Locuri de munca

Titlu Inginer CN
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.Sucursala FCN Piteşti recrutează personal în vederea ocupării unui post de Inginer CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Biroului Informații Clasificate, Serviciul Protecție Fizică și Informații Clasificate.
 2. Profilul postului (cerințe minime):
 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • Să cunoască legislația națională cu privire la protecția informațiilor clasificate;
 • Să dețină cunoștințe de bază privind protecția fizică a materialelor și instalațiilor nucleare;
 • Să aibă cunoștințe tehnice privind componentele sistemelor de protecție fizică (din perspectiva protecției informațiilor clasificate);
 • Să aibă cunoștințe din legislația europeană și națională privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Să aibă cunoștințe din legislația națională privind accesul la informațiile de interes public;
 • Să aibă cunoștințe din legislația națională privind arhivarea documentelor;
 • Cunoștințe de operare PC: Microsoft Office, Outlook;
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel mediu – scris/vorbit);
 • Cazier judiciar fără înregistrări;
 • Să fie apt din punct de vedere medical și psihologic;
 • Să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • Acest post necesită acces la informații clasificate secrete de stat, de nivel “Strict secret de importanță deosebită”;
 • Alte cerințe specifice postului:
 • Capabil să ia decizii eficiente și să rezolve probleme în condiții de stres și constrângeri;
 • Să aibă un comportament stabil și decent în relațiile de serviciu;
 • Să evite situațiile conflictuale, să fie politicos și discret;
 • Capabil să se facă înțeles în ceea ce solicită;
 • Să știe să folosească mijloacele moderne de comunicare;
 • Să respecte confidențialitatea informațiilor;
 • Să promoveze o abordare pozitivă în rezolvarea sarcinilor de serviciu;
 • Să aplice principiul învățării continue pentru a asimila noi cunoștințe profesionale în domeniul de activitate;
 • Să se preocupe de starea locului de muncă și disponibilitatea materialelor și echipamentelor necesare realizării sarcinilor de serviciu.
 • Cerințe care constituie avantaje:
 • Constituie un avantaj experiența în lucrul cu informațiile clasificate;
 • Constituie un avantaj experiența în prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Constituie un avantaj experiența în sistemele de protecție fizică specifice domeniului nuclear.
 1. Fișa postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Are sarcina de a-și însuși prevederile legislației cu privire la protecția informațiilor clasificate și ale procedurilor SNN/FCN Pitești aplicabile acestui domeniu;
 • Are obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor clasificate la care are sau a avut acces (inclusiv după încetarea raporturilor de muncă cu SNN S.A);
 • Asigură, în cadrul Compartimentului Documente Clasificate, aplicarea și verificarea modului de respectare a regulilor privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate;
 • Participă la elaborarea/revizuirea și actualizarea documentațiilor de acreditare pentru SIC, potrivit normelor legale aplicabile;
 • Participă la elaborarea și revizuirea procedurilor/normelor specifice protecției informațiilor clasificate în FCN;
 • Participă împreună cu Șeful Biroului Informații Clasificate și Șeful Serviciului de Protecție Fizică și Informații Clasificate în activitățile curente de protecție a informațiilor clasificate în FCN, în toate componentele acesteia;
 • Participă în procesul de consiliere a conducerii FCN în legatură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate;
 • Informează Șeful Biroului Informații Clasificate și Șeful Serviciului de Protecție Fizică și Informații Clasificate despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
 • Urmărește aplicarea programului de instruire și pregătire a personalului FCN în domeniul protecției informațiilor clasificate;
 • Împreună cu Șeful Biroului Informații Clasificate și Șeful Serviciului de Protecție Fizică și Informații Clasificate instruiește șefii de compartimente în domeniul protecției informațiilor clasificate;
 • Participă la instruirea periodică a personalului de pază cu privire la cerințele procedurilor specifice protecției informațiilor clasificate și a normelor în domeniu existente/aplicabile în SNN;
 • Împreună cu Șeful Biroului Informații Clasificate și Șeful Serviciului de Protecție Fizică și Informații Clasificate participă la controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate în FCN;
 • Răspunde de executarea lucrărilor/sarcinilor ce i-au fost repartizate;
 • Participă la elaborarea și punerea în aplicare a măsurilor tehnice și procedurale pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor clasificate și a celorlalte informații al căror proprietar este FCN;
 • Împreună cu Șeful Biroului Informații Clasificate și Șeful Serviciului de Protecție Fizică și Informații Clasificate identifică și evaluează amenințările și vulnerabilitățile specifice FCN și ia măsuri pentru diminuarea riscurilor de producere a incidentelor de securitate;
 • Participă la elaborarea planurilor de acțiune comune în vederea înlăturarii riscurilor și amenințărilor îndreptate împotriva FCN (împreună cu autoritățile locale și centrale cu responsabilități în domeniul protecției informațiilor clasificate);
 • Participă la monitorizarea permanentă a evoluției situației privind riscurile, amenințările și vulnerabilitățile la adresa infrastructurii critice din FCN;
 • Participă la actualizarea periodică a documentelor elaborate la nivelul compartimentului din FCN cu atribuții în domeniul protecției infrastructurilor critice;
 • Participă la organizearea exercițiilor și activităților specifice cu ocazia testării planului de securitate fizică al FCN sau a documentelor echivalente;
 • Participă la întocmirea de rapoarte și informări necesare conducerii pentru raportări către SNN, CNCAN, Ministerul Economiei sau alte organe ale administrației centrale sau locale;
 • Participă la întocmirea de caiete de sarcini pentru achizițiile din cadrul Biroului Informații Clasificate și participă, în funcție de dispozițiile Șefului Biroului Informații Clasificate, la elaborarea documentelor pentru achizițiile din cadrul Biroului Protecție Fizică;
 • Participă la elaborarea de rapoarte referitoare la activitatea de protecție a informațiilor clasificate;
 • Participă la elaborarea documentelor specifice FCN privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru aparare și pregătirea populației pentru apărare;
 • Participă la elaborarea/actualizarea lor în cadrul procesului de raportare privind administrarea riscurilor specifice SPFIC;
 • Participă la procesul de inventariere anuală derulat în FCN Pitești, ca reprezentant al SPFIC;
 • Asigură suport Biroului Protecție Fizică cu instruirea periodică a personalului de pază cu privire la cerințele procedurilor specifice protecției informațiilor clasificate și a normelor în domeniu existente/aplicabile în SNN;
 • Alte responsabilități conform fișei postului.
Informatii loc de munca

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 05.12.2023, ora 10:00.

După expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, membrii comisiei de examinare vor analiza conținutul dosarelor candidaților înscriși, verificând îndeplinirea condițiilor de profil, pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, copia CI, Curriculum Vitae, declarația GDPR, cazier judiciar) și vor aproba candidaturile care îndeplinesc cerințele cumulativ.

Dosarul candidatului¹ pentru înscrierea în procesul de selecție va conține: cererea de înscriere completată potrivit modelului anexat, copia actului de identitate, Curriculum Vitae (semnat ,,conform cu originalul” pe ficare filă), formularul GDPR, semnat de candidat, cazierul judiciar.

 • Probele de evaluare constau în:
 • Proba scrisă (probă eliminatorie), care se va desfășura în data de 08.12.2023, ora 09.00;
 • Proba tip interviu (probă înregistrată, după obținerea acordului candidatului). Data și ora susținerii probei tip interviu se vor comunica numai candidaților admiși în urma susținerii probei scrise.

Ambele probe ale concursului se vor desfășura la sediul FCN, situat pe Platforma ICN-FCN din Mioveni, Str. Câmpului, Nr. 1.

 1. Alte Informații:
 • Bibliografie:

A.Legislație națională și internațională:

 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate;
 • HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în Romania;
 • HG nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;
 • HG nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondenței clasificate;
 • Legea nr. 101/2003 pentru aprobarea OUG nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului National al Informațiilor Secrete de Stat;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Regulament nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Ghidul nr. 3/2019 (emis de European Data Protection Board) privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul mijloacelor video;
 • Legea nr. 16/1996 – Legea arhivelor naționale;
 • Legea nr. 78/1993 pentru ratificarea Convenției privind protecția fizică a materialelor nucleare, semnată la Viena la 3 martie 1980;
 • Legea nr. 419/2006 pentru ratificarea Amendamentului la Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 prin Actul final al Conferinței pentru analiza și adoptarea amendamentelor propuse pentru Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, semnat de Romania la Viena la 8 iulie 2005.

B.Legi și norme CNCAN cu aplicabilitate în domeniu:

 • Norma privind avizarea personalului care desfășoară activități profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalațiilor nucleare sau care are acces la Informații secrete de stat (NPF-03), aprobată prin ordin al Președintelui CNCAN nr.8/2006;
 • Normele de protecție fizică în domeniul nuclear, aprobate prin ordinul Președintelui CNCAN nr. 173/2021;
 • Ordinul Președintelui CNCAN nr. 264/2022 pentru aprobarea Condițiilor specifice privind atribuirea anumitor contracte de achiziție publică și contracte sectoriale de produse, servicii și/sau lucrări destinate sistemelor care asigură funcțiile de securitate nucleară, securitate radiologică, Protecție fizică, Protecție împotriva amenințărilor cibernetice și exploatarea fiabilă a instalațiilor nucleare;
 • Legea nr. 111/1996 – privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare.
 • Ordine ORNISS:
 • Ordinul nr. 188 din 2023 privind actualizarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de Protecție INFOSEC.
 • Documente/ghiduri specializate ale SRI (disponibile pe site-ul SRI – în secțiunea Protecția informațiilor clasificate) :
 • Controlul măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate;
 • Încadrarea în noi clase și niveluri de secretizare;
 • Incidentul de securitate;
 • Rolul funcționarului de securitate;
 • Securitate industrială;
 • Documentația de acreditare a Sistemului informatic și de comunicatii pentru informații clasificate din clasa “Secret de Serviciu” (SIC SSv – precizări și model).

 

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate documentele solicitate. Dosarele de candidatură se depun prin e-mail la adresa fcn@nuclearelectrica.ro , cu subiectul Resurse Umane.

(2) Contestațiile se depun în prima zi lucratoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.Titlu Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire / Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE Principal / pozitia A21.2/201 – Departamentul Instalatie Detritiere
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării unui post de Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire / Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE Principal –  Responsabil Proiectare Mecanica – Echipamente Industriale, cu contract pe durata nedeterminată, în cadrul Departamentului Instalatie Detritiere, poziţia din organigramă  A21.2/201.
 2. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenţă avand titlul de inginer in domeniul fundamental al Stiintelor Ingineresti;
  • Experienţă:
 • Fara cerinte de experienta pentru Inginer in pregatire;
 • Minim 2 ani in activitati de proiectare, montaj echipamente mecanice, punere in functiune, exploatare pentru sisteme tehnologice din CNE Cernavoda sau alte instalatii industriale energetice sau chimice  sau Inginer in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN” pentru Inginer Operare CNE in Pregatire;
 • Minim 4 ani in activitati de proiectare, montaj echipamente mecanice, punere in functiune, exploatare pentru sisteme tehnologice din CNE Cernavoda sau alte instalatii industriale energetice sau chimice  sau Inginer Operare CNE in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN” pentru Inginer Operare CNE;
 • Minim 8 ani pe o pozitie de Inginer in activitati de proiectare, montaj echipamente mecanice, punere in functiune, exploatare pentru sisteme tehnologice din CNE Cernavoda sau alte instalatii industriale energetice sau chimice sau Inginer Operare CNE pentru Inginer Operare CNE Principal;
 • Cerinţe specifice:
  • Cunostinte de baza despre echipamentele aferente sistemelor si proceselor tehnologice industriale;
  • Cunoasterea legislatiei, standardelor si normelor aplicabile in domeniul securitatii nucleare;
  • Cunostinte in utilizarea si interpretarea codurilor, standardelor, prescriptiilor, regulamentelor si normativelor tehnice;
  • Abilitati de comunicare scrisa si verbala, capacitate de analiza si sinteza;
  • Cunoasterea limbii engleze tehnice la nivel avansat (scrisa si vorbita);
  • Abilitati avansate de utilizare PC (MS Office, Programe de Baze de Date, Microsoft Project).
 • Alte cerinţe:
  • Cunoasterea sistemelor centralei si/sau a proceselor din domeniul criotehnologiei si tehnicii vidului – constituie avantaj ;
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Asigura datele de intrare necesare pentru proiectare, inclusiv la interfata cu CNE si participa la elaborarea pachetelor si planurilor de lucru la interfata cu CNE;
 • Verifica documentele aferente proiectului tehnic, dispozitiile de santier, documentatia AS BUILT, instructiunile tehnice, documentatia de procurare pentru echipamentele ce vor fi instalate si accepta aceste documente, respectiv proiectul tehnic, dosarul de fabricatie (history docket), desene si specificatii ale fabricantului, proceduri de punere in opera si montaj, proceduri de mentenanta, etc.;
 • Analizeaza si accepta proiectele de detaliu pentru lucrarile de infrastructura si proiectul de detaliu al CTRF;
 • Verifica si accepta dispozitii de santier si cereri de derogare de la proiect, corelari ale planurilor modificate si verifica implementarea modificarilor din santier in proiecte;
 • Gestioneaza documentatia Proiectului si se se asigura de utilizarea reviziei aprobate
 • Elaboreaza documente suport pentru autorizarea lucrarilor de construire, ofera suport la elaborarea notelor justificative, intocmesc rapoarte tehnice de analiza si de evaluare necesare pe parcursul derularii proiectului;
 • Efectueaza verificarile echipamentelor noi conform programelor aprobate;
 • Verifica completitudinea documentelor aferente executiei lucrarilor de infrastructura si a proiectelor tehnice si accepta aceste documente, respectiv desene si specificatii ale fabricantului, proceduri de mentenanta, etc.;
 • Colaboreaza cu grupul de implementare proiect si avizeaza impreuna cu dirigintii de santier materialele propuse pentru utilizare, verifica respectarea cerintelor organismelor de reglementare (CNCAN, ISCIR) pentru activitatile incluse in scopul proiectului de detritiere;
 • Accepta solutiile de detaliu pentru modificarile de proiect si specificatiile tehnice pentru SSC la care se desfasoara activitati;
 • Accepta specificatiile tehnice ale pachetelor de executie a lucrarilor si de testare functionala pentru SSC la care se desfasoara activitati din scopul proiectului, participa la FAT pentru echipamentele majore ale Instalatiei;
 • Asigura interfata cu gruparea / gruparile de inginerie ale contractantului / contractantilor in activitatea de emitere a solutiilor de detaliu si pentru modificarile de proiect, a pachetelor de implementare si testare functionala;
 • Asigura ca toate activitatile tehnice sunt finalizate conform planificarii, cu respectarea cerintelor din codurile si standardele aplicabile si cu aplicarea principiilor constiintei tehnice;
 • Comunica cu Biroul Management Proiect Instalatie de Detritiere referitor la stadiul activitatilor din responsabilitate si la aderenta la graficul de proiect;
 • Ofera suport pentru alocarea de SCN-uri pentru echipamente, componente, piese de schimb Biroului de Management de Proiect Instalatie de Detritiere;
 • Verifica / accepta materialele de pregatire pentru sistemele instalatiei de detritiere;
 • Verifica existenta si respectarea „planului calitatii” si a instructiunilor de lucru pentru lucrarea respectiva;
 • Pregateste pachetul de lucru pentru lucrarile care se desfasoara la interfata CNE.
 • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 04.12.2023. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate prezentate (cererea de înscriere, CV-ul care va include informaţii asupra experienţei şi expertizei acumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă,, consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul unităţii SNN și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor -probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerinţelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidaţii care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectaţi în urma evaluării dosarelor. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au obţinut minim 50% din punctajul maxim în urma probei scrise. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis pentru interviu”. Numărul maxim de candidaţi care sunt declaraţi “admis pentru interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numărul de posturi ofertate (1) X 3, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba scrisă să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoştinţele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

 

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

 

Candidaţii care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înştiinţaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obţinut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații
 • Bibliografie:

–     Cursuri universitare din cadrul specializarilor/domeniilor de studii  absolvite;

–     Legea nr. 111/1996, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

–     HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

–    Centrala CANDU 6 – descriere generala (https://canteach.candu.org  – technical summary);

 

– Date de contact: telefon 0241-80-2296/ 0241-80-2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocupării postului de  Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire / Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE Principal , poziţia din organigramă  A21.2/201 – Departamentul Instalatie Detritiere

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestaţia va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate: Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă); Copie act de identitate.  

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Tehnician / pozitia A21.2/224 – Departamentul Instalatie Detritiere
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării unui post de Tehnician, cu contract pe durata nedeterminată, în cadrul Departamentului Instalatie Detritiere, poziţia din organigramă A21.2/224.
 2. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de studii medii cu diploma de bacalaureat filiera teoretica / tehnologica;
  • Experienţă:
 • fara cerinte de experienta;
 • Cerinţe specifice:
 • Cunostinte in operarea aparaturii de birou (PC, copiator, scanner);
 • Cunoasterea limbii engleze (scris si vorbit) – nivel mediu;
 • Cunostinte profesionale bune in domeniul de activitate al postului;
 • Aptitudini de comunicare;
 • Dorinta de realizare / dezvoltare personala;
 • Productivitate – operativitate, capacitate de a atinge rezultatele asteptate;
 • Abilitatea de a gestiona eficient sarcinile;
 • Capacitate de a lucra in echipa si de a construi relatii personale;
 • Alte cerinţe:
  • Experienta de cel putin 5 ani in procesare documente, activitati de control documente, administrare Corespondenta – constituie avantaj.
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Mentine baza de date actualizata a livrabilelor Proiectului CTRF;
 • Este responsabil pentru gestionarea documentatiei tehnice, arhivata ca inregistrare, de intocmirea si transmiterea catre terti a adresei de insotire/de raspuns;
 • Are responsabilitati de control al documentelor si de efectuare inregistrari specifice proiectului CTRF: gestioneaza si proceseaza documentele emise in cadrul departamentului sau primite de la organizatii externe spre avizare/acceptare si asigura distributia si arhivarea documentelor Proiectului CTRF;
 • Completeaza formularele necesare pentru alocarea codului de la BCD;
 • Asigura managementul documentelor specifice Proiectului CTRF: înregistrarea, actualizarea, distribuirea, arhivarea si menţinerea documentaţiei CTRF/corespondentei CTRF in aplicatia ECM Open Text, sectiunea CTRF;
 • Efectueaza arhivarea fizica a documentelor (pe suport hartie, radiografii, banda magnetica, CD-uri, etc.) si controlul periodic a starii lor in spatiile special dedicate pentru CTRF;
 • Asigura organizarea logistica a sedintelor organizate de catre conducerea serviciului;
 • Verifica completitudinea si corectitudinea datelor introduse privind corespondenta in sistemul ECM Open Text;
 • Se implica in rezolvarea urgentelor, privind procesarea documentelor la solicitarea sefului direct;

Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 04.12.2023. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate prezentate (cererea de înscriere, CV-ul care va include informaţii asupra experienţei şi expertizei acumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă,, consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul unităţii SNN și declarația GDPR).Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor -probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerinţelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidaţii care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectaţi în urma evaluării dosarelor. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au obţinut minim 50% din punctajul maxim în urma probei scrise. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis pentru interviu”. Numărul maxim de candidaţi care sunt declaraţi “admis pentru interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numărul de posturi ofertate (1) X 3, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba scrisă să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoştinţele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

Candidaţii care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înştiinţaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obţinut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații

Bibliografie:

–    Legea 16/1996 – Legea Arhivelor Nationale;

–    Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996;

–    Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica;

–    Decizie nr.1130/2008 din 19/11/2008 privind Normele Tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica;

–    Pachetul MS – Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces);

–    Legea nr. 111/1996, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

–    HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

–    Centrala CANDU 6 – descriere generala (https://canteach.candu.org  – technical summary ).

 

– Date de contact: telefon 0241-80-2296/ 0241-80-2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocupării postului de  Tehnician, poziţia din organigramă  A21.2/224 – Departamentul Instalatie Detritiere”.

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestaţia va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate: Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă); Copie act de identitate.  

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire / Inginer Operare CNE / pozitia A21.2/225 – Departamentul Instalatie Detritiere
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării unui post de Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire / Inginer Operare CNE – Commissioning Automatizari , cu contract pe durata nedeterminată, în cadrul Departamentului Instalatie Detritiere, poziţia din organigramă  A21.2/225.
 2. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenţă avand titlul de inginer in domeniul fundamental al Stiintelor Ingineresti;
  • Experienţă:
 • Fara cerinte de experienta pentru Inginer in pregatire;
 • Minim 2 ani pe o pozitie de Inginer in activitati de instalare, supraveghere, punere in functiune si/ sau exploatarea sistemelor automate  sau Inginer in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN” pentru Inginer Operare CNE in Pregatire;
 • Minim 4 ani pe o pozitie de Inginer in activitati de instalare, supraveghere, punere in functiune si/ sau exploatarea sistemelor automate  sau Inginer Operare CNE in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN” pentru Inginer Operare CNE;
 • Cerinţe specifice:
  • Cunostinte despre montajul echipamentelor electrice, instrumentatie si control (EIC) aferente sistemelor si proceselor tehnologice industriale;
  • Cunostinte tehnice despre domeniul aparatelor de masura si control, sistemelor de automatizare si sistemelor de comunicatii analogice si digitale;
  • Cunostinte in utilizarea si interpretarea codurilor, standardelor, prescriptiilor, regulamentelor si normativelor tehnice, aplicabile in proiectarea si executia constructiilor, inclusiv a celor cu caracter nuclear;
  • Promptitudine in rezolvarea problemelor, capacitatea de a lucra in echipa, flexibilitate si adaptabilitate;
  • Capacitate de a lucra in conditii de stres;
  • Cunoasterea limbii engleze tehnice la nivel mediu (scrisa si vorbita);
  • Abilitati avansate de utilizare PC (MS Office).
 • Alte cerinţe:
  • Cunoasterea sistemelor centralei si/sau a proceselor din domeniul criotehnologiei si tehnicii vidului – constituie avantaj;
  • Cunoasterea legislatiei, standardelor si normelor aplicabile in domeniul securitatii nucleare – constituie avantaj;
 • Autorizatie ANRE – constituie avantaj;
 • Autorizatia de Diriginte de Santier – constituie avantaj.
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Verifica si accepta procedurilor de punere in functiune, documentele de operare, diagramele de flux şi procedurile de mentenanţă pregatite pe baza documentatiei actualizate a CTRF şi OPEX-ului disponibil, respectiv verificarea conformitatii acestora cu procesele;
 • Verifica intocmirea procedeelor de punere in opera si de montaj, elaborareza procedurilor de punere in serviciu SSC din responsabilitate dupa caz;
 • Participa la elaborarea documentatiei de operare pentru proiectul instalatiei de detritiere;
 • Emite / valideaza, dupa caz, planurile de lucru si procedurile de testare operationala a SSC din responsabilitate;
 • Evalueaza completitudinea sistemelor inainte de transferul de la faza de constructii – montaj la faza de punere in functiune;
 • Analizeaza graficele de punere in functiune si propun modificarea/aprobarea acestora;
 • Pregateste rapoartelor de punere in functiune (“Commissioning Completion Report – CCR”) la finalizarea punerii in functiune pe fiecare sistem, declarând sistemul în serviciu;
 • Pregateste si certifica completitudinii punerii in functiune catre Beneficiar (Declaratia privind asigurarea completitudinii punerii in functiune (“Commissioning Completion Assurance – CCA”)
 • Evalueaza completitudinea sistemelor inainte de transferul de la punerea in functiune la exploatare si derularea procesului de acceptare a punerii in functiune;
 • Verifica efectuarea modificarilor in teren rezultate ca necesare in urma cerintelor de punere in functiune sau de proiectare;
 • Revizuieste listele cu piese de schimb pentru punerea in functiune si pentru operare in perioada de garantie;
 • Evalueaza testele pe sisteme si rezultatele de performanta pentru a asigura continuarea activitatilor de punere in functiune;
 • Analizeaza si accepta testele de punere in functiune raportat la analizele de securitate nucleara;
 • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 04.12.2023. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate prezentate (cererea de înscriere, CV-ul care va include informaţii asupra experienţei şi expertizei acumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă,, consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul unităţii SNN și declarația GDPR).Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor -probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerinţelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidaţii care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectaţi în urma evaluării dosarelor. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au obţinut minim 50% din punctajul maxim în urma probei scrise. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis pentru interviu”. Numărul maxim de candidaţi care sunt declaraţi “admis pentru interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numărul de posturi ofertate (1) X 3, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba scrisă să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoştinţele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

 

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

 

Candidaţii care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înştiinţaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obţinut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații
 • Bibliografie:

– Cursuri universitare din cadrul specializarilor/domeniilor de studii solicitate;

– Legea nr 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare cu

toate modificarile si completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje,

echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie;

– C56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor;

– I7/2011 – Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor;

– I18/1-2001 – Normativ pentru proiectarea executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente

cladirilor civile si de productie;

– Centrala CANDU 6 – descriere generala (https://canteach.candu.org – technical summary).

– Date de contact: telefon 0241802296/2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocupării postului de  Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire / Inginer Operare CNE, poziţia din organigramă  A21.2/225 – Departamentul Instalatie Detritiere

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestaţia va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate: Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă); Copie act de identitate.  

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire / Inginer Operare CNE / pozitia A21.2/216 – Departamentul Instalatie Detritiere
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării unui post de Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire / Inginer Operare CNE – Commissioning  Electric, cu contract pe durata nedeterminată, în cadrul Departamentului Instalatie Detritiere, poziţia din organigramă  A21.2/216.
 2. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenţă avand titlul de inginer in domeniul fundamental al Stiintelor Ingineresti;
  • Experienţă:
 • Fara cerinte de experienta pentru Inginer in pregatire;
 • Minim 2 ani pe o pozitie de Inginer in activitati de instalare, punere in functiune si/ sau exploatarea instalatiilor electrice sau Inginer in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN” pentru Inginer Operare CNE in Pregatire;
 • Minim 4 ani pe o pozitie de Inginer in activitati de instalare, punere in functiune si/ sau exploatarea instalatiilor electrice sau Inginer Operare CNE in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN” pentru Inginer Operare CNE;
 • Cerinţe specifice:
  • Cunostinte despre montajul echipamentelor electrice, instrumentatie si control (EIC) aferente sistemelor si proceselor tehnologice industriale;
  • Cunostinte tehnice in domeniile: Sisteme electroenergetice, sisteme electrice, electrotehnica, masini electrice, protectii prin relee, aplicatii de electronica industriala, echipamente electrice, statii electrice de medii si joasa tensiune, baterii de acumulatoare;
  • Cunostinte in utilizarea si interpretarea codurilor, standardelor, prescriptiilor, regulamentelor si normativelor tehnice, aplicabile in proiectarea si executia constructiilor, inclusiv a celor cu caracter nuclear;
  • Promptitudine in rezolvarea problemelor, capacitatea de a lucra in echipa, flexibilitate si adaptabilitate;
  • Capacitate de a lucra in conditii de stres;
  • Cunoasterea limbii engleze tehnice la nivel mediu (scrisa si vorbita);
  • Abilitati avansate de utilizare PC (MS Office).
 • Alte cerinţe:
  • Cunoasterea sistemelor centralei si/sau a proceselor din domeniul criotehnologiei si tehnicii vidului – constituie avantaj;
  • Cunoasterea legislatiei, standardelor si normelor aplicabile in domeniul securitatii nucleare – constituie avantaj;
 • Autorizatie ANRE – constituie avantaj;
 • Autorizatia de Diriginte de Santier – constituie avantaj.
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Verifica si accepta procedurilor de punere in functiune, documentele de operare, diagramele de flux si procedurile de mentenanta pregatite pe baza documentatiei actualizate a CTRF si OPEX-ului disponibil, respectiv verificarea conformitatii acestora cu procesele;
 • Verifica intocmirea procedeelor de punere in opera si de montaj, elaborareza procedurilor de punere in serviciu SSC din responsabilitate dupa caz;
 • Emite / valideaza, dupa caz, planurile de lucru si procedurile de testare operationala a SSC din responsabilitate;
 • Evalueaza completitudinea sistemelor inainte de transferul de la faza de constructii – montaj la faza de punere in functiune;
 • Analizeaza graficele de punere in functiune si propune modificarea/aprobarea acestora;
 • Verifica lista cu echipamente specializate de testare, necesare pentru punerea in functiune si primii doi ani de exploatare;
 • Verifica listele cu piese de schimb si consumabile necesare pentru punerea in functiune si pentru perioada de garantie;
 • Verifica programul general de punere in functiune a obiectivelor, criteriilor si standardelor de acceptare pentru fiecare sistem si componente majore, dupa caz, pe baza documentatiei de proiectare actualizata si OPEX-ului disponibil si propun aprobarea;
 • Rezolva problemele aparute inainte de transferul de la faza de constructie la faza de punere in functiune;
 • Pregateste, pentru fiecare sistem, pachetele de predare (transfer) de la punerea in functiune la operare, inclusiv a documentatiei de exploatare, a dosarelor de istorie a punerii in functiune si a listelor cu probleme nerezolvate;
 • Urmareste punerea in functiune pentru toate sistemele si verifica respectarea cerintelor din procedurile aprobate;
 • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 04.12.2023. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate prezentate (cererea de înscriere, CV-ul care va include informaţii asupra experienţei şi expertizei acumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă,, consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul unităţii SNN și declarația GDPR).Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor -probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerinţelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidaţii care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectaţi în urma evaluării dosarelor. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au obţinut minim 50% din punctajul maxim în urma probei scrise. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis pentru interviu”. Numărul maxim de candidaţi care sunt declaraţi “admis pentru interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numărul de posturi ofertate (1) X 3, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba scrisă să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoştinţele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

 

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

 

Candidaţii care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înştiinţaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obţinut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații
 • Bibliografie:

– Cursuri universitare din cadrul specializarilor/domeniilor de studii solicitate;

– Legea nr 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare cu

toate modificarile si completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje,

echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie;

– C56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor;

– I7/2011 – Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor;

– I18/1-2001 – Normativ pentru proiectarea executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente

cladirilor civile si de productie;

– Centrala CANDU 6 – descriere generala (https://canteach.candu.org – technical summary).

– Date de contact: telefon 0241802296/2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocupării postului de  Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire / Inginer Operare CNE, poziţia din organigramă  A21.2/216 – Departamentul Instalatie Detritiere

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestaţia va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate: Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă); Copie act de identitate.  

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire / Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE Principal / pozitia A21.2/228 – Departamentul Instalatie Detritiere
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării unui post de Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire / Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE Principal –  Coordonator SSM proiect CTRF, cu contract pe durata nedeterminată, în cadrul Departamentului Instalatie Detritiere, poziţia din organigramă  A21.2/228.
 2. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenţă avand titlul de inginer in domeniul fundamental al Stiintelor Ingineresti;
  • Experienţă:
 • Fara cerinte de experienta pentru Inginer in pregatire;
 • Minim 2 ani pe o pozitie de inginer in activitati specifice SSM sau Inginer in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN” pentru Inginer Operare CNE in Pregatire;
 • Minim 4 ani pe o pozitie de inginer in activitati specifice SSM sau Inginer Operare CNE in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN” pentru Inginer Operare CNE;
 • Minim 8 ani pe o pozitie de inginer in activitati specifice SSM sau Inginer Operare CNE pentru Inginer Operare CNE Principal;
 • Cerinţe specifice:
  • Cunostinte tehnice detaliate in domeniul facultatii absolvite;
  • Cunoaste cerintele specifice de protectia muncii in ceea ce priveste cadrul legal aplicabil;
  • Autorizatie de Responsabil SSM conform HG 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
  • Autorizatie de Coordonator SSM conform HG 300/2006 cu privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile;
  • Cunoaste sistemul de evaluare a riscurilor operationale;
  • Capabilitate de analiza si sinteza a unor situatii tehnice complexe.
  • Capacitate de a lucra in conditii de stres;
  • Abilitati de comunicare, abilitati de gestionare eficienta a sarcinilor, capacitate de a lucra in echipa;
  • Cunoasterea limbii engleze tehnice la nivel mediu (scrisa si vorbita);
  • Abilitati avansate de utilizare PC (MS Office).
 • Alte cerinţe:
  • Capabilitate tehnica si cunostinte generale în ramurile tehnologiei aplicabile la instalatia de detritiere (separare izotopica, criogenie, tehnologia vidului) – constituie avantaj;
  • Cunostinte despre sistemul de lucru din Centrala, respectiv despre evaluarile lucrarilor si despre conditiile de obtinere a autorizatiilor (permiselor) de lucru – constituie avantaj;
  • Cunoaste cerintele specifice de protectia muncii in ceea ce priveste sistemul procedural specific din CNE – constituie avantaj;
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Asigura datele de intrare necesare pentru proiectare, inclusiv la interfata cu CNE si participa la elaborarea pachetelor si planurilor de lucru la interfata cu CNE;
 • Verifica documentele aferente proiectului tehnic, dispozitiile de santier, documentatia AS BUILT, instructiunile tehnice, documentatia de procurare pentru echipamentele ce vor fi instalate si accepta aceste documente, respectiv proiectul tehnic, dosarul de fabricatie (history docket), desene si specificatii ale fabricantului, proceduri de punere in opera si montaj, proceduri de mentenanta, etc.;
 • Analizeaza si accepta proiectele de detaliu pentru lucrarile de infrastructura si proiectul de detaliu al CTRF;
 • Verifica si accepta dispozitii de santier si cereri de derogare de la proiect, corelari ale planurilor modificate si verifica implementarea modificarilor din santier in proiecte;
 • Gestioneaza documentatia Proiectului si se se asigura de utilizarea reviziei aprobate
 • Elaboreaza documente suport pentru autorizarea lucrarilor de construire, ofera suport la elaborarea notelor justificative, intocmesc rapoarte tehnice de analiza si de evaluare necesare pe parcursul derularii proiectului;
 • Efectueaza verificarile echipamentelor noi conform programelor aprobate;
 • Verifica completitudinea documentelor aferente executiei lucrarilor de infrastructura si a proiectelor tehnice si accepta aceste documente, respectiv desene si specificatii ale fabricantului, proceduri de mentenanta, etc.;
 • Colaboreaza cu grupul de implementare proiect si avizeaza impreuna cu dirigintii de santier materialele propuse pentru utilizare, verifica respectarea cerintelor organismelor de reglementare (CNCAN, ISCIR) pentru activitatile incluse in scopul proiectului de detritiere;
 • Accepta solutiile de detaliu pentru modificarile de proiect si specificatiile tehnice pentru SSC la care se desfasoara activitati;
 • Accepta specificatiile tehnice ale pachetelor de executie a lucrarilor si de testare functionala pentru SSC la care se desfasoara activitati din scopul proiectului, participa la FAT pentru echipamentele majore ale Instalatiei;
 • Asigura interfata cu gruparea / gruparile de inginerie ale contractantului / contractantilor in activitatea de emitere a solutiilor de detaliu si pentru modificarile de proiect, a pachetelor de implementare si testare functionala;
 • Asigura ca toate activitatile tehnice sunt finalizate conform planificarii, cu respectarea cerintelor din codurile si standardele aplicabile si cu aplicarea principiilor constiintei tehnice;
 • Comunica cu Biroul Management Proiect Instalatie de Detritiere referitor la stadiul activitatilor din responsabilitate si la aderenta la graficul de proiect;
 • Ofera suport pentru alocarea de SCN-uri pentru echipamente, componente, piese de schimb Biroului de Management de Proiect Instalatie de Detritiere;
 • Verifica / accepta materialele de pregatire pentru sistemele instalatiei de detritiere;
 • Verifica existenta si respectarea „planului calitatii” si a instructiunilor de lucru pentru lucrarea respectiva;
 • Pregateste pachetul de lucru pentru lucrarile care se desfasoara la interfata CNE.
 • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 04.12.2023. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate prezentate (cererea de înscriere, CV-ul care va include informaţii asupra experienţei şi expertizei acumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă,, consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul unităţii SNN și declarația GDPR).Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor -probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerinţelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidaţii care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectaţi în urma evaluării dosarelor. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au obţinut minim 50% din punctajul maxim în urma probei scrise. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis pentru interviu”. Numărul maxim de candidaţi care sunt declaraţi “admis pentru interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numărul de posturi ofertate (1) X 3, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba scrisă să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoştinţele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

 

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

 

Candidaţii care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înştiinţaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obţinut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații
 • Bibliografie:

–     Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;

–     HG 300/2006 cu privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile;

–     Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

–     cunostinte la nivelul programei studiilor superioare absolvite;

–     cunostinte de baza despre reactorul CANDU (de ex. CANDU Fundamentals: https://canteach.candu.org/Content Library/20040700.pdf sau Centrala CANDU 6 – descriere generala (https://canteach.candu.org – technical summary);

 

– Date de contact: telefon 0241802296/2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocupării postului de  Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire / Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE Principal  , poziţia din organigramă  A21.2/228 – Departamentul Instalatie Detritiere

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestaţia va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate: Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă); Copie act de identitate.  

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.Titlu Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire / Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE Principal / pozitia A21.2/207 – Departamentul Instalatie Detritiere
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării unui post de Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire / Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE Principal –  Avize si autorizari – securitate nucleara – interfata CNCAN, cu contract pe durata nedeterminată, în cadrul Departamentului Instalatie Detritiere, poziţia din organigramă  A21.2/207.
 2. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenţă avand titlul de inginer in domeniul fundamental al Stiintelor Ingineresti;
  • Experienţă:
 • Fara cerinte de experienta pentru Inginer in pregatire;
 • Minim 2 ani in activitati de analize de securitate, autorizari, management integrat – managementul autorizatiilor  sau Inginer in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN” pentru Inginer Operare CNE in Pregatire;
 • Minim 4 ani in activitati de analize de securitate, autorizari, management integrat – managementul autorizatiilor  sau Inginer Operare CNE in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN” pentru Inginer Operare CNE;
 • Minim 8 ani pe o pozitie de Inginer in activitati de analize de securitate, autorizari, management integrat – managementul autorizatiilor sau Inginer Operare CNE pentru Inginer Operare CNE Principal;
 • Cerinţe specifice:
  • Cunoasterea cerintelor legale referitoare la securitatea nucleara si autorizarea instalatiilor nucleare precum si experienta practica in elaborarea, aplicarea, si respectarea procedurilor necesare transpunerii cerintelor legale antementionate in activitate;
  • Cunostinte despre diferitele tipuri de analize de securitate nucleara, atat deterministe cat si probabilistice si despre metodologiile asociate;
  • Cunoasterea aprofundata a Raportului Preliminar si a celui Final de Securitate pentru CNE Cernavoda;
  • Cunostinte aprofundate despre legislatia in domeniul nuclear si despre normele specifice de managementul calitatii;
  • Cunostinte bune de radioprotectie si securitatea muncii;
  • Cunostinte despre cultura de securitate nucleara;
  • Cunostinte despre cerintele Manualului de Management Integrat;
  • Intelegere a fenomenelor fizice asociate tehnologiilor nucleare, lucrului cu radiatii ionizante si specific tritiului;
  • Promptitudine in rezolvarea problemelor, capacitatea de a lucra in echipa, flexibilitate si adaptabilitate;
  • Abilitati de comunicare scrisa si verbala, capacitate de analiza si sinteza;
  • Cunoasterea limbii engleze tehnice la nivel mediu/avansat (scrisa si vorbita);
  • Abilitati de utilizare PC (MS Office) – nivel mediu.
 • Alte cerinţe:
  • Cunoasterea procedurilor si regulamentelor CNE Cernavoda – constituie avantaj;
  • Cunostinte in domeniul instrumentelor de planificare (Microsoft Project sau Primavera), respectiv notiuni despre grafice de proiect, grafice Gantt – constituie avantaj.
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Asigura administrarea autorizatiilor de securitate nucleara, verificarea si producerea documentelor suport de autorizare;
 • Analizeaza documentele tehnice, prezentate de catre contractorul EPC si formuleaza observatii, dupa caz, stabileste impreuna cu personalul tehnic din echipa de proiect aspectele care trebuie corectate/imbunatatite pentru a asigura indeplinirea criteriilor de securitate nucleara;
 • In colaborare cu personalul din echipa de proiect responsabil de securitate nucleara si autorizari, asigura si mentine comunicarea cu CNCAN, precum si cu celelalte autoritati implicate in avizare/acorduri sau autorizarea proiectului;
 • Asigura suportul necesar Directorului de proiect in vederea coordonarii implementarii programului strategic de analize si evaluari de securitate.
 • Asigura supraveghearea si avizarea producerii documentelor tehnice cu impact asupra securitatii nucleare pentru acoperirea tuturor cerintelor necesare.
 • Avizeaza modificarile de proiect din punctul de vedere al securitatii nucleare
 • Asigura pregatirea prezentarilor si raportarilor pentru autoritatea de reglementare dupa cum este necesar sau in conformitate cu cerintele formulate.
 • Coordoneaza elaborarea raspunsurilor la solicitarile de clarificare si la comentariile autoritatilor fata de documentele proiectului.
 • Intocmeste si mentine la zi un registru cu toate avizele, acordurile si autorizatiile aferente proiectului si conditionarile acestora, asigurandu-se ca acesta identifica constrangerile temporale si documentele suport necesare;
 • Urmăreste realizarea la termen a raportărilor către autorităţi aşa cum s-a stabilit prin avize, acorduri, autorizaţii, protocoale, acte normative, procese verbale de control sau solicitările punctuale ale acestora cu privire la proiect.

Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 04.12.2023. După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate prezentate (cererea de înscriere, CV-ul care va include informaţii asupra experienţei şi expertizei acumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă,, consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul unităţii SNN și declarația GDPR).Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaţilor -probă eliminatorie: proba constă în analiza informaţiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerinţelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidaţii care vor îndeplini cumulativ cerinţele de ocuparea postului vor fi selectaţi pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au fost selectaţi în urma evaluării dosarelor. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au obţinut minim 50% din punctajul maxim în urma probei scrise. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidaţii declaraţi “admis pentru interviu”. Numărul maxim de candidaţi care sunt declaraţi “admis pentru interviu” se stabileşte pe baza următorului algoritm: numărul de posturi ofertate (1) X 3, cu condiţia ca punctajul final obţinut la proba scrisă să fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoştinţele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidaţilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

 

În urma susţinerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

 

Candidaţii care au promovat şi au fost selectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înştiinţaţi prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei şi orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obţinut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații
 • Bibliografie:

–     Cursuri universitare din cadrul specializarilor/domeniilor de studii solicitate

–     Normele CNCAN de securitate nucleara (NSN). Acestea se pot regasi pe site-ul CNCAN: www.CNCAN.ro »Legislatie » Norme » Norme si ghiduri de securitate nucleara

–     Ghidurile de securitate nucleara emise de CNCAN (GSN Acestea se pot regasi pe site-ul CNCAN: www.CNCAN.ro »Legislatie » Norme » Norme si ghiduri de securitate nucleara

–     Norme CNCAN de managementul calitatii (NMC).

–     Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

–     Legea 63/2018 Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea,autorizarea si controlul activitatilor nucleare.

 

– Date de contact: telefon 0241-80-2296/ 0241-80-2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200  sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocupării postului de  Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire / Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE Principal  , poziţia din organigramă  A21.2/207 – Departamentul Instalatie Detritiere

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestaţia va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerinţelor din anunţ şi conţin toate formularele solicitate: Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă); Copie act de identitate.  

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(5) Vă informăm că numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.X