Inginer specialist in cadrul Serviciului Interfata Externa Retehnologizare – Directia Retehnologizare, SNN Executiv

Titlu Inginer specialist in cadrul Serviciului Interfata Externa Retehnologizare – Directia Retehnologizare, SNN Executiv
Departament

 

 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de Inginer specialist in cadrul Serviciului Interfata Externa Retehnologizare – Directia Retehnologizare.
 2. Profilul postului:
 • Cerințe minime pentru ocuparea postului:
 • Studii superioare: Studii superioare tehnice, specializarea: inginerie
 • Experienta in domeniul achizitiilor publice de minim 5 ani din care minim 2 ani la o Autoritate/Entitate Contractanta;
 • Experiență în domeniul energiei de minim 2 ani;
 • Cunoasterea limbii engleze: nivel fluent;
 • Sa fi participat in calitate de membru in comisii de evaluare
 • Sa fi participat la intocmirea documentatiilor de atribuire pentru proceduri de achizitii competitive;
 • Cerinte specifice pentru ocuparea postului:
 • Experienta in derularea contractelor;
 • Cunoasterea conceptului CANDU

Alte cerinte specifice postului:

 • capacitate de adaptare la conditiile de munca pe care le impune rigurozitatea domeniului de activitate si flexibilitate in relatiile de coordonare si subordonare cu ceilalti angajati;
 • interes in autoinstruire si dezvoltarea pregatirii profesionale in domeniul de activitate;
 • capacitate de prioritizare a problemelor, initiativa pentru rezolvarea operativa a problemelor din domeniul de activitate;
 • abilitati de comunicare cu toate nivelurile ierarhice, in maniera clara si constructiva, atat in interiorul societatii, cat si in reprezentarea societatii in fata autoritatilor de reglementare in domeniile de activitate ale serviciului;
 • abilitate in utilizarea resurselor disponibile;
 • disponibilitate pentru deplasare in unitatile subordonate, pentru participare la reuniuni, intalniri tematice.

Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

1.Elaboreaza note, rapoarte si informari privind activitatile societatii pentru proiectul de retehnologizare;

2.Participa la activitatile specifice obtinerii si mentinerii autorizatiilor emise de autoritatile nationale si internationale pentru proiectul de retehnologizare, inclusiv incadrarea in cerintele si conditiile impuse prin procesul de autorizare – analize, propuneri, stabilire masuri corective si urmarirea implementarii lor, emite puncte de vedere, recomandari;

3.Intocmeste proceduri / instructiuni specifice proiectului de retehnologizare, stabilind interfetele cu sucursalele si cu celelalte compartimente din SNN;

4.Asigura derularea contractelor de studii, documentatiilor suport pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor specifice proiectului de retehnologizare;

5.Participa la activitatile specifice de analiza a procedurilor si documentelor transmise in ancheta pentru proiectul de retehnologizare;

6.Asigura expertiza tehnica pentru pregatirea si elaborarea caietelor de sarcini si derularea procedurilor de achizitii pentru proiectul de retehnologizare;

7.Colaboreaza cu compartimente specializate ale SNN si ale altor autoritati interne si   internationale cu competente in domeniul nuclear in realizarea si efectuarea inspectiilor si  verificarilor legale, propune, solicita masuri corective si coordoneaza aplicarea masurilor  corective rezultate din acestea in legatura cu proiectul de retehnologizare;

8.Urmareste activitatea de raportare a incidentelor de exploatare cu potential asupra proiectului de retehnologizare;

9.Participa la derularea activitatilor de cooperare tehnica specifica proiectului de retehnologizare, in care societatea este implicata la nivel national, regional si international;

10.Elaboreaza referatele si documetele necesare inaintarii spre avizare in cadrul sedintelor Consiliului Tehnico-Economic si Stiintific al S.N. Nuclearelectrica – S.A.” pentru documentatiile specifice proiectului de retehnologizare;

11.Participa la analiza documentatiilor tehnico – economice, specifice proiectului de retehnologizare, ce urmeaza a fi inaintate CTES-SNN;

12.Participa la activitatile organizate in scopul cunoasterii si imbunatatirii culturii de securitate nucleara la nivelul SNN;

13.Respecta cerintele aplicabile din documentatia Sistemului de Management (manuale, proceduri, instructiuni, etc.).

 

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 22.10.2019.

Interviul va avea loc în zilele 28-29.10.2019, ora 10 :00 la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

Proba scrisă va avea loc în data  04.11.2019, ora 10:00 la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

Informatii loc de munca

Bibliografie:

 1. Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale
 2. HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
 3. Instructiuni/Ordine ANAP in aplicarea prevederilor Legii 99/2016
 4. Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare
 5. Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 6. Restarting Delayed Nuclear Power Plant Projects – IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T_3.4

 Cerere de înscriere 

Date de contact: telefon 021/2038200, e-mail: office@nuclearelectrica.ro

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de Inginer  Specialist – SIER ”.

2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica Acum
X