Sef Structura de Securitate – Serviciul Securitate si Protectia Informatiilor Clasificate

Titlu Sef Structura de Securitate – Serviciul Securitate si Protectia Informatiilor Clasificate
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal in vederea ocupării postului de Sef Structura de Securitate – Serviciul Securitate si Protectia Informatiilor Clasificate din subordinea Directorului General la Sediul Central – cu durata determinata de 6 luni.
 1. Profilul postului:

Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

 • studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta, de preferinta in domeniul tehnic;
 • curs postuniversitar de management al crizelor, securitate regionala;
 • specializare in managementul resurselor informationale si amenintari asimetrice;
 • expertiza in coordonarea echipelor specializate in combaterea amenintarilor de siguranta nationala;
 • experienta minim de 20 ani in activitati de intelligence in domeniul apararii si sigurantei nationale;
 • cunostinte in domeniul sigurantei nationale si infrastructura critica nationala;
 • cunostinte de operare PC (pachet Microsoft Office)
 • cunostinte limbi straine: engleza – nivel mediu
Informatii loc de munca

Alte cerinte specifice postului:

 • Extras de cazier
 • Capacitate de comunicare/ adaptabilitate/flexibilitate la abilitati  si medii  diferite;
 • Promtitudine in rezolvarea problemelor si abilitati pentru lucru in echipa;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe;
 • Leadership;
 • Capacitate de analiza, sinteza si asumare a responsabilitatii in exercitarea atributiilor specifice postului.

3. Fisa postului (atributii principale)

 • Protejarea informaţiilor clasificate pentru toate tipurile de atac ori alterare, distrugere neautorizata;
 • Coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia, inclusiv a structurilor de securitate din sucursalele aflate în subordinea SNN ;
 • Consiliază Directorul general si propune acestuia spre aprobare masuri în legătură cu toate aspectele aferente domeniului securitatii fizice a obiectivelor SNN, securitatii si protectiei informatiilor clasificate;
 • Elaborează normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii, precum si alte reglementari interne in domeniul specific de activitate ;
 • Monitorizează si desfasoara actiuni de control ce privesc aplicarea normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora, respectarea cerintelor legale si a celorlalte cerine ce privesc securitatea fizica a obiectivelor SNN;
 • Asigurarea permanenta a relatiei, in domeniul specific de activitate al serviciului cu institutiile statului aflate in relatie directa cu SNN (Ministere, CNCAN, ANDR, agentii guvernamentale, MAI, MapN, SRI, s.a.), potrivit legii;
 • Organizează activităţi de pregatire (instruire) in domeniul specific de activitate;
 • Întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate in acord cu prevederile legale aplicabile in materie, il supune avizarii si aprobarii legale, actioneaza in mod permanent pentru aplicarea acestuia;
 • Asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, inclusiv tinerea la zi a acestora;
 • Întocmeşte Planul de control al SNN privind asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate si securitatea fizica a obiectivelor, asigura realizarea acestuia si a rapoartelor ce contin constatrile si masurile propuse ce se inainteaza Directorului General;
 • Efectuează la Sucursalele din subordinea SNN, controale (de fond, tematice, în situaţii de urgenţă) privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate si protectie fizica;
 • Asigura activitatile de planificare si efectuare a inventarierii periodice a documentatiei clasificate detinuta de SNN in acord cu legislatia aplicabila in materie;
 • Verifică aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare;
 • Ţine evidenţa cazurilor de încălcare a reglementărilor de securitate, a documentelor de cercetare şi a măsurilor de soluţionare, inclusiv dupa caz, propuneri de sesizare a organelor de cercetare/urmărire penală în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate;
 • Asigura evidenţa legitimaţiilor, permiselor şi a altor insemne şi echipamente (stabilite prin regulamentul intern) de distingere a persoanelor care au acces în diferite locuri sau sectoare;
 • Gestioneaza procesul de eliberare a certificatelor de securitate si tinerea la zi a acestora;
 • Asigura coordonarea activitatilor de protecţie a informaţiilor clasificate care sunt stocate, procesate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice şi de comunicaţii;
 • Indeplinirea tuturor sarcinilor care ii revin in calitate de șef a Autoritatii Operationale a Sistemului Informatic si de Comunicatii Si-01-SNN-SC / SNN Sediul Central (AOSIC/SNN-SC);
 • Intocmeşte documentele de mobilizare la locul de muncă şi le înaintează spre avizare/aprobare centrelor militare județene/de sector și Oficiilor pentru mobilizarea economiei și pregătirea teritoriului pentru apărare din cadrul prefecturilor pe raza cărora angajatul are domiciliul;
 • Asigurarea activitatilor specifice in domeniul protecţiei infrastructurilor critice nationale (ICN).
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 02.05.2019;
 1. Interviul va avea loc în data de 06.05.2019, ora 10:00 la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.
 1. Proba scrisă va avea loc în data de 06.05.2019, ora 14:00 la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.
 1. Alte informații:
 • Bibliografie:
 • Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile la zi;
 • Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;
 • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor ;
 • Ordinul 382/2001 privind aprobarea Normelor de protectie fizica in domeniul nuclear ;
 • Ordinul 106/2002 pentru aprobarea Normelor privind cerintele pentru calificarea personalului care asigura paza si protectia materialelor si instalatiilor protejate in domeniul nuclear ;
 • Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate ;
 • HG nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate ;
 • HG nr.781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu ;
 • HG nr.1349/2002 privind colectarea, transportul,distribuirea si protectia pe teritoriul Romaniei a corespondentei clasificate ;
 • Normele cadru privind protectia informatiilor clasificate in industrie ;
 • Ordinul ORNISS nr. 490/2005 pentru stabilirea condiţiilor de acces la informaţii UE clasificate;
 • ORDINUL nr. 160 din 06 februarie 2006 pentru aprobarea normelor cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate;
 • ORDINUL nr. 13 din 31 ianuarie 2006 pentru aprobarea normelor cadru privind securitatea fizică a informaţiilor UE clasificate;
 • ORDINUL nr. 192 din 29 mai 2006 privind aprobarea procedurii de acreditare, desfiinţare sau reacreditare a Componentelor Sistemului Naţional de Registre;
 • ORDINUL nr. 389 din 11 noiembrie 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscului de securitate pentru sistemele informatice şi de comunicaţii care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate – DS3;
 • ORDINUL nr. 3 din 5 ianuarie 2005 pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind analiza naturii şi proporţiilor ameninţărilor şi vulnerabilităţilor la adresa sistemelor informatice şi de comunicaţii (SIC) – DS 4;
 • ORDINUL nr. 4 din 5 ianuarie 2005 pentru aprobarea Ghidului general de securitate a sistemelor informatice şi de comunicaţii – DS 5;
 • ORDINUL nr. 149 din 18 aprilie 2005 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului pentru continuarea activităţii în situaţii de urgenţă pentru sisteme informatice şi de comunicaţii (SIC) care vehiculează informaţii clasificate – DS 7;
 • Commission Decision of 29 November 2012 amending its Internal Pules of Procedure (2001/844/EC,ECSC, Euratom);
 • 24 – EURATOM TREATY;
 • Regulamentul Euratom nr.3 de punere in aplicare a art.24 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice (Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 1958);
 • Regulamentul Euratom nr.302/2005 privind aplicarea sistemului de control garantii nucleare Euratom.

 

 • Date de contact: telefon 021 / 203.82.52, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

Aplica Acum
X