Locuri de munca

Titlu Inginer specialist la Serviciul Interfata Externa Retehnologizare
Departament
 1. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza intern / extern, pe durata nedeterminata personal in vederea ocuparii postului de inginer specialist la Serviciul Interfata Externa Retehnologizare din cadrul Directiei Retehnologizare
 2. Profilul postului:

Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare in domeniul tehnic;
 • Experienta
  • Vechime in munca de minim 5 ani din care minim 3 ani experienta in domeniul achizitiilor publice
 • Cunostinte de limba engleza nivel fluent.

Alte cerinte specifice postului:

 • Participari la intocmirea documentatiilor de atribuire sau a ofertelor pentru procedure de achizitii competitive
 • Experienta in derularea contractelor
 • Experienta in evaluarea ofertelor la o Autoritate/Entitate Contractanta – constituie avantaj
 • Experienta in negociere contracte investitii cu valori peste 10 Milioane Euro – constituie avantaj
 • Cunostinte privind legislatia aplicabila domeniului nuclear– constituie avantaj
 • Sa detina un certificat de Expert Achizitii publice, obtinut in ultimii 3 ani – constituie avantaj
 1. Fisa postului (atributii principale)
 • Elaboreaza note, rapoarte si informari privind activitatile societatii pentru proiectul de retehnologizare.
 • Participa la activitatile specifice obtinerii si mentinerii autorizatiilor emise de autoritatile nationale si internationale pentru proiectul de retehnologizare, inclusiv incadrarea in cerintele si conditiile impuse prin procesul de autorizare – analize, propuneri, stabilire masuri corective si urmarirea implementarii lor, emite puncte de vedere, recomandari;
 • Intocmeste proceduri / instructiuni specifice proiectului de retehnologizare, stabilind interfetele cu sucursalele si cu celelalte compartimente din SNN;
 • Asigura derularea contractelor de studii, documentatiilor suport pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor specifice proiectului de retehnologizare;
 • Participa la activitatile specifice de analiza a procedurilor si documentelor transmise in ancheta pentru proiectul de retehnologizare;
 • Asigura expertiza tehnica pentru pregatirea si elaborarea caietelor de sarcini si derularea procedurilor de achizitii pentru proiectul de retehnologizare;
 • Colaboreaza cu compartimente specializate ale SNN si ale altor autoritati interne si internationale cu competente in domeniul nuclear in realizarea si efectuarea inspectiilor si  verificarilor legale, propune, solicita masuri corective si coordoneaza aplicarea masurilor  corective rezultate din acestea in legatura cu proiectul de retehnologizare.
 • Urmareste activitatea de raportare a incidentelor de exploatare cu potential asupra proiectului de retehnologizare;
 • Participa la derularea activitatilor de cooperare tehnica specifica proiectului de retehnologizare, in care societatea este implicata la nivel national, regional si international.
 • Elaboreaza referatele si documetele necesare inaintarii spre avizare in cadrul sedintelor Consiliului Tehnico-Economic si Stiintific al S.N. Nuclearelectrica – S.A.” pentru documentatiile specifice proiectului de retehnologizare;
 • Participa la analiza documentatiilor tehnico – economice, specifice proiectului de retehnologizare, ce urmeaza a fi inaintate CTES-SNN;
 • Participa la activitatile organizate in scopul cunoasterii si imbunatatirii culturii de securitate nucleara la nivelul SNN.
 • Ia masuri pentru pastrarea documentelor create sau detinute in conditii corespunzatoare si de asigurare impotriva distrugerilor, degradarii si sustragerii.
 • Ia masuri pentru gruparea anuala a documentelor in dosare potrivit problemelor si termenelor de pastrare stabilite prin nomenclatorul arhivistic, inventarierea si predarea acestora la arhiva institutiei.
 • La incetarea raportului de activitate cu SNN Ex va preda, pe baza de proces verbal – superiorului ierarhic – documentele aflate in uz, create si primite in exercitarea functiei sale.
 • Respecta cerintele aplicabile din documentatia Sistemului de Management (manuale, proceduri, instructiuni, etc)
 1. Data limita de depunere a dosarelor de candidatura este 28.10.2020 ora 16:00;
 2. Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor stabili data sustinerii probei/probelor
Informatii loc de munca

Alte informatii:

Bibliografie:

 1. Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale
 2. HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
 3. Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 98/2017 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 5. Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare
 6. Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 7. Restarting Delayed Nuclear Power Plant Projects – IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T_3.4
 8. Ordinul ANAP 1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
 9. Instrucțiunea nr.1 din 11.01.2017 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
 10. Instrucţiunea ANAP nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017
 11. Instrucțiunea ANAP nr. 3/2017 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale
 • Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.


Titlu Sef Serviciul Interfata Externa Retehnologizare
Salariu
Departament
 1. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza intern / extern, pe durata nedeterminata personal in vederea ocuparii postului de Sef Serviciul Interfata Externa Retehnologizare din cadrul Directiei Retehnologizare
 2. Profilul postului:

Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare in domeniul tehnic;
 • Experienta
  • Vechime in munca de minim 10 ani din care minim 7 ani experienta in industrie/procese industriale si minim 2 ani in project management /inginerie
 • Cunostinte de limba engleza nivel avansat.

Alte cerinte specifice postului:

 • Experienta in posturi de management
 • Experienta in domeniul nuclear / energetic
 • Cunostinte privind legislatia aplicabila domeniului nuclear
 1. Fisa postului (atributii principale)
 • Coordoneaza si controleaza executarea de catre membrii serviciului, a tuturor atributiilor stabilite prin ROF Serviciului Interfata Externa Retehnologizare Bucuresti si fisele postului in vederea realizarii, in termen si de calitate, a sarcinilor;
 • Participare la elaborarea si implementarea politicilor si strategiilor SNN specifice proiectului de retehnologizare;
 • Derularea contractelor de studii, documentatii suport pentru avize si acorduri pentru proiectulul de retehnologizare;
 • Activitati de obtinere autorizatii, acorduri si avize specifice proiectului de retehnologizare;
 • Asigurarea expertizei necesara pe probleme de achizitie pentru proiectul de retehnologizare, inclusiv pentru studiul de fezabilitate;
 • Activitati legate de derularea proiectelor de cooperare/asistenta tehnica cu organizatii interne si externe din domeniu pentru proiectul de retehnologizare;
 • Analizarea din punct de vedere tehnic a diverselor proceduri si documentatii tehnice specifice transmise in ancheta in legatura cu proiectul de retehnologizare;
 • Asigurarea expertizei tehnice pentru pregatirea caietelor de sarcini si derularea procedurilor de achizitii pentru proiectul de retehnologizare;
 • Urmarirea transmiterii rapoartelor si documentelor catre organismele nationale si internationale in legatura cu proiectul de retehnologizare;
 • Are sarcina de a aduce la cunostinta salariatilor din subordine obligatiile si raspunderile ce le revin, de a-i informa corect asupra realitătilor din unitate si de a le transmite in mod clar mesajele si solicitările conducerii unitătii;
 • Trebuie sa se asigure ca salariatii din subordine au inteles ce li s-a transmis si sa informeze conducerea unitătii asupra indeplinirii sarcinii. Informarea trebuie sa corespunda intru-totul realitatii. De asemenea, toate informatiile ce se transmit salariatilor sau se raporteaza conducerii unitatii trebuie sa fie exacte si date la termenele stabilite sau in timp util, atunci cand se fac din proprie initiativa;
 • Are sarcina de a organiza activitatea si de a lua masurile necesare pentru prevenirea avariilor, incidentelor si altor situatii perturbatoare pentru activitatea pe care o conduce, purtand raspunderea asigurarii desfasurarii acesteia la nivelul cerintelor, cu respectarea tuturor procedurilor;
 • Ia masuri pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare de securitate si sanatate in munca precum si pentru respectarea reglementarilor legale pe aceasta linie;
 • Este obligat sa efectueze in mod sistematic controlul asupra modului in care salariatii din subordine respecta programul de lucru si isi aduc la îndeplinire sarcinile ce le revin;
 • Are responsabilitatea controlului, urmaririi si mentinerii conduitei si disciplinei in munca, precum si a respectarii tuturor reglementarilor legale, a procedurilor unitatii aplicabile pe linie de securitate si sanatate in munca, prevenirii si stingerii incendiilor, protectie fizica a tuturor bunurilor si informatiilor clasificate;
 • Monitorizeaza activ, indruma si corecteaza prin observatii directe si chestionari eficiente salariatii din subordine pentru respectarea Codului de Conduita, a Regulamentului Intern, a Fisei Postului precum si a tuturor procedurilor aplicabile;
 • Face evaluarea performantelor salariatilor in subordine, aplicand sau propunand masuri corective, dupa caz.
 1. Data limita de depunere a dosarelor de candidatura este 28.10.2020 ora 16:00;

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor stabili data sustinerii probei/probelor

Informatii loc de munca
 1. Alte informatii:

 

Bibliografie:

 1. Restarting Delayed Nuclear Power Plant Projects – IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-3.4;
 2. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 3. Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare.
 4. Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale
 5. DIRECTIVA 2014/87/EURATOM A CONSILIULUI din 8 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/71/Euratom de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor  nucleare;
 • Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.


Titlu Analist programator
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data 09.11.2020 în vederea ocupării unui post de analist programator cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului IT, poziţia din Statul de Funcții al FCN Piteşti 172/01.09.2020.

Cerinţe minime:

 • Studii superioare tehnice cu specialitatea: calculatoare, calculatoare și tehnologia informației, automatică, automatică și informatică industrială, informatică, electronică și telecomunicații, tehnologia informației, matematică informatică, cibernetică

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • diploma de licență
 • cunoștințe temeinice de programare (php, html, Javascript, XML, JS charts, comunicație client-server, thread-uri și procese, transmitere date securizat prin intermediul formularelor, lucru cu fișiere/variabile coockie, operatori, exploatarea bazelor de date prin intermediul limbajelor de programare, integrare și interconectare între mai multe limbaje de programare;
 • cunoștințe temeinice privind Sisteme de Gestiune Baze de Date (MS SQL, Oracle, MS Access – funcții agregate, interogări, sortare, filtrare, actualizare, grupare date, proceduri stocate, privilegii, roluri, exploatarea bazelor de date prin intermediul limbajelor de programare, operatori relaționali, clauze, funcții, obiecte, grupuri, constructori, etc.);
 • constituie un avantaj cunoștințele temeinice în C# și librăriile .Net;
 • cunoștințe temeinice de limba engleză

Condiţii oferite:

 • Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
 • Alte beneficii conform prevederilor CCM
Informatii loc de munca

 Descrierea succintă a postului:

 • Dezvoltarea aplicațiilor software pentru urmărirea trasabilității în producție în timp real, folosind tehnicile de programare (PHP, HTML, Javascript, C#) avansate multi-client și interconectarea între tehnologii de calcul și analiza informatică;

Bibliografie:

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele și documentele solicitate.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 30.10.2020, orele 13,00.  Dupa aceasta data Oferta de serviciu nu mai este vizibila pe site. Va atentionam sa va printati bibliografia.

Dosarele de candidatură se depun prin email la adresa fcn@fcn.ro, cu subiectul Resurse Umane.

Detalii cu privire la desfășurarea concursului vor fi comunicate prin email candidaților înscriși.Titlu Informatician
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data 04.11.2020 în vederea ocupării unui post de informatician cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului IT, poziţia din Statul de Funcții al FCN Piteşti 322/01.09.2020.

Cerinţe minime:

 • Studii superioare în domeniul informatic: calculatoare, calculatoare și tehnologia informației, automatică, automatică și informatică industrială, informatică, informatică de gestiune, cibernetică, electronică și telecomunicații, tehnologia informației, matematică informatică, electronică

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • diploma de licență
 • cunoștințe tehnice avansate de Sisteme de Operare;
 • cunoștințe tehnice avansate de Sisteme de tip Server;
 • cunoștințe tehnice avansate de Sisteme de Gestiune Baze de Date;
 • cunoștințe tehnice avansate de Rețele de Calculatoare;
 • cunoștințe tehnice avansate de Platforme de Virtualizare;
 • cunoștințe tehnice avansate de Sisteme de Back-up;
 • cunoștințe tehnice avansate de Echipamente de Securizare a rețelelor de calculatoare;
 • cunoștințe tehnice avansate despre securitatea cibernetică;
 • cunoștințe temeinice de limba engleză

Condiţii oferite:

 • Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
 • Alte beneficii conform prevederilor CCM
Informatii loc de munca

 Descrierea succintă a postului:

 • Administrează, dezvoltă și securizează rețeaua de date; administrează și întreține infrastructura de date și tehnică de calcul; administrează și dezvoltă sistemele integrate de back-up; administrează, întreține și dezvoltă tehnologiile platformelor de virtualizare; contribuie la îmbunătățirea normelor de protecție în securitate cibernetică; gestionează și facilitează lucrul cu aplicațiile ce conțin baze de date; configurează și se informează constant cu privire la vulnerabilitățile informatice peste echipamentele de protecție; dezvoltă și rulează scripturi în mediile de testare pentru tehnologiile necesare

Bibliografie:

 • Documentație generică de administrare, creare, interogare și utilizare Baze de date (Oracle, MS SQL, MS Access);
 • Documentație generică de administrare sisteme de operare tip server;
 • Documentație generică despre rețele de calculatoare, sisteme de back-up și de virtualizare;
 • Documentație generică despre securitatea cibernetică;
 • andrei.clubcisco.ro/cursuri

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele și documentele solicitate.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 27.10.2020, orele 13. Dupa aceasta data Oferta de serviciu nu mai este vizibila pe site. Va atentionam sa va printati bibliografia

Dosarele de candidatură se depun prin email la adresa fcn@fcn.ro, cu subiectul Resurse Umane.

Detalii cu privire la desfășurarea concursului vor fi comunicate prin email candidaților înscriși.Titlu Sucursala CNE Cernavodă, Biroul Protectie Fizica – Tehnician CNE (Protectie Fizica -PF) – (6 posturi )
Departament

Sucursala CNE Cernavodă organizează concurs în vederea ocupării posturilor de Tehnician CNE (Protectie Fizica -PF), cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în cadrul compartimentului Serviciului Protectie Fizica si Informatii Clasificate

Cerinte

 • Studii – absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat.
 • Experienta : N/A
 • Cerinte specifice:
 • Detinator de atestat profesional pentru functia de agent de securitate sau certificat de competente profesionale conform art. 3888   din Legea 333/2003;
 • –      Cazier judiciar in termenul de valabilitate (max. 5 luni de la data emiterii)
 • Alte cerinţe:
 • Apt din punct de vedere psihologic, fizic si medical (pentru lucrul in ture) , dovedita cu adeverinta de la medicul de familie (apt angajare tehnician PF);
 • Capacitate de a promova testele de pregatire fizica (rezistenta – 1000 m , viteza – 50 m , abdomene) , dovedita cu adeverinta de la medicul de medicina sportiva.
 • Capacitate de operare pe calculator (MS WORD/EXCEL/POWERPOINT)
 • Sa aiba capacitatea de a comunica clar si coerent in limba romana.
 • Sa detina cunostinte de limba engleza.
 • Sa fie capabil sa obtina autorizatie pentru acces la informatii clasificate secret de stata nivel minim secret.
 • Constituie avantaj daca a detinut aviz port arma.
 • Constituie avantaj daca a desfasurat actvitiate minim un an ca agent de securitate sau similar.
 • Responsabilitati
 • Asigura implementarea cerintelor de protectie fizica specifice materialelor si instalatiilor nucleare prevazute in documentele specifice (controlul accesului personalului, materialelor, vehiculelor si informatiilor, patrulare si interventie in caz de amenintari).
 • Opereaza echipamentele de protectie fizica din dotare.
 • Executa verificarea echipamentelor in conformitate cu instructiunile de lucru.
 • Promoveaza spiritul de echipa, asigurand indeplinirea sarcinilor specifice.

 

 • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului
Informatii loc de munca

Bibliografie

 • Legea nr. 111/1996,
 • Ordinul CNCAN nr. 382/2001,
 • Ordinul CNCAN nr.106/2002 ;
 • Ordinul CNCAN nr. 8/2006;
 • Legea nr. 333/2003,
 • HG nr. 301/2012;
 • Legea nr.182/2002
 • Salarizare și alte beneficii
 • Conform Contractului Colectiv de Muncă al Societății Naționale Nuclearelectrica SA
 • Alte informații
 • Activităţi desfășurate în sistem de lucru procedurat
 • Condiții de lucru la nivelul standardelor
 • Facilități de dezvoltare profesională
 • Salariul și alte beneficii:
 • Salariu atractiv și competetiv la nivelul pieței forței de muncă
 • Concediu anual de 26-35 zile lucrătoare, funcție de vechimea în muncă
 • Indemnizație de concediu de odihnă echivalentă cu 1.6 ori salariul
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 kWH/an
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an
 • Cazare gratuită în locuințe de serviciu sau intervenție, în limita spațiilor locative disponibile
 • Transport la și de la locul de muncă, cu mijloacele de transport în comun puse la dispoziție de unitate
 • Alimentație de protecție în valoare de 45lei/zi calendaristică
 • Contribuție angajator la un fond privat de pensii facultative, funcție de vechime în sistemul energetic
 • Alte beneficii conform CCM

Candidații interesați vor depune CV-urile pe adresa de email recrutare@cne.ro, indicând departamentul și funcția pentru care candidează.

Informații suplimentare la telefon – 0241-803891/803894

Data limită de transmitere a CV-urilor (maxim 20 MB) este 29.10.2020 ( după această dată Oferta de serviciu nu mai este vizibilă pe site. Vă atenționăm să vă printați bibliografia!)

Candidații ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi anunțați de către Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavodă pentru completarea formularelor și transmiterea documentelor necesare în vederea participării la concurs. Data concursului va fi comunicată ulterior candidaților care au dosarul de candidatură complet.

Concursul se va organiza on-line. În acest sens, candidații trebuie să aibă la dispoziție următoarele:

 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Condiții propice pentru desfășurarea unui interviu on-line.
 • Candidații vor primi pe adresa de email personală (comunicată în CV) invitația de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei și link-ul ce trebuie accesat.


Titlu Sucursala CNE Cernavodă – Suport Exploatare U1-U2 -Tehnician CNE (Exploatare)
Departament

Sucursala CNE Cernavodă organizează concurs în vederea ocupării postului de Tehnician CNE (Exploatare), cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în cadrul compartimentului Suport Exploatare U1-U2

Cerinte

 • Studii – absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat.
 • Experienta : N/A
 • Cerinte specifice:
 • Calificare Radioprotectie – Portocaliu, constituie avantaj
 • Alte cerinţe:
 • Cunostinte si abilitati de utilizare PC (baze de date aplicatii, editare text, abilitati de redactare, emitere rapoarte,etc)
 • Constituie un avantaj o experienta in utilizare baze de date ORACLE HR/Learning Management/Operating Experience;
 • Constituie un avantaj o experienta de minim 5 ani vechime cu desfasurare de activitati specifice DEX urmarire parametri,   intocmire documentatie specifica, raportarea / planificarea si evidenta pregatirii personalului, evidenta timpului normat si a orelor suplimentare;
 • Sa aiba capacitatea de adaptabilitate/ flexibilitate si lucru la conditii de lucru sub stress
 • Responsabilitati
 • Asigura interfata cu grupurile de lucru din centrala pentru mentinerea si raportarea consumurilor gazelor tehnice, mentinerea calificarilor personalului, mentinerea statutului de lucrator expus profesional, evaluari psihologice ale personalului , mentinerea Grupei NPM
 • Intocmire rapoarte lunare DEX / Directia Productie
 • Intocmire rapoarte OPEX si SMCM
 • Intocmire Fisa de Program (curente si de imbunatatire)
 • Evidenta timpului de lucru, estimare necesar ore suplimentare

 

 • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului
Informatii loc de munca

Bibliografie

– Manualele si instructiunile privind utilizare Microsoft Office (Word, Excel. Power Point) , baze de date Oracle

Salarizare și alte beneficii

 • Conform Contractului Colectiv de Muncă al Societății Naționale Nuclearelectrica SA
 • Alte informații
 • Activităţi desfășurate în sistem de lucru procedurat
 • Condiții de lucru la nivelul standardelor
 • Facilități de dezvoltare profesională
 • Salariul și alte beneficii:
 • Salariu atractiv și competetiv la nivelul pieței forței de muncă
 • Concediu anual de 26-35 zile lucrătoare, funcție de vechimea în muncă
 • Indemnizație de concediu de odihnă echivalentă cu 1.6 ori salariul
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 kWH/an
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an
 • Cazare gratuită în locuințe de serviciu sau intervenție, în limita spațiilor locative disponibile
 • Transport la și de la locul de muncă, cu mijloacele de transport în comun puse la dispoziție de unitate
 • Alimentație de protecție în valoare de 45lei/zi calendaristică
 • Contribuție angajator la un fond privat de pensii facultative, funcție de vechime în sistemul energetic
 • Alte beneficii conform CCM

Candidații interesați vor depune CV-urile pe adresa de email recrutare@cne.ro, indicând departamentul și funcția pentru care candidează.

Informații suplimentare la telefon – 0241-803891/803894

Data limită de transmitere a CV-urilor (maxim 20 MB) este 26.10.2020 ( după această dată Oferta de serviciu nu mai este vizibilă pe site. Vă atenționăm să vă printați bibliografia!)

Candidații ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi anunțați de către Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavodă pentru completarea formularelor și transmiterea documentelor necesare în vederea participării la concurs. Data concursului va fi comunicată ulterior candidaților care au dosarul de candidatură complet.

Concursul se va organiza on-line. În acest sens, candidații trebuie să aibă la dispoziție următoarele:

 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Condiții propice pentru desfășurarea unui interviu on-line.
 • Candidații vor primi pe adresa de email personală (comunicată în CV) invitația de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei și link-ul ce trebuie accesat.


Titlu Reparator CN”E”
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 10.11.2020 în vederea ocupării a doua posturi de reparator CN”E” cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Secţiei Mecano-Energetic-Utilităţi-Atelier Electric,  poziţia din Statul de funcții al FCN Piteşti  nr. 105/5/01.09.2020 si 128/11/01.09.2020.

Cerinţe:

 • Studii liceale profil tehnic cu diplomă de bacalaureat;
 • Calificare profesională specifică postului- electrician/electromecanic;
 • Minim 3 ani experienţă în domeniul electric.

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Cunoștințe tehnice de întreţinere, reparaţii echipamente ṣi instalaţii electrice;
 • Capacitate de a lucra activitati desfasurate in sistem de lucru procedurat;
 • Disponibilitate pentru lucru la program prelungit si/sau ture;
 • Disponibilitate ṣi uṣurinţă în asimilarea cunoṣtinţelor noi;
 • Apt din punct de vedere medical pentru lucru în zona controlată ṣi lucru la înălţime.

Descrierea postului:

 • Realizează activităţi specifice întreţinerii, reparaţiilor echipamentelor ṣi instalaţiilor electrice;
 • Colaborează cu personalul FCN pentru realizarea activităţilor de mentenanţă;
 • Asigură supravegherea echipamentelor ṣi instalaţiilor din FCN;
 • Alte activităţi specifice.

Condiţii oferite

 • Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
 • Alte beneficii conform prevederilor CCM.
Informatii loc de munca

Bibliografie:

 1. Instalaţii electrice industriale – Manual pentru clasa XII – Editura Didactică ṣi pedagogică- Nicolae Mira, Constantin Negus:

http://www.pertutti.ro/manual/Instalatii_XII/Instalatii_XII.pdf

 1. Normativ 17/2011

                        – capitolul  4.  Protecţia pentru asigurarea securităţii;

– capitolul  5.  Alegerea ṣi montarea echipamentelor electrice.

 1. Programa analitică aferentă studiilor solicitate

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

Nota:

Pentru persoanele pensionate din cadrul SNN ce aplica la aceste posturi se va specifica asigurarea mentoratului, iar contractul pentru persoanele pensionate indiferent de unde și motiv va fi pe durată determinată și dosarul va trebui să fie aprobat în prealabil de Directorul General.

Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele și documentele solicitate.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 30.10.2020, orele 13:00. Dupa aceasta data Oferta de serviciu nu mai este vizibila pe site. Va atentionam sa va printati bibliografia .

Dosarele de candidatură se depun prin email la adresa fcn@fcn.ro, cu subiectul Resurse Umane.

Detalii cu privire la desfășurarea concursului vor fi comunicate prin email candidaților înscriși.

 Titlu 1 Post de intern in Programul de internship 2020
Departament

1. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza personal in vederea includerii in Programul de internship 2020 – 1 post.

2. Profilul postului:

Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

– Studii superioare de licenta, masteranzi in curs, in domeniul inginerie nucleara

– Experienta in activitati de comunicare in cadrul organizatiilor universitare sau nonprofit

Alte cerinte specifice postului:

▪ Nivel ridicat de integritate si abordare etica si onesta

▪ Cunostinte foarte bune in domeniul studiilor absolvite

▪ Cunostinte de limba engleza – nivel mediu

▪ Capacitate de invatare si dorinta de progres profesional

▪ Capacitate de analiza

▪ Capacitate de lucru in echipa

▪ Aptitudini de comunicare

3. Responsabilitati si sarcini: familiarizare cu sarcinile specifice de lucru in cadrul Departamentului Comunicare si Relatii cu Investitorii

4. Data limita de depunere a dosarelor de candidatura este 05.11.2020 ora 16:00;

5. Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor stabili data sustinerii probei/probelor

Informatii loc de munca

6. Alte informatii:

▪ Bibliografie:

❖ Legea nr. 24/2017, privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţa, cu modificarile si completarile ulterioare;

❖ Teoria generala a comunicarii;

❖ Date generale despre SN Nuclearelectrica SA, www.nuclearelectrica.ro

Alte informatii despre program:

❖ Durata programului: 4 luni

❖ Program de lucru: 40 ore/saptamana

❖ Locul de desfasurare al programului: sediul SNN Bucuresti, str Polona, nr 65

Nota: internul care dupa parcurgerea programului de internship obtine calificativ “bine” sau “foarte bine” poate opta pentru angajare, in limita locurilor disponibile

Cerere de Inscriere

▪ Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

Nota: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatura se depun personal la sediul SNN*, prin posta sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mentiunea / subiectul “Catre Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de INTERN .

(2) Numai candidatii care Indeplinesc cerintele minime si trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitati la sustinerea probei scrise, pentru promovarea careia nota minima este 8. (3) Contestatiile se pot depune In primele 3 zile lucratoare, de la comunicarea raspunsurilor catre candidati.

* Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.X