Locuri de munca

Titlu Economist specialist
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Economist specialist, pentru o durata determinata de 2 ani, in cadrul Serviciului CONTABILITATE  – Departamentul Financiar Contabilitate – Directia Financiara.

 

 1. PROFILUL POSTULUI

– Studii  superioare economice

– Experiență în domeniile financiar – contabil,  de minim 5 ani

 • Bun cunoscator al legislatiei financiar – bancare;
 • Cunostinte avansate- MS Office; excel;
 • Bune abilitati de comunicare si interactiune;
 • Atitudine pozitiva, entuziasm si motivatie;
 • Perseverenta in atingerea obiectivelor;
 • Alte cerinte specifice postului : cazier judiciar

 

Cerinte care constituie avantaje:

 • experienta pe pozitii similare ca si atributii;
 • alte certificari/ pregatire in domeniu;
 • cunoasterea limbii engleze
Informatii loc de munca
 1. Fișa Postului Principalele responsabilitati, atributii, sarcini:

In domeniul financiar-contabil:

 • Raspunde de evidenta conturilor de client si furnizori; prezinta lunar sefului de serviciu situatia furnizorilor neplatiti si verifica soldul conturilor de furnizori si clienti cu balanta de verificare;
 • Participa la colectarea si deducerea TVA, la intocmirea jurnalelor de vanzari si cumparari pentru Sediul central;
 • Participa la centralizarea situatiilor privind achizitiile intracomunitare de la sucursale si Sediul central, la intocmirea Declaratiei recapitulativa 390, la transmiterea lunara la ANAF a acesteia;
 • Participa lunar la intocmirea pentru Sediul central, centralizarea (Sediul central si sucursale), intocmirea si transmiterea la ANAF a declaratiei informative 394 privind livrarile de achizitii efectuate pe teritoriul national precum si la depunerea oricarei declaratii legate de TVA, conform legislatiei in vigoare.

In domeniul bugetarii si planificarii financiare:

 • Participa la procesul de intocmire a bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) anual al societatii;
 • Participa la intocmirea de raportari si analize cu privire la executia bugetara;
 • Participa la actualizarea periodica a modelului financiar de planificare multi-anuala a societatii, care sta la baza planului de afaceri/administrare/management;
 • Participa la intocmirea rapoartelor cu privire la indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta de catre management;
 • Participa la actualizarea planurilor de administrare si management atunci cand este necesar.

In domeniul raportarii financiare:

 • Colaboreaza cu celelalte directii si departamente interne precum si cu sucursalele, in vederea colectarii informatiilor pentru pregatirea raportelor trimestriale, semestriale si anuale conform legislatiei pietei de capital si a guvernantei corporative;
 • Participa la intocmirea, actualizarea si completarea pachetului de raportare financiara IFRS pentru situatiile financiare separate si consolidate;
 • Participa la intocmirea raportarilor periodice solicitate de statutul de companie listata la BVB al SNN: raportari trimestriale, raportari semestriale, raportari anuale etc;
 • Participa la intocmirea rapoartelor managementului: raportari trimestriale si raportari semestriale ale consiliului de administratie si directorilor;
 • Cerceteaza, verifica si analizeaza modificari ale cadrului de raportare financiara (standarde, interpretari etc) in scopul asigurarii conformitatii raportarilor financiare ale companiei cu cadrul de raportare aplicabil (IFRS);
 • Participa la actualizarea politicilor si procedurilor contabile;
 • Realizeaza activitati specifice pentru asigurarea controlului de calitate asupra raportarilor financiare prin proceduri de controlling, inclusiv in relatia cu sucursalele societatii;
 • Participa la misiuni de control si conformitate dispuse in domeniul financiar contabil;
 • Colaboreaza cu auditorul financiar cu ocazia misiunilor de audit sau revizii limitate.

Atributii de colaborare si asistenta

 • Participa la emiterea de propuneri/ recomandari/ opinii/ puncte de vedere, dupa caz, asupra unor aspecte/materiale/documente solicitate de Seful de Departament sau de Directorul Financiar;
 • Participa la intalniri de lucru/sedinte, interne si externe, la care sunt necesare competente specifice departamentului, conform solicitarilor si instructiunilor sefului de departament si/sau Directorului Financiar.

Atributii generale

 • Respecta procedurile si instructiunile in vigoare aplicabile in SNN Executiv;
 • Isi desfasoara activitatea in asa fel incat sa nu se expuna la pericole de accidentare atat pe propria persoana, cat  si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;
 • Participa la instructajul in domeniul protectiei muncii si in domeniul prevenirii  si stingerii incendiilor, organizate conform procedurilor specifice;
 • Isi insuseste si respecta normele  si instructiunile aprobate, in domeniul protectiei muncii, precum  si prevenirii si stingerii incendiilor;
 • Se  supune controlului medical la angajare si periodic, organizat conform legii;
 • Isi insuseste, cunoaste si respecta prevederile legale ce reglementeaza protectia informatiilor clasificate, asumandu-si consecintele legale in cazul compromiterii informatiilor clasificate;
 • Informeaza seful structurii de securitate cu privire la modificarile intervenite ulterior sesizarii, referitoare la datele solicitate in formulare, precum si asupra vulnerabilitatii riscurilor si amenintarilor la adresa informatiilor clasificate;
 • Indeplineste orice alte sarcini corespunzator pregatirii profesionale, in cadrul atributiilor, responsabilitatilor si competentelor serviciului, la cererea sefului de departament;
 • Respecta normele privind  informatiile clasificate.

Alte activităţi:

 • Intocmeste rapoarte curente si rapoarte de informare catre investitori, pentru a fi transmise la BVB si ASF;
 • Asigura suport pentru pregatirea Adunarilor Generale ale Actionarilor (comisia de verificare a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta, secretariat tehnic);
 • Colaboreaza si asigura suport Departamentului de Relatii cu Investitorii in vederea informarii investitorilor cu privire la subiectele din ordinea de zi a  Adunarilor Generale a Actionarilor, care au legatura cu raportarile financiare si bugetul SNN;
 • Pregateste prezentari pentru informarea investitorilor cu privire la activitatea desfasurata de SNN;
 • Indeplineste orice alte sarcini corespunzator pregatirii profesionale, in cadrul atributiilor si competentelor Directiei Financiare, din dispozitia Directorului Directiei Financiare SNN sau a Sefului de Departament.
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură-15.08.2021.

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor stabili data sustinerii probelor de concurs.

 

 1. Alte informații

Bibliografie:  

Bibliografie principala:

 

 1. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardelor Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Situatiile financiare individuale si consolidate aferente anului financiar incheiat la 31 Decembrie 2018 (disponibile pe site-ul societatii, sectiunea Relatii cu Investitorii – Rezultate financiare/Informatii referitoare la AGA);
 3. Raportul anual al administratorilor aferent anului 2018 (disponibil pe site-ul societatii, sectiunea Relatii cu Investitorii – Rezultate financiare/Informatii referitoare la AGA);
 4. Raportul trimestrial al administratorilor pentru trimestrul III al anului 2018 (disponibil pe site-ul societatii, sectiunea Relatii cu Investitorii – Rezultate financiare/Informatii referitoare la AGA);
 5. Codul fiscal (Legea nr. 227/2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

Bibliografie secundara:

 1. Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Regulamentul nr. 5/2018 ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
 3. Legea bugetului de stat (pentru anul 2019, Legea nr. 50/2019);
 4. Legea societatilor comerciale (Legea nr. 31/1990 republicata), cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile ulterioare;
 6. Contabilitate manageriala si cost de productie.

 

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4 – Anexa 1

Informare în vederea participării la procedura de selecţie şi recrutare în cadrul SNN – 06.11.2020

– Date de contact: telefon 021/2038200

e-mail: office@nuclearelectrica.ro

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de prima proba (scrisa/ interviu)  pot fi invitați la susținerea probei urmatoare..

(3) Contestațiile se pot depune în prima  zi,  de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 Titlu Tehnician CNE (Documente)
Departament

Sucursala CNE Cernavodă organizează concurs în vederea ocupării unui post de Tehnician CNE (Documente), cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Administrativ

 • Cerinţe:

 

Studii : Absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat

Alte cerinţe: Minim 4 ani vechime in activitati de procesare/ tehnoredactare documente

Cerinte specifice:

 • Cunostinte utilizare PC MS Office (Word, Excel, Acces, Power Point);
 • Cunostinte de limba engleza (nivel mediu);
 • Aptitudini de comunicare, capacitatea de a lucra in echipa, capacitatea de a lucra sub stres;
 • Abilitatea de a gestiona eficient sarcinile;
 • Cunostinte privind utilizarea aplicatiilor de management al documentelor si activitatilor utilizate in cadrul CNE (Curator, Action Traking, Document management, Aplicatia de pontaje) – constituie avantaj.

Responsabilităţi, atribuții şi sarcini (sinteza responsabilitatilor, atributiilor si sarcinilor din fișa de post):

 • Editeaza documete (proceduri, scrisori, prezentari), intocmeste rapoarte pe baza informatiilor puse la dispozitie/ aflate in responsabilitatea sa, conform solicitarilor sefului;
 • Distribuie, indosariaza Corespondenta si documentatia din cadrul serviciului pentru care desfasoara activitatea;
 • Initiaza, reprogrameaza si inchide actiuni;
 • Mentine evidente procedurilor primite pentru revizie in cadrul departamentului;
 • Intocmeste si mentine agenda de lucru pentru seful serviciului pentru care desfasoara activitatea;
 • Inregistreaza in Curator Corespondenta aferenta Departamentului Servicii Suport;
 • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.
Informatii loc de munca

Bibliografie:

 • Pachetul MS Office (Word, Excel, Acces, Power Point)

Salarizare și alte beneficii

 • Conform Contractului Colectiv de Muncă al Societății Naționale Nuclearelectrica SA
 • Alte informații
 • Activităţi desfășurate în sistem de lucru procedurat
 • Condiții de lucru la nivelul standardelor
 • Facilități de dezvoltare profesională
 • Salariul și alte beneficii:
  • Salariu atractiv și competetiv la nivelul pieței forței de muncă
  • Concediu anual de 26-35 zile lucrătoare, funcție de vechimea în muncă
  • Indemnizație de concediu de odihnă echivalentă cu 1.6 ori salariul
  • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 kWH/an
  • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an
  • Cazare gratuită în locuințe de serviciu sau intervenție, în limita spațiilor locative disponibile
  • Transport la și de la locul de muncă, cu mijloacele de transport în comun puse la dispoziție de unitate
  • Alimentație de protecție în valoare de 45lei/zi calendaristică
  • Contribuție angajator la un fond privat de pensii facultative, funcție de vechime în sistemul energetic
  • Alte beneficii conform CCM

 

– Data limită și locul depunerii cererilor de înscriere și a altor documente necesare înscrierii: 02.08.2021, ora 16:00;

– Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane – Pavilionul 2, Sala P37 sau la telefonele #2161 #2289 #2296;

– Eventualele contestații se pot face în termen de 1 zi de la data afișării rezultatelor la Registratura unității, la adresa corespondenta@cne.ro. Contestația va cuprinde cel putin următoarele informații: motivul contestației, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

Nota:

 1. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul CNE Cernavodă sau, prin e-mail, la adresa recrutare@cne.ro cu

mențiunea/subiectul: pentru concurs pozitia A2.10.1 / 405 din cadrul – Serviciului Administrativ;

2. Pot fi invitați la concurs numai candidații care au depus dosare de candidatură ce conțin toate formularele/documentele solicitate ( Cerere tip pentru înscrierea la concursul de selecție pentru angajare, Consimțământ pentru verificare în vederea angajării în cadrul Sucursalei CNE Cernavodă, Consimțământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul CNE Cernavodă și acord referitor la politica SNN de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal, CV, Copie diplomă de studii, Copie certificate /diplome de calificare, Copie CI, Raport Revisal și/sau Adeverință eliberată de angajatorii mentionați în CV care să ateste experiența în activitate și/sau Copie Carnet de Muncă pentru perioada de până la 01.01.2011, alte documente solicitate prin ofertă) și îndeplinesc cerințele din ofertă.

 

  • copie diploma de licenta
  • copie CI
  • copie adeverinte eliberate de angajator/extras Revisal corespunzatoare perioadei lucrate si mentionate in CV
 1. Concursul se poate organiza on-line. În acest sens, candidații trebuie sa aibă la dispoziție următoarele:

Calculator sau laptop cu conexiune la internet;

Browser de internet Google Chrome sau Edge;

Condiții propice pentru desfășurarea unui interviu on-line.

– Candidații vor primi pe adresa de email personală (comunicată în CV) invitația de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei și link-ul ce trebuie accesat.

 1. În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte,ca atribuție suplimentară de serviciu, precizată în fișa de post, susținerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoștințe și experiența către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât și sucursale).

În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată de 1 an de zile.Titlu Programul de Internship/2021
Departament
 1. Sucursala CNE Cernavoda organizeaza concurs de selectie în vederea includerii in Programul de Internship/2021
 • Număr locuri: 24 (conform detaliere pe domenii de studii/specializari de mai jos)
 • Poziţia din organigramă:       N/A
 1. Cerinţe minime:
 • Studii: absolventi de studii superioare de licenta/master, masteranzi in curs, pe urmatoarele domenii:
 • Inginerie electrica – 1 loc;
 • Inginerie energetica – 6 locuri;
 • Ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei – 3 locuri;
 • Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale – specializarea electronica aplicata – 1 loc;
 • Fizica/Fizica tehnologica/Inginerie fizica – 8 locuri;
 • Inginerie mecanica – 4 locuri;
 • Inginerie civila – 1 loc.
 • Experienţa: fara cerinte de experienta
 1. Cerinţe specifice:
 • Capacitate de adaptare la un mediu de lucru strict reglementat  prin proceduri de lucru;
 1. Alte cerinţe:
 • Cunoştinţe foarte bune pe domeniul studiilor absolvite;
 • Cunostinte bune de limba engleza;
 • Capacitate de invatare si dorinta de progres profesional;
 • Capacitate de analiza;
 • Capacitate de lucru in echipa;
 • Aptitudini de comunicare;
 • Cunostinte si abilitati de operare PC (MS Office) cel putin la nivel mediu.
 1. Responsabilităţi şi sarcini: familiarizare cu sarcinile specifice de lucru pe ariile de responsabilitate ale unuia din departamentele/compartimentele in care se va derula programul de internship, functie de domeniul de studii/specializarea candidatilor si de hotararea comisiei de selectie, astfel:
 • Departamentul Sisteme de Proces:
 • Departamentul Proiectare si Suport Tehnic;
 • Departamentul Securitate Nucleara Autorizari si Imbunatatire Performante;
 • Departamentul Radioprotectie, SM si PSI;
 • Departamentul Intretinere si Reparatii;
 • Sectia Exploatare si Intretinere Auxiliare;

 

Nota: Alocarea candidatiilor pe departamentele/compartimentele mentionate se va face in urma actiunii de selectie, functie de studiile absolvite si de abilitatile acestora.     

6. Bibliografie: Programa univesitara aferenta facultatii absolvite

Informatii loc de munca

7. Alte informatii despre program:

 • Data de start a programului: 10.2021;
 • Durata programului: 4 luni;
 • Indemnizatie lunara bruta: 3450 lei, pentru un program de 40 ore /saptamana;
 • Program de lucru: 40 ore/saptamana (20 ore/saptamana pentru masteranzi in curs);
 • Locul de desfasurare a programului: Sucursala CNE Cernavoda;
 • Transport gratuit la si de la locul de desfasurare a programului de internship cu mijloace de transpot in comun asigurate  de unitate pentru internii domiciliati in localitatile Cernavoda, Constanta, Medgidia, Fetesti, alte localitati aflate pe traseul mijloacelor care efectueaza transportul personalului din orasele mentionate anterior la centrala si retur / cazare gratuita in locuinte de serviciu (pentru internii care au domiciliul in afara zonei de acoperire a mijloacelor de transport asigurate de unitate);
 • Data limita si locul depunerii cererilor de inscriere si a altor documente necesare inscrierii: 11.08.2021, orele 16:00
 • Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Strategie si Management Resurse Umane – Pavilionul 0, Sala P10 sau la telefon 0241802681
 • Eventualele contestatii se pot face in termen de 1 zi de la data comunicarii rezultatelor, la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@cne.ro. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

Note:

 1. Aplicatiile pentru selectia in program se depun personal la sediul CNE Cernavoda sau, prin e-mail, la adresa recrutare@cne.ro cu mentiunea/subiectul” pentru selectie in programul de internship/2021” si vor contine minim urmatoarele documente: Cerere tip pentru inscrierea la concursul de selectie in vederea admiterii in programul de internship (FPC-1672 cerere de inscriere la concurs rev2),  Scrisoare de intentie prin care sa se argumenteze interesul pentru programul de internship ofertat, Consimtamant pentru verificare in vederea  admiterii in programul de internship din cadrul Sucursalei CNE Cernavoda(FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2), Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de recrutare in cadrul CNE Cernavoda si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal (Consimtamant_notificare), CV,  Copie diploma/adeverinta de studii  si foaia matricola (documente recunoscute/echivalate de catre CNRED), Copie CI,  document care sa ateste inmatricularea la masterat, dupa caz;

2. Pot fi invitati la concurs numai candidatii care au depus dosare de candidatura ce contin toate formularele/documentele solicitate  si indeplinesc cerintele minime din oferta.

3. Programul se adreseaza absolventilor de facultate fara experienta in activitate, motiv pentru care se recomanda  absolventilor de facultate cu experienta in activitate, interesati de colaborare cu unitatea noastara, sa aplice direct pentru posturile vacante ofertate in vederea angajarii.

4. Internii care, dupa  parcurgerea programului de internship, obtin calificativ “bine”/”foarte bine” pot opta pentru angajare in cadrul CNE Cernavoda, in limita locurilor de munca disponibile;

5. Nu pot participa la actiunea de selectie candidati care au mai fost in relatii de munca cu SNN SA.

6. Concursul se va organiza on-line. In acest sens, candidatii trebuie sa aiba la dispozitie urmatoarele:

 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Conditii propice pentru desfasurarea unui interviu on-line.

Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei si link-ul ce trebuie accesat.Titlu Sef Serviciul Operatiuni de Securitate IT/ OT
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de   Sef Serviciul Operatiuni de Securitate  IT/ OT- Sediul Central

 

PROFILUL POSTULUI

Cerințe  minime pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare și specializări în domeniul telecomunicații sau tehnologia informației;
 • Nivel de pregatire minima solicitata:
  • CCNP (Cisco Certified Network Associate),
  • CCNA Security
  • FortiSIEM
  • Security Fabric Design
  • NSE5 (Network Security Expert nivel 5)
  • ITIL Foundation
 • Expertiză în operarea sistemelor de securitate cibernetica (respectare standarde, proceduri de operare si escaladare, asigurare OLA, managementul modificarilor tehnice);
 • Experiență în:
  • operarea sistemelor care asigură securitatea IT si OT dintr-o organizație;
  • aplicarea cerințelor de securitate specifice standardului ISO27001;
  • asigurarea suportului tehnic pe problematica securitatii cibernetice pentru necesitățile interne ale companiei;
 • Experiență de minim 10 ani în domeniul telecomunicațiilor sau tehnologiei informatiei;

Alte cerințe:

 • Capacitate de pregătire certificată pe tehnologii CISCO, FORTINET
 • Capacitate de concentrare și creativitate
 • Capacitate de coordonare a activitatilor in situatii critice
 • Disponibilitate pentru lucrul în echipă și comunicare
 • Capacitate de a acorda consultanță în domeniile de specialitate
 • Abilitate de a finaliza cu succes sarcinile planificate și repartizate, la termenele stabilite și îndeplinirea obiectivelor stabilite prin programele/planurile de acțiuni

Cunoștințe de limbi străine: engleza – foarte bine

Informatii loc de munca
 1. Fișa Postului Principalele responsabilitati, atributii, sarcini:
 2. Atribuţii generale
 • Elaborarea arhitecturii SOC, a rolurilor resursei umane sau tehnologice si integrarea tuturor surselor de evenimente necesare la nivel SNN si monitorizarea acestora
 • Menţinerea bazei de cunoştinţe (Knowledge Base) a metodelor de combatere a incidentelor de securitate cibernetică şi elaborarea procedurilor şi instrucţiunilor necesare implementării acestora la nivel organizaţional
 • Gestionarea incidentelor raportate de compartimente si sistemele informatice si de securitate cibernetică
 • Asigurarea coordonarii resursei umane de gestionare a incidentelor in conformitate cu procedurile
 • Actualizarea informaţiilor cu privire la activele de securitate, a configuraţiei acestora, a serviciilor informatice şi a permisiunilor de acces la acestea
 • Raportarea imediată a incidentelor de securitate şi evaluarea timpului de restabilire a

Sarcini specifice

 • Propunerea strategiei de realizare a SOC
 • Asigurarea arhitecturii, cerintelor si tehnologiilor IT si OT pentru complementaritate si reziliență
 • Asigurarea certificarii CERT-ului la nivel SNN si a conectarii cu CERT-RO
 • Monitorizarea, alertarea si asigurarea raspunsului la incidente de Securitate cibernetica pentru IT si OT; integrarea surselor de date externe (feeds)
 • Analizarea în timp real a evenimentelor de securitate şi prioritizarea acţiunilor în cazul apariţiei incidentelor de securitate
 • Realizează şi prezintă rapoarte de securitate IT&OT periodice prin monitorizarea în timp real a indicatorilor de performanţă relevanţi
 • Conduce activităţile ulterioare apariţiei incidentelor cibernetice, inclusiv realizarea analizei de impact şi a recomandărilor pentru evitarea situaţiilor similare
 • Aplicarea politicilor de acces la resurse şi de management al identităţii utilizatorilor.
 • Aplicarea pachetelor de securitate asupra activelor monitorizate şi gestionarea cheilor de criptare pentru echipamentele specifice
 • Investigarea incidentelor de securitate şi colaborarea cu autorităţile desemnate pentru mitigarea lor.

Alte activități

 • Aprobă, propune și participă la cursurile de pregătire în domeniu.
 • Își însușește, cunoaște și respectă prevederile legale ce reglementează protecția informațiilor clasificate.
 • Îşi desfăşoară munca în siguranţă şi în acord cu specificul locului de muncă şi cu prevederile legislaţiei.
 • Își asumă responsabilitățile ce-i revin referitor la secretul datelor și a informațiilor conținute în documentele și bazele de date ale SNN, inclusiv după încetarea raporturilor de muncă.
 • Îndeplinește sarcini temporare dispuse de șeful direct sau alți șefi ierarhici superiori și care nu se regăsesc în lista de activități specificate mai sus, atunci când situația îi impune, în limitele de competență ale postului și serviciului.

In cadrul proceselor Control Intern Managerial:

 • evalueaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin elaborarea “Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;
 • face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial”, urmareste si raporteaza stadiul realizarii actiunilor stabilite;
 • identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si nivelul de sensibilitate al acestora;

Nota: Aceste activitati se desfasoara in conformitate / corelare cu procedurile specifice aflate in vigoare.

 • emite obiectivele specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care fac parte si le valideza la nivelul ierarhic superior;
 • asigura comunicarea obiectivelor generale si ale subunitatii SNN din care fac parte in compartimentele din subordine, in vederea stabilirii obiectivelor specifice;
 • valideaza obiectivele specifice, indicatorii de performanta asociati si tintele stabilite emise de sefii compartimentelor din subordine si se asigura de comunicarea acestora catre Secretariatul Tehnic al CM-SCIM;
 • valideaza si se asigura de raportarea la Secretariatul Tehnic al CM-SCIM a rezultatelor monitorizarii semestriale a stadiului indeplinirii obiectivelor aferente structurilor aflate sub coordonare;

Nota: Procesul de elaborare si actualizare a obiectivelor, de monitorizare a performantelor si a sistemului de monitorizare si raportare, respectiv de informare a directorului general, se desfasoara in corelare cu modul de lucru si termenele prevazute in procedurile specifice aflate in vigoare.

 1. CERINȚE OBLIGATORII
 • Cunoaște și respectă Codul de Conduită al Lucrătorului din Domeniul Nuclear și Regulamentul Intern al SNN.

În domeniul sistemului de management:

 • Răspunde de respectarea prevederilor documentației sistemului de management, în vigoare, aplicabile în zona pe care o coordonează.

În domeniul protecției informațiilor clasificate:

 • Îşi însușește, cunoaște și respectă prevederile legale ce reglementează protecţia informaţiilor clasificate.
 • Îndeplinește toate sarcinile care îi revin în calitate de membru al Autorității de Acreditare de Securitate / SNN Executiv (AAS/SNN-SC) și a Autorității Operaționale a Sistemului Informatic și de Comunicații / SNN Executiv (AOSIC/SNN-SC).
 • Asigură implementarea și menținerea măsurilor de securitate, precum și exploatarea operațională a sistemului IT.
 • Cunoaşte și își asumă consecinţele legale în cazul compromiterii informaţiilor clasificate.
 • Informează şeful structurii de securitate cu privire la modificările intervenite ulterior avizării, referitoare la datele solicitate din formulare.
 • Informează şefului structurii de securitate asupra vulnerabilităţilor, riscurilor, și ameninţărilor la adresa informaţiilor clasificate.
 • Asigură implementarea și menținerea măsurilor de securitate, precum și exploatarea operațională a sistemului INFOSEC.
 • are acces la informații clasificate: SECRET DE STAT, nivel STRICT SECRET DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ.
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură 20.08.2021.

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor stabili data sustinerii probelor de concurs.

 1. Alte informații –Bibliografie cyber:
 • Curricula de curs CCNA, CCNA Security si CISSP
 • Curricula de curs de Securitate de rețea NSE 1-4 Fortinet
 • Concepte fundamentale ITIL
 • Literatură de specialitate despre tehnologii de securitate cibernetica
 • Literatură de specialitate despre operare SOC – gestionare evenimente si incidente de securitate cibernetica, proceduri specifice
 • Andrew S. Tanenbaum: Rețele de calculatoare
 • Literatură de specialitate despre arhitecturi de rețea

Cerere de înscriere

Informare în vederea participării la procedura de selecţie şi recrutare în cadrul SNN – 06.11.2020

– Date de contact: telefon 021/2038200

e-mail: office@nuclearelectrica.ro

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de prima proba (scrisa/ interviu)  pot fi invitați la susținerea probei urmatoare..

(3) Contestațiile se pot depune în prima  zi,  de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.X