Locuri de munca

Titlu Inginer Specialist
Departament

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza personal in vederea ocuparii postului de Inginer Specialist in cadrul Departamentului Dezvoltare si Evaluare Sistem de Management.

Locul de munca: Sediul Central SNN Bucuresti

Durata contractului: Nedeterminata

Durata muncii: norma intreaga – 8 ore/ zi

Posturi vacante: 1

Profilul postului:

Cerinte minime de ocuparea postului:

Cunostinte Profesionale:

 • Studii superioare finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic;
 • Vechime/experienta in munca minim 8 ani
 • Experienta de minim 3 ani in domeniul sistemelor de management /domeniul nuclear

Nota: Experienta in domeniul sistemelor de management nu presupune obligativitatea ca aplicantul sa fi fost incadrat intr-un compartiment de management al calitatii; aceasta poate fi echivalata cu experienta intr-o organizatie care are implementat un sistem de management certificat sau autorizat, cu conditia ca aplicantul sa fi fost implicat in activitati specifice de dezvoltare, monitorizare sau evaluare a sistemului de management (elaborare proceduri, identificare si tratare neconformitati, initiere actiuni corective, audit etc.)

 • Absolvent al unor cursuri de specialitate referitoare la implementarea sistemelor de management / evaluarea prin audit a sistemelor de management al calitatii (se vor anexa la CV certificatele, diplomele sau alte documente care confirma absolvirea cursurilor)
 • Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu, scris, vorbit si citit
 • Cunostinte medii in domeniul operarii PC

Cerinte care constituie avantaj pentru ocuparea postului:

 • experienta de audit (intern sau extern) pentru evaluarea conformitatii sistemelor de management cu cerintele Normelor CNCAN si / sau standardelor ISO 9001, 14001, 45001 de minim 10 zile de audit efectuate in ultimii 3 ani (se va anexa la CV o lista cu urmatorul continut: entitatea auditata, persoana de contact, standard de referinta, numar de zile, rolul in echipa);
 • experienta de peste 5 ani in domeniul nuclear si / sau posesor al unui permis de exercitare sau atestat CNCAN
 • cunostinte in domeniul sistemelor de management din domeniul nuclear (Standarde canadiene din seria N299 si N286, Standardul AIEA GSR Part 2, Standarde americane 10 CFR Appendix B, NQA-1, standarde WANO si INPO);
 • cunostinte in domeniul sistemelor de management de mediu, al sanatatii si securitatii in munca, securitatii informatiei conform standardelor internationale din seriile ISO 14000, 45000, 27000.

Alte cerinte specifice postului (care se evalueaza in timpul probelor de concurs):

 • Integritate, etica, profesionalism, operativitate
 • Abilitati de comunicare eficienta in scris si verbal, deprinderi de redactare a procedurilor si rapoartelor
 • Asumarea raspunderii, atitudine cooperanta, spirit de echipa
 • Capacitate de analiza si sinteza, capacitatea de a retine informatii, atentie concentrata si distributiva
Informatii loc de munca

Principalele atributii ale postului sunt:

 • Asigura indeplinirea obiectivelor departamentului, prin atingerea KPI individuali
 • Participa la realizarea activitatilor de coordonare a sistemelor de management ale SNN (Sediul Central si Sucursale)
 • Elaboreaza / actualizeaza Fise de proces, proceduri, instructiuni la cererea sefului de departament;
 • Auditeaza (ca sef echipa sau auditor) procesele Sistemului de Management (SNN Sediul Central si Sucursale) respectand prevederile procedurii de audit aplicabile; identifica neconformitati / deficiente si participa la stabilirea cauzelor si a masurilor necesare pentru solutionarea acestora si monitorizeaza stadiul implementarii actiunilor stabilite;
 • Participa ca observator si / sau analizeaza rezultatele auditurilor interne desfasurate de Sucursale si raporteaza sefului DDESM neconformitatile si tendintele negative observate;
 • Monitorizeaza respectarea limitelor, conditiilor si conditionarilor stabilite in Autorizatia CNCAN a Sistemului de Management;
 • Mentine evidenta dispozitiilor CNCAN emise Sucursalelor si a dovezilor obiective de solutionare a acestora emise de Sucursale;
 • Mentine evidenta Autorizatiilor SNN S.A.
 • Verifica respectarea regulilor de control documente si inregistrari in cadrul SNN, conform cerintelor procedurilor specifice si prevederilor legale aplicabile;
 • Participa la colectarea si prelucrarea datelor pentru calculul trimestrial al indicatorilor de performanta (KPI) „Sistem de Management” si a indicatorilor de performanta pentru procesele aflate in coordonarea DDESM ;
 • Participa la colectarea si prelucrarea datelor de intrare pentru elaborarea Raportului de evaluare anuala a Sistemului de Management al SNN SA;
 • Asigura buna colaborare a departamentului cu toate directiile, serviciile, compartimentele din SNN Sediul Central si cu reprezentantii din sucursalele SNN SA referitor la sistemele de management;
 • Asigura elaborarea informarilor, notelor, rapoartelor in domeniul Sistemului de Management din cadrul societatii, conform solicitarii sefului direct;
 • Participa la efectuarea activitatii de instruire in domeniul sistemului de management a personalului SNN Sediul Central si promoveaza aplicarea cerintelor sistemului de management

Data limita de depunere a dosarelor de candidatura este 20 ianuarie 2023, orele 16.30

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, Comisia de Examinare va analiza continutul dosarelor candidatilor inscrisi urmarind indeplinirea cumulativa a cerintelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de inscriere, CV, certificate / diplome de absolvire cursuri de specialitate si declaratia GDPR). Candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele vor fi selectati pentru a participa la urmatoarele etape ale procesului de recrutare si selectie.

Dosarul candidatului in vederea inscrierii la procesul de selectie si recrutare va contine:

 • Cererea de inscriere completata potrivit modelului anexat. Pe cerere se va specifica titulatura completa a postului pentru care candidatul aplica.
 • CV-ul din care sa rezulte indeplinirea conditiilor solicitate pentru ocuparea postului (inclusiv certificate / diplome de absolvire a cursurilor solicitate)
 • Declaratia GDPR, completata conform modelului anexat.

Probele de evaluare, vor consta in:

 • Evaluarea si selectia dosarelor candidatilor (proba eliminatorie) – proba consta in analiza informatiilor cuprinse in CV-ul fiecarui candidat, fiind urmarita indeplinirea cumulativa a cerintelor minime prevazute in anuntul de recrutare. Candidatii care vor indeplini cumulativ cerintele de ocuparea postului vor fi selectati pentru urmatoarea etapa a procesului de selectie si recrutare.
 • Proba de tip interviu (proba eliminatorie) – proba consta in aplicarea unui set de intrebari vizând experienta profesionala, realizarile profesionale anterioare, cunostintele specifice profilului postului pentru care aplica, abilitatile necesare ocuparii postului. La aceasta proba vor participa doar candidatii care au fost selectati in urma probei eliminatorii. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scara de la 1 la 10.

Nota minima pentru a promova aceasta proba este 8.

 • Proba scrisa (proba obligatorie) – La aceasta proba vor participa doar candidatii care au promovat proba de tip interviu. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scara de la 1 la 10.

 Nota minima pentru a promova aceasta proba, este nota 8.

In urma sustinerii tuturor probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obtinut media cea mai mare a probelor 2 si 3 (proba de tip interviu si proba scrisa), dar nu mai putin de 8.

Dupa fiecare proba candidatii care au promovat si au fost selectati pentru a participa la urmatoarea etapa a concursului vor fi instiintati prin e-mail la adresa mentionata in CV, asupra datei si orei la care sunt programati sa participle la urmatoarea proba. 

La finalizarea procesului de selectie si recrutare, candidatilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa mentionata in CV, prin formularul procedurat, rezultatul obtinut (Admis sau Respins).

Nota: In functie de numarul candidatilor inscrisi in concurs, Comisia de Examinare va stabili datele de sustinere a probelor. Candidatii selectati pentru a participa la proba din concurs vor fi instiintati prin e-mail la adresa mentionata in CV, asupra locului de desfasurare, datei si orei la care sunt programati sa participle la urmatoarea proba. 

 1. Alte informatii

Bibliografie:

 • Legea 111/1996 (r2) varianta consolidata februarie 2014, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare (ultima modificare prin Legea 63/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare);
 • Normele CNCAN publicate pe http://www.cncan.ro/legislatie/norme (norme de managementul calitatii in domeniul nuclear – NMC si norme si ghiduri de securitate nucleara – NSN):
 • NMC 01 – Norme privind autorizarea sistemelor de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN 65/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 681 bis din 26.09.2003;
 • NMC 02 – Norme privind cerintele generale pentru sistemele de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN 66/2003, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26.09.2003, modificate prin Ordinul 286/2004 din 27.08.2004 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 874 din 24.09.2004;
 • Ordinul presedintelui CNCAN nr. 236/2014 pentru modificarea NMC-01 si NMC-06;
 • NSN 20 – Normele privind politica de securitate nucleara si evaluarea independenta a securitatii nucleare, aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN 177/2015 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 712 din 22 septembrie 2015;
 • NSN-21 rev.1 Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 86/2020 si publicate in Monitorul Oficial. Partea I, nr. 597 din data de 8 iulie 2020

 

e-mail: office@nuclearelectrica.ro

 

Nota: Publicarea anunturilor de recrutare se va face prin urmatoarele metode: avizierul societatii, website-ul societatii, platforma specializata de recrutare.

Nota:

 (1) Sunt accepate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate conform procedurilor SNN. Dosarele de candidatura se depun personal la sediul unitatii SNN (Str. Polona, nr. 65, Bucuresti, Sector 1), prin posta sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mentiunea / subiectul “Catre Directia Strategie Resurse Umane”.

(2) Contestatiile se pot depune in prima zi lucratoare, pâna la orele 16.00, de la comunicarea raspunsurilor catre candidati.Titlu Reparator CNE “G”, poziţia din organigrama A1.1.3.3.1 / 223 – Atelierul Intretinere Generala 1, Sectia Servicii Generale
Departament
 1. Sucursala CNE Cernavodă organizează concurs în vederea ocupării postului de Reparator CNE “G”, cu contract  individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în cadrul Sectiei Servicii Generale – Atelierul Intretinere Generala 1, poziţia din  organigrama 1.3.3.1 / 223.

       2.Profilul postului:

 • Studii: medii (scoala profesionala/liceu), profil tehnic
 • Experienta: fara cerinta de experienta;
 • Cerinte specifice:
  • Capacitate de adaptare la un mediu de lucru strict reglementat prin proceduri de lucru
  • Cunostinte de limba engleza (scris/vorbit) – nivel mediu.
  • Capacitate de lucru in echipa
  • Cunostinte de operare calculator (MS. Office).
  • Cunostinte SM&PSI– nivel mediu;
 • Alte cerinte:
  • Calificare radioprotectie GALBEN – constituie avantaj;
  • Calificare Sef de lucrare– constituie avantaj;
  • Calificare emitent– constituie avantaj;
  • Cunostinte de baza despre echipamentele si sistemele din centrala– constituie avantaj.

 

 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Sa cunoasca utilizarea sculelor, uneltelor, dispozitivelor si utilajelor specifice activitatilor sectiei
 • Sa cunoasca operatiile tehnologice si tehnologiile de executie ce compun procesul de productie in domeniul: instalatii sanitare, montare demontare protectii biologice, confectii metalice, curatare base si TH-uri, tamplarie
 • Sa cunoasca utilizarea instrumentelor de masura si control
 • Usurinta in intelegerea si utilizarea instructiunilor si procedurilor centralei in domeniul sau de activitate
 • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului
Informatii loc de munca

4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 15.12.2022 . Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere și CV). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție

 

5. Probele de evaluare vor consta în:

 • Evaluarea dosarelor candidaților -probă eliminatorie:  proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă / proba practica(dupa caz) –probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidații care au fost selectați în urma evaluării dosarelor. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidații declarati admis la interviu. Numarul maxim de candidati care sunt declarati “admis la interviu” se stabileste pe baza urmatorului algoritm: numarul de posturi ofertate (1) X 3, cu conditia ca punctajul final obtinut la proba scrisa sa fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

 6.Alte informații

– Bibliografie:

 • Matematica (manualele aferente claselor V-X)
 • Fizica (manualele aferente claselor VI-X)
 • Legea 319/2006, Legea privind sanatatea si securitatea in munca

 

– Date de contact: telefon 0241802161/2296/2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

Notă: (1)Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200 sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Reparator CNE “G”,  pozitia A1.1.3.3.1 / 223- Sectia Servicii Generale – Atelierul Intretinere Generala 1”.

 (2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unitatii, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele  solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )    Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.

 (4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an  de zile.

(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispozitia salariatilor din unitatile SNN, cazare gratuita in locuinte de interventie sau de serviciu proprietate SNN, sau inchiriate.Titlu Inginer în Pregătire /  Inginer Operare CNE în Pregătire /  Inginer Operare CNE, poziţia din organigramă  A1.1.3.4.4 / 225 – ATELIERULUI PREGĂTIRE LUCRĂRI ON-LINE – SECŢIA PREGĂTIRE LUCRĂRI
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării a un post  Inginer în Pregătire /  Inginer Operare CNE în Pregătire /  Inginer Operare CNE, cu contract pe durată determinată, în cadrul ATELIERULUI PREGĂTIRE LUCRĂRI ON-LINE – SECŢIA PREGĂTIRE LUCRĂRI, poziţia din organigramă  A1.1.3.4.4 / 225.

NOTA: Angajarea se face cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului postului, până la data de 11.06.2024, cel mai târziu;

 1. Profilul postului:
  • Studii: absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţă în unul din domeniile: Inginerie electrică /Ingineria sistemelor
  • Experienţă:
 • Fără cerinţe de vechime pentru poziţia Inginer în Pregătire;
 • Minim 2 ani în activităţi de producţie sau inginer în Pregătire cu pregătirea terminată (pentru etapa inginer în pregătire), având aprecierea generală cel puţin “BUN” pentru poziţia Inginer Operare CNE în Pregătire;
 • Minim 4 ani în activităţi specifice centralelor nuclearoelectrice sau Inginer Operare CNE în Pregătire cu pregatirea terminată, având aprecierea generală cel puţin “BUN”pentru poziţia Inginer Operare CNE.
 • Cerinţe specifice:
 • Cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu (scris / vorbit / citit);
 • Abilităţi de utilizare PC (MS Office);
 • Cunoştinţe temeinice despre schemele, specificaţiile de proiect şi prescripţiile aplicabile;
 • Cunoştinţe despre legislaţia română în domeniul energetic şi standardele din domeniul nuclear;
 • Abilităţi de comunicare, abilităţi de gestionare eficientă a sarcinilor, capacitate de a lucra în condiţii de stres;
 • Aptitudini de coordonare şi lucru în echipă.
 • Alte cerinţe:
 • Abilităţi de lucru în AS-WMS (profil assessor) – constiutuie avantaj;
 • Cunoaşterea sistemului de documentaţie din centrală – constituie avantaj.
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Identifică dispoziţiile de lucru şi activităţile ce i-au fost distribuite de coordonatorul grupului de evaluare la începutul fiecărei zile de lucru;
 • Efectuează inspecţii în teren pentru evaluarea corectă a activităţilor atunci când lucrarea solicitată este în zone accesibile;
 • Evaluează lucrările ce i se repartizează în ordinea priorităţii, în limita termenelor comunicate;
 • Analizează dispoziţiile de lucru şi întocmeşte pachetele de execuţie;
 • Alte responsabilităţi conform Fişei Postului
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 16.12.2022. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, CV și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaților -probă eliminatorie: proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă (după caz) –probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidații care au fost selectați în urma evaluării dosarelor. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidații declarati admis la interviu. Numarul maxim de candidati care sunt declarati “admis la interviu” se stabileste pe baza urmatorului algoritm: numarul de posturi ofertate (1) X 3, cu conditia ca punctajul final obtinut la proba scrisa sa fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 70% din totalul de 100% aferent probei interviu profesional.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei și orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins)..

 1. Alte informații

– Bibliografie:

Cursuri de specialitate din domeniile:

 • Teoria circuitelor electrice şi a câmpului electromagnetic
 • Bazele electrotehnicii
 • Acţionări şi comenzi/automatizări hidraulice şi pneumatice
 • Reţele hidraulice şi pneumatice

Datele – Date de contact: telefon 0241802161, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de  Inginer în Pregătire /  Inginer Operare CNE în Pregătire /  Inginer Operare CNE, cu contract pe durată determinată, în cadrul ATELIERULUI PREGĂTIRE LUCRĂRI ON-LINE – SECŢIA PREGĂTIRE LUCRĂRI, poziţia din organigramă  A1.1.3.4.4 / 225.

 (2) Contestațiile se pot depune la Registratura unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele  solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )    Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.

 (4)În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată de 1 an  de zile.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării celor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare gratuită în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Inginer în Pregătire/ Inginer Op. CNE în Pregătire /Inginer Operare CNE /Inginer Operare CNE Principal/Inginer operare CNE Specialist / poziţiile A8.7/ 200, 201, 202 şi 203 – SERVICIUL ASIGURAREA CALITĂŢII, SISTEME MANAGEMENT ŞI MEDIU RT-U1
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării a patru posturi de  Inginer în Pregătire/ Inginer Op. CNE în Pregătire /Inginer Operare CNE /Inginer Operare CNE Principal/Inginer operare CNE Specialist, cu contract pe durată nedeterminată, în cadrul SERVICIULUI ASIGURAREA CALITĂŢII, SISTEME MANAGEMENT ŞI MEDIU RT-U1, poziţiile din organigramă  A8.7/ 200, 201, 202 şi 203.
 2. Profilul postului:
 • Studii: Studii superioare de lunga durată finalizate cu diplomă de licenţă în unul din urmatoarele domenii: Inginerie electrică/ Inginerie energetică/ Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale/ Inginerie mecanică/ Inginerie şi management (specializări: Inginerie economică industrială, Inginerie economică în domeniul mecanic, Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic)/ Ştiinţe inginereşti aplicate ( specializări: Inginerie fizică/ Fizică tehnologică)/ Inginerie Chimică.
 • Experienţă:
 • Fără cerinţe de vechime pentru poziţia Inginer în Pregătire;
 • Experienţă în domeniul activităţilor asociate postului sau cu experienţă echivalentă de minimum 2 ani pentru poziţia Inginer Operare CNE în Pregătire;
 • Experienţă în domeniul activităţilor asociate postului sau cu experienţă echivalentă de minimum 4 ani pentru poziţia Inginer Operare CNE;
 • Experienţă în domeniul activităţilor asociate postului sau cu experienţă echivalentă de minimum 8 ani pentru poziţia de Inginer Operare CNE Principal;
 • Minim 3 ani pe o poziţie de Inginer Operare CNE Principal pentru poziţia de Inginer Operare CNE
 • Cerinţe specifice:
 • Limba engleză nivel mediu;
 • Cunoştinţe de utilizare PC – pachetul MS-Office;
 • Abilităţi de comunicare;
 • Disponibilitate pentru efectuare de deplasări la audituri, evaluări externe, inspecţii furnizori în ţară şi în străinatate.
 • Alte cerinţe:

Cerinţe care constituie avantaje pentru ocuparea posturilor vacante:

 • Experienţă în cel puţin una dintre următoarele activităţi: asigurarea calităţii, controlul tehnic de calitate, sisteme de management, protecţia mediului;
 • Experienţă în domeniul energetic/industrie;
 • Cunoştinţe privind planurile de calitate;
 • Cunoştinţe de asigurarea calităţii în procurare: evaluare caiete de sarcini/documentaţii descriptive, evaluarea ofertelor şi analiza contractelor;
 • Cunoştinţe de evaluare/audit şi calificare furnizori;
 • Certificări auditor extern în sisteme de management al calităţii ISO 9001:2015, NQA1, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, etc.
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Participă la elaborarea, elaborează, sau verifică după caz proceduri, instrucţiuni şi alte documente ale centralei sau ale Proiectului de retehnologizare U1;
 • Identifică cerinţele specifice de asigurarea calităţii necesare realizării Proiectului de Retehnologizare U1 (atestări/ autorizări CNCAN, evaluări independente a activităţilor Proiectului de Retehnologizare U1, autoevaluare/ evaluare anuală a eficacităţii PAC aplicabil Proiectului de Retehnologizare U1, etc);
 • Asigură suportul necesar personalului implicat în activităţile aferente Proiectului de Retehnologizare U1 pentru înţelegerea cerinţelor specifice de asigurarea calităţii din norme, ghiduri şi standarde;
 • Participă ca auditor/auditor şef, după caz, pentru organizarea şi efectuarea activităţii de evaluare a furnizorilor de servicii şi lucrări cu cerinte de AQ, precum şi la întocmirea rapoartelor de audit, în vederea calificării/ recalificării acestora şi includerea lor în lista furnizorilor calificaţi ai CNE Cernavodă;
 • Participă la recepţia produselor cu cerinţe AQ în CNE Cernavodă;
 • Participă la activităţile specifice asigurării calităţii în procurare : analiză caiete de sarcini, evaluări oferte, analiză planuri de calitate, etc.
 • Participă la activităţile specifice procesului de management de mediu: studii, rapoarte, emitere rapoarte, proceduri de autorizare, analiză şi monitorizare obligaţii de mediu în responsabilitatea prestatorilor, etc.
 • Participă la monitorizarea implementării cerintelor programelor de mediu la CNE Cernavodă;
 • Alte responsabilităţi conform Fişei Postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 16.12.2022. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, CV și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaților -probă eliminatorie: proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidații declarati admis la interviu. Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 70% din totalul de 100% aferent probei interviu profesional.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei și orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații

– Bibliografie:

 1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare cu modificările şi completările ulterioare;
 2. NSN 22 – Norme privind autorizarea instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 336/03.01.2019 şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 5 din data de 03 ianuarie 2019;
 3. NMC-01 Norme privind autorizarea sistemelor de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 65/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003;
 4. Ordinul nr. 236/2014 pentru modificarea Normelor privind autorizarea sistemelor de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 65/2003, şi pentru modificarea şi completarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de aprovizionare destinate instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 70/2003;
 5. NMC-02 Norme privind cerinţele generale pentru sistemele de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 66/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, modificate prin Ordinul nr. 286/2004 din 27.08.2004 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 24/09/2004;
 6. Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
 7. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
 8. Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

Datele – Date de contact: telefon 0241802161, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavodă, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de  Inginer în Pregătire/ Ing. Op. CNE în Pregătire /Inginer Operare CNE /Inginer Operare CNE Principal/Inginer operare CNE Specialist – SERVICIUL ASIGURAREA CALITĂŢII, SISTEME MANAGEMENT ŞI MEDIU RT-U1, poziţiile din organigramă  A8.7/ 200, 201, 202 şi 203.

 (2) Contestațiile se pot depune la Registratura unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestaţia va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele  solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )    Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată de 1 an  de zile.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării celor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare gratuită în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.X