Contabil Sef – Sef al Departamentului Financiar Contabilitate

Titlu Contabil Sef – Sef al Departamentului Financiar Contabilitate
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Contabil Sef – Sef al Departamentului Financiar Contabilitate din cadrul Directiei Financiare.

 

 1. Profilul postului:

 

Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

Cerințe  minime de studii / specializare pentru ocuparea postului:

 • studii superioare cu diploma de licenta in domeniul economic
 • master in management sau in domeniul financiar – contabil
 • experiență în conducerea proceselor financiar contabile de minim 15 ani
 • experienta in domeniul financiar – contabil de minim 20 de ani
 • specializare si expertiza in analiza financiara
 • specializare si expertiza in IFRS
 • specializare si expertiza in tehnici de optimizare a costurilor

 

Alte cerințe specifice:

 • Cunostinte privind legislatia aplicabila activitatilor financiar- contabile;
 • Cunostinte de limba engleza nivel avansat;
 • Cunostinte de utilizare a calculatorului (MS Office – Word, Excel, Outlook, Internet Explorer);
 • Promtitudine in rezolvarea problemelor si gestionarea sarcinilor complexe;
 • Capacitate de analiza, sinteza si asumare a responsabilitatii in exercitarea atributiilor specifice postului;
 • Capacitate de evitare a starilor conflictuale si respectare a relatiilor ierarhice
 • Capacitate de a analiza, sinteza si finalizare cu succes a sarcinile planificate si repartizate, la termenele stabilite,
 • Spirit de disciplina, onestitate si confidentialitate a datelor si informatiilor prelucrate
 • Capacitate de a lucra in conditii de stres;
 • Cazier judiciar
Informatii loc de munca

Atribuţii generale

 

 • Organizeaza si conduce activitatea financiar-contabila prin servicii distincte (contabilitate si financiar), pe baza normelor unitare prevazute de legislatia in vigoare, avand ca obiect principal furnizarea de informatii, atat pentru necesitatile proprii, cat si in relatiile societatii cu actionarii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane juridice;
 • Stabileste sarcinile, atributiunile si responsabilitalile personalului din subordine conform structurii organizatorice aprobate;
 • Coordoneaza si raspunde de reflectarea corecta in evidenta contabila a bunurilor mobile si imobile, a disponibilitatilor banesti, drepturilor si obligatiilor societatii, precum si a miscarilor si modificarilor intervenite in urma operatiilor patrimoniale efectuate, a cheltuielilor, veniturilor si rezultatului obtinut;
 • Urmareste realizarea programelor stabilite cu privire la indicatorii de eficienta, obiectivele si criteriile de performanta, in domeniul sau de activitate;
 • Asigura si urmareste modul de evidenta a creditelor interne si externe angajate de societate, situatia tragerilor din credite, a ratelor, a dobanzilor, a comisioanelor si a altor cheltuieli adiacente, precum si a modului de raportare a acestora;
 • Participa la intocmirea de analize, rapoarte, note, informari privind modul de realizare a principalilor indicatori economico- financiari;
 • Lunar urmareste si raspunde de intocmirea Balantei de verificare la nivelul sediului central, precum si a Balantei de verificare centralizata la nivelul societatii;
 • Coordoneaza si raspunde de intocmirea si depunerea in termen a tuturor declaratiilor la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul local, precum si plata in termen a obligatiilor;
 • Coordoneaza modul de efectuare si reflectare in contabilitate a decontarilor reciproce cu tertii;
 • Coordoneaza si raspunde de intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al sediului central si urmareste incadrarea in prevederile acestuia, coordoneaza centralizarea BVC pe total SNN si defalcarea acestuia pe trimestre;
 • Prezinta, in vederea aprobarii, propunerile de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli;
 • Coordoneaza si raspunde de intocmirea executiei BVC si de raportarea acesteia la Ministerul Economiei si Ministerul Finantelor Publice;
 • Coordoneaza si raspunde de intocmirea situatiilor financiare (semestrial si anual) precum si formularele anexa, intocmirea raportului de gestiune privind activitatea semestriala si anuala a societatii;
 • Coordoneaza si raspunde de intocmirea raportarilor lunare, trimestriale, semestriale si anuale a indicatorilor monitorizati de FMI si a raportarilor lunare, trimestriale si anuale catre ANRE;
 • Coordoneaza inventarierea anuala a tuturor valorilor patrimoniale din cadrul sediului central, urmareste definitivarea rezultatelor inventarierii, inregistrarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii;
 • Participa la elaborarea politicilor contabile si a procedurilor interne specifice activitatii si coordoneaza punerea in aplicare a acestora;
 • Indruma metodologic activitatile de evidenta, contabilizare si gestionare a valorilor patrimoniale pentru sediul central;
 • Efectuaza controlul financiar preventiv, conform deciziei emise de Directorul General;
 • Participa la fundamentarea necesarului surselor de finantare din fonduri proprii, fonduri alocate de la bugetul statului, fonduri speciale si urmarirea utilizarii acestora;
 • Coordoneaza si verifica activitatea desfasurata cu privire la calculul, urmarirea, evidenta si plata dividendelor catre actionarii SNN;
 • Coordoneaza implementarea unor instrumente si mecanisme adecvate (programe informatice) in domeniul financiar – contabil;
 • Urmareste si raspunde de aplicarea programului de prevenire si scurgere de informatii din domeniul financiar-contabil la nivelul sediului central al societatii;
 • Urmareste si raspunde de modul de organizare si desfasurare a activitatii de pastrare si arhivare a documentelor financiar contabile;
 • Are sarcina de a aduce la cunostinta salariatilor din subordine obligatiile si raspunderile ce le revin, de a-i informa corect asupra realitatilor din unitate si de a le transmite in mod clar mesajele si solicitarile conducerii unitatii;
 • Raspunde de transmiterea cu exactitate si in termen util a informatiilor catre salariati sau conducerea unitatii;
  • Desfasoara activitati de mentorat in domeniul financiar contabil la nivelul SNN cu internii si angajati ai societatii, pentru inbunatatirea performantelor profesionale;
  • Asigura consilierea echipei de conducere a SNN in domeniul specific de activitate, inclusiv asupra prudentialitatii operatiunilor si deciziilor strategice ce implica domeniul financiar contabil inclusiv controlul financiar preventiv;
  • Asigura reprezentarea SNN in relatiile  cu autoritatile/ institutiile  de control  ale statului ( Curtea de Conturi; Corpul de control al Ministrului? Primului Ministru, s.a), in conformittaea  si in limita  competentelor  delegate de  conducerea

 

       Responsabilitati, sub directa coordonarea a  Directorului Financiar, a urmatoarelor activitati:

 • Conducerea, organizarea si coordonarea activitatii financiar-contabila a societatii, raspunzand de corectitudinea si legalitatea evidentelor financiar-contabile ale societatii, a situatiilor financiare si altor raportari catre diverse autoritati, in responsabilitatea Directiei Financiare;
 • Activitatea de control-financiar preventiv;
 • Activitatea de inventariere anuala a patrimoniului;
 • Activitatea de intocmire a bugetului de venituri si cheltuieli anual, urmarind aprobarea acestuia si monitorizeaza executia bugetara;
 • Elaborarea si actualizarea politicilor contabile si a procedurilor interne specifice  activitatii  si coordonarea pentru punerea in aplicare a acestora;
 • Activitatile stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare   (ROF) si /sau Decizie a Directorului General;

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 14.08.2020.

 

*) Dosarul de candidatura trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu: Formularul „Cerere de inscriere” completat ( F/RU-00-05/4 – Anexa 1 la prezentul Anunt de recrutare); Curriculum Vitae în limba română; Copii ale actelor de studii; Copie CI; Cazier judiciar; Certificări profesionale relevante; Alte documente relevante (ref. ev. profesională); Informarea-consimtamant privind politica de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de selectie si recrutare in cadrul SNN semnata; 

 1. Interviul va avea loc în data de 17.08.2020 prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta. Candidatii care indeplinesc cerintele minime si trec de proba eliminatorie de tip interviu vor putea fi invitati sa sustina cea de a doua proba, respectiv proba scrisa;
 2. Proba scrisă va avea loc în data de 18.08.2020 prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta.

 

*) Detaliile cu privire la desfasurarea celor doua probe ale concursului vor fi comunicate candidatilor inscrisi prin e-mail.

**) In functie de numarul candidatilor inscrisi sau din alte motive obiective datele la care se sustin probele de concurs (de tip interviu / proba scrisa), anterior mentionate la punctele 4 si 5, pot fi modificate;

 

 1. Alte informații
 • Bibliografie:
 • Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Legea nr. 15/1994 republicata privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;
 • Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentrumodificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modern de plata;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice;
 • G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
 • G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actinari unici ori majorari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile somerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;
 • G. nr. 119/1999, republicata privind controlul intern si controlul financiar preventiv;
 • OMFP nr. 923/2014 republicata, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventive propriu;
 • U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 • Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardelor Internationale de Raportare Financiara;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 • OMFP nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economic-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea societatilor comerciale (Legea nr. 31/1990 republicata), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentul ASF nr. 5/2018;
 • Legea bugetului de stat (pentru anul 2020, Legea nr. 5/2020);
 • Ordinului MFP 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
 • Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile ulterioare;
 • Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi precum si Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati;

 

 

 • Informarea-consimtamant privind politica de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de selectie si recrutare in cadrul SNN – Anexa 2;

 

 • Date de contact: telefon: 021 203.82.00, e-mail: office@nuclearelectrica.ro.

 

Atentie: Anunt va fi sters de pe site in data de 18.08.2020. Va rugam sa va salvati in caculator informatiile din anunt.

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

X