Locuri de munca

Titlu Referent de Specialitate din cadrul Serviciului Consultanta Juridica
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Referent de Specialitate din cadrul Serviciului Consultanta Juridica – Departamentul Consultanta Juridica si Contencios – Directia Juridica.
 2. Profilul postului:

Cerinte minime:

 • Studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
 • Vechime de minim 5 ani in activitati de suport activitate juridica/top management;
 • Cunostinte limbi straine: engleza – nivel fluent scris si vorbit;
 • Cunostinte specifice: abilitati operare calculator peste mediu, stapanirea metodelor de lucru si comunicare la distanta;
 • Extras de cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere privind lipsa antecedentelor penale

     Cerinte care constituie avantaje:

 • Experienta in activitatea de secretariat pentru comitete de guvernanta corporativa;
 • Experienta in lucrul la distanta si utilizarea tehnologiilor specifice;
 1. Fișa Postului: principalele atributii ale postului de Referent de specialitate din cadrul Serviciului Consultanta Juridica – Departamentul Consultanta Juridica si Contencios – Directia Juridica sunt:
 • Desfasoara activitati de receptie si distribuire a corespondentei la nivelul Directiei Juridice;
 • Se ocupa cu inregistrarea (in registrele interne impuse de legea consilierilor juridici si/sau procedurile interne) a opiniilor formulate de Serviciul Consultanta Juridica, documentelor semnate electronic comunicate in exteriorul societatii, corespondentei specifice a compartimentului
 • Se ocupa de procesul de arhivare la nivel de Serviciu Consultanta Juridica, se coordoneaza cu referentul de specialitate din cadrul Serviciului Contencios in derularea activitatilor de arhivare la nivel de DJ, si interfata cu responsabilul cu arhivarea la nivel de SNN pentru Serviciul Consultanta Juridica.
 • Organizeaza şi realizeaza distribuirea corespondentei din cadrul Serviciului Consultanta Juridica;
 • Ofera suport consilierilor juridici in procesul de acordare de consultanta/analiza juridica catre compartimentele SNN si cat si pentru societatile la care SNN este asociat/actionar, din perspectiva exercitarii si protejarii drepturilor de actionar/asociat in organizarea la nivel de gestionare, organizarea si evidenta documentelor;
 • Executa orice alte sarcini in sfera de competentă stabilite de catre Directorul Directiei Juridice (ex. realizare de prezentari, suport administrativ consilieri juridici in cazul unor actiuni ce implica volum mare de munca – ex.: controale Curte de Conturi, audit intern)
 • Il inlocuieste pe Referentul de Specialitate din cadrul Serviciului Contencios in perioadele in care acesta se afla in imposibilitate obiectiva de exercitarea a atributiilor specifice postului (concedii medicale sau de odihna, absenta din sediul societatii, delegatii etc.)
Informatii loc de munca
 1. Data limita pentru depunerea candidaturilor este data de 31.01.2022 pana la ora 16:00 ;

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei de examinare vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor aproba candidaturile care indeplinesc cumulativ cerintele minime din Anuntul de recrutare – publicat (la avizierul societatii, pe website-ul societatii, precum si pe o platforma specializata de recrutare);

Dosarul candidatului[1] pentru inscriere in procesul de selectie va contine cererea  de înscriere, completata potrivit modelului anexat la care se vor atasa CV-ul, Extrasul de cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere cu privire la lipsa antecedentelor penale si declaratia GDPR potrivit modelului anexat.

 1. Probele de evaluare constau in:
 • Analiza dosarelor de candidatura – in aceasta etapa se urmareste indeplinirea cumulativa a cerintelor minime cerute prin anuntul de recrutare pentru selectarea candidatilor care vor trece in etapa urmatoare; Candidatilor care vor indeplini cumulativ cerintele minime din anuntul de recrutare li se vor comunica prin e-mail detaliile privind urmatoarea etapa de evaluare.
 • Proba scrisa, proba eliminatorie,  se va desfasura in data de 03.02.2022. Aceasta proba va fi sustinuta doar de catre candidatii care au fost instiintati ca indeplinesc cumulativ cerintele minime cerute prin anuntul de recrutare si se califica pentru sustinerea acesteia. Proba scrisa va putea fi organizata si prin mijloace de comunicare la distanta, daca comisia de examinare stabileste desfasurarea probei in acest mod. Pentru notarea candidatilor, in aceasta etapa de evaluare, membrii comisiei vor acorda prin consens note pe o scara de la 1 – 10; Nota minima pentru promovarea acestei probe este nota 7.

Ulterior parcurgerii acestei etape, candidatii care obtin cel putin nota minima in cadrul acestei probe, vor fi invitati sa sustina cea de-a doua proba de concurs – proba de tip interviu.

 • Interviul, se va desfasura in data de 08.02.01.2022 in prezenta membrilor comisiei de examinare. Pentru notarea candidatilor, in aceasta etapa de evaluare, membrii comisiei vor acorda prin consens note pe o scara de la 1 – 10; Nota minima, in vederea promovarii celei de a doua probe – interviul – este nota 8. Interviul se poate organiza si prin mijloace de comunicare la distanta, daca comisia de examinare stabileste desfasurarea probei in acest mod.

In urma sustinerii ambelor probe de concurs, media minima (media aritmetica a notelor obtinute la cele doua probe) ce trebuie obtinuta de un candidat pentru a putea fi declarat castigator al concursului este nota 7,50.

Nota: In functie de numarul candidatilor inscrisi, se pot modifica zilele in care se sustin probele de concurs.

 1. Alte informații:

– Bibliografie:

 1. Legea 31/1990 – privind societăţile, republicata;
 2. Legea 26/1990 privind registrul comertului – republicata;
 3. Legea 16/1996 legea Arhivelor Naţionale – republicata;
 4. OUG nr. 106/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice;
 5. Legea 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4, Rev. 8 – Anexa 1

– Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2

– Date de contact: telefon: 021/2038200, e-mail: office@nuclearelectrica.ro.

[1] Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Societatii Naționale NUCLEARELECTRICA S.A., prin postă sau prin e-mail la adresa: office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Directia Strategie Resurse Umane”

Aplica acum


Titlu DSMRU_Distributie22-00012 – Inginer în Pregătire/Inginer Operare CNE în Pregătire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal în cadrul Serviciului Proiectare Mecanica si Conducte – Departamentul Proiectare si Suport Tehnic
Departament

1.Sucursala CNE Cernavodă organizează concurs în vederea ocupării a doua postuluri de Inginer în Pregătire/Inginer Operare CNE în Pregătire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în cadrul compartimentului Serviciului Proiectare Mecanica si Conducte – Departamentul Proiectare si Suport Tehnic, poziţiile din organigrama A 1.2.2.1 / 224, 227.

 1. Cerinţe:

Studii : superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile: Inginerie Mecanica, Inginerie Energetica, Stiinte Ingineresti Aplicate, Inginerie Industriala

Experienţă:

 • fara cerinte de experienta pentru postul de Inginer în Pregătire
 • minim 2 ani în activități specifice studiilor absolvite sau inginer în pregătire (cu pregatirea terminată )- pentru postul de Inginer Operare CNE în Pregătire
 • minim 4 ani în activităţi legate de proiectarea/construirea/exploatarea sistemelor tehnologice si structurilor de tipul celor specifice centralelor nuclearoelectrice sau încadrare actuală pe poziția de Inginer Operare CNE în Pregătire cu pregatirea terminată pentru postul de Inginer Operare CNE ;
 • minim 8 ani în activităţi legate de proiectarea/construirea/exploatarea sistemelor tehnologice si structurilor de tipul celor specifice centralelor nuclearoelectrice sau încadrare actuală pe poziția de Inginer Operare CNE terminată pentru postul de Inginer Operare CNE Principal

Cunoștințe specifice:

 • Apt pentru lucrul in camp de radiatii
 • Cunostinte profesionale bune in domeniul de activitate al postului
 • Capacitatea de a lucra in echipa, capacitatea de a lucra sub stres

Alte cerinţe:

 • Cunostinte de limba engleza tehnica-nivel mediu; citirea desenelor tehnice si a schemelor de functionare specifice sistemelor de conducte;
 • Cunostinte la nivel avansat a programelor de operare PC (editare documente, utilizare tabele de calcul , baze de date, inclusiv soft uri aplicabile procesului de proiectare);
 • Cunostinte tehnice in domeniul proiectarii sistemelor de conducte si sistemele de suportare ale acestora. Constituie avantaj modul de utilizare a programelor de calcul destinate analizelor de tensiuni si termohidraulice specifice proiectarii sistemelor de conducte.
Informatii loc de munca

 3. Responsabilităţi, atribuții şi sarcini (extras din fișa de post):

 • Elaborarea de solutii pentru modificarile de proiect aferente sistemelor de conducte si structurilor aferente ale CNE Cernavoda, inclusiv reconditionari si reparatii
 • Stabilirea cerintelor tehnice si de calitate pentru a fi impuse la proeictarea, fabricarea, instalarea, punerea in functiune, exploatarea sistemelor de conducte, inclusiv sistemele de suportare ale acestora
 • Alte responsabilități și sarcini conform Fișei postului.

Bibliografie:

Cursuri de specialitate absolvite in cadrul facultatilor de profil:

  • Rezistenta Materialelor;
  • Studiul Materialelor;
  • Mecanisme;
  • Organe de Masini;
  • Mecanica;
  • Mecanica Fluidelor
  • Masini Hidraulice

Data limita a depunerii dosarului de candidatura 26.01.2022, orele 16:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Recrutare, Selectie si Administrare Resurse Umane, pav. 2, cam. P37 sau la telefon 0241-80-2161.

Eventualele contestatii se pot face in termen de 1 zi de la data comunicarii rezultatelor la registratura unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

Nota:

 • In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
 • Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4, Rev. 5 – Anexa 1 Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda, Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de recrutare in cadrul CNE Cernavoda  FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care să rezulte că îndeplinesc condițiile din Anunțul de recrutare (CV-ul va include informații asupra experienței și expertizei acumulate), Copie act de identitate  și îndeplinesc cerințele minime din ofertă.
 • Dosarele de concurs se depun personal la sediul CNE Cernavoda sau, prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro cu mentiunea/subiectul pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Inginer în Pregătire/Inginer Operare CNE în Pregătire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal în cadrul Serviciului Proiectare Mecanica si Conducte – Departamentul Proiectare si Suport Tehnic.
 • Numai candidatii care indeplinesc cerintele minime, pot fi invitati la sustinerea probei/probelor de concurs

Concursul se va organiza on-line. In acest sens, candidatii trebuie sa aiba la dispozitie urmatoarele:

 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Conditii propice pentru desfasurarea unui interviu on-line.
 • Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei si link-ul ce trebuie accesat.
Aplica acum


X