Anunţ pentru recrutarea şi selecţia de Administratori pentru S.N. Nuclearelectrica S.A.

11 feb.

Anunţ pentru recrutarea şi selecţia de Administratori pentru S.N. Nuclearelectrica S.A.

Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) a selectat asocierea formată din S.C. Quest Advisors S.R.L. şi S.C. Transearch Internaţional S.R.L. pentru a asista Ministerul Economiei, prin OPSPI, în procesul de recrutare al candidaţilor – membri în consiliul de administraţie de la S.N. Nuclearelectrica S.A.

Societatea Naţională „Nuclearelectrica” S.A. are ca obiect principal de activitate producerea de energie electrică. Societatea are două sucursale, „CNE Cernavoda” şi „FCN Piteşti”. Capitalul social al societăţii este deţinut în proporţie de 90,28% de Statul Român, prin Ministerul Economiei, sub autoritatea căruia este plasată societatea. S.C. Fondul Proprietatea S.A. deţine o cotă de 9,72% din capitalul social al societăţii.

Atribuţii ale Administratorilor

Lista completă a atribuţiilor Consiliului de Administraţie se regăseşte în Actul Constitutiv al companiei, în Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice.

În cadrul procesului de recrutare şi selectare administratori, pot depune candidaturi persoane fizice române sau străine, sau persoane juridice înregistrate în România sau în alte state, cu experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice profitabile sau a unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice.

 

Criterii de recrutare şi selectare:

 • Minim 10 ani experienţa profesională, dintre care minim 5 ani în funcţii de administrare/ conducere;
 • Absolvent(ă) de studii superioare;
 • Cunoaşterea limbii române sau a unei limbi de circulaţie internaţională;
 • Persoanele juridice vor fi specializate în administrarea afacerilor din sectorul energetic, cu o experienţe de minim 5 ani;
 • Experienta persoanelor fizice sau juridice în funcţii de administrare/ conducere în companii cu cifra de afaceri de minim 100 milioane euro sau 1000 de angajaţi.

  

Constituie avantaje:

 • Pentru persoanele fizice/ reprezentanţii persoanelor juridice române constituie un avantaj cunoaşterea limbii engleze;
 • Pentru persoanele fizice/ reprezentanţii persoanelor juridice străine constituie un avantaj cunoaşterea limbii române;
 • Absolvent(ă) al(a) unei specializări/master în domeniile: management/ marketing/ juridic/ economic/tehnic;
 • Cunoştinţe aferente legislaţiei din domeniul de activitate al întreprinderii publice;
 • Cunoştinte în domeniul pieţelor de capital şi relaţia cu investitorii;
 • Experienţă atât în companii locale cât şi internaţionale;
 • Experienţă relevantă  în cadrul persoanelor juridice de drept public sau de drept privat;
 • Experienţa în relaţia cu autorităţile publice, autorităţile de reglementare şi supraveghere;
 • Cunoştinţe de guvernanţă corporativă;
 • Viziune strategică demonstrată;
 • Abilităţi de comunicare interpersonală;
 • Profesionalism.

Reguli cu privire la procesul de selecţie

 • Pot fi selectaţi cel mult 2 (doi) membri din rândul funcţionarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul Ministerului Economiei – în calitate de autoritate publică tutelară sau din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.
 • Din cadrul noului Consiliu de Administraţie, cel mult 2 (doi) membri vor putea fi desemnaţi administratori executivi.
 • Cel puţin una dintre persoanele selectate trebuie să aibă o experienţă de minim 5 ani în domeniul energiei electrice.
 • Cel puţin unul dintre membrii Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţa în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar, de cel puţin 5 ani.
 • O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni/întreprinderi publice al căror sediu se afla pe teritoriul României.
 • În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.
 • Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie selectaţi trebuie să fie formată din administratori neexecutivi şi independenţi în sensul art 138² din Legea nr. 31/1990.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice:

 1. Opis;
 2. Curriculum Vitae;
 3. „Oferta tehnică”- în cadrul căreia candidatul va detalia modul în care îndeplineşte fiecare dintre criteriile cuprinse în Anunţul de selecţie;
 4. Cel puţin două scrisori de recomandare;
 5. Declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale (Formular nr. 3);
 6. Declaraţie pe propria răspundere privind neînscrierea pe lista cuprinzând administratorii cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor (Formularul nr. 4);
 7. Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese (Formularul nr. 1);
 8. Declaraţie pe propria răspundere menţionând dacă deţin sau nu statutul de „independent” în sensul Art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare (Formularul nr. 2).
 9. Copie după actul de identitate.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor juridice:

 • Prezentarea cât mai detaliată a societăţii şi a proiectelor similare;
 • Documente din care să rezulte cifra de afaceri realizată din obiectul de activitate al administrării afacerilor;
 • Prezentarea reprezentantului care urmează a fi desemnat, însoţit de documente corespunzătoare şi prevăzute pentru depunerea candidaturii de către persoanele fizice;
 • Cazier judiciar şi fiscal sau echivalent;
 • Certificat constatator sau echivalent din care să rezulte obiectul de activitate al societăţii, durata societăţii, precum şi faptul că societatea este în funcţiune (nu a intrat în faliment ca urmare a hotãrârii pronunţate de judecãtorul-sindic, nici în insolventa, concordat preventiv);
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în conflict de interese.

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi trimise/ depuse cu confirmare de primire până cel târziu în data de 13.03.2013 , orele 16.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de recrutare şi selecţie pentru poziţia de Administrator neexecutiv al S.N. Nuclearelectrica S.A., Nume Prenume”, la adresa secretariatul O.P.S.P.I., Calea Victoriei, nr. 152, et. 5, cam 515, sector 1, București, cod postal 010096, România, precum şi în format electronic, pe adresa de e-mail aplicatii.nuclearelectrica@questadvisors.eu .

Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunţ de selecţie, este obligatorie.

Imposibilitatea transmiterii pe suport hârtie, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate atrage după sine excluderea din procedura de recrutare şi selecţie.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie.

Autoritatea tutelară îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii.

Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional.

Candidaţii participanţi la procesul de selecţie vor trebui să aibă în vedere faptul că, în urma procesului de selecţie, desemnarea administratorilor se face de către Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii comerciale, la propunerea acţionarului Ministerul Economiei.

Formular 1 – conflict de interese

Formular 2 – Statutul de independent

Formular 3 – Cazier

Formular 4 – Declaratie revocarea din functia de administrator

Comments are closed.

X