Inginer Principal/Inginer Operare CNE Principal / pozitia A24/201 – Compartimentul Control Intern

Titlu Inginer Principal/Inginer Operare CNE Principal / pozitia A24/201 – Compartimentul Control Intern
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării a un post de Inginer Principal/Inginer Operare CNE Principal, cu contract pe durata nedeterminată, în cadrul Compartimentului  Control Intern, poziţia din organigramă  A24/201.
 2. Profilul postului:
 • Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenta si titlul de inginer in unul din domeniile: Inginerie electrică/ Inginerie energetică/ Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale/ Inginerie mecanică/ Inginerie şi management, specializare: Inginerie economică industriala/Inginerie economică în domeniul mecanic/Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic/Ştiinţe inginereşti aplicate, specializare: Inginerie fizică/Fizică tehnologică
 • Experienţa:
  • minim 8 ani experienta in functia de inginer din care minim 5 ani in activitati de: controlling; managementul costurilor; bugetare; conformitate; audit sau activitati echivalente, pentru postul de Inginer Principal
  • minim 8 ani experienta in functia de Inginer Operare CNE, din care minim 5 ani in activitati de: controlling; managementul costurilor; bugetare; conformitate; audit sau activitati echivalente, pentru postul de Inginer Operare CNE Principal
 • Cerinte specifice:
 • Cunoastere metodologii si tehnici bugetare, de urmarire bugete, controlling, calculatia costurilor, management de proiect;
 • Cerinte generale privind sistemele de management
 • Buna cunoastere a standardelor de control intern;
 • Cunoastere metodologii si tehnici de control, audit sau conformitate;
 • Cunostinte solide de utilizare a pachetului de aplicatii MS Office;
 • Limba engleza nivel mediu
 • Alte cerinte:
  • Experienta in domeniul energetic/industrie – constituie avantaj
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
  • Efectueaza activitati de controlling
  • Efectueaza activitati de control preventiv si control operativ-curent;
  • Întocmește raportul lunar pentru activitatea din cadrul compartimentului;
  • Întocmeşte rapoarte, minute de şedinţă, convocări etc. pentru documentarea activităţii;
  • Analizează şi verifică informaţiile din documentele care au legătura cu atribuţiile ce-i revin şi face propuneri de modificare/completare/ actualizare;
  • alte responsabilități conform fișei postului.
Informatii loc de munca
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 06.02.2023. Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, CV și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
 2. Probele de evaluare vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidaților -probă eliminatorie: proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă –probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidații care au fost selectați în urma evaluării dosarelor. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
 • Proba practică –probă eliminatorie la această probă vor participa doar candidații care au fost selectați în urma probei scrise. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10
 • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidații declarati admis la interviu. Numarul maxim de candidati care sunt declarati “admis la interviu” se stabileste pe baza urmatorului algoritm: numarul de posturi ofertate (1) X 3, cu conditia ca punctajul final obtinut la proba scrisa sa fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 53 puncte  la proba interviu profesional.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei și orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

 1. Alte informații

– Bibliografie:

 • Norme CNCAN;
 • Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OSGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice
 • OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare pentru anul 2022
 • Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale si toate actele normative si administrative ale ANAP date in aplicarea acesteia;
 • Legea 101/2016 – privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • OUG 98/2017 – privind funcţia de control exante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii si normele de aplicare a acesteiaOMFP Nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
 • Legea 111/1996, republicata –privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare precum si normele date de CNCAN in aplicarea legii 111/1996;

 

– Date de contact: telefon 0241802161, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200 sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de  Inginer Principal/Inginer Operare CNE Principal, pozitia A24/201 Compartimentul Control Intern.

 (2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )(marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului espectiv),  Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.

 (4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an  de zile.

(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.

(6)Conducerea CNE nu are posibilitatea de a pune la dispoziţia salariaţilor din unităţile SNN, cazare în locuinţe de intervenţie sau de serviciu, proprietate SNN sau închiriate

 

X