Locuri de munca

Titlu Inginer Sef Departament Instalatie Detritiere
Departament

CNE Cernavodă organizează concurs în vederea ocupării unui post de Inginer Sef Departament Instalatie Detritiere, cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Proiecte Strategice.

Cerințe minime:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, domeniul de licență Inginerie mecanică/Inginerie chimică/Inginerie electrică/Inginerie energetică;
 • Experiență:
 • minim 10 ani experiență în conducerea/coordonarea proiectelor, din care minim 5 ani în poziții de management pentru proiecte de investiții (inginerie, implementare, punere în funcțiune);
 • multidisciplinară, în cel puțin unul din următoarele domenii (constituie un avantaj experiența în două sau mai multe dintre acestea): proiectare, dezvoltare, implementare și management de proiecte industriale/în domeniul energiei având valoare minimă cumulată de 50 milioane de euro

Cerinte specifice:

 • Cunoștințe privind:
  • centrale nucleroelectrice, funcții de securitate;
  • reglementări/recomandări internaționale privind securitatea nucleară a instalațiilor din centralele nuclearoelectrice;
  • cunostințe generale cu privire la managementul apei grele, problematica tritiului și soluțiile tehnologice de separare/extragere a acestuia (separare izotopică, distilare criogenică, etc)
  • managementul mediului și legislația aferentă

Alte cerinte:

 • Cunoasterea limbii engleze, nivel avansat;
 • Calculator (MS Office); MS Project/Primavera
 • Gestionare lucrări complexe, planificare, coordonare fizică și bugetară; pregatire documente în vederea desfășurării procedurilor de achiziții/participare în procesul de achiziții pentru lucrări complexe, urmărire autorizări necesare
 • Aptitudini de coordonare și lucru în echipă
 • Constituie avantaje și vor       fi considerate plusuri în evaluarea candidaturilor, următoarele:
  • deținerea unei certificări în domeniul managementului de proiect       – de preferință recunoscută internațional
  • cunoașterea de către candidat a sistemului de lucru procedurat utilizat în CNE Cernavoda

 

Responsabilități, atribuții și sarcini:

 • Organizeaza activitatea Echipei de Proiect si se asigura de o distribuire eficace si eficienta a sarcinilor;
 • Stabileste si asigura elaborarea procedurilor interne pentru activitatile specifice Owner’s Engineering (OE)
 • Asigura resursele necesare contractarii serviciilor de tip OE si EPC (Engineering, Procurement and Construction)
 • Deruleaza prin personalul din cadrul Directiei contractul de servicii de tip OE
 • Asigura elaborarea procedurilor de interfata cu celelalte departamente din CNE Cernavoda
 • Aproba planurile anuale de activitate ale echipei EPC, pe baza recomandarilor formulate de personalul OE si feedback-ului din partea contractorului EPC;
 • Propune, sustine si urmareste bugetul multianual al proiectului
 • Sustine negocierile cu autoritatile de reglementare privind avizele si autorizatiile necesare proiectului;
 • Asigura urmarirea activitatilor EPC prin intermediul personalului OE din subordine
 • Coordoneaza echipa de proiect pentru elaborarea procedurilor de punere in functiune, pe care le aproba;
 • Aproba platile pentru activitatile derulate in cadrul proiectului
 • Alte responsabilități și sarcini conform Fișei Postului
Informatii loc de munca

Condiții oferite:

 • Salariul în conformitate cu prevederile CCM;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Alte condiții (locuintă de serviciu, transport etc.).

Alte informații:

Bibliografie:

 • Ghiduri privind managementul proiectelor : Project Management Institute “A Guide to the Project Management Body of Knowledge” – PMBOKR
 • Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicata, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotararea 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a procedurilor referitoare la atribuire contract sectorial/acord cadru din Legea 99/2016
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata (r2), cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicata, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice , cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie
 • Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor,cu modificarile si completarile ulterioare; inclusiv modificarile aduse prin HG 343/2017
 • Jones, Greg (2008). „Tritium Issues in Commercial Pressurized Water Reactors”. Fusion Science and Technology. 54 (2): 329–332
 • Robert H. Drake – Recovery of Tritium from Tritiated Waste Water Cost-Effectiveness Analysis – LA-UR-97-3767(https://fas.org/sgp/othergov/doe/lanl/lib-www/la-pubs/00326809.pdf )
 • Scott Willms, Los Alamos National Laboratory – Tritium Supply Considerations, ITER Test Blanket Module Meeting UCLA, February 23-25, 2004
 • CNSC – Evaluation of Facilities Handling Tritium Part of the Tritium Studies Project INFO-0796
 • DOE-HDBK-1129-2007 – March 2007 TRITIUM HANDLING AND SAFE STORAGE
 • G. Bereznai 11/1/1996 Chulalongkorn University: CANDU overview
 • Documente accesibile referitoare la tehnologia din centralele nucleare tip CANDU precum si modul de organizare a activitatilor tehnice pentru operarea acestora. CANDU Fundamentals (https://canteach.candu.org.)
 • Centrala CANDU–6 Descriere generala (https://canteach.candu.org – technical summary).

Data limită și locul depunerii cererilor de înscriere și a altor documente necesare înscrierii: 15.04.2021, orele 16:00

Informații suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane – Pavilionul 2, Sala P37 sau la telefon 2161/2296/2289.

Eventualele contestatii se pot face in termen de 1 zi de la data afisarii rezultatelor la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@cne.ro. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

 

Nota:

 1. Dosarele de candidatura se depun personal la sediul CNE Cernavoda sau, prin e-mail, la adresa recrutare@cne.ro cu mentiunea/subiectul: pentru concurs pozitia Inginer Sef Departament Instalatie Detritiere din cadrul Direcției Proiecte Strategice;
 2. Pot fi invitati la concurs numai candidatii care au depus dosare de candidatura ce contin toate formularele/documentele solicitate (Cerere tip pentru inscrierea la concursul de selectie pentru angajare, Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda, Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de recrutare in cadrul CNE Cernavoda si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal, CV, Copie diploma de studii, Copie certificate /diplome de calificare, Copie CI, Raport Revisal si/sau Adeverinta eliberata de angajatorii mentionati in CV care sa ateste experienta in activitate si/sau Copie Carnet de Munca pentru perioada de pana la 01.01.2011, alte documente solicitate prin oferta) si indeplinesc cerintele minime din oferta. 
 3. Concursul se va organiza on-line. In acest sens, candidatii trebuie sa aiba la dispozitie urmatoarele:
 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Conditii propice pentru desfasurarea unui interviu on-line.
 • Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei si link-ul ce trebuie accesat.

     4.         In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 anÎn cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuție suplimentară de serviciu, precizată în fișa de post, susținerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoștințe și experiență către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât și sucursale).

In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.

 Titlu Tehnician CNE (chimist) – Laborator Chimic – Secția Chimică / Sucursala CNE Cernavodă
Departament

Sucursala CNE Cernavoda organizează concurs în vederea ocupării postului de Tehnician CNE (chimist), cu contract pe perioada nedeterminată, în cadrul compartimentului: Laborator ChimicSecția Chimică.

Cerinte

 • Studii absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat – profil real/tehnic;;
 • Experiență:
 • N/A.;

Cerinte specifice:

 • Apt pentru lucrul cu substanțe chimice periculoase și în câmp radioactiv;
 • Disponibilitate pentru lucrul în ture

Alte cerințe :

 • Cunoștințe operare calculator – nivel mediu
 • Cunoștințe limba engleza – nivel mediu
 • Experiență pe post de laborant chimist sau operator-chimist (echivalată cu experiența acumulată în perioada de studii superioare specialitatea chimie) – constituie un avantaj

Responsabilități

 • Să colecteze probe reprezentative din sistemele de proces și efluenți, să efectueze analizele fizico-chimice și adițiile de substanțe chimice conform programelor și procedurilor de Control Chimic și al Calității.
 • Să respecte frecvența minimă de analiză și de executare a activităților de gospodărire și de Controlul Calității, conform rutinelor aprobate.
 • Să se asigure de acuratețea tuturor rezultatelor analitice raportate.
 • Să prepare și să verifice calitatea reactivilor chimici și radiochimici, a standardelor de calibrare și verificare.
 • Alte responsabilități și sarcini conform Fișei Postului.
Informatii loc de munca

Bibliografie:

 • Manuale de chimie/ matematică/ fizică, clasele VII-XII

 

Alte informații

 • Activităţi desfășurate în sistem de lucru procedurat
 • Condiții de lucru la nivelul standardelor
 • Facilități de dezvoltare profesională

Salarizare și alte beneficii:

 • Salariu atractiv și competetiv la nivelul pieței forței de muncă
 • Concediu anual de 26-35 zile lucrătoare, funcție de vechimea în muncă
 • Indemnizație de concediu de odihnă echivalentă cu 1.6 ori salariul
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 kWH/an
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an
 • Cazare gratuită în locuințe de serviciu sau intervenție, în limita spațiilor locative disponibile
 • Transport la și de la locul de muncă, cu mijloacele de transport în comun puse la dispoziție de unitate
 • Alimentație de protecție în valoare de 45lei/zi calendaristică
 • Contribuție angajator la un fond privat de pensii facultative, funcție de vechime în sistemul energetic
 • Alte beneficii conform CCM

Data limită și locul depunerii cererilor de înscriere și a altor documente necesare înscrierii – 19.04.2021, Serviciul Resurse Umane.

 • Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane – Pavilionul 2, Sala P37 sau la telefon 2161.
 • Eventualele contestatii se pot face in termen de 1 zi de la data afisarii rezultatelor la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@cne.ro. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

Nota:

 1. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul CNE Cernavodă sau, prin e-mail, la adresa recrutare@cne.ro cu mentiunea/subiectul: pentru concurs pozitia Tehnician CNE (chimist) din cadrul Laboratorului ChimicSecția Chimică;
 2. Pot fi invitați la concurs numai candidații care au depus dosare de candidatură ce conțin toate formularele/documentele solicitate (Cerere tip pentru înscrierea la concursul de selecție pentru angajare, Consimțământ pentru verificare în vederea angajării în cadrul Sucursalei CNE Cernavodă, Consimțământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul CNE Cernavodă și acord referitor la politica SNN de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal, CV, Copie diplomă de studii, Copie certificate /diplome de calificare, Copie CI, Raport Revisal și/sau Adeverință eliberată de angajatorii mentionați în CV care să ateste experiența în activitate și/sau Copie Carnet de Muncă pentru perioada de până la 01.01.2011, alte documente solicitate prin ofertă) și îndeplinesc cerințele din ofertă. 
 3. Concursul se va organiza on-line. În acest sens, candidații trebuie să aibă la dispoziție următoarele:
  • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
  • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
  • Condiții propice pentru desfășurarea unui interviu on-line.
  • Candidații vor primi pe adresa de email personală (comunicată în CV) invitația de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei îi link-ul ce trebuie accesat.
 4. În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuție suplimentară de serviciu, precizată în fișa de post, susținerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoștințe și experiență către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât și sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată de 1 an.

 Titlu Inginer / Economist – 1 post / Biroul Planificare Strategica si Analiza Servicii / Sucursala CNE Cernavodă
Departament

CNE Cernavodă organizează concurs în vederea ocupării postului de Inginer in pregatire / Economist in pregatire / Inginer / Economist / Inginer principal /Economist principal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în cadrul compartimentului Biroul Planificare Strategica si Analiza Servicii

Cerinte

Studii absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic / economic;

Experiență:

 • pentru postul de Inginer în pregătire / Economist în pregatire : fara cerinte de experienta;
 • pentru postul de Inginer / Economist : minim 2 ani vechime pe un post de inginer/economist în activități specifice studiilor absolvite sau inginer în pregătire / economist in pregatire (cu pregatirea terminată, avand aprecierea generala cel putin “BUN”);
 • pentru postul de Inginer principal / Economist principal : minim 8 ani pe pozitia de Inginer / Economist în activități specifice studiilor absolvite;

Alte cerinte:

 • Cunostinte foarte bune despre legislatia in domeniul referitoare la :
   • achizitii de produse, servicii si lucrari,
   • plati produse, servicii si lucrari;

Cerinte specifice:

 • Cursuri certificate de perfectionare profesionala in domeniul achizitiilor – constituie avantaj

Responsabilități

 • Asigura intocmirea Planului Anual al Achizitiilor Sectoriale (PAAS)– urmarire, incadrare CR-uri;
 • Urmareste incadrarea contractelor in PAAS (pozitie, procedura, valoare);
 • Participă la şedinţe interdepartamentale pentru activitati care se efectueaza conform programelor de planificare si realizeaza analiza pentru HOLD-urile din cadrul DPSA;
 • Elaboreaza cereri de amanare pentru activitatile care nu respecta milestone aferente programelor de planificare;
 • Elaboreaza proceduri pentru Procesul de administrare a fluxului de achizitii produse, servicii si lucrari, conform ariei de competenta;
 • Asigura suport in administrarea/ utilizarea aplicatiilor informatice de proces (instructiuni/ manuale de utilizare/ pregatire);
 • Realizeaza import-export date din / în diferite formate;
 • Elaboreaza analize preliminare si rapoarte de investigare pentru Conditii Anormale si evenimente, conform ariei de competenta.
 • Alte responsabilitati si sarcini conform fişei postului.

Info despre departament

Informatii loc de munca

Bibliografie:

 • LEGEA nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Alte informații

 • Activităţi desfășurate în sistem de lucru procedurat
 • Condiții de lucru la nivelul standardelor
 • Facilități de dezvoltare profesională

Salariul și alte beneficii:

 • Salariu atractiv și competetiv la nivelul pieței forței de muncă
 • Concediu anual de 26-35 zile lucrătoare, funcție de vechimea în muncă
 • Indemnizație de concediu de odihnă echivalentă cu 1.6 ori salariul
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 kWH/an
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an
 • Cazare gratuită în locuințe de serviciu sau intervenție, în limita spațiilor locative disponibile
 • Transport la și de la locul de muncă, cu mijloacele de transport în comun puse la dispoziție de unitate
 • Alimentație de protecție în valoare de 45lei/zi calendaristică
 • Contribuție angajator la un fond privat de pensii facultative, funcție de vechime în sistemul energetic
 • Alte beneficii conform CCM

Data limită și locul depunerii cererilor de înscriere și a altor documente necesare înscrierii – 19.04.2021, Serviciul Resurse Umane.

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane – Pavilionul 2, Sala P37 sau la telefon 2296.

Eventualele contestatii se pot face in termen de 1 zi de la data afisarii rezultatelor la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@cne.ro. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

Nota:

 1. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul CNE Cernavodă sau, prin e-mail, la adresa recrutare@cne.ro cu mentiunea/subiectul: pentru concurs pozitia de Inginer / Economist din cadrul Biroul Planificare Strategica si Analiza Servicii;
 2. Pot fi invitați la concurs numai candidații care au depus dosare de candidatură ce conțin toate formularele/documentele solicitate (Cerere tip pentru înscrierea la concursul de selecție pentru angajare, Consimțământ pentru verificare în vederea angajării în cadrul Sucursalei CNE Cernavodă, Consimțământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul CNE Cernavodă și acord referitor la politica SNN de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal, CV, Copie diplomă de studii, Copie certificate /diplome de calificare, Copie CI, Raport Revisal și/sau Adeverință eliberată de angajatorii mentionați în CV care să ateste experiența în activitate și/sau Copie Carnet de Muncă pentru perioada de până la 01.01.2011, alte documente solicitate prin ofertă) și îndeplinesc cerințele din ofertă.

 

3. Concursul se va organiza on-line. În acest sens, candidații trebuie să aibă la dispoziție următoarele:

 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Condiții propice pentru desfășurarea unui interviu on-line.
 • Candidații vor primi pe adresa de email personală (comunicată în CV) invitația de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei îi link-ul ce trebuie accesat.

4. În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuție suplimentară de serviciu, precizată în fișa de post, susținerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoștințe și experiență către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât și sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată de 1 an.

 

 Titlu Reparator E – Metrologie
Departament

Data: 15.04.2021

 1. Sucursala CNE Cernavodă organizează concurs în vederea ocupării 1 posturi de Reparator CNE ”E”, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, în cadrul Laborator Metrologie, poziţia din organigramă  1.3.8.3 / 205
 2. Cerinte minime:
 • Studii: studii : medii (liceu/scoala profesionala), profil: electrotehnica/ electronica/ electric
 • Experienta: minim 3 ani pe o functie in domeniul studiilor absolvite in activitati de verificare/calibrare a echipamentelor de masurare ;
 1. Alte cerinte:
 • Cunostinte temeinice de metrologie generala;
 • Certificat de calificare ca metrolog – constituie avantaj
 • Cunostinte si experienta in utilizarea echipamentelor de masurare specific din domeniul: electric/ electrotehnica / electronica
 • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu
 • Cunostinte de operare PC (MS Office)
 1. Responsabilitati, atributii si sarcini:
 • Executie de lucrari de verificare metrological / etalonare a echipamentelor de masurare din domeniul electric. Intocmirea si arhivarea documentatiei aferente mijloacelor de masurare si verificare;
 • Analizeaza specificatiile tehnice ale echipamentelor de masurare in vederea efectuarii operatiilor de verificare metrological/etalonare;
 • Elaboreaza procedure de verificare a echipamentelor de test din aria de responsabilitate
 • Alte responsabilitati si obligatii conform fisei de post si Regulamentelor interne ale Centralei

 

Informatii loc de munca
 1. Conditii oferite:
 • Salariul competitiv, in limitele prevazute de CCM;
 • Concediu de odihna anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca;
 • Indemnizatie de concediu de odina echivalenta cu 1,6 ori salariul;
 • Compensare consum energie electrica in limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an;
 • Cazare gratuita in locuinte de serviciu sau de interventie, in limita spatiilor locative disponibile;
 • Transport la si de la locul de munca cu mijloace de transport in comun puse la dispozitie de unitate;
 • Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechimea in sistemul energetic;
 • Alte beneficii conform CCM
 1. Alte informatii:
 • Bibliografie:
 • Programa analitica de liceu si scoala profesionala
 • Manualul de fizica clasa X –  Fenomene electrice si magnetice;
 • Manuale de algebra clsV-IX
 • Ordonanta Nr 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificarile si completarile ulterioare
 • SR – Ghid ISO/CEI 99-2010 – Vocabular International de Metrologie. Concepte fundamentale si generale si termini asociati (VIM)

 

 • Data limita si locul depunerii cererilor de inscriere si a altor documente necesare inscrierii: 26.04.2021, orele 16:00
 • Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane – Pavilionul 0, Sala P10 sau la telefon 2161.
 • Eventualele contestatii se pot face in termen de 1 zi de la data afisarii rezultatelor la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@cne.ro. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

 

Nota:

 1. Dosarele de candidatura se depun personal la sediul CNE Cernavoda sau, prin e-mail, la adresa recrutare@cne.ro cu mentiunea/subiectul: pentru concurs pozitia Reparator E din cadrul Laborator Metrologie;
 2. Pot fi invitati la concurs numai candidatii care au depus dosare de candidatura ce contin toate formularele/documentele solicitate (Cerere tip pentru inscrierea la concursul de selectie pentru angajare, Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda, Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de recrutare in cadrul CNE Cernavoda si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal, CV, Copie diploma de studii, Copie certificate /diplome de calificare, Copie CI, Raport Revisal si/sau Adeverinta eliberata de angajatorii mentionati in CV care sa ateste experienta in activitate si/sau Copie Carnet de Munca pentru perioada de pana la 01.01.2011, alte documente solicitate prin oferta) si indeplinesc cerintele minime din oferta. 
 3. Concursul se va organiza on-line. In acest sens, candidatii trebuie sa aiba la dispozitie urmatoarele:
 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Conditii propice pentru desfasurarea unui interviu on-line.
 • Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei si link-ul ce trebuie accesat.

     4.         In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 anÎn cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuție suplimentară de serviciu, precizată în fișa de post, susținerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoștințe și experiență către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât și sucursale).

In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.X