Referent de specialitate

Titlu Referent de specialitate
Departament

Subordinea DGA Servicii Corportative

Locatia Bucuresti
Informatii loc de munca

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de –  Referent de specialitate în subordinea Directorului General Adjunct Servicii Corporative.

 Locul de muncă: Sediul Central SNN București

Durata contractului: Nedeterminată

Durata muncii: 8 ore/ zi

Posturi vacante: 1

Profilul  postului:

Cerințe  minime obligatorii:

 • Nivel de studii: superioare
 • Experiență în activitate: minim 5 ani in activitati suport pentru top management
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză, nivel avansat
 • Competențe digitale: MS Office (Word, Excel, Outlook) – nivel avansat

Ce abilități ne dorim de la colegul pe care-l așteptăm în echipă?

 • Abilități de gestionare eficientă a timpului, stabilire a priorităților și încadrare în termene;
 • Abilități analitice: capacitate de analiză, sinteză, diagnoză și predicție;
 • Abilități cognitive: gândire critică, creativitate, motivație, flexibilitate și adaptabilitate;
 • Abilități interpersonale: atenție sporită la detalii și orientare spre rezultate, autocontrol, diligență, asertivitate.
 • Abilități de comunicare: ascultare activă, relaționare, comunicare eficientă și lucru în echipă, empatie, medierea și soluționarea conflictului.
 • Etică și onestitate.

Fișa postului:

Principalele atribuții ale postului de sunt:

 • Desfasoara activitati de receptie si distribuire a corespondentei la nivelul DGA-SC;
 • Prezinta Directorului General Adjunct Servicii Corporative documentele zilnice, cuprinse in “mapa cu corespondenta” adresate directiei; Organizeaza şi realizeaza distribuirea corespondentei din cadrul Directiei;
 • Asigura distribuirea documentelor repartizate pe departamente si inregistrarea rezolutiei primite de la Directorul General Adjunct Servicii Corporative in aplicatia OnBase;
 • Gestioneaza agenda de intalniri si termene rezultate din rezolutiile DGA SC .
 • Asigura interfata cu compartimentele coordonate de Directorul General Adjunct Servicii Corporative, comunica rezolutii si urmareste incadrarea  in termenele stabilite de Directorul General Adjunct Servicii  Corporative pentru actiuni aflate in aria de responsabilitate  a acestuia;
 • Rol de coordonare in procesul de arhivare la nivel de DGA SC si interfata cu responsabilul cu arhivarea la nivel de SNN pentru DGA SC;
 • Suport in activitati de coordonare si organizare administrativa la nivel de Director General Adjunct Servicii Corporative (ex: note de chemare, mandate de deplasare externa pentru participarea la anumite evenimente, intalniri la sediul SNN si in afara acestuia).
 • Executa orice alte sarcini in sfera de competentă stabilite de catre Directorul General Adjunct Servicii Corporative (ex. realizare de prezentari, suport administrativ consilieri juridici in cazul unor actiuni ce implica volum mare de munca – ex.: controale Curte de Conturi, audit intern)

Data limită pentru depunerea candidaturilor este: 21.06.2024

După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscriși urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza informațiilor prezentate în Curriculum Vitae. Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele de înscriere (Cerere completată corespunzător, CV, declarația GDPR), vor fi selectați pentru a participa la următoarea etapă a procesului de recrutare și selecție.

Dosarul candidatului în vederea înscrierii la procesul de selecție și recrutare va conține:

 • Cererea de înscriere completată potrivit modelului anexat. Pe cerere se va specifica titulatura completă a postului pentru care candidatul aplică. Necompletarea titulaturii postului așa cum este menționată în Anunțul de recrutare poate atrage după sine respingerea dosarului
 • CV-ul din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de profil solicitate pentru ocuparea postului.
 • Declaratia GDPR, completată conform modelului anexat.

Probele de evaluare, vor consta în:

 • Evaluarea dosarelor candidaților (probă eliminatorie) – proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor menționate în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă (probă eliminatorie). La această probă vor participa doar candidații care au fost declarați ”Admis”, la proba eliminatorie. Notarea candidaților se va face prin consens, membrii comisiei acordând note pe o scară de la 1 la 10. Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 8.00
 • Interviul profesional (probă obligatorie). La această probă vor participa doar candidații care au obținut nota minină pentru promovarea probei scrise. Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1, la 10. Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 8.00

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 8.00

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

 Notă:

Datele la care urmează să fie susținute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de Examinare la finalul procesului de analiză și selecție a dosarelor, funcție de numărul candidaților înscriși.

 Funcție de numărul candidaților înscriși Comisia de examinare poate hotărî asupra modificării datelor de susținere a probelor menționate în anunț. În acest caz, candidații vor fi înștiințați prin adresa de e-mail menționată în CV.

 Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă/ probă din concurs ca urmare, admiterii dosarului de candidatură în urma procesului de analiză a dosarelor și/ sau (după caz) obținerea notei minime pentru a promova proba anterioară din concurs, vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locul desfășurării probei la care sunt programați să participe.

 Alte informații:

 Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4, Rev. 8 – Anexa 1Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4, Rev. 8 – Anexa 1

 Publicarea anunturilor de recrutare se va face prin urmatoarele metode: avizierul societatii, website-ul societatii, platforma specializata de recrutare.

 Notă:

 (1) Sunt accepate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate conform procedurilor SNN. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul unității SNN (Str. Iancu de Hunedoara, nr. 48, București, Sector 1), prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul ”Către Direcția Strategie Resurse Umane”

(2) Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, până la orele 16.00, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

 

 

 

 

X