere IT (MS Windows Server 2019 / 2016 / 2012, Linux, etc.) – constituie avantaj.
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Este responsabil pentru menținerea în funcțiune a tuturor sistemelor și serverelor din responsabilitate precum și a serviciilor IT asigurate utilizatorilor CNE;
 • Este responsabil de instalarea, configurarea, administrarea și securizarea sistemelor și serverelor din responsabilitate;
 • Este responsabil de implementarea politicilor de securitate cibernetică sub directa coordonare a sefului direct si in colaborare cu ceilalți administratori responsabili de sistem;
 • Este responsabil pentru asigurarea controlului configurației sistemelor și serverelor din responsabilitate
 • Alaturi de administratorii de aplicații, participa la analizarea, testarea si implementarea patch-urilor/update-urilor pe sistemele și serverele din responsabilitate
 • Participă la activităţi de proiectare şi modernizare a reţelei de calculatoare în ansamblul ei;
 • Controlează extinderea reţelei şi a resurselor pe care aceasta le oferă;
 • Participă la întocmirea specificaţiilor tehnice aferente domeniului său de activitate;
 • Controleazã accesul la bazele de date şi fişierele din reţea;
 • Supraveghează activităţile de întreţinere a tuturor sistemelor și serverelor din responsabilitate precum şi a programelor aferente acestora;
 • Asigură securitatea şi confidenţialitatea datelor din reţea;
 • Se preocupă de buna funcţionare a sistemelor computerizate pe care le are în responsabilitate;
 • Are obligaţia de a pastra confidenţialitatea privind documentele/datele/informaţiile referitoare la activitatea unităţii puse la dispoziţie de angajator ca efect al executării contractului de muncă sau obţinute de salariat pe orice fel de suport (hârtie, magnetic, etc.) prin accesarea facilităţilor informatice ale angajatorului şi să plătească unităţii daune, în cazul nerespectării obligaţiei de confidenţialitate;
 • Are obligaţia să respecte normele de radioprotecţie si securitatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi celelalte reglementări legale necesare desfăşurării în condiţii optime şi de siguranţă a muncii;
 • Colaborează cu personalul contractor cu loc de muncă permanent sau temporar la CNE Cernavoda care desfăşuară activități de service pentru calculatoarele CNE, în colaborare cu echipa de service CNE;
 • Colaborează cu specialiştii IT contractori ce participă la remedierea unor defecţiuni complexe ale sistemelor IT ale CNE Cernavoda, sau lucrări aferente unor proiecte de implementare ale unor aplicaţii/servicii informatice;
 • Comunică pe verticală cu şefii ierarhici şi pe orizontală atât cu colegii cât şi cu toţi utilizatorii reţelei de calculatoare pe probleme specifice funcţiei;
 • Este responsabil să anunţe în timp util şeful direct despre orice incident critic apărut la oricare din componentele sistemelor IT;
 • Este responsabil pentru rezolvarea cu prioritate a problemelor ce afecteaza un numar mare de utilizatori;
 • Urmareste rezolvarea cererilor de interventie ce implica servicii si functionalitati asigurate de sistemele din responsabilitate, provenite de la utilizatorii retelei de calculatoare;
 • Alte responsabilitati si sarcini conform fisei postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 24.05.2024. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate prezentate (cererea de înscriere, CV-ul care va include informaţii asupra experienţei şi expertizei acumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă, consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul unităţii SNN și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor – probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerinţelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidaţii care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectaţi în urma evaluării dosarelor. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au obţinut minim 50% din punctajul maxim în urma probei scrise. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis pentru interviu”. Numărul maxim de candidaţi care sunt declaraţi “admis pentru interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numărul de posturi ofertate (1) X 3, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba practică să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoştinţele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

 

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

 

Candidaţii care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înştiinţaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obţinut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații
 • Bibliografie:
 • Documentatia specifică a MS Windows Server 2019 / 2016 / 2012
 • Documentatia specifică a VMware vSphere 7

 

– Date de contact: telefon 0241-80-2296/ 0241-80-2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro

 

 

 

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocupării postului A23.1 / 203 – Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE  Principal in cadrul Biroului Administrare Securizare IT”.

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro , în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicarii răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate: Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă), Copie act de identitate.  

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Tehnician CNE (PF)/Pozitiile A6.1/ 404, 405, 421, 438, 443, 452 – Biroul Protectie Fizica
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 6 posturi de Tehnician CNE (PF), cu contract pe durată nedeterminată, în cadrul Biroului Protectie Fizica, poziţiile din organigramă A6.1/ 404, 405, 421, 438, 443, 452.
 2. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de liceu.
  • Experienţă: nu se aplica;
 • Cerinţe specifice:
 • Deţinător de atestat profesional pentru funcţia de agent de securitate / certificat de competenţe profesionale conform art. 38 din Legea 333/2003 si HG 301/2012;
 • Capacitate de a obtine autorizare pentru acces la informatii clasificate, secrete de stat;
 • Prezentarea unei adeverinte obtinute de la medicul de familie (clinic sanatos, boli cronice, infecto contagioase).
 • Prezentarea unei adeverinte care atesta capacitatea pentru efort fizic, obtinuta de la un medic de medicina sportiva necesara pentru examinarea conditiei fizice. Aceasta va face parte din documentatia aferenta dosarului de candidatura a fiecarui candidat;
 • Capacitatea de a obtine calificarea de lucrator expus profesional (LEP) pentru lucrul in mediu cu radiatii ionizante;
 • Capacitatea de a obtine permisul de port arma;
 • Apt pentru lucrul in ture;
 • Certificat Cazier judiciar;
 • Cunoştinţe de utilizare PC – pachetul MS-Office, posta electronica, retea intranet/internet (aplicatii dedicate)- nivel incepator;
 • Limba engleză – nivel mediu;
 • Abilităţi de comunicare.
 • Alte cerinţe:
  • Autorizat / fost autorizat pentru acces la informatii clasificate nivel minim secret de serviciu – constituie avantaj;
  • Detine / a detinut permis de port arma – constituie avantaj;
  • Experienta de minim 1 an in activitati specifice functiei de agent de securitate – constituie avantaj;
  • Calificare radioprotectie nivel galben/ albastru/ verde– constituie avantaj.
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Asigura implementarea cerintelor de protectie fizica specifice materialelor si instalatiilor nucleare, prevazute in documentele specifice (controlul accesului personalului, materialelor, vehiculelor si informatiilor, patrulare si interventie in caz de amenintari);
 • Opereaza echipamentele de protectie fizica din dotare in conformitate cu manualele de operare;
 • Executa verificarile echipamentelor in conformitate cu instructiunile de lucru;
 • Promoveaza spiritul de echipa, asigurand indeplinirea sarcinilor specifice;
 • Alte responsabilităţi şi sarcini conform Fişei Postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 24.05.2024. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate prezentate (cererea de înscriere, CV-ul care va include informaţii asupra experienţei şi expertizei acumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă, consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul unităţii SNN și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor -probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție şi recrutare;
 • Proba practică –probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidații care au fost selectați în urma probei de evaluare a dosarelor candidatilor.. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10; Candidatii vor sustine trei probe sportive, respectiv alergare de viteza pe distanta de 50 metri, alergare de rezistenta pe distanta de 1000 metri pentru barbati si 800 metri pentru femei si abdomen.
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectați în urma probei practice. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10;
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis la interviu”. Numarul maxim de candidaţi care sunt declarati “admis la interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numarul de posturi ofertate (6 X 2.75, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba scrisa să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

 

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

 

Candidaţii care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înştiinţaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

 

La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obţinut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații
 • Bibliografie:
 1. LEGEA nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare cu modificările şi completările ulterioare;
 2. ORDINUL CNCAN nr. 173 din 26 octombrie 2021 pentru aprobarea Normelor de protecție fizică în domeniul nuclear;
 3. ORDINUL CNCAN nr. 106 din 12 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor privind cerintele pentru calificarea personalului care asigura paza si protectia materialelor si instalatiilor protejate in domeniul nuclear
 4. ORDINUL nr.8 din 12 ianuarie 2006 al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind avizarea personalului care desfăşoară activităţi profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalaţiilor nucleare sau care are acces la informaţii secrete de stat;
 5. ORDINUL CNCAN r. 181/2006 din 05/07/2006 privind aprovizionarea cu produse pentru care nu s-a obţinut autorizaţia de produs, model sau tip în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată
 6. LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (republicată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 7. HOTĂRÂRE nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 8. LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor;
 9. LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate;
 10. HOTĂRÂRE nr. 585 din 13 iunie 2002pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România
 11. HOTĂRÂRE nr. 781 din 25 iulie 2002privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu

 

– Date de contact: telefon 0241-80-2296/ 0241-80-2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocupării  a 6 posturi de Tehnician CNE (PF),  în cadrul Biroului Protectie Fizica, poziţiile din organigramă  A6.1/ 404, 405, 421, 438, 443, 452”.

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro , în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicarii răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate: Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă), Copie act de identitate, Atestat profesional, Adeverinta medicala emisa de medicul de medicina sportiva, Adeverinta medicala emisa de medicul de familie, Cazier judiciar. 

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Tehnician CNE (Radioprotectie) / pozitia A20.2/223 – Serviciul Control Radiatii
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post vacant de Tehnician CNE (Radioprotectie) cu contract individual de munca pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Control Radiatii, poziţia din organigramă A20.2/223.
 2. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat.
 • Experienţă: fără cerinţe de experienţă;
 • Cerinţe specifice:
 • Cunostinte limba engleza – nivel mediu;
 • Cunostinte in utilizarea PC (MS-Office) – nivel mediu;
 • Abilitati de comunicare si capacitate de lucra in echipa;
 • Apt de lucru in ture si disponibilitate la efort suplimentar.
 • Alte cerinţe: calificare in Radioprotectie- constituie avantaj;
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Atributiile de baza ale postului sunt cele detaliate la nivelul procedurilor interne aprobate pentru pozitia ocupata;
 • Efectueaza si documenteaza monitorizarea riscurilor radiologice conform rutinei de baza sau cerintelor de moment;
 • Inregistreaza operativ si corect datele rezultate din operatiile mai sus mentionate;
 • Documenteaza si informeaza seful direct in legatura cu orice neconformitate;
 • Asista personalul Centralei pentru rezolvarea in siguranta a problemelor aparute pe linie de radioprotectie;
 • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 25.05.2024. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, CV-ul care va include informaţii asupra experienţei şi expertizei acumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă, consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul unităţii SNN și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor – probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerinţelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidaţii care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectaţi în urma evaluării dosarelor. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au obţinut minim 50% din punctajul maxim în urma probei scrise. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis pentru interviu”. Numărul maxim de candidaţi care sunt declaraţi “admis pentru interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numărul de posturi ofertate (1) X 3, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba practică să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoştinţele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

 

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

 

Candidaţii care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înştiinţaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obţinut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații
 • Bibliografie:
 • Manual de fizica de liceu clasa XII (fizica atomica si nucleara ); clasa IX (mecanica); clasa X (termodinamica/electrictate).
 • Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica, din 12 iunie 2018 si publicate în Monitorul Oficial al României nr. 517 bis din 25 iunie 2018 (NSR 01).

 

– Date de contact: telefon 0241-80-2296/ 0241-80-2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocupării postului A20.2/223 – Tehnician CNE (Radioprotectie) in cadrul Serviciului Control Radiatii”.

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro , în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicarii răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate: Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă), Copie act de identitate.  . 

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Inginer în Pregătire/ Inginer Operare CNE în Pregătire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal / pozitia A22.2/221 – Serviciul Implementare Proiecte
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post vacant de Inginer în Pregătire/ Inginer Operare CNE în Pregătire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal, cu contract pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Implementare Proiecte, poziţia din organigramă A22.2/221.
 2. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenţă în unul dintre următoarele domenii si specializări:
  • Domeniul de licenţă Inginerie Mecanica – Specializarea: Sisteme şi echipamente termice/ Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice/ Inginerie mecanică/ Echipamente pentru procese industriale;
  • Domeniul de licenţă Inginerie Industrială – Specializarea: Ingineria sudării;
  • Domeniul de licenţă Ingineria Instalaţiilor – Specializarea: Instalaţii pentru construcţii.
  • Experienţă:
 • Fără cerinţe de experienţă pentru Inginer în Pregătire;
 • Minim 2 ani pe o poziţie de inginer în activităţi de producţie si supraveghere a lucrarilor industriale de constructii-montaj (C+M) sau Inginer în Pregătire cu pregătirea terminată (pentru etapa Inginer în Pregătire), având aprecierea generală cel puţin “BUN” pentru Inginer Operare CNE în Pregătire;
 • Minim 4 ani pe o poziţie de inginer într-o unitate cu specific/activităţi în domeniul nuclear, energetic, petrol-gaze, cu experienta în activităţi de producţie si supraveghere a lucrarilor industriale de constructii-montaj(C+M) sau încadrare actuală pe poziţia de Inginer Operare CNE în Pregătire cu pregătirea terminată având aprecierea generală cel puţin “BUN” pentru Inginer Operare CNE;
 • Minim 8 ani pe o poziţie de inginer in activitati specifice centralelor nuclearoelectrice sau minim 8 ani pe poziţia de Inginer Operare CNE, pentru pozitia de Inginer Operare CNE Principal.
 • Cerinţe specifice:
 • Sa detina Autorizatie de Diriginte de Santier emisa de ISC (Inspectortatul de Stat in Constructii) – 8.2 – Instalaţii sanitare, termoventilaţii;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare cu privire la responsabilitatile Dirigintelui de Santier;
 • Cunostinte tehnice legate de intocmirea dosarului Cartea Constructiei;
 • Aptitudini de evaluare, planificare, organizare si supraveghere executie  lucrari;
 • Cunostinte privind legislatia aplicabila in domeniul investitiilor;
 • Aptitudini de coordonare si lucru in echipa;
 • Abilitati de comunicare, abilitati de gestionare eficienta a sarcinilor, capacitate de a lucra in conditii de stres;
 • Cunostinte de operare PC – nivel mediu;
 • Cunoștințe limba engleză – nivel mediu (scris și vorbit).
 • Alte cerinţe:
 • Autorizatie de Diriginte de Santier emisa de ISC (Inspectortatul de Stat in Constructii) – 9.2 – Reţele termice şi sanitare – constituie avantaj;
 • Autorizatii ISCIR (RSL-IP, RSL-IR) – constituie avantaj;
 • Autorizatie de Coordonator SSM conform HG 300/2006 cu privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile – constituie avantaj.
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Analizeaza documentele de executie si contractul lucrarii, evalueaza si programeaza lucrarile;
 • Urmareste realizarea cantitativa si calitativa a lucrarilor la termenul si valoarea contractului cu respectarea normativelor in vigoare si a procedurilor centralei;
 • Proceseaza in AS WMS toate etapele de administrate a unei lucrari, de la initiere pana la inchidere;
 • Asigura emiterea, avizarea si gestionarea tuturor inregistrarilor de calitate pe parcursul etapelor de implementare a proiectelor;
 • Participa la inchiderea documentatiei, receptiei lucrarilor si punerea in functiune a investitiei;
 • Alte responsabilitati conform Fisei Postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 27.05.2024. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate prezentate (cererea de înscriere, CV-ul care va include informaţii asupra experienţei şi expertizei acumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă, consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul unităţii SNN și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.

 

 1. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor – probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerinţelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidaţii care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectaţi în urma evaluării dosarelor. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au obţinut minim 50% din punctajul maxim în urma probei scrise. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis pentru interviu”. Numărul maxim de candidaţi care sunt declaraţi “admis pentru interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numărul de posturi ofertate (1) X 3, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba practică să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoştinţele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

 

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

 

Candidaţii care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înştiinţaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obţinut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații:
 • Bibliografie:
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 407/2005 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea executarii construstiilor cu specific nuclear;
 • Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie;
 • Normativele: C_56_2002; GP_051_2000; GT_063_2004; I_5_2010; I_9_2015; I_13_2015; P_118_1999
 • .

– Date de contact: telefon 0241-80-2296/ 0241-80-2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocupării postului A22.2/221 – Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE Principal in cadrul Serviciului Implementare Proiecte”.

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro , în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicarii răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate: Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă), Copie act de identitate.  

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Inginer în Pregătire/ Inginer Operare CNE în Pregătire/Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal / pozitia A22.2/223 – Serviciul Implementare Proiecte
Departament

. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui  post vacant de Inginer în Pregătire/ Inginer Operare CNE în Pregătire/Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal, cu contract pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Implementare Proiecte, poziţia din organigramă  A22.2/223.

 1. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenţă în unul dintre următoarele domenii si specializări:
  • Domeniul de licenţă Inginerie Electrica – Specializarea: Sisteme electrice/ Electrotehnica/ Electromecanica;
  • Domeniul de licenţă Inginerie Energetica – Specializarea: Ingineria sistemelor electroenergetice/ Energetică industrială/ Energetică şi tehnologii nucleare/ Termoenergetică;
  • Domeniul de licenţă Ingineria Instalaţiilor – Specializarea: Instalaţii pentru construcţii.
  • Experienţă:
 • Fără cerinţe de experienţă pentru Inginer în Pregătire;
 • Minim 2 ani pe o poziţie de inginer în activităţi de producţie si supraveghere a lucrarilor industriale de constructii-montaj (C+M) sau Inginer în Pregătire cu pregătirea terminată (pentru etapa Inginer în Pregătire), având aprecierea generală cel puţin “BUN” pentru Inginer Operare CNE în Pregătire;
 • Minim 4 ani pe o poziţie de inginer într-o unitate cu specific/activităţi în domeniul nuclear, energetic, petrol-gaze, cu experienta în activităţi de producţie si supraveghere a lucrarilor industriale de constructii-montaj (C+M) sau încadrare actuală pe poziţia de Inginer Operare CNE în Pregătire cu pregătirea terminată având aprecierea generală cel puţin “BUN” pentru Inginer Operare CNE;
 • Minim 8 ani pe o poziţie de inginer in activitati specifice centralelor nuclearoelectrice sau minim 8 ani pe poziţia de Inginer Operare CNE, pentru pozitia de Inginer Operare CNE Principal.
 • Cerinţe specifice:
 • Sa detina Autorizatie de Diriginte de Santier emisa de ISC (Inspectortatul de Stat in Constructii – 8.1 – Instalatii electrice;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare cu privire la responsabilitatile Dirigintelui de Santier;
 • Cunostinte tehnice legate de intocmirea dosarului Cartea Constructiei;
 • Aptitudini de evaluare, planificare, organizare si supraveghere executie  lucrari;
 • Cunostinte privind legislatia aplicabila in domeniul investitiilor;
 • Aptitudini de coordonare si lucru in echipa;
 • Abilitati de comunicare, abilitati de gestionare eficienta a sarcinilor, capacitate de a lucra in conditii de stres;
 • Cunostinte de operare PC – nivel mediu;
 • Cunoștințe limba engleză – nivel mediu (scris și vorbit).
 • Alte cerinţe:
 • Autorizatie de Diriginte de Santier emisa de ISC (Inspectortatul de Stat in Constructii) – 9.1- Retele electrice – constituie avantaj;
 • Autorizatie de electrician autorizat emisa de ANRE, minim grad II A/B – constituie avantaj.
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Analizeaza documentele de executie si contractul lucrarii, evalueaza si programeaza lucrarile;
 • Urmareste realizarea cantitativa si calitativa a lucrarilor la termenul si valoarea contractului cu respectarea normativelor in vigoare si a procedurilor centralei;
 • Proceseaza in AS WMS toate etapele de administrate a unei lucrari, de la initiere pana la inchidere;
 • Asigura emiterea, avizarea si gestionarea tuturor inregistrarilor de calitate pe parcursul etapelor de implementare a proiectelor;
 • Participa la inchiderea documentatiei, receptiei lucrarilor si punerea in functiune a investitiei;

Alte responsabilitati conform Fisei Postului.

Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 27.05.2024. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate prezentate (cererea de înscriere, CV-ul care va include informaţii asupra experienţei şi expertizei acumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă, consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul unităţii SNN și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.

 

 1. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor – probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerinţelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidaţii care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectaţi în urma evaluării dosarelor. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au obţinut minim 50% din punctajul maxim în urma probei scrise. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis pentru interviu”. Numărul maxim de candidaţi care sunt declaraţi “admis pentru interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numărul de posturi ofertate (1) X 3, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba practică să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoştinţele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

 

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

 

Candidaţii care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înştiinţaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obţinut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații:
 • Bibliografie:
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 407/2005 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea executarii construstiilor cu specific nuclear;
 • Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie;
 • Normativele I7/2011; C56/2002; I18/1-2001; PE 118-2, PE 118-3.
 • .

– Date de contact: telefon 0241-80-2296/ 0241-80-2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocupării postului A22.2/223 – Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE  Principal in cadrul Serviciului Implementare Proiecte”.

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro , în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicarii răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate: Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă), Copie act de identitate.  

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Inginer în Pregătire/ Inginer Operare CNE în Pregătire/Inginer Operare CNE / pozitia A22.3/201 – Serviciul Suport Proiectare pentru Investitii
Departament

. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui  post vacant de Inginer în Pregătire/ Inginer Operare CNE în Pregătire/Inginer Operare CNE, cu contract individual de munca pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Suport Proiectare pentru Investitii, poziţia din organigramă  A22.3/201.

 1. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenţă în unul dintre următoarele domenii: Ingineria Instalaţiilor / Inginerie Electrica / Inginerie Energetica.
  • Experienţă:
 • Fără cerinţe de experienţă pentru Inginer în Pregătire;
 • Minim 2 ani pe o poziţie de inginer proiectant sau Inginer în Pregătire cu pregătirea terminată (pentru etapa Inginer în Pregătire), având aprecierea generală cel puţin “BUN” în activităţi de proiectare si executie instalatii electrice aferente constructiilor pentru Inginer Operare CNE în Pregătire;
 • Minim 4 ani pe o poziţie de inginer proiectant sau încadrare actuală pe poziţia de Inginer Operare CNE în Pregătire cu pregătirea terminată având aprecierea generală cel puţin “BUN” în activităţi de proiectare si executie instalatii electrice aferente constructiilor  pentru Inginer Operare CNE;
 • Cerinţe specifice:
 • Cunostinte in utilizarea si interpretarea codurilor, standardelor, prescriptiilor, regulamentelor si normativelor aplicabile in proiectarea si executia instalatiilor aferente constructiilor, inclusiv a celor cu caracter nuclear;
 • Cunostinte privind legislatia aplicabila in domeniul investitiilor;
 • Abilitati de comunicare, abilitati de gestionare eficienta a sarcinilor, capacitate de a lucra in conditii de stres;
 • Aptitudini de coordonare si lucru in echipa;
 • Cunoștințe limba engleză – nivel mediu (scris / vorbit / citit).
 • Alte cerinţe:
 • Atestat ANRE / MLPAT – constituie avantaj;
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Participa la elaborarea caietelor de sarcini/documentatii descriptive pentru achizitie servicii/lucrari;
 • Participa la elaborarea temelor de proiectare pe disciplina instalatii electrice aferente constructiilor;
 • Elaboreaza documentatii tehnice de proiectare (ex.: DTAC, PAC, PT+DE, Breviare de calcul, Specificatii tehnice, desene de executie, Instructiuni tehnice ingineresti, Liste de cantitati de lucrari) pentru proiecte noi sau modificari de proiect pe disciplina instalatii electrice aferente constructiilor;
 • Verifica independent solutiile conceptuale si de detaliu;
 • Coordoneaza activitatile de inginerie subcontractate cu organizatiile externe;
 • Verifica si avizeaza solutii de proiectare, elaborate de organizatii externe, pentru proiecte noi sau modificari de proiect pe disciplina instalatii electrice aferente constructiilor la proiectele de categoria a treia;
 • Coordoneaza si urmareste realizarea activitatilor de proiectare in cazul unor proiecte multidisciplinare si complexe si/sau a unor programe ale centralei;
 • Asigura asistenta tehnica de specialitate in timpul executarii lucrarilor de implementare a proiectelor;
 • Urmareste activitatile in camp, atat din punct de vedere al respectarii standardelor de calitate ale Centralei cat si din cel al conformitatii cu cerintele de proiectare din documentele aprobate;
 • Sprijina efectuarea de evaluari tehnice ale furnizorilor, precum si ale produselor si documentelor tehnice procurate;
 • Participa la receptia obiectivelor aferente programului de investitii;
 • Are obligatia de a pastra confidentialitatea privind documentele / datele / informatiile referitoare la activitatea unitatii puse la dispozitie de angajator ca efect al executarii contractului de munca sau obtinute de salariat pe orice fel de suport (hartie, ma ) prin accesarea facilitatilor informatice ale angajatorului si sa plateasca unitatii daune, in cazul nerespectarii obligatiei de confidentialitate.
 • Are obligatia sa respecte normele de radioprotectie si securitatea muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, precum si celelalte reglementari legale, necesare desfasurarii in conditii optime si de siguranta a muncii;
 • Alte responsabilitati conform Fisei Postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 05.2024. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate prezentate (cererea de înscriere, CV-ul care va include informaţii asupra experienţei şi expertizei acumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă, consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul unităţii SNN și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.

 

 1. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor – probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerinţelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidaţii care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectaţi în urma evaluării dosarelor. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au obţinut minim 50% din punctajul maxim în urma probei scrise. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis pentru interviu”. Numărul maxim de candidaţi care sunt declaraţi “admis pentru interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numărul de posturi ofertate (1) X 3, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba practică să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoştinţele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

 

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

 

Candidaţii care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înştiinţaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obţinut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații:
 • Bibliografie:
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 407/2005 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea executarii construstiilor cu specific nuclear;
 • Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie;
 • Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
 • Programa specifica aferenta studiilor superioare absolvite;
 • Coduri / standarde / norme specifice activitatii de proiectare pe domeniul electric.

 

– Date de contact: telefon 0241-80-2296/ 0241-80-2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocupării postului A22.3/201 – Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE in cadrul Serviciului Suport Proiectare pentru Investitii ”.

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro , în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicarii răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate: Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă), Copie act de identitate.  

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Inginer în Pregătire/ Inginer Operare CNE în Pregătire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal / pozitia A1.1.3.8.4/248 – Laboratorul Control Nedistructiv
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post vacant de Inginer în Pregătire/ Inginer Operare CNE în Pregătire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal, cu contract pe perioadă nedeterminată, în cadrul Laboratorului Control Nedistructiv – Serviciul Suport Intretinere si Reparatii, poziţia din organigramă  A1.1.3.8.4/ 248.
 2. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenţă în unul dintre următoarele domenii: Inginerie energetică, Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Ingineria materialelor.
  • Experienţă:
 • Fără cerinţe de experienţă pentru Inginer în Pregătire;
 • Minim 2 ani pe o pozitie de inginer (in domeniul controlului nedistructiv) sau Inginer in Pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN” in domeniul controlului nedistructiv – pentru Inginer Operare CNE in Pregatire;
 • Minim 4 ani pe o pozitie de inginer (in domeniul controlului nedistructiv) sau incadrarea actuala pe o pozitie de Inginer Operare CNE in Pregatire, avand aprecierea generala cel putin “BUN” in domeniul controlului nedistructiv – pentru Inginer Operare CNE;
 • Minim 8 ani pe o pozitie de inginer (in domeniul controlului nedistructiv) sau incadrarea actuala pe o pozitie de Inginer Operare CNE, avand aprecierea generala cel putin “BUN” in domeniul controlului nedistructiv – pentru Inginer Operare CNE Principal.
 • Cerinţe specifice:
 • autorizat nivel 2 sau 3 conform ISO 9712 si ISCIR pentru VT (examinare vizuala);
 • autorizat nivel 2 sau 3 conform ISO 9712 si ISCIR pentru PT (lichide penetrante);
 • autorizat nivel 2 sau 3 conform ISO 9712 si ISCIR pentru MT (pulberi magnetice);
 • autorizat nivel 2 sau 3 conform ISO 9712 si ISCIR pentru UT (ultrasunete);
 • cunostinte profesionale bune in domeniul de activitate al postului;
 • cunostinte privind contractele de servicii externe, in vigoare;
 • cunostinte in implementarea si inchiderea modificarilor de proiect;
 • cunostinte despre initiere caiete de sarcini – partea tehnica;
 • cunostinte de utilizare PC (MS Office) – nivel mediu;
 • cunostinte limba engleza – nivel mediu (scris si vorbit).
 • Alte cerinţe:
 • Atestat RTEND (Responsabil Tehnic Examinari Nedistructive – ISCIR) – constituie avantaj;
 • Atestat RTED (Responsabil Tehnic Examinari Distructive – ISCIR) – constituie avantaj;
 • Calificarea in radioprotectie – constituie avantaj;
 • Cunostinte aprofundate in utilizarea Asset Suite – Work Management System – constituie avantaj.
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Analizeaza documentele de executie si contractul lucrarii, evalueaza si programeaza lucrarile;
 • Sa asigure suport in coordonarea activitatilor de intretinere si reparare desfasurate pe componentele/ sistemele din aria sa responsabilitate, executate atat de personalul colaborator cu locul de munca temporar sau permanent la CNE Cernavoda, in colaborare cu echipa de la CNE Cernavoda;
 • Sa efectueze examinari nedistructive, in conformitate cu pregatirea si autorizarea sa;
 • Sa recomande solutii in rezolvarea problemelor ce apar in domeniul sau de activitate;
 • Sa participe la cursuri de pregatire organizate in domeniul sau de activitate;
 • Sa pregateasca documentele ce folosesc la programele de inspectie periodica si inspectie in–service;
 • Sa intocmeasca si sa revizuiasca procedurile de control si tehnicile de control nedistructiv;
 • Sa verifice inregistrarile de control nedistructiv (buletine de control) ale personalului contractor;
 • Sa asigure izolarea conductelor prin metoda de formare si mentinere a dopurilor de gheata;
 • Sa intocmeasca rapoartele de inspectie;
 • Sa aiba abilitate in planificarea timpului de lucru: evita amanarea rezolvarii problemelor din aria de responsabilitate;
 • Sa demonstreze interes continuu pentru cresterea indicelui de calificare si autoinstruire proprie, pana la profesionalism
 • Sa comunice pe verticala cu sefii ierarhici si pe orizontala atat cu colegii de laborator cat si cu ceilalti colegi din cadrul celorlalte servicii/ departamente din cadrul centralei;
 • Alte responsabilitati conform Fisei Postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 27.05.2024. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate prezentate (cererea de înscriere, CV-ul care va include informaţii asupra experienţei şi expertizei acumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă, consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul unităţii SNN și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.

 

 1. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor – probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerinţelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidaţii care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectaţi în urma evaluării dosarelor. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au obţinut minim 50% din punctajul maxim în urma probei scrise. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis pentru interviu”. Numărul maxim de candidaţi care sunt declaraţi “admis pentru interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numărul de posturi ofertate (1) X 3, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba practică să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoştinţele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

 

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

 

Candidaţii care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înştiinţaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obţinut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații:
 • Bibliografie:
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • ASME V Boiler and Pressure Vessel Code – Nondestructive Examination, articolele referitoare la metodele: examinari vizuale, lichide penetrante, pulberi magnetice, ultrasunete;
 • PT ISCIR CR 6/ 2013 Prescripţia tehnică privind autorizarea operatorilor control nedistructiv şi a persoanelor juridice care efectuează examinări nedistructive.

 

– Date de contact: telefon 0241-80-2296/ 0241-80-2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocupării postului A1.1.3.8.4/ 248 – Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE Principal in cadrul Laboratorului Control Nedistructiv”.

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro , în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicarii răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate: Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă), Copie act de identitate.    

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Reparator CNE „G” / pozitia A1.1.3.9/250 – Sectia Repara ACUM_TURA
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post vacant de Reparator CNE „G”, cu contract individual de munca pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sectiei Repara ACUM_TURA, poziţia din organigramă A1.1.3.9/250.
 2. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de scoala profesionala / liceu profil tehnic.
 • Experienţă: fără cerinţe de experienţă;
 • Cerinţe specifice:
 • Cunoasterea limbii engleze – nivel mediu (scris / vorbit / citit);
 • Abilitati de utilizare PC (MS Office);
 • Abilitati de comunicare, abilitati de gestionare eficienta a sarcinilor, capacitate de a lucra in conditii de stres;
 • Disponibilitate la efort suplimentar necesar pentru finalizarea lucrarilor urgente, lucru in program de tura;
 • Alte cerinţe:
  • Autorizat intern ca legător de sarcină, operator instalaţii de ridicat – constituie avantaj;
  • Calificare in Radioprotecţie.- constituie avantaj;
  • Minim 2 ani in activitati de schelar, izolator conducte, lacatus – constituie avantaj;
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Efectueaza lucrari de executie schele, platforme;
 • Efectueaza lucrari de montare/ demontare izolatii conducte si echipamente;
 • Remediaza micile defectiuni aparute in timpul exploatarii;
 • Participa la curatat filtrele cu aer;
 • Executa activitati de lacatuserie pentru remedierea deficientelor la confectii/echipamente metalice;
 • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 27.05.2024. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, CV-ul care va include informaţii asupra experienţei şi expertizei acumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă, consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul unităţii SNN și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor – probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerinţelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidaţii care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectaţi în urma evaluării dosarelor. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au obţinut minim 50% din punctajul maxim în urma probei scrise. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis pentru interviu”. Numărul maxim de candidaţi care sunt declaraţi “admis pentru interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numărul de posturi ofertate (1) X 3, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba practică să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoştinţele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

 

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

 

Candidaţii care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înştiinţaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obţinut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații
 • Bibliografie:
 • Desen tehnic (caiet de lucru) – clasa IX-X si S.A.M. – Tanasescu M, Editura Aramis;
 • Lucrator in lacatuseria mecanica – Ciocarlea Vasilescu A., Editura CD Press;
 • Manual matematica si fizica clasa IX si X.

 

– Date de contact: telefon 0241-80-2296/ 0241-80-2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocupării postului A1.1.3.9 / 250 – Reparator CNE „G”  in cadrul Sectiei Repara ACUM_TURA”.

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro , în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicarii răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate: Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă), Copie act de identitate.  

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Reparator CNE „M”/ A1.1.3.9/237 – Sectia Repara ACUM_TURA
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post vacant de Reparator CNE „M”, cu contract individual de munca pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sectiei Repara ACUM_TURA, poziţia din organigramă A1.1.3.9/237.
 2. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de scoala profesionala profil mecanic / liceu profil tehnic domeniul mecanic / electromecanic.
  • Experienţă: fără cerinţe de experienţă;
 • Cerinţe specifice:
 • Cunoasterea limbii engleze – nivel mediu (scris / vorbit / citit);
 • Abilitati de utilizare PC (MS Office);
 • Abilitati de comunicare, abilitati de gestionare eficienta a sarcinilor, capacitate de a lucra in conditii de stres;
 • Disponibilitate la efort suplimentar necesar pentru finalizarea lucrarilor urgente, lucru in program de tura;
 • Alte cerinţe:
  • Autorizat intern ca legător de sarcină, operator instalaţii de ridicat – constituie avantaj;
  • Calificare in Radioprotecţie.- constituie avantaj;
  • Minim 2 ani in activitati de lacatus, mecanic intretinere echipament mecanic, armaturi, reparatii/modificari conducte – constituie avantaj;
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Execută sau ajută la instalarea, demontarea, repararea, asamblarea, modificarea sau testarea tuturor tipurilor de echipamente mecanice din instalaţie;
 • Participă sau ajută la investigarea avariilor echipamentelor şi sistemelor mecanice pentru a determina cauzele care au generat defecte, precum şi acţiunile corective ce se impun;
 • Îndeplineşte activitatea de legător de sarcină şi/sau operator de instalaţii de ridicat atunci când este cazul;
 • Elaborează rapoarte de lucru şi pune la dispoziţie date de testare conform cerinţelor;
 • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 05.2024. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, CV-ul care va include informaţii asupra experienţei şi expertizei acumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă, consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul unităţii SNN și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor – probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerinţelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidaţii care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectaţi în urma evaluării dosarelor. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au obţinut minim 50% din punctajul maxim în urma probei scrise. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis pentru interviu”. Numărul maxim de candidaţi care sunt declaraţi “admis pentru interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numărul de posturi ofertate (1) X 3, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba practică să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoştinţele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

 

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

 

Candidaţii care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înştiinţaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obţinut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații
 • Bibliografie:
 • Desen tehnic ( caiet de lucru) – clasa IX-X si S.A.M. – Tanasescu M, Editura Aramis;
 • Lucrator in lacatuseria mecanica – Ciocarlea Vasilescu A., Editura CD Press;
 • Lucrator in mecanica de montaj, intretinere si reparatii – Ciocarlea Vasilescu A., Editura CD Press;
 • Manual matematica si fizica clasa IX si X.

 

– Date de contact: telefon 0241-80-2296/ 0241-80-2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocupării postului A1.1.3.9 / 237 – Reparator CNE „M”  in cadrul Sectiei Repara ACUM_TURA”.

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro , în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicarii răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate: Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă), Copie act de identitate.  

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Inginer în Pregătire/ Inginer Operare CNE în Pregătire/Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE Principal / pozitia A1.2.1.4/218 – Serviciul Turbogenerator, Sisteme Clasice si Suport
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post vacant de Inginer în Pregătire/ Inginer Operare CNE în Pregătire/Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE Principal, cu contract individual de munca pe perioadă determinată, în cadrul Serviciului Turbogenerator, Sisteme Clasice si Suport, poziţia din organigramă A1.2.1.4/218.

 

NOTA: Angajarea se face cu contract individual de munca pe durata determinata,  pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului postului, pana la data de 07.06.2025, cel mai tarziu;

 1. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenţă în unul dintre următoarele domenii/ specializări:
  • Domeniul de licenţă Inginerie Energetica – Specializarea: Energetica si Tehnologii Nucleare / Hidroenergetica / Termoenergetica / Energetica Industriala;
  • Domeniul de licenţă Inginerie Mecanica – toate specializările;
 • Experienţă:
 • Fără cerinţe de experienţă pentru Inginer în Pregătire;
 • Minim 2 ani incadrare ca inginer sau inginer în pregatire cu pregătirea terminată (pentru etapa inginer în pregatire), având aprecierea generală cel puțin “BUN”, pentru Inginer Operare CNE in Pregatire;
 • Minim 4 ani incadrare ca inginer sau inginer operare CNE în pregătire cu pregătirea terminată, având aprecierea generală cel puțin “BUN”, pentru Inginer Operare CNE;
 • Minim 8 ani pe o pozitie de Inginer / Inginer Operare CNE – pentru Inginer Operare CNE Principal.
 • Cerinţe specifice:
 • Cunoasterea limbii engleze tehnice la nivel mediu (scris si vorbit);
 • Cunostinte de termotehnica, mecanica fluidelor, pompe, schimbatoare de caldura, ciclu termic;
 • Abilitatea de a prelua si rezolva probleme tehnice si de a gestiona eficient sarcinile;
 • Adaptabilitate si capacitatea de a lucra in echipa;
 • Proptitudine in rezolvarea problemelor identificate pe sistemele din aria de responsabilitate:
 • 41110 – Turbine/Turbina
 • 41120 – Moisture Separator & Reheater/ Separator de umiditate&Preincalzitor
 • 41150 – Labyrinth Gland Steam Sealing/ Sistemul de abur etansare labirinti
 • 41180 – Low Pressure Turbine Exhaust Cooling/Sistemul de stropire carcasa turbina
 • 41190 – Main & Reheat Steam/ Sistemul de abur viu & Preincalzit
 • 41210 – Generator Mechanical/ Generator electric -parte mecanica
 • 43310 – Turbine Bypass & D/A Pegging Steam/Sistemul de ocolire turbina
 • Cunostinte profesionale bune in domeniul de activitate al postului;
 • Experienta in utilizarea calculatorului, aplicatii MS Office, baze de date;
 • Abilitatea de a lucra cu: diagrame electrice, standarde de calificare, norme CNCAN;
 • Cunostinte despre sistemele care au interfata cu sistemele de care raspunde;
 • Cunostinte despre planificare;
 • Abilitatea de a prelua, coordona si rezolva probleme de orice natura;
 • Abilitati de comunicare atat pe verticala, cat si pe orizontala;
 • Dorinta de a promova in cariera in cadrul directiei tehnice;
 • Cunostinte tehnice privind centralele nucleare de tip Candu 600.
 • Abilitati de a gestiona eficient sarcinile.
 • Alte cerinţe:
 • Diploma de masterat sau doctorat – constituie avantaj;
 • Calificare radioprotectie portocaliu – constituie avantaj;
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Coordoneaza si rezolva problemele tehnice de curente si asigura respectarea prioritatilor si termenelor stabilite;
 • Monitorizeaza stărea de sănătate a sistemelor din din aria de responsabilitate conform SI-01365-P092, „Monitorizarea și Evaluarea Performantelor Sistemelor – Structurilor si Componentelor” și a documentației aferente de proces;
 • Elaborează si urmareste programul de monitorizare a stării de sănătate a sistemelor de care răspunde;
 • Efectueaza inspectii periodice in instlatie pe sistemele din aria de resposanbilitate;
 • Elaboreaza, revizuieste, verifica proceduri, manuale, teste, planuri de lucru pentru activitatile de punere in functiune, operare si intretinere sisteme din aria de responsabilitate;
 • Face recomandari si initiaza modiifcari de proiect in vederea imbunatatirii performantei si sigurantei sistemelor din aria de responsabilitate;
 • Tine sub control configuratia sistemelor din responsabilitate;
 • Implementeaza si imbunatateste programe de mentenanta preventive si predictive pentru echipamentele sistemelor din aria de responsabilitate;
 • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 05.2024. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate prezentate (cererea de înscriere, CV-ul care va include informaţii asupra experienţei şi expertizei acumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă, consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul unităţii SNN și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor – probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerinţelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidaţii care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectaţi în urma evaluării dosarelor. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au obţinut minim 50% din punctajul maxim în urma probei scrise. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis pentru interviu”. Numărul maxim de candidaţi care sunt declaraţi “admis pentru interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numărul de posturi ofertate (1) X 3, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba practică să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoştinţele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

 

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

 

Candidaţii care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înştiinţaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obţinut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații

 

– Date de contact: telefon 0241-80-2296/ 0241-80-2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocupării postului A1.2.1.4 / 218 – Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE Principal  in cadrul Serviciului Turbogenerator, Sisteme Clasice si Suport”.

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro , în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicarii răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate: Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă), Copie act de identitate.  

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.X