Locuri de munca

Titlu Specialist MID-SMC Principal Exploatare Intretinere (Coordonator) / pozitia A1.1.4.1/204 – Sectia MID-SMC
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării a un post de Specialist MID-SMC Principal Exploatare Intretinere (Coordonator), cu contract pe durata nedeterminată, în cadrul Sectiei MID-SMC, poziţia din organigramă A1.1.4.1/204.
 2. Profilul postului:
  • Studii: absolvent de studii medii, profil tehnic.
  • Experienţă:
 • Minim 3 ani in functia de Specialist MID-SMC Principal Exploatare Intretinere sau incadrare actuala sau anterioara pe functia de Specialist MID-SMC Principal Exploatare Intretinere (Coordonator).
 • Cerinţe specifice:
 • Autorizat sau fost autorizat Specialist MID-SMC Principal Exploatare Intretinere;
 • Familiarizat cu filozofia generala CANDU;
 • Cunostinte in domeniul Securitatii Nucleare;
 • Cunostinte despre organizarea, conducerea si supravegherea activitatilor din domeniul nuclear;
 • Cunostinte de limba engleza scris/vorbit/citit – nivel avansat;
 • Cunostinte de utilizare PC (MS Office);
 • Apt medical pentru lucrul in program specific.
 • Alte cerinţe:
 • Calificat RPT (radioprotectie) nivel II – Blue sau grupa IV sau V NPM- constituie avantaj
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Opereaza si supravegheaza exploatarea echipamentelor si controlului SMC pentru care este desemnat;
 • Identifica si rezolva probleme aparute in timpul exploatarii;
 • Cunoaste foarte bine cerintele si intentiile „Politicilor si Principiilor de Exploatare ale Centralei”, asigurandu-se ca setul de limite din acest document este totdeauna respectat;
 • Capabilitate de a lucra in colaborare cu colegii de sectie / departament / directie, a personalului de intretinere / reparatii, personalului control lucrari si de exploatare;
 • Participa la intocmirea – verificarea planurilor de lucru in situatii deosebite sau pentru lucrari complexe;
 • Se asigura ca sistemele de Manipulare Combustibil sunt exploatate si intretinute sigur si eficient prin organizarea, coordonarea si urmarirea activitatilor zilnice de exploatare si intretinere;
 • alte responsabilitati si sarcini conform fisei postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 15.06.2023 După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrişi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, CV și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor -probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție şi recrutare;
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectați în urma evaluării dosarelor. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10;
 • Proba practică –probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidații care au obtinut minim 50% în urma probei scrise. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10;
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis la interviu”. Numarul maxim de candidaţi care sunt declarati “admis la interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numarul de posturi ofertate (1) X 3, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba practică să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

Candidații care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înștiințaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participe la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecţie și recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail, la adresa menţionată în CV, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații

Bibliografie::

 • Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legislatia referitoare la securitatea muncii, sanatatea salariatilor, prevenirea si stingerea, incendiilor, ocrotirea mediului inconjurator si conservarea resurselor naturale
 • Cursuri de specialitate referitoare la Centrale CANDU 600

– Date de contact: telefon 0241802161, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocupării postului de  Specialist MID-SMC Exploatare Intretinere (Coordonator), poziţia din organigramă  A1.1.4.1/204  – Sectia MID-SMC.

 (2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestaţia va cuprinde  cel puţin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură  care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )(marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului espectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată.

(5) Vă informăm că numărul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării celor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6)Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN  cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Inginer in pregatire / Inginer Operare CNE in pregatire / Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal / pozitia A1.2.1.5/213 – Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării a 1 post de Inginer in pregatire / Inginer Operare CNE in pregatire / Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal pe perioada  nedeterminata in cadrul Serviciului  Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala, pozitia din organigrama A1.2.1.5 / 213.
 2. Profilul postului:
 • Studii: superioare absolvent de studii superioare cu diploma de licenta si titlul de inginer, sau licentiat in domeniul / specializarea  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale / Automatică şi informatică aplicată / Tehnologia informaţiei/ Calculatoare / Inginerie energetica/ Informatica;
 • Experienţa:

–      Fara cerinte de experienta pentru pozitia de Inginer in Pregatire

–      Minim 2 ani vechime pe o pozitie de Inginer in activitati de productie in domeniul studiilor absolvite sau inginer in pregatire cu pregatirea terminata (pentru etapa inginer in pregatire), avand aprecierea generala cel putin “BUN”.  pentru pozitia de Inginer Operare CNE in Pregatire;

–      Minim 4 ani vechime pe o pozitie de Inginer in activitati specifice centralelor nuclearoelectrice in domeniul studiilor absolvite sau inginer operare CNE in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN”, pentru pozitia de Inginer Operare CNE;

–      Minim 8 ani vechime pe o pozitie de Inginer in activitati specifice centralelor nuclearoelectrice in domeniul studiilor absolvite sau inginer operare CNE, avand aprecierea generala cel putin “BUN”, pentru pozitia de Inginer Operare CNE Principal

 • Cerinte specifice:
 • Cunostinte/Experienta de lucru in administrare si/ sau proiectare in domeniul retele de proces si automatizari (I&C) similare cu cele de la CNE Cernavoda;
 • Cunostinte de limba engleza scris/vorbit – nivel mediu;
 • Cunostinte avansate de utilizare PC in editarea documentelor;
 • Capacitate de a lucra in echipa;
 • Capacitate de a lucra sub stres;
 • Abilitati de comunicare;
 • Abilitati de a gestiona eficient sarcinile;
 • Apt medical pentru lucrul in camp de radiatii (calificare LEP Orange).
 • Alte cerinte:
 • Constituie un avantaj detinerea de cunostinte de securitate cibernetica in domeniul industrial (OT);
 • Constituie un avantaj detinerea de cunostinte si experienta de lucru cu echipamente de automatizare si control: PLC-uri, SCADA, platforme DCS.
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
  • Responsabil de administrarea retelei de proces (OT) CNE Cernavoda;
  • Are obligatia monitorizarii starii de sanatate a sistemelor din subordine conform procedurii SI-01365-P092, „Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Sistemelor, Structurilor si Componentelor” si a documentatiei aferente de proces;
  • Elaboreaza si efectueaza programul de monitorizare a starii de sanatate a sistemelor de care raspunde;
  • Efectueaza inspectii periodice in instalatiile de care raspunde;
  • Elaboreaza, revizuieste si verifica proceduri, instructiuni, manuale, teste, planuri de lucru, scheme tehnologice etc. pentru activitatea de Punere in Functiune, si pentru activitatile de Operare si Intretinere;
  • Elaboreaza programul de verificari periodice (OMT, rutine) pentru sistemele de care raspunde;
  • Asigura suport tehnic de specialitate altor departamente din Centrala;
  • Asigura controlul configuratiilor de software si realizarea activitatilor specifice pentru mentinerea integritatii functionale a sistemelor din responsabilitate;
  • Executa activitatile de mentenanta corectiva sau predictiva cu specific digital;
  • Asigura masurile de securitate cibernetica individualizate la sistemele referentiate;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform fisei postului.
Informatii loc de munca

4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 16.06.2023. Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, CV, consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de recrutare in cadrul unitatii SNN și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.

5. Probele de evaluare vor consta în:

 • Evaluarea dosarelor candidaților -probă eliminatorie: proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare;
 • Proba scrisă –probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidații care au fost selectați în urma evaluării dosarelor. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10;
 • Proba practică –probă eliminatorie; la această probă vor participa doar candidații care obtinut minim 50% în urma probei scrise. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10;
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidații declarati admis la interviu. Numarul maxim de candidati care sunt declarati “admis la interviu” se stabileste pe baza urmatorului algoritm: numarul de posturi ofertate (1) X 3, cu conditia ca punctajul final obtinut la proba practica sa fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei și orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

6. Alte informații

– Bibliografie:

 • Cursuri de specialitate:

– Administrare retele informatice IT si industriale;

– Protocoale de comunicatie IT si industriale;

– Arhitectura de retele de comunicatie IT si industriale.

 • Standarde/ platforme de Securitate cibernetica NIST CSF, ISO 27001, IEC 62443, NIST SP 800.

– Date de contact: telefon 0241802161, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de  Inginer in Pregatire /  Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal, pozitia  A1.2.1.5 / 213– Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala.

 (2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5)(marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului espectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.

 (4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata.

(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.

(6)Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Inginer in pregatire / Inginer Operare CNE in pregatire / Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal / pozitia A1.2.1.5 / 221 – Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării a 1 post de Inginer in pregatire / Inginer Operare CNE in pregatire / Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal pe perioada  nedeterminata in cadrul Serviciului Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala, pozitia din organigrama A1.2.1.5 / 221.
 2. Profilul postului:
 • Studii: superioare absolvent de studii superioare cu diploma de licenta si titlul de inginer sau licentiat, in domeniul / specializarea: Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale / Inginerie energetica / Automatică şi informatică aplicată / Tehnologia informaţiei/ Calculatoare;
 • Experienţa:

–      Fara cerinte de experienta pentru pozitia de Inginer in Pregatire;

–      Minim 2 ani vechime pe o pozitie de Inginer in activitati de productie in domeniul studiilor absolvite sau inginer in pregatire cu pregatirea terminata (pentru etapa inginer in pregatire), avand aprecierea generala cel putin “BUN”  pentru pozitia de Inginer Operare CNE in Pregatire;

–      Minim 4 ani vechime pe o pozitie de Inginer in activitati specifice centralelor nuclearoelectrice in domeniul studiilor absolvite sau inginer operare CNE in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN”, pentru pozitia de Inginer Operare CNE;

–      Minim 8 ani vechime pe o pozitie de Inginer in activitati specifice centralelor nuclearoelectrice in domeniul studiilor absolvite sau inginer operare CNE, avand aprecierea generala cel putin “BUN”, pentru pozitia de Inginer Operare CNE Principal.

 • Cerinte specifice:
 • Cunostinte/experienta de lucru in productie cu echipamente de detectie si semnalizare a incendiului similare cu cele instalate la CNE Cernavoda;
 • Cunostinte de limba engleza scris/vorbit – nivel mediu;
 • Cunostinte avansate de utilizare PC in editarea documentelor;
 • Capacitate de a lucra in echipa;
 • Capacitate de a lucra sub stres;
 • Abilitati de comunicare;
 • Abilitati de a gestiona eficient sarcinile;
 • Apt medical pentru lucrul in camp de radiatii (calificare LEP Albastru)
 • Alte cerinte:
  • Constituie avantaj detinerea de cunostinte despre sisteme digitale de control industrial ;
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
  • Responsabil de Sistemul de Detectie Incendiu;
  • Are obligatia monitorizarii starii de sanatate a sistemelor din subordine conform procedurii SI-01365-P092, „Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Sistemelor, Structurilor si Componentelor” si a documentatiei aferente de proces;
  • Elaboreaza si efectueaza programul de monitorizare a starii de sanatate a sistemelor de care raspunde;
  • Efectueaza inspectii periodice in instalatiile de care raspunde;
  • Elaboreaza, revizuieste si verifica proceduri, instructiuni, manuale, teste, planuri de lucru, scheme tehnologice etc. pentru activitatea de Punere in Functiune, si pentru activitatile de Operare si Intretinere;
  • Elaboreaza programul de verificari periodice (OMT, rutine) pentru sistemele de care raspunde;
  • Asigura suport tehnic de specialitate altor departamente din Centrala;
  • Asigura controlul configuratiilor de software si realizarea activitatilor specifice pentru mentinerea integritatii functionale a sistemelor din responsabilitate;
  • Executa activitatile de mentenanta corectiva sau predictiva cu specific digital;
  • Asigura masurile de securitate cibernetica individualizate la sistemele referentiate;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform fisei postului.
Informatii loc de munca

4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 16.06.2023. Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, CV, consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de recrutare in cadrul unitatii SNN și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.

5. Probele de evaluare vor consta în:

  • Evaluarea dosarelor candidaților -probă eliminatorie: proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și Recrutare
  • Proba scrisă –probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidații care au fost selectați în urma evaluării dosarelor. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10;
  • Proba practică –probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidații care obtinut minim 50% în urma probei scrise. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10;
  • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidații declarati admis la interviu. Numarul maxim de candidati care sunt declarati “admis la interviu” se stabileste pe baza urmatorului algoritm: numarul de posturi ofertate (1) X 3, cu conditia ca punctajul final obtinut la proba practica sa fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei și orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

6. Alte informații

– Bibliografie:

 • Cursuri de specialitate:

– Electronica;

– Teoria sistemelor automate;

– Senzori;

 • Normative si legislatie nationala din domeniul protectiei la incendiu.

– Date de contact: telefon 0241802161, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de  Inginer in Pregatire /  Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal, pozitia  A1.2.1.5 / 221– Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala.

 (2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5)(marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului espectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.

 (4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata.

(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.

(6)Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriateTitlu Inginer in pregatire / Inginer Operare CNE in pregatire / Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal / pozitia A1.2.1.5/224 – Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării a 1 post de Inginer in pregatire / Inginer Operare CNE in pregatire / Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal pe perioada  nedeterminata in cadrul Serviciului Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala, pozitia din organigrama A1.2.1.5 / 224.
 2. Profilul postului:
 • Studii: superioare absolvent de studii superioare cu diploma de licenta si titlul de inginer sau licentiat, in domeniul / specializarea:  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale / Automatică şi informatică aplicată / Tehnologia informaţiei/ Calculatoare / Inginerie energetica;
 • Experienţa:

–      Fara cerinte de experienta pentru pozitia de Inginer in Pregatire;

–      Minim 2 ani vechime pe o pozitie de Inginer in activitati de productie in domeniul studiilor absolvite sau inginer in pregatire cu pregatirea terminata (pentru etapa inginer in pregatire), avand aprecierea generala cel putin “BUN”  pentru pozitia de Inginer Operare CNE in Pregatire;

–      Minim 4 ani vechime pe o pozitie de Inginer in activitati specifice centralelor nuclearoelectrice in domeniul studiilor absolvite sau inginer operare CNE in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN”, pentru pozitia de Inginer Operare CNE;

–      Minim 8 ani vechime pe o pozitie de Inginer in activitati specifice centralelor nuclearoelectrice in domeniul studiilor absolvite sau inginer operare CNE, avand aprecierea generala cel putin “BUN”, pentru pozitia de Inginer Operare CNE Principal.

 • Cerinte specifice:
 • Cunostinte/Experienta de lucru in productie in domeniul automatizari digitale (I&C) similare cu cele de la CNE Cernavoda.
 • Cunostinte de limba engleza scris/vorbit – nivel mediu
 • Cunostinte avansate de utilizare PC in editarea documentelor
 • Capacitate de a lucra in echipa
 • Capacitate de a lucra sub stres
 • Abilitati de comunicare
 • Abilitati de a gestiona eficient sarcinile
  • Apt medical pentru lucrul in camp de radiatii (calificare LEP Orange)
  • Alte cerinte:
  • Constituie un avantaj detinerea de cunostinte de securitate cibernetica in domeniul industrial (OT)
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
  • Responsabil de Sistemul de Achizitie Date de proces (DAS); Sistemul de automatizare al turnului de imbogatire apa grea U1 si suport pentru sisteme similare
  • Are obligatia monitorizarii starii de sanatate a sistemelor din subordine conform procedurii SI-01365-P092, „Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Sistemelor, Structurilor si Componentelor” si a documentatiei aferente de proces.
  • Elaboreaza si efectueaza programul de monitorizare a starii de sanatate a sistemelor de care raspunde
  • Efectueaza inspectii periodice in instalatiile de care raspunde
  • Elaboreaza, revizuieste si verifica proceduri, instructiuni, manuale, teste, planuri de lucru, scheme tehnologice etc. pentru activitatea de Punere in Functiune, si pentru activitatile de Operare si Intretinere
  • Elaboreaza programul de verificari periodice (OMT, rutine) pentru sistemele de care raspunde
  • Asigura suport tehnic de specialitate altor departamente din Centrala
  • Asigura controlul configuratiilor de software si realizarea activitatilor specifice pentru mentinerea integritatii functionale a sistemelor din responsabilitate
  • Executa activitatile de mentenanta corectiva sau predictiva cu specific digital
  • Asigura masurile de securitate cibernetica individualizate la sistemele referentiate
  • Alte responsabilitati si sarcini conform fisei postului.

 

Informatii loc de munca

4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 16.06.2023. Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, CV, consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de recrutare in cadrul unitatii SNN și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.

5. Probele de evaluare vor consta în:

 • Evaluarea dosarelor candidaților -probă eliminatorie: proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare;
 • Proba scrisă –probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidații care au fost selectați în urma evaluării dosarelor. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10;
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidații care obtinut minim 50% în urma probei scrise. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10;
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidații declarati admis la interviu. Numarul maxim de candidati care sunt declarati “admis la interviu” se stabileste pe baza urmatorului algoritm: numarul de posturi ofertate (1) X 3, cu conditia ca punctajul final obtinut la proba practica sa fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei și orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

6. Alte informații

– Bibliografie:

 • Cursuri de specialitate:

– Administrare baze de date relationale

– Teoria sistemelor automate;

– Administrare retele informatice IT si industriale

– Protocoale de comunicatie IT si industriale

– Arhitectura de retele de comunicatie IT si industriale

– Date de contact: telefon 0241802161, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de  Inginer in Pregatire /  Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal, pozitia  A1.2.1.5 / 224– Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala.

 (2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5)(marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului espectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.

 (4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata.

(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.

(6)Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate

 Titlu Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal / pozitia A23.1/200 – Biroul Administrare Securizare IT
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării unui post de Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal in cadrul Biroului Administrare Securizare IT – pozitia din organigrama A23.1 / 200.
 2. Profilul postului:
  • Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenta si titlul de inginer, in domeniul:
   • Informatică specializarea: Informatică / Informatică aplicată
   • Inginerie electrică specializarea: Inginerie electrică şi calculatoare / Informatică aplicată în inginerie electrică
   • Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale specializarea: Reţele şi software de telecomunicaţii / Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii/ Calculatoare şi tehnologia informaţiei: Calculatoare /Tehnologia informaţiei / Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională / Ingineria informaţiei /Ingineria internetului dispozitivelor inteligente
   • Ingineria sistemelor specializarea: Automatică şi informatică aplicată / Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare / Ingineria sistemelor multimedia
  • Experienţa:
 • Fara cerinte de experienta pentru pozitia de Inginer in Pregatire;
 • Minim 2 ani pe o pozitie de inginer in activitati specifice domeniului IT sau inginer in pregatire cu pregatirea terminata (pentru etapa inginer in pregatire), avand aprecierea generala cel putin “BUN” pentru Inginer Operare CNE in Pregatire;
 • Minim 4 ani pe o pozitie de inginer in activitati specifice domeniului IT sau inginer operare CNE in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN”pentru Inginer Operare CNE;
 • Minim 8 ani pe o pozitie de inginer in activitati spe specifice domeniului IT sau inginer operare, avand aprecierea generala cel putin “BUN”pentru Inginer Operare CNE Principal;
 • Cerinte specifice:
 • cunostinte temeinice despre instalarea, configurarea, administrarea și întreținerea echipamentelor de comunicație (switch-uri, routere, firewall-uri) (constituie avantaj – diplome de obtinere a certificărilor specifice pe aceste sisteme);Cunoştinţe de arhitectură hardware a serverelor;
 • cunoştinţe temeinice despre sistemele de tip IDS și IDP, precum şi despre tipurile de amenințări cibernetice;
 • cunoștințe temeinice despre modelul OSI (arhitectură și protocoale de comunicații)
 • înțelegere la nivel CCNA a conceptelor folosite într-o rețea de comunicații (VLANuri, reguli Firewall, TACACS, RADIUS, Site-to-site VPN, Remote-access VPN);
 • bună înțelegere a echipamentelor de tip Firewall, tehnologii VPN, tehnologii NAC;
 • bună înțelegere a tehnologiilor de rețea de comunicații de nivel Layer2 / Layer3, tehnologii de routing / switching;
 • experiență în depanarea problemelor de comunicații într-o rețea multi-vendor;
 • bună înțelegere a soluțiilor pentru monitorizarea si managementul centralizat a unei retele de comunicatii;
 • bună înțelegere a protocoalelor de rutare (eBGP, iBGP, rutare statică);
 • cunoștințe limba engleză – nivel mediu (scris și vorbit)
 • abilități de comunicare scris/verbal;
 • capacitate de lucru în echipă, experiență de lucru în echipe de proiect;
 • capacitate de planificare, organizare și respectare a termenelor.

 

 • Alte cerinte:
 • deținerea unei diplome de masterat într-unul din domeniile menționate anterior
 • deținerea de certificări specifice comunicațiilor IT (CCNA, CCNP, NSE 4, etc.)
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Este responsabil pentru menținerea în funcțiune a tuturor echipamentelor de rețea, videoconferință și servicii Internet din dotarea CNE Cernavoda;
 • Controlează și gestionează accesul la Internet;
 • Participa la activitati de proiectare si modernizare a retelei de calculatoare;
 • Este responsabil să anunţe în timp util şeful direct despre orice incident critic apărut la oricare din componentele sistemelor IT;
 • Participa la intocmirea specificatiilor tehnice aferente domeniului sau de activitate;
 • Este responsabil pentru rezolvarea cu prioritate a problemelor ce afecteaza un numar mare de utilizatori;
 • Urmareste rezolvarea cererilor de interventie ce implica servicii si functionalitati asigurate de sistemele din responsabilitate, provenite de la utilizatorii retelei de calculatoare;
 • Este responsabil de instalarea, configurarea si administrarea aplicatiilor specifice din componenta sistemelor din responsabilitate;
 • Este responsabil de implementarea politicilor de securitate (retea, domeniu, etc.) hardware si software sub directa coordonare a sefului direct si in colaborare cu suportul tehnic al administratorilor responsabili de sistem;
 • Este responsabil de instalarea, configurarea, administrarea si securizarea echipamentelor de comunicatii atat din reteaua CNE cat si cele de la interfata cu Internetul;
 • Asigură suport pentru întocmirea şi întreţinerea la zi a tuturor schemelor aferente infrastructurii reţelei de calculatoare şi urmăreşte actualizarea continuă a configuraţiei acesteia;
 • Asigură suport în coordonarea activităţilor de service IT desfăşurate pe sistemele din responsabilitate, de către personalul contractor cu loc de muncă permanent sau temporar la CNE Cernavoda, în colaborare cu echipa de service CNE.
 • Colaborarea cu specialiştii IT contractori ce participă la remedierea unor defecţiuni complexe ale sistemelor IT ale CNE Cernavoda, sau la lucrări aferente unor proiecte de implementare ale unor aplicaţii/servicii informatice.
 • Alaturi de administratorii de sistem și / sau de aplicații, participa la analiza, testarea si implementarea patch-urilor/update-urilor in sistemele informatice ale CNE
 • Asigură suport în îndrumarea şi coordonarea activităţilor contractorilor în conformitate cu obligaţiile contractuale ale acestora pe specific IT;
 • Responsabil pentru dezvoltarea aspectelor specifice standardului ISO 27001 –”Managementul securitatii informatiilor” si participarea în aceasta calitate ca membru in echipa de implementare a acestui standard pe centrala;
 • Să comunice pe verticală cu şefii ierarhici şi pe orizontală atât cu colegii cât şi cu toţi utilizatorii reţelei de calculatoare pe probleme specifice funcţiei;
 • Alte responsabilitati si sarcini conform fisei postului

 

 

Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 15.06.2023. Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, CV și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaților -probă eliminatorie: proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare;
 • Proba scrisă –probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidații care au fost selectați în urma evaluării dosarelor. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10;
 • Proba practică –probă eliminatorie la această probă vor participa doar candidații care au fost selectați în urma probei scrise. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10;
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidații declarati admis la interviu. Numarul maxim de candidati care sunt declarati “admis la interviu” se stabileste pe baza urmatorului algoritm: numarul de posturi ofertate (1) X 3, cu conditia ca punctajul final obtinut la proba practica sa fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei și orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații

Bibliografie:

– Cisco CCNA 200-301 Official Cert Guide;

– CompTIA Network+ N10-008 Certification Study Guide;

– Fortinet NSE 4 Network Security Professional – Study Guide.

 

– Date de contact: telefon 0241802161, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de  de Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE  Principal in cadrul Biroului Administrare Securizare IT – pozitia din organigrama A23.1 / 200.

 (2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5)(marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului espectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.

 (4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata.

(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.

(6)Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriateTitlu Analist Programator Specialist
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de –  Analist Programator Specialist în cadrul Serviciului System Projects, Departamentul Financiar Contabilitate, Direcția Financiară.

Locul de muncă: Sediul Central SNN București

Durata contractului: Nedeterminată

Durata muncii: 8 ore/ zi

Posturi vacante: 1

Profilul  postului:

Cerințe  minime obligatorii:

 • Nivel de studii: superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic / tehnic
 • Experiență în activitate: 3 ani în activitatea de analiză soft / management dezvoltare/ implementare proiecte software.
 • Participarea în proiecte de automatizare în aria de activitate finaciar-contabilă
 • Cunoașterea legislației și a reglementărilor în domeniul financiar-contabil
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză nivel avansat
 • Competențe digitale: MS Office (Word, Excel, Outlook) – nivel avansat
Informatii loc de munca

Alte  cerințe:

Competențe profesionale care vor fi evaluate în timpul concursului:

 • Abilități de gestionare eficientă a timpului, stabilire a priorităților și încadrare în termene;
 • Abilități analitice: capacitate de analiză, sinteză, diagnoză și predicție;
 • Abilități cognitive: gândire critică, creativitate, motivație, flexibilitate și adaptabilitate;
 • Abilități interpersonale: atenție sporită la detalii și orientare spre rezultate, autocontrol, diligență, asertivitate.
 • Abilități de comunicare: ascultare activă, relaționare, comunicare eficientă și lucru în echipă, empatie, medierea și soluționarea conflictului.
 • Etică și onestitate.

Cerinte care constituie avantaje:

 • Absolvent al Facultății de Cibernetică
 • Experienta in utilizarea aplicatiei informatice de tip ERP-SVAP, modul financiar contabilitate – autor SIMAVI sau alte sisteme de tip ERP.

Fișa postului:

Principalele atribuții ale postului de sunt:

 • se ocupa de implementarea proiectelor de automatizare activitati, operatiuni, tranzactii, inregistrari contabile, Registre, Jurnale, etc initiate si/sau aflate in desfasurare in cadrul Directiei Financiare, precum:
 • Svap 2020
 • Inregistrarea automata in contabilitate a operatiunilor efectuate cu furnizorii, pe baza unui cod unic preluat din sistemul RO e-Factura;
 • Modul bugete
 • Modul Mijloace fixe, stocuri
 • Program salarii si contributii
 • Aplicatie calcul diurne si decontari, gen „Travel”
 • SAF-T
 • Aplicatie Impozit pe profit
 • Import automat Accruals
 • Registrul operatiunilor cu viza CFP
 • Automatizare BVC
 • Automatizare raportari IFRS
 • Aplicatie de inventariere mijloace fixe si stocuri la nivel centralizat SNN
 • Alte programe necesare eficientizarii activitatilor desfasurate in cadrul Directiei Financiare.
 • colaboreaza cu departamentul IT si alte departamente si servicii la nivel SNN (inclusiv sucursalele) precum si cu dezvoltatorii externi, de ex. SIMAVI;
 • responsabil de testarea corespunzatoare a aplicatiilor/ dezvoltarilor/ rapoartelor realizate de furnizorii de soft/ dezvoltari, in mediul de test si de productie;
 • crearea specificatiilor necesare solictate de dezvoltatorii externi;
 • asigura interfata intre dezvoltatori si beneficiari/ utilizatori SNN, Directia Financiara si alte Directii din cadrul SNN;
 • corespondeaza, stabileste si participa la meetinguri si actiuni Demo ale potentialilor dezvoltatori;
 • asigura redactarea documentatiei necesare in vederea initierii procesului de achizitie pentru programe informatice, aplicatii si mentenanta sisteme utilizate in cadrul Directiei Financiare;

Data limită pentru depunerea candidaturilor este: 16.06.2023, orele 14.00.

După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscriși urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza informațiilor prezentate în Curriculum Vitae. Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele de înscriere (Cerere completată corespunzător, CV, declarația GDPR), vor fi selectați pentru a participa la următoarea etapă a procesului de recrutare și selecție.

Dosarul candidatului în vederea înscrierii la procesul de selecție și recrutare va conține:

 • Cererea de înscriere completată potrivit modelului anexat. Pe cerere se va specifica titulatura completă a postului pentru care candidatul aplică. Necompletarea titulaturii postului așa cum este menționată în Anunțul de recrutare poate atrage după sine respingerea dosarului
 • CV-ul din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de profil solicitate pentru ocuparea postului.
 • Declaratia GDPR, completată conform modelului anexat.

Probele de evaluare, vor consta în:

 • Evaluarea dosarelor candidaților (probă eliminatorie) – proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor menționate în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Interviul profesional (probă obligatorie). La această probă vor participa doar candidații care au fost declarați ”Admis” la proba de selecție a dosarelor. Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1, la 10. Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 8

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 8.

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

Notă:

Datele la care urmează să fie susținute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de Examinare la finalul procesului de analiză și selecție a dosarelor, funcție de numărul candidaților înscriși.

Funcție de numărul candidaților înscriși Comisia de examinare poate hotărî asupra modificării datelor de susținere a probelor menționate în anunț. În acest caz, candidații vor fi înștiințați prin adresa de e-mail menționată în CV.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă/ probă din concurs ca urmare, admiterii dosarului de candidatură în urma procesului de analiză a dosarelor și/ sau (după caz) obținerea notei minime pentru a promova proba anterioară din concurs, vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locul desfășurării probei la care sunt programați să participe.

 

Alte informații:

Publicarea anunturilor de recrutare se va face prin urmatoarele metode: avizierul societatii, website-ul societatii, platforma specializata de recrutare.

Notă:

(1) Sunt accepate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate conform procedurilor SNN. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul unității SNN (Str. Iancu de Hunedoara, nr. 48, București, Sector 1), prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul ”Către Direcția Strategie Resurse Umane”

(2) Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, până la orele 16.00, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.Titlu Economist Principal
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de –  Economist Principal în cadrul Taxe și impozite, Departamentul Financiar Contabilitate, Direcția Financiară.

Locul de muncă: Sediul Central SNN București

Durata contractului: Nedeterminată

Durata muncii: 8 ore/ zi

Posturi vacante: 1

Profilul  postului:

Cerințe  minime obligatorii:

 • Nivel de studii: superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic
 • Experiență în activitate: 3 ani în activitatea financiar contabilă
 • Cunoașterea legislației și a reglementărilor în domeniul financiar-contabil- Codul fiscal, Tratate de evitare a dublei impuneri, OECD, taxe și mpozite locale, TVA, etc.
 • Experiență în utilizarea de sisteme informatice de evidență și gestiune financiar-contabilă.
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză nivel mediu.
 • Competențe digitale: MS Office (Word, Excel, Outlook) – nivel avansat

Alte  cerințe:

Competențe profesionale care vor fi evaluate în timpul concursului:

 • Abilități de gestionare eficientă a timpului, stabilire a priorităților și încadrare în termene;
 • Abilități analitice: capacitate de analiză, sinteză, diagnoză și predicție;
 • Abilități cognitive: gândire critică, creativitate, motivație, flexibilitate și adaptabilitate;
 • Abilități interpersonale: atenție sporită la detalii și orientare spre rezultate, autocontrol, diligență, asertivitate.
 • Abilități de comunicare: ascultare activă, relaționare, comunicare eficientă și lucru în echipă, empatie, medierea și soluționarea conflictului.
 • Etică și onestitate.

Cerinte care constituie avantaje:

Informatii loc de munca

Fișa postului:

Principalele atribuții ale postului de sunt:

 • calculeaza impozitul pe profit al SNN, centralizand informatiile primite si de la sucursale;
 • calculeaza si raporteaza toate taxele, impozitele, contributiile (inclusiv salariale), licentele, redeventele, catre Autoritatile Statului, la nivel SNN;
 • intocmeste urmatoarele declaratii catre ANAF:
 • declaratia 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”;
 • declaratia 205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile din investitii pe beneficiari de venit” pentru salariatii si colaboratorii SNN;
 • declaratia 120 “Decont privind accizele” pe total societate;
 • declaratia 207 privind impozitul retinut la sursa pe beneficiari de venit nerezidenti;
 • declaratia 106 informativa privind dividendele cuvenite actionarilor;
 • declaratia 300 privind Decontul de Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA);
 • Alte Declaratii prevazute de legislatia in vigoare in domeniul fiscalitatii, cu exceptia Declaratiei 112 “Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, care va fi generata automat prin aplicatia de calcul salarii si va ramane in responsabilitatea Serviciului Plati si Decontari_salarizare.
 • intocmeste declaratii rectificative ori de cate ori este cazul;
 • solicita de la Administratia Financiara (ANAF), prin SPV, fisa sintetica pe platitor si efectueaza punctajul intre obligatiile fiscale inregistrate in evidenta contabila a societatii, platile efectuate si contributiile sociale si impozitele inregistrate in fisa sintetica de la Administratia Financiara;
 • solicita, on-line, prin SPV, certificatul de cazier fiscal si certificatul de atestare fiscala de la Administratia Financiara;
 • pregateste documentatia pentru reinnoirea contractului privind semnatura electronica calificata necesara pentru depunerea declaratiilor societatii la Administratia Financiara (ANAF) si depune documentul de confirmare a certificatului digital calificat la ANAF;
 • intocmirea si transmiterea SAF-T catre ANAF, identificarea problemelor aparute in sistemul de raportare si solutionarea acestora impreuna cu personalul IT intern sau cu furnizorii externi;
 • colaboreaza cu consultantul fiscal in realizarea Dosarului de Transfer Pricing, la nivel SNN;
 • intocmeste adrese de consultare in privinta unor spete fiscale complexe sau incerte, catre ANAF si alte organisme fiscale;
 • asigura asistenta consultantului fiscal extern pe diverse spete, pentru care SNN a solicitat opinie externa;
 • asigura asistenta filialelor SNN in materie de fiscalitate;
 • asigura legatura cu furnizorii externi in vederea furnizarii tuturor documentelor si informatiilor necesare pentru incadrarea corecta a tranzactiei si aplicarea corespunzatoare a legislatiei in domeniu (Cod Fiscal, DTT, etc – e.g. certificat de rezidenta fiscala);
 • asigura asistenta in ceea ce priveste stipularile legate de fiscalitate, prezente in contractele interne si externe incheiate de SNN cu parteneri/ clienti;
 • colaboreaza cu echipa de control a Curtii de Conturi si cea ANAF cu ocazia misiunilor de inspectie desfasurate la nivel SNN;
 • urmareste corectitudinea tratamentului fiscal aferent cheltuielilor si veniturilor SNN;
 • participa la misiuni de control intern si conformitate dispuse in domeniul financiar contabil – fiscalitate;
 • verifica si transmite in timp util catre auditorul financiar extern si intern si catre alte departamente din cadrul SNN, toate informatiile ce decurg din activitatea serviciului, solicitate de catre acestia;

Data limită pentru depunerea candidaturilor este: 16.06.2023, orele 14.00.

După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscriși urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza informațiilor prezentate în Curriculum Vitae. Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele de înscriere (Cerere completată corespunzător, CV, declarația GDPR), vor fi selectați pentru a participa la următoarea etapă a procesului de recrutare și selecție.

Dosarul candidatului în vederea înscrierii la procesul de selecție și recrutare va conține:

 • Cererea de înscriere completată potrivit modelului anexat. Pe cerere se va specifica titulatura completă a postului pentru care candidatul aplică. Necompletarea titulaturii postului așa cum este menționată în Anunțul de recrutare poate atrage după sine respingerea dosarului
 • CV-ul din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de profil solicitate pentru ocuparea postului.
 • Declaratia GDPR, completată conform modelului anexat.

Probele de evaluare, vor consta în:

 • Evaluarea dosarelor candidaților (probă eliminatorie) – proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor menționate în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Interviul profesional (probă obligatorie). La această probă vor participa doar candidații care au fost declarați ”Admis” la proba de selecție a dosarelor. Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1, la 10. Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 8
 • Proba scrisă (probă obligatorie). La această probă vor participa doar candidații care au fost declarați ”Admis”, la proba eliminatorie. Notarea candidaților se va face prin consens, membrii comisiei acordând note pe o scară de la 1 la 10. Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 7.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 8.

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

Notă:

Datele la care urmează să fie susținute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de Examinare la finalul procesului de analiză și selecție a dosarelor, funcție de numărul candidaților înscriși.

Funcție de numărul candidaților înscriși Comisia de examinare poate hotărî asupra modificării datelor de susținere a probelor menționate în anunț. În acest caz, candidații vor fi înștiințați prin adresa de e-mail menționată în CV.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă/ probă din concurs ca urmare, admiterii dosarului de candidatură în urma procesului de analiză a dosarelor și/ sau (după caz) obținerea notei minime pentru a promova proba anterioară din concurs, vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locul desfășurării probei la care sunt programați să participe.

 

Alte informații:

Publicarea anunturilor de recrutare se va face prin urmatoarele metode: avizierul societatii, website-ul societatii, platforma specializata de recrutare.

Notă:

(1) Sunt accepate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate conform procedurilor SNN. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul unității SNN (Str. Iancu de Hunedoara, nr. 48, București, Sector 1), prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul ”Către Direcția Strategie Resurse Umane”

(2) Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, până la orele 16.00, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
 2. HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu completarile si modificarile ulterioare;
 4. Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare
 5. LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale actualizata;
 6. OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu completarile si modificarile ulterioare;
 7. OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;
 8. OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 9. OMFP nr.2.844/2016, cu completarile si modificarile ulterioare;
 10. OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 11. OMFP nr.2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 12. OUG nr. 27/18.03.2022, privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei – numai partea referitoare la obligatiile intreprinderilor producatoare de energie electrica, modificata de OUG nr. 119/01.09.2022 si Legea 357/2022;
 13. Legea nr. 53/2003 republicata, privind Codul Muncii, cu completarile si modificarile ulterioare;
 14. Ordin nr. 165/7/1272/456 din 7 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”;
 15. Ordin nr. 3008/2019 din 7 noiembrie 2019 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora;
 16. Ordin nr. 2594/2015 din 5 octombrie 2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal;


Titlu Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal / pozitia A23/213 – Grup Securitate Cibernetica
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării unui post de Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal in cadrul Grup Securitate Cibernetica – pozitia din organigrama A23 / 213.
 2. Profilul postului:
  • Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenta si titlul de inginer, in domeniul:
   • Informatică specializarea: Informatică / Informatică aplicată;
   • Inginerie electrică specializarea: Inginerie electrică şi calculatoare / Informatică aplicată în inginerie electrică;
   • Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale specializarea: Reţele şi software de telecomunicaţii / Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii/ Calculatoare şi tehnologia informaţiei: Calculatoare /Tehnologia informaţiei / Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională / Ingineria informaţiei /Ingineria internetului dispozitivelor inteligente;
   • Ingineria sistemelor specializarea: Automatică şi informatică aplicată / Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare / Ingineria sistemelor multimedia.
  • Experienţa:
 • Fara cerinte de experienta pentru pozitia de Inginer in Pregatire;
 • Minim 2 ani pe o pozitie de inginer in activitati specifice domeniului IT sau inginer in pregatire cu pregatirea terminata (pentru etapa inginer in pregatire), avand aprecierea generala cel putin “BUN” pentru Inginer Operare CNE in Pregatire;
 • Minim 4 ani pe o pozitie de inginer in activitati specifice domeniului IT sau inginer operare CNE in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN”pentru Inginer Operare CNE;
 • Minim 8 ani pe o pozitie de inginer in activitati specifice domeniului IT sau inginer operare, avand aprecierea generala cel putin “BUN”pentru Inginer Operare CNE Principal;
 • Cerinte specifice:
 • cunoştinţe temeinice privind legislatia si normele de securitate cibernetica aplicabile;
 • cunoştinţe temeinice de securitate a sistemelor informatice interconectate concentrat (LAN) sau distribuit (WAN);
 • cunoscator al principiilor de aparare in adancime, analiza de risc, o cunoştinţe despre operarea soluţiilor şi tehnologiilor de securitate cibernetică (SIEM, Firewall, Email Gateway, Proxy Web etc.);
 • cunoştinţe despre sistemele de operare (Windows, Linux, Unix);
 • cunoştinţe despre reţelele de calculatoare (Protocolul TCP/IP);
 • cunoştinţe despre medii de virtualizare (VMWare, VirtualBox, KVM, ESX, etc.)cunoștințe limba engleză – nivel mediu (scris și vorbit);
 • abilități de comunicare scris/verbal;
 • capacitate de lucru în echipă, experiență de lucru în echipe de proiect;
 • capacitate de planificare, organizare și respectare a termenelor.

 

 • Alte cerinte:
 • deținerea unei diplome de masterat într-unul din domeniile menționate anterior – constituie avantaj;
 • deținerea de certificări specifice domeniului securitate cibernetica– constituie avantaj.
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Configurarea şi administrarea serviciului de centralizare a logurilor pentru toate componentele sistemului informatic; analiza acestora pentru investigarea şi tratarea evenimentelor apărute;
 • Responsabil de coordonarea si gestionarea activitatilor si incidentelor de securitate cibernetica ale sistemelor IT de la nivelul CNE, sub coordonarea Sefului SITSC;
 • Elaboreaza, revizuieste si verifica proceduri, instructiuni, manuale, teste, planuri de lucru, referitoare la securitatea cibernetica a sistemelor IT de la nivelul CNE;
 • Asigura suport tehnic colegilor din serviciu sau altor departamente din CNE Cernavoda in cazul unor proiecte majore sau de complexitate mare ce presupun o analiza dpdv a securitatii cibernetice IT sau la solicitarea conducerii sau a sefilor ierarhici;
 • Dezvolta mecanisme şi soluţii pentru îmbunătăţirea eficienţei de detecţie a incidentelor de securitate şi eliminarea alertelor de tip false-pozitive;
 • Mentinerea bazei de cunostinte (Knowledge Base) a metodelor de combatere a incidentelor de securitate cibernetica si elaborarea procedurilor si instructiunilor necesare implementarii acestora la nivel organizational;
 • Asigurarea coordonarii resursei umane de gestionare a incidentelor in conformitate cu procedurile;
 • Actualizarea informatiilor cu privire la activele de securitate, a configuratiei acestora, a serviciilor informatice si a permisiunilor de acces la acestea;
 • Monitorizarea, alertarea si asigurarea raspunsului la incidente de Securitate cibernetica pentru IT; integrarea surselor de date externe (feeds);
 • Analizarea in timp real a evenimentelor de securitate si prioritizarea actiunilor in cazul aparitiei incidentelor de securitate;
 • Realizeaza si prezinta rapoarte de securitate IT periodice prin monitorizarea in timp real a indicatorilor de performanta relevanti;
 • Aplicarea politicilor de acces la resurse si de management al identitatii utilizatorilor;
 • Aplicarea pachetelor de securitate asupra activelor monitorizate si gestionarea cheilor de criptare pentru echipamentele specifice;
 • Investigarea incidentelor de securitate si colaborarea cu autoritatile desemnate pentru mitigarea lor;
 • Stabilirea, revizuirea şi emiterea rapoartelor de monitorizare a performanţelor IT şi analiza acestora în vederea verificării/informării eficacităţii măsurilor existente şi iniţierea unor măsuri de îmbunătaţire;
 • Elaborează, revizuieşte şi urmăreşte aplicarea cadrului procedural pentru asigurarea respectării măsurilor de securitate IT;
 • Raporteaza imediat şefului direct/indirect orice informaţie relevantă cu impact în securitatea sau exploatarea reţelei informatice şi a sistemelor aferente acesteia;
 • Asigură suport / coordonează activităţi de proiectare şi modernizare a sistemelor informatice;
 • Asigură suport în controlul extinderii reţelei şi a resurselor pe care aceasta le oferă;
 • Asigură suport la întocmirea specificaţiilor tehnice aferente domeniului său de activitate sau întocmeşte nemijlocit aceste specificaţii la solicitarea şefului direct;
 • Asigură suport pentru controlul accesul la bazele de date şi fişierele din reţea stocate pe sistemele informatice;
 • Controlează şi gestionează serviciile de comunicaţie către INTERNET şi către alte reţele şi subreţele interne şi externe;
 • Asigură suport în activităţile de supraveghere a activităţilor de întreţinere a tuturor echipamentelor de tehnică de calcul servere precum şi a programelor (Sisteme de operare, update-uri, patch-uri) aferente acestora;
 • Asigură securitatea şi confidenţialitatea datelor din reţea;
 • Se preocupă de monitorizarea şi de buna funcţionare a sistemelor informatice, cu precădere a componentelor de securitate din structura acestora;
 • Este responsabil să anunţe în timp util şeful direct despre orice incident critic apărut la oricare din componentele sistemelor IT;
 • Asigură suport pentru rezolvarea cu prioritate a problemelor ce afectează un număr mai mare de utilizatori;
 • Asigură suport pentru instalarea, configurarea şi administrarea aplicaţiilor specifice din componenţa sistemelor din responsabilitate;
 • Este responsabil de coordonarea tehnică a activităţilor de administrare a politicilor de securitate (reţea, domeniu, etc.) hardware şi software sub directa coordonare a şefului direct şi în colaborare şi cu suportul tehnic al şefului biroului ASIT şi al administratorilor responsabili de infrastructura de comunicaţie;
 • Este responsabil de urmărirea actualizării continue a tuturor informaţiilor referitoare atât la configuraţia hardware şi software a sistemelor IT şi asigură suport pentru cele referitoare la alimentarea electrică a acestora, în colaborare cu ceilalţi administratori şi cu suportul contractorilor;
 • Asigură suport în coordonarea activităţilor de întreţinere şi reparaţii desfăşurate pe sistemele din responsabilitate, executate de către personalul contractor cu loc de muncă permanent sau temporar la CNE Cernavoda, în colaborare cu echipa de service CNE;
 • Colaborează cu specialiştii IT contractori ce participă atât la remedierea unor defecţiuni complexe ale sistemelor IT ale CNE Cernavoda cât şi la lucrări aferente unor proiecte de implementare ale unor aplicaţii/servicii informatice;
 • Asigură suport în îndrumarea şi coordonarea activităţilor contractorilor în conformitate cu obligaţiile contractuale ale acestora pe specific IT;
 • Asigură suport pentru întocmirea şi întreţinerea la zi a tuturor schemelor aferente sistemelor IT şi urmăreşte actualizarea continuă a configuraţiei acesteia;
 • Responsabil pentru dezvoltarea aspectelor specifice standardului ISO 27001 –”Managementul securitatii informatiilor”;
 • Să comunice pe verticală cu şefii ierarhici şi pe orizontală atât cu colegii cât şi cu toţi utilizatorii reţelei de calculatoare pe probleme specifice funcţiei;
 • Alte responsabilitati si sarcini conform fisei postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 19.06.2023. Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, CV și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaților -probă eliminatorie: proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare;
 • Proba scrisă –probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidații care au fost selectați în urma evaluării dosarelor. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10;
 • Proba practică –probă eliminatorie la această probă vor participa doar candidații care au care obtinut minim 50% în urma probei scrise. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10;
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidații declarati admis la interviu. Numarul maxim de candidati care sunt declarati “admis la interviu” se stabileste pe baza urmatorului algoritm: numarul de posturi ofertate (1) X 3, cu conditia ca punctajul final obtinut la proba practica sa fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei și orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații

Bibliografie:

o Documentatie tehnica de specialitate;

o Legea 362/2018, Legea 354/2022, Norma CNCAN NSC-01.

– Date de contact: telefon 0241802161, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de  de Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE  Principal in cadrul Grupului Securitate Cibernetica – pozitia din organigrama A23 / 213.

 (2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5)(marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului espectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.

 (4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata.

(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.

(6)Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriateTitlu Economist Specialist
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de –  Economist Specialist în cadrul Departamentului Trezorerie, Direcția Financiară

Locul de muncă: Sediul Central SNN București

Durata contractului: Nedeterminată

Durata muncii: 8 ore/ zi

Posturi vacante: 1

Profilul  postului:

Cerințe  minime obligatorii:

 • Nivel de studii: superioare în domeniul economic abslovite cu diplomă de licență
 • Experiență în activitate: minim 5 ani în activitatea trade finance
 • Cunoașterea normelor si reglementărilor specifice referitoare la acredidive documentare, scrisori de garanție bancară.
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză, nivel avansat
 • Competențe digitale: MS Office (Word, Excel, Outlook) – nivel avansat

Competențe profesionale care vor fi evaluate în timpul concursului:

 • Abilități de gestionare eficientă a timpului, stabilire a priorităților și încadrare în termene;
 • Abilități analitice: capacitate de analiză, sinteză, diagnoză și predicție;
 • Abilități cognitive: gândire critică, creativitate, motivație, flexibilitate și adaptabilitate;
 • Abilități interpersonale: atenție sporită la detalii și orientare spre rezultate, autocontrol, diligență, asertivitate.
 • Abilități de comunicare: ascultare activă, relaționare, comunicare eficientă și lucru în echipă, empatie, medierea și soluționarea conflictului.
 • Etică și onestitate.
Informatii loc de munca

Fișa postului:

Principalele atribuții ale postului de sunt:

 • Intocmeste documentatia interna necesara privind contractarea unui plafon de creditare in vederea emiterii de acreditive/scrisori de garantie bancara;
 • Analizeaza documentele cu caracter de contract comercial aferente emiterii acreditivelor de import;
 • Realizeaza si monitorizeaza operatiunile aferente emiterii acreditivelor de import, avizarii acreditivelor si a modificarii acestora;
 • Intocmeste si depune catre banci documentatia solicitata in vederea efectuarii platii si finalizarii acreditivelor;
 • Completeaza documentatia necesara pentru emitere/modificare scrisori de garantie bancara si o transmite catre reprezentantii din banca;
 • Tine evidenta scrisorilor de garantie bancara emise la solicitarea SNN;
 • Verifica documentatia necesara cu privire la eliberarea/diminuarea garantiilor emise in favoarea SNN in conformitate cu prevederile contractuale;
 • Participa la elaborarea si actualizarea procedurilor interne specifice activitatii;
 • Intocmeste rapoarte/situatii interne cu cu privire la acreditive si scrisori de garantie bancara;
 • Raspunde de indeplinirea corecta si la termen a tuturor sarcinilor de serviciu prezentate mai sus, precum si a altor sarcini distribuite de Seful Departamentului Trezorerie, in limita atributiilor, responsabilitatilor si competentelor.

Data limită pentru depunerea candidaturilor este: 16.06.2023, orele 14.00

După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscriși urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza informațiilor prezentate în Curriculum Vitae. Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele de înscriere (Cerere completată corespunzător, CV, declarația GDPR), vor fi selectați pentru a participa la următoarea etapă a procesului de recrutare și selecție.

Dosarul candidatului în vederea înscrierii la procesul de selecție și recrutare va conține:

 • Cererea de înscriere completată potrivit modelului anexat. Pe cerere se va specifica titulatura completă a postului pentru care candidatul aplică. Necompletarea titulaturii postului așa cum este menționată în Anunțul de recrutare poate atrage după sine respingerea dosarului
 • CV-ul din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de profil solicitate pentru ocuparea postului.
 • Declaratia GDPR, completată conform modelului anexat.

Probele de evaluare, vor consta în:

 • Evaluarea dosarelor candidaților (probă eliminatorie) – proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor menționate în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Interviul profesional (probă eliminatorie). La această probă vor participa doar candidații care au fost declarați ”Admis”, la proba eliminatorie de analiză a dosarelor. Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1, la 10. Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 8.
 • Proba scrisă (probă obligatorie). La această probă vor participa doar candidații care au fost declarați ”Admis”, la proba de tip interviu. Notarea candidaților se va face prin consens, membrii comisiei acordând note pe o scară de la 1 la 10. Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 7.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 7,50

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

Notă:

Datele la care urmează să fie susținute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de Examinare la finalul procesului de analiză și selecție a dosarelor, funcție de numărul candidaților înscriși.

Funcție de numărul candidaților înscriși Comisia de examinare poate hotărî asupra modificării datelor de susținere a probelor menționate în anunț. În acest caz, candidații vor fi înștiințați prin adresa de e-mail menționată în CV.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă/ probă din concurs ca urmare, admiterii dosarului de candidatură în urma procesului de analiză a dosarelor și/ sau (după caz) obținerea notei minime pentru a promova proba anterioară din concurs, vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locul desfășurării probei la care sunt programați să participe.

 

Alte informații:

 

BIBLIOGRAFIE

 1. UCP 600 – Uniform Customs and Practice for Documentary Credits;
 2. URDG 758 – Uniform Rules for Demand Guarantees;
 3. ISDGP – International Standard Demand Guarantee Practice;
 4. ISP 98 – International Standby Practices;
 5. Legea 2872/2009 – Codul Civil, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare art. 2321-2322;
 6. Regulamentul BNR nr. 4/2005 – privind regimul valutar;

Publicarea anunturilor de recrutare se va face prin urmatoarele metode: avizierul societatii, website-ul societatii, platforma specializata de recrutare.

Notă:

(1) Sunt accepate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate conform procedurilor SNN. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul unității SNN (Str. Iancu de Hunedoara, nr. 48,  București, Sector 1), prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul ”Către Direcția Strategie Resurse Umane”

(2) Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, până la orele 16.00, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.X