Locuri de munca

Titlu Sef Serviciu în cadrul Direcției Tehnologia și Securitatea Informației, Departamentul Infrastructură, Serviciul IT Analiza de Business
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de –  Sef Serviciu în cadrul Direcției Tehnologia și Securitatea Informației, Departamentul Infrastructură, Serviciul IT Analiza de Business.

 

Locul de muncă: Sediul Central SNN București

Durata contractului: Nedeterminată

Durata muncii: 8 ore/ zi

Posturi vacante: 1

 

Profilul  postului:

Cerințe  minime obligatorii:

 • Nivel de studii: Studii superioare absolvite cu examen de licență in domeniul IT&C (Facultatea de Automatică și Calculatoare, Cibernetica, Telecomunicatii, etc.);
 • Experiență în activitate: Experiență de minim 10 ani in managementul echipelor si/sau proiectelor IT;
 • Foarte bună înțelegere a conceptelor de management de proiecte IT, analiza de business si management servicii IT.
 • Experiență în coordonarea unor proiecte de anvergură (cu impact major în digitalizarea sau transformarea digitală a proceselor de business – enterprise asset management, financiar, resurse umane, etc) in ultimii 5 ani;
 • O bună înțelegere a legislației Naționale în materie de achiziții publice;
 • Cunoașterea unei limbi străine: limba engleză, nivel avansat
 • Cunoașterea normelor și reglementărilor în domeniul IT/financiar;
 • Competențe digitale: MS Office (Word, Excel, Outlook) – nivel avansat

 

Ce abilități ne dorim de la colegul pe care-l așteptăm în echipă?

 • Abilități de gestionare eficientă a timpului, stabilire a priorităților și încadrare în termene;
 • Abilități analitice: capacitate de analiză, sinteză, diagnoză și predicție;
 • Abilități cognitive: gândire critică, creativitate, motivație, flexibilitate și adaptabilitate;
 • Abilități interpersonale: atenție sporită la detalii și orientare spre rezultate, autocontrol, diligență, asertivitate.
 • Abilități de comunicare: ascultare activă, relaționare, comunicare eficientă și lucru în echipă, empatie, medierea și soluționarea conflictului.
 • Etică și onestitate.
Informatii loc de munca

Fișa postului:

Principalele atribuții ale postului de sunt:

Conducerea și dezvoltarea departamentului de Analiză de Business:

 • Responsabil de stabilirea direcției și a obiectivelor serviciului, asigurându-se că acestea sunt în concordanță cu strategia generală a companiei.
 • Responsabil de dezvoltarea și implementarea strategiilor pentru creșterea eficienței și eficacității analizelor de business.
 • Responsabil de coordonarea proiectelor de analiză de business și se asigură că obiectivele sunt atinse în termenele stabilite;
 • Responsabil de coordonarea, motivarea și dezvoltarea echipei;
 • Oferă sprijin șefilor ierarhici în procesul de transformare digitală a proceselor.
 • Responsabil cu evaluarea individuală și a performanțelor echipei, identificând nevoile de formare și dezvoltare.

Realizarea și supervizarea analizelor complexe:

 • Responsabil de coordonarea analizelor de date pentru a identifica tendințe, riscuri și oportunități de afaceri.
 • Responsabil de interpretarea corectă a datelor și furnizează recomandări bazate pe aceste analize.
 • Responsabil de analiza de date pentru a propune soluții de optimizare a proceselor.

Colaborare interdepartamentală:

 • Responsabil pentru interacșiunea cu diferite structuri pentru a înțelege nevoile lor și a oferi soluții adecvate.
 • Responsabil pentru asigurarea suportului în procesul de luare a deciziilor prin furnizarea de date și analize relevante.
 • Responsabil pentru asigurarea comunicării eficiente cu toate părțile implicate în proiecte;
 • Responsabil de colaborarea cu diferite departamente pentru a identifica și implementa îmbunătățiri ale proceselor de business.
 • Responsabil pentru proiectarea proceselor de business la nivel macro în vederea implementării oricărei aplicații noi și asigură continuitatea și coerența proceselor între diferite departamente.

 

Managementul proiectelor de analiză de business:

 • Responsabil pentru planificarea, coordonarea și urmărirea progreselor aferente proiectelor de analiză.
 • Responsabil de respectarea termenelor limită și a bugetelor alocate pentru proiecte.
 • Responsabil de gestionarea solicitărilor de soluții informatice primite din partea structurilor funcționale.
 • Responsabil pentru realizarea analizelor BIA (business impact analisys) pentru proiectele de digitalizare.

Asigurarea acurateței și integrității datelor:

 • Responsabil de supervizarea proceselor de colectare și procesare a datelor, asigurându-se de acuratețea și fiabilitatea acestora.
 • Responsabil cu dezvoltarea scenariilor de test și teste de acceptanță în cazul implementării de aplicații noi.
 • Responsabil pentru implementarea standardelor ridicate de calitate a datelor.
 • Responsabil pentru evaluarea și validarea, în baza feedback-ului primit de la nivelul testerilor, punerea în producție a noilor aplicații.

 

Contribuție la strategia organizațională:

 • Responsabil pentru furnizarea de insight-uri și recomandări bazate pe date pentru sprijinirea deciziilor strategice.
 • Responsabil de consilierea șefilor ierarhici, la solicitarea acestora și propune masuri în legătura cu toate aspectele aferente domeniului IT&C.

 

Inovație și îmbunătățire continuă:

 • Responsabil de optimizarea proceselor IT și pentru identificarea soluțiilor tehnologice și de proces care să aducă un grad sporit de automatizare a acestora;
 • Responsabil de urmărirea tendințelor din industrie și tehnologiile emergente pentru a propune noi metode și instrumente de analiză.
 • Responsabil de urmărirea termenelor de îndeplinire alocate în urma deciziilor emise de către Directorul DTSI în ceea ce privește echipele de lucru și comisiile constituite.
 • Responsabil pentru întomirea lucrărilor și a punctelor de vedere la cererea șefilor ierarhici.
 • Responsabil pentru integrarea aplicatiilor software si platformelor noi în sistemele informatice existente pentru a se asigura ca tehnologia este optimizata;
 • Responsabil de respectarea reglementărilor aplicabile din punct de vedere IT si a liniilor directoare pentru sistemele tehnologice și protejarea datelor.
 • Responsabil pentru asigurarea comunicării și gestionării partenerilor, furnizorilor pe domeniul de IT&C;
 • Responsabil cu supervizarea proiectelor, bugetelor si resurselor din domeniul IT&C pentru a asigura indeplinirea la timp a activitatilor intr-o maniera corecta si la un nivel de calitate ridicat;

Data limită pentru depunerea candidaturilor este: 15.12.2023, orele 16.00

După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscriși urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza informațiilor prezentate în Curriculum Vitae. Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele de înscriere (Cerere completată corespunzător, CV, declarația GDPR), vor fi selectați pentru a participa la următoarea etapă a procesului de recrutare și selecție.

 

Dosarul candidatului în vederea înscrierii la procesul de selecție și recrutare va conține:

 • Cererea de înscriere completată potrivit modelului anexat. Pe cerere se va specifica titulatura completă a postului pentru care candidatul aplică. Necompletarea titulaturii postului așa cum este menționată în Anunțul de recrutare poate atrage după sine respingerea dosarului
 • CV-ul din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de profil solicitate pentru ocuparea postului.
 • Declaratia GDPR, completată conform modelului anexat.

Probele de evaluare, vor consta în:

 • Evaluarea dosarelor candidaților (probă eliminatorie) – proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor menționate în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Interviul profesional (probă obligatorie). La această probă vor participa doar candidații care au fost declarați ”Admis”, la proba eliminatorie. Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1, la 10. Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 8.00

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 8.00

 

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

 

Notă:

Datele la care urmează să fie susținute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de Examinare la finalul procesului de analiză și selecție a dosarelor, funcție de numărul candidaților înscriși.

Funcție de numărul candidaților înscriși Comisia de examinare poate hotărî asupra modificării datelor de susținere a probelor menționate în anunț. În acest caz, candidații vor fi înștiințați prin adresa de e-mail menționată în CV.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă/ probă din concurs ca urmare, admiterii dosarului de candidatură în urma procesului de analiză a dosarelor și/ sau (după caz) obținerea notei minime pentru a promova proba anterioară din concurs, vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locul desfășurării probei la care sunt programați să participe.

  Alte informații:Titlu Sef Serviciu Programe Speciale si Raportari
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de –  Sef Serviciu Programe Speciale si Raportari  în cadrul Departamentului Controlul Proiectelor si Raportari (DCPR), Directia Dezvoltare Investitii

Locul de muncă: Sediul Central SNN București

Durata contractului: Nedeterminată

Durata muncii: 8 ore/ zi

Posturi vacante: 1

 

Profilul  postului:

Cerințe  minime obligatorii:

 • Nivel de studii: Studii superioare in domeniul economic/ , finalizate prin diploma de licenta sau masterat
 • Experiență în activitate: experienta in managementul de proiecte complexe, managementul relatiei cu stakeholderii interni si externi care au impact in managementul de proiecte
 • Vechime in munca 5 ani
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză nivel avansat (corespondent C1)
 • Competențe digitale: MS Office (Word, Excel, Outlook) – nivel avansat

 

Alte  cerințe specifice postului:

 • Experienţă în monitorizarea şi elaborarea raportărilor specifice bugetelor proiectelor de investitii/portofoliului de proiecte
 • Experienta in managementul de proiect: intocmire/monitorizare buget, grafic de proiect, raportare stadiu proiect/
 • Experienta in derularea unor contracte a caror cumulata valoare depaseste 1 mil Eur.
 • Cunoasterea legislatiei in domeniul investitiilor – intocmirea bugetelor societatilor listate/programelor de investitii;

 

Cerinte care constituie avantaje:

 • Atestate/ calificări: (studii postuniversitare, master, MBA, certificat de competență, etc.)
 • Studii postuniversitare finalizate cu diploma
 • Cursuri/ certificari interne sau internationale in domeniul economic
 • Detinerea unei certificari in Project Management (PMI, PRINCE2 sau echivalent);

 

Ce abilități ne dorim de la colegul pe care-l așteptăm în echipă?

 • Abilități de gestionare eficientă a timpului, stabilire a priorităților și încadrare în termene;
 • Abilități analitice: capacitate de analiză, sinteză, diagnoză și predicție;
 • Abilități cognitive: gândire critică, creativitate, motivație, flexibilitate și adaptabilitate;
 • Abilități interpersonale: atenție sporită la detalii și orientare spre rezultate, autocontrol, diligență, asertivitate.
 • Abilități de comunicare: ascultare activă, relaționare, comunicare eficientă și lucru în echipă, empatie, medierea și soluționarea conflictului.
 • Etică și onestitate.
Informatii loc de munca

Fișa postului:

Principalele atribuții ale postului de sunt:

 • Participa activ la activitatea de elaborare a programelor anuale de investiții și dotări ale societății;
 • Verifica incadrarea proiectelor in „Proiect de investitii” prin raportare la criteriile de eligibilitate aferente acestora, astfel cum sunt definite de cadrul fiscal si normele interne si asigura, pentru acele proiecte care se constituie in „Proiect de investitii”, introducerea in cadrul „Programului de investitii, dotari si modernizari, a proiectelor de investiţii/dotări”.
 • Analizeaza, monitorizeaza, evalueaza și raporteaza activitile principale derulate în cadrul proiectelor de investitii, prin raportare la cele doua atributii principale, monitorizarea aderentei la graficul de implementare si monitorizarea gradului de realizare a bugetului alocat pe proiect, astfel:
  • Verifica valoarea bugetata anual si valoarea planificata a cheltuielilor lunare aferente proiectului prin comparatie cu valorile cheltuielilor executate, solicitand clarificari cu privire la situatia inregistrata si aderenta la buget;
  • Urmareste progresul conform planului de implementare al proiectului şi raporteaza progresul inregistrat si eventualele deviatii;
  • Escaladeaza deviatiile majore observate pentru a facilita intocmirea unui plan de masuri corective, avand functiunea de interfata intre coordonatorul proiectului si conducerea societatii;
 • Participa la activitatea de monitorizare și raportare privind stadiul de realizare al programelor anuale de investiții și stadiul de realizare ale proiectelor majore de investiții ale societății;
 • Evalueaza desfasurarea proiectelor în etape și propune recomandări pentru a asigura indeplinirea obiectivelor și a indicatorilor propuși;
 • Monitorizeaza pe parcursul proiectelor deviatiile de la planificare; identifica, și evalueaza metode de monitorizare pentru a ajuta la progresul proiectelor în comparație cu calendarul, precum și a resurselor și estimarea incertitudinii si le transmite, Directorului DDI sau Sef DCPR;
 • Identifica posibilele solutii de gestionare rapida si eficienta a modalitatilor de imbunatatire a colectarii si centralizarii datelor/ rapoartelor, inclusiv prin propunerea de solutii digitale, in vederea obtinerii de sinteze practice din punct de vedere al analizei pentru monitorizarea si controlul realizarii gradului de realizare a investitiilor;
 • Asigura cresterea gradului de digitalizare si cyber security a activitatii desfasurate, prin raportare la intocmirea Programului de Investitii anual, cat si a proiectelor asumate;
 • Propune si implementeaza solutii de digitalizare in vederea eficientizarii activitatii de control al proiectelor, monitirizarea al gradului de realizare a investitiilor, aderentei la buget a proiectelor;
 • Contribuie la/ asigura intocmirea documentelor necesare derularii proiectelor de investitii pentru care a fost desemnat ca membru in echipa de proiect/ coordonator proiect impreuna cu echipa de proiect;
 • Analizeaza documentele aferente proiectelor de investitii noi sau aflate in derulare de catre alte servicii si care necesita avizul DDI/ DCPR
 • Intocmeste situatii si raportari specifice activitatilor de investitii;
 • Întocmește note/referate specifice activității departamentului;
 • Întocmește situații si raportări specifice activităților de investiții;
 • Elaborează si actualizează proceduri de interfața cu departamentele din cadrul sucursalelor cu atribuții in domeniul investitiilor;
 • Participa la organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții specifice în comisiile de evaluare, numite prin decizie a directorului general al SNN;

Data limită pentru depunerea candidaturilor este: 18.12.2023, orele 14.00

După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscriși urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza informațiilor prezentate în Curriculum Vitae. Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele de înscriere (Cerere completată corespunzător, CV, declarația GDPR), vor fi selectați pentru a participa la următoarea etapă a procesului de recrutare și selecție.

Dosarul candidatului în vederea înscrierii la procesul de selecție și recrutare va conține:

 • Cererea de înscriere completată potrivit modelului anexat. Pe cerere se va specifica titulatura completă a postului pentru care candidatul aplică. Necompletarea titulaturii postului așa cum este menționată în Anunțul de recrutare poate atrage după sine respingerea dosarului
 • CV-ul din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de profil solicitate pentru ocuparea postului.
 • Declaratia GDPR, completată conform modelului anexat.

 

Probele de evaluare, vor consta în:

 • Evaluarea dosarelor candidaților (probă eliminatorie) – proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor menționate în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Interviul profesional (probă obligatorie). La această probă vor participa doar candidații care au fost declarați ”Admis”, la proba eliminatorie. Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1, la 10. Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 8.00

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 8.00

 

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

 

Notă:

Datele la care urmează să fie susținute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de Examinare la finalul procesului de analiză și selecție a dosarelor, funcție de numărul candidaților înscriși.

 Funcție de numărul candidaților înscriși Comisia de examinare poate hotărî asupra modificării datelor de susținere a probelor menționate în anunț. În acest caz, candidații vor fi înștiințați prin adresa de e-mail menționată în CV.

 Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă/ probă din concurs ca urmare, admiterii dosarului de candidatură în urma procesului de analiză a dosarelor și/ sau (după caz) obținerea notei minime pentru a promova proba anterioară din concurs, vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locul desfășurării probei la care sunt programați să participe.

 

Alte informații:

  Notă:

 (1) Sunt accepate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate conform procedurilor SNN. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul unității SNN (Str. Iancu de Hunedoara, nr. 48, București, Sector 1), prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul ”Către Direcția Strategie Resurse Umane”

(2) Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, până la orele 16.00, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

 Titlu Economist Specialist în cadrul Departamentului Controlul Proiectelor si Raportari (DCPR), Directia Dezvoltare Investitii
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de –  Economist Specialist în cadrul Departamentului Controlul Proiectelor si Raportari (DCPR), Directia Dezvoltare Investitii

 

 Locul de muncă: Sediul Central SNN București

Durata contractului: Nedeterminată

Durata muncii: 8 ore/ zi

Posturi vacante: 1

 

Profilul  postului:

Cerințe  minime obligatorii:

 • Nivel de studii: Studii superioare in domeniul economic, finalizate prin diploma de licenta sau masterat
 • Experiență în activitate: experienta in managementul de proiecte complexe, managementul relatiei cu stakeholderii interni si externi care au impact in managementul de proiecte
 • Vechime in munca 5 ani
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză nivel avansat (corespondent C1)
 • Competențe digitale: MS Office (Word, Excel, Outlook) – nivel avansat

 

Alte  cerințe specifice postului:

 • Experienţă în monitorizarea şi elaborarea raportărilor specifice bugetelor proiectelor de investitii/portofoliului de proiecte
 • Experienta in managementul de proiect: intocmire/monitorizare buget, grafic de proiect, raportare stadiu proiect/
 • Experienta in derularea unor contracte a caror cumulata valoare depaseste 1 mil Eur.
 • Cunoasterea legislatiei in domeniul investitiilor – intocmirea bugetelor societatilor listate/programelor de investitii;

 

Cerinte care constituie avantaje:

 • Atestate/ calificări: (studii postuniversitare, master, MBA, certificat de competență, etc.)
 • Studii postuniversitare finalizate cu diploma
 • Cursuri/ certificari interne sau internationale in domeniul economic
 • Detinerea unei certificari in Project Management (PMI, PRINCE2 sau echivalent);

 

Ce abilități ne dorim de la colegul pe care-l așteptăm în echipă?

 • Abilități de gestionare eficientă a timpului, stabilire a priorităților și încadrare în termene;
 • Abilități analitice: capacitate de analiză, sinteză, diagnoză și predicție;
 • Abilități cognitive: gândire critică, creativitate, motivație, flexibilitate și adaptabilitate;
 • Abilități interpersonale: atenție sporită la detalii și orientare spre rezultate, autocontrol, diligență, asertivitate.
 • Abilități de comunicare: ascultare activă, relaționare, comunicare eficientă și lucru în echipă, empatie, medierea și soluționarea conflictului.
 • Etică și onestitate.
Informatii loc de munca

Principalele atribuții ale postului de sunt:

 • Participa activ la activitatea de elaborare a programelor anuale de investiții și dotări ale societății;
 • Verifica incadrarea proiectelor in „Proiect de investitii” prin raportare la criteriile de eligibilitate aferente acestora, astfel cum sunt definite de cadrul fiscal si normele interne si asigura, pentru acele proiecte care se constituie in „Proiect de investitii”, introducerea in cadrul „Programului de investitii, dotari si modernizari, a proiectelor de investiţii/dotări”.
 • Analizeaza, monitorizeaza, evalueaza și raporteaza activitile principale derulate în cadrul proiectelor de investitii, prin raportare la cele doua atributii principale, monitorizarea aderentei la graficul de implementare si monitorizarea gradului de realizare a bugetului alocat pe proiect, astfel:
  • Verifica valoarea bugetata anual si valoarea planificata a cheltuielilor lunare aferente proiectului prin comparatie cu valorile cheltuielilor executate, solicitand clarificari cu privire la situatia inregistrata si aderenta la buget;
  • Urmareste progresul conform planului de implementare al proiectului şi raporteaza progresul inregistrat si eventualele deviatii;
  • Escaladeaza deviatiile majore observate pentru a facilita intocmirea unui plan de masuri corective, avand functiunea de interfata intre coordonatorul proiectului si conducerea societatii;
 • Participa la activitatea de monitorizare și raportare privind stadiul de realizare al programelor anuale de investiții și stadiul de realizare ale proiectelor majore de investiții ale societății;
 • Evalueaza desfasurarea proiectelor în etape și propune recomandări pentru a asigura indeplinirea obiectivelor și a indicatorilor propuși;
 • Monitorizeaza pe parcursul proiectelor deviatiile de la planificare; identifica, și evalueaza metode de monitorizare pentru a ajuta la progresul proiectelor în comparație cu calendarul, precum și a resurselor și estimarea incertitudinii si le transmite, Directorului DDI sau Sef DCPR;
 • Identifica posibilele solutii de gestionare rapida si eficienta a modalitatilor de imbunatatire a colectarii si centralizarii datelor/ rapoartelor, inclusiv prin propunerea de solutii digitale, in vederea obtinerii de sinteze practice din punct de vedere al analizei pentru monitorizarea si controlul realizarii gradului de realizare a investitiilor;
 • Asigura cresterea gradului de digitalizare si cyber security a activitatii desfasurate, prin raportare la intocmirea Programului de Investitii anual, cat si a proiectelor asumate;
 • Propune si implementeaza solutii de digitalizare in vederea eficientizarii activitatii de control al proiectelor, monitirizarea al gradului de realizare a investitiilor, aderentei la buget a proiectelor;
 • Contribuie la/ asigura intocmirea documentelor necesare derularii proiectelor de investitii pentru care a fost desemnat ca membru in echipa de proiect/ coordonator proiect impreuna cu echipa de proiect;
 • Analizeaza documentele aferente proiectelor de investitii noi sau aflate in derulare de catre alte servicii si care necesita avizul DDI/ DCPR
 • Intocmeste situatii si raportari specifice activitatilor de investitii;
 • Întocmește note/referate specifice activității departamentului;
 • Întocmește situații si raportări specifice activităților de investiții;
 • Elaborează si actualizează proceduri de interfața cu departamentele din cadrul sucursalelor cu atribuții in domeniul investitiilor;
 • Participa la organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții specifice în comisiile de evaluare, numite prin decizie a directorului general al SNN;

Data limită pentru depunerea candidaturilor este: 18.12.2023, orele 14.00

 

După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscriși urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza informațiilor prezentate în Curriculum Vitae. Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele de înscriere (Cerere completată corespunzător, CV, declarația GDPR), vor fi selectați pentru a participa la următoarea etapă a procesului de recrutare și selecție.

Dosarul candidatului în vederea înscrierii la procesul de selecție și recrutare va conține:

 • Cererea de înscriere completată potrivit modelului anexat. Pe cerere se va specifica titulatura completă a postului pentru care candidatul aplică. Necompletarea titulaturii postului așa cum este menționată în Anunțul de recrutare poate atrage după sine respingerea dosarului
 • CV-ul din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de profil solicitate pentru ocuparea postului.
 • Declaratia GDPR, completată conform modelului anexat.

 

Probele de evaluare, vor consta în:

 • Evaluarea dosarelor candidaților (probă eliminatorie) – proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor menționate în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Interviul profesional (probă obligatorie). La această probă vor participa doar candidații care au fost declarați ”Admis”, la proba eliminatorie. Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1, la 10. Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 8.00

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 8.00

 

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

 

Notă:

Datele la care urmează să fie susținute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de Examinare la finalul procesului de analiză și selecție a dosarelor, funcție de numărul candidaților înscriși.

 Funcție de numărul candidaților înscriși Comisia de examinare poate hotărî asupra modificării datelor de susținere a probelor menționate în anunț. În acest caz, candidații vor fi înștiințați prin adresa de e-mail menționată în CV.

 Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă/ probă din concurs ca urmare, admiterii dosarului de candidatură în urma procesului de analiză a dosarelor și/ sau (după caz) obținerea notei minime pentru a promova proba anterioară din concurs, vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locul desfășurării probei la care sunt programați să participe.

 

Alte informații:

 Publicarea anunturilor de recrutare se va face prin urmatoarele metode: avizierul societatii, website-ul societatii, platforma specializata de recrutare.

 

Notă:

 (1) Sunt accepate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate conform procedurilor SNN. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul unității SNN (Str. Iancu de Hunedoara, nr. 48, București, Sector 1), prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul ”Către Direcția Strategie Resurse Umane”

(2) Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, până la orele 16.00, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.Titlu OPERATOR NUCLEAR PRINCIPAL PROIECTE SPECIALE (ONPPS)/ pozitia A1.6.1/201 – din cadrul Departamentului Control Lucrari
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării unui post de OPERATOR NUCLEAR PRINCIPAL PROIECTE SPECIALE (ONPPS) poziţia din organigramă A1.6.1/201, cu contract pe durata nedeterminată, din cadrul DEPARTAMENTULUI CONTROL LUCRARI.
 2. Profilul postului:
 • Studii: cerinte minime – absolvent de studii medii cu diploma de bacalaureat, profil tehnic.
 • Experienţă: anterioara in cadrul Departamentului Exploatare de minim 3 ani vechime.
 • Cerinţe specifice:
  • Calificat/ fost calificat ca Operator Nuclear Principal in Instalatie sau Operator Nuclear Proiecte Speciale I / Operator Nuclear Secund I, cu o vechime de cel putin un an in functia respectiva.
 • Alte cerinte:
  • Abilitati de utilizare a calculatorului;
  • Abilitati de comunicare;
  • Capacitate de lucru in echipa;
  • Capacitate de adaptare la mediul de lucru;
  • Disponibilitate la efort suplimentar.
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
  • Responsabilitatea principala a postului este aceea de coordonare a personalului de planificare activitati in ceea ce priveste controlul strict al modificarilor aduse saptamanii de executie, incepand de la stabilirea scopului pana la analiza de la E + 1;
  • Analiza zilnica a WR-urilor noi emise si atribuirea de prioritate, tip de lucrare, data de executie;
  • Controlul activitatilor emergente;
  • Identificarea riscului pentru activitatile introduse pe ciclu scurt/ emergente;
  • Avizeazarea si trimiterea in analiza a Cererilor de Modificare Scop (SCR), avand autoritate deplina asupra modificarilor survenite in scopul major al saptamanii de executie, in toate fazele procesului de planificare cu Centrala la putere;
  • Validarea analizei indicatorilor la E+1.
Informatii loc de munca

4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 18.12.2023. Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi, urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate. Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.

 

5. Probele de evaluare vor consta în:

 • Evaluarea dosarelor candidaților – probă eliminatorie: proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare;
 • Proba scrisă – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidații care au fost selectați în urma evaluării dosarelor. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10;
 • Proba practică – probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidaţii care au obţinut minim 50% din punctajul maxim în urma probei scrise. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10;
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidații declarati admis la interviu. Numarul maxim de candidati care sunt declarati “admis la interviu” se stabileste pe baza urmatorului algoritm: numarul de posturi ofertate (1) X 3, cu conditia ca punctajul final obtinut la proba practica sa fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei și orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

 

6. Alte informații

 • Bibliografia pentru concursul de selectionare din exterior este:
  • Centrala CANDU-6 Descriere generala (https://canteach.candu.org – tehnical summary)
  • Documente accesibile referitoare la tehnologia din centralele nucleare tip CANDU precum si modul de organizare a activitatilor tehnice pentru operarea acestora (CANDU Fundamentals https://canteach.candu.org)

 

– Date de contact: telefon 0241802296/2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă:

(1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200 sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul „Pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de OPERATOR NUCLEAR PRINCIPAL PROIECTE SPECIALE (ONPPS) poziţia din organigramă A1.6.1/201, cu contract pe durata nedeterminată, din cadrul DEPARTAMENTULUI CONTROL LUCRARI.

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unităţii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin următoarele informaţii: motivul contestaţiei, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 Rev. 5) (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate, cu diploma de absolvire a studiilor ca anexă); Copie act de identitate.  

 (4) În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuţie suplimentară de serviciu, precizată în fişa de post, susţinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoştinţe şi experienţă către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât şi sucursale). În acest caz special, incadrarea in munca si contractul individual de munca  vor fi pe durată determinată, conform legislaţiei în vigoare.

 (5) Vă informăm că numărul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării celor admişi pe posturile initial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

(6) Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate.X