Inginer CN- Sucursala FCN Pitesti- Biroul Informații Clasificate, Serviciul Protecție Fizică și Informații Clasificate

Titlu Inginer CN- Sucursala FCN Pitesti- Biroul Informații Clasificate, Serviciul Protecție Fizică și Informații Clasificate
Departament

1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. – Sucursala FCN Piteşti recrutează personal în vederea ocupării unui post de Inginer CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Biroului Informații Clasificate, Serviciul Protecție Fizică și Informații Clasificate.

2. Profilul postului (cerințe minime):
– Studii superioare de lungă durată finalizate cu diploma de licență (cu titlul conferit de Inginer).
– Să cunoască legislația națională cu privire la protecția informațiilor clasificate;
– Să dețină cunoștințe de bază privind protecția fizică a materialelor și instalațiilor nucleare;
– Să aibă cunoștințe tehnice privind componentele sistemelor de protecție fizică (din perspectiva protecției informațiilor clasificate);
– Să dețină cunoștințe în prelucrarea datelor cu caracter personal;
– Să aibă cunoștințe din legislația națională privind arhivarea documentelor;
– Să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
– Să fie apt din punct de vedere medical și psihologic;
– Cazier judiciar fără înregistrări;
– Acest post necesită acces la informații clasificate secrete de stat, de nivel ” Strict secret de importanță deosebită”.

Cerințe care constituie avantaje:
– Cunoștințe de operare PC: Microsoft Office, Outlook;
– Cunoștințe de limba engleză (nivel mediu – scris/vorbit);
– Constituie un avantaj experiența în lucrul cu informațiile clasificate;
– Constituie un avantaj experiența în prelucrarea datelor cu caracter personal;
– Constituie un avantaj experiența în sistemele de protecție fizică specifice domeniului nuclear.

3. Fișa postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
– Are sarcina de a-și însuși prevederile legislației cu privire la protecția informațiilor clasificate și ale procedurilor SNN/FCN Pitești aplicabile acestui domeniu;
– Are obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor clasificate la care are sau a avut acces (inclusiv după încetarea raporturilor de muncă cu SNN S.A);
– Asigură, în cadrul Compartimentului Documente Clasificate, aplicarea și verificarea modului de respectare a regulilor privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate;
– Participă la elaborarea/revizuirea și actualizarea documentațiilor de acreditare pentru SIC, potrivit normelor legale aplicabile;
– Participă la elaborarea și revizuirea procedurilor/normelor specifice protecției informațiilor clasificate în FCN;
– Participă împreună cu Șeful Biroului Informații Clasificate și Șeful Serviciului de Protecție Fizică și Informații Clasificate în activitățile curente de protecție a informațiilor clasificate în FCN, în toate componentele acesteia;
– Participă în procesul de consiliere a conducerii FCN în legatură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate;
– Informează Șeful Biroului Informații Clasificate și Șeful Serviciului de Protecție Fizică și Informații Clasificate despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
– Urmărește aplicarea programului de instruire și pregătire a personalului FCN în domeniul protecției informațiilor clasificate;
– Împreună cu Șeful Biroului Informații Clasificate și Șeful Serviciului de Protecție Fizică și Informații Clasificate instruiește șefii de compartimente în domeniul protecției informațiilor clasificate;
– Participă la instruirea periodică a personalului de pază cu privire la cerințele procedurilor specifice protecției informațiilor clasificate și a normelor în domeniu existente/aplicabile în SNN;
– Împreună cu Șeful Biroului Informații Clasificate și Șeful Serviciului de Protecție Fizică și Informații Clasificate participă la controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate în FCN;
– Răspunde de executarea lucrărilor/sarcinilor ce i-au fost repartizate;
– Participă la elaborarea și punerea în aplicare a măsurilor tehnice și procedurale pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor clasificate și a celorlalte informații al căror proprietar este FCN;
– Împreună cu Șeful Biroului Informații Clasificate și Șeful Serviciului de Protecție Fizică și Informații Clasificate identifică și evaluează amenințările și vulnerabilitățile specifice FCN și ia măsuri pentru diminuarea riscurilor de producere a incidentelor de securitate;
– Participă la elaborarea planurilor de acțiune comune în vederea înlăturarii riscurilor și amenințărilor îndreptate împotriva FCN (împreună cu autoritățile locale și centrale cu responsabilități în domeniul protecției informațiilor clasificate);
– Participă la monitorizarea permanentă a evoluției situației privind riscurile, amenințările și vulnerabilitățile la adresa infrastructurii critice din FCN;
– Participă la actualizarea periodică a documentelor elaborate la nivelul compartimentului din FCN cu atribuții în domeniul protecției infrastructurilor critice;
– Participă la organizearea exercițiilor și activităților specifice cu ocazia testării planului de securitate fizică al FCN sau a documentelor echivalente;
– Participă la întocmirea de rapoarte și informări necesare conducerii pentru raportări către SNN, CNCAN, Ministerul Economiei sau alte organe ale administrației centrale sau locale;
– Participă la întocmirea de caiete de sarcini pentru achizițiile din cadrul Biroului Informații
Clasificate și participă, în funcție de dispozițiile Șefului Biroului Informații Clasificate, la
elaborarea documentelor pentru achizițiile din cadrul Biroului Protecție Fizică;
– Participă la elaborarea de rapoarte referitoare la activitatea de protecție a informațiilor clasificate;
– Participă la elaborarea documentelor specifice FCN privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru aparare și pregătirea populației pentru apărare;
– Participă la elaborarea/actualizarea lor în cadrul procesului de raportare privind administrarea riscurilor specifice SPFIC;
– Participă la procesul de inventariere anuală derulat în FCN Pitești, ca reprezentant al SPFIC;
– Asigură suport Biroului Protecție Fizică cu instruirea periodică a personalului de pază cu privire la cerințele procedurilor specifice protecției informațiilor clasificate și a normelor în domeniu existente/aplicabile în SNN;
– Alte responsabilități conform fișei postului.

Informatii loc de munca

4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 25.06.2024, ora 15:00.

După expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, membrii comisiei de examinare vor analiza conținutul dosarelor candidaților înscriși, verificând îndeplinirea condițiilor de profil, pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, copia CI, Curriculum Vitae, declarația GDPR, cazier judiciar) și vor aproba candidaturile care îndeplinesc cerințele cumulativ.

Dosarul candidatului¹ pentru înscrierea în procesul de selecție va conține: cererea de înscriere completată potrivit modelului anexat, copia actului de identitate, Curriculum Vitae (semnat ,,conform cu originalul” pe fiecare filă), formularul GDPR, semnat de candidat, cazierul judiciar.

Probele de evaluare constau în probă scrisă (probă eliminatorie) și probă de tip interviu profesional. Probele concursului se vor susține la sediul FCN, situat pe Platforma ICN-FCN din Mioveni, Str. Câmpului, Nr.1. Data susținerii probelor va fi comunicată ulterior, numai candidaților admiși în urma evaluării dosarelor de înscriere, pe adresa de e-mail comunicată.

5. Alte Informații:
– Bibliografie:
A. Legislație națională și internațională:
1. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate;
2. HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în Romania;
3. HG nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;
4. HG nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondenței clasificate;
5. Legea nr. 101/2003 pentru aprobarea OUG nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului National al Informațiilor Secrete de Stat;
6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
7. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
8. Regulament nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
9. Ghidul nr. 3/2019 (emis de European Data Protection Board) privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul mijloacelor video;
10. Legea nr. 16/1996 – Legea arhivelor naționale;
11. Legea nr. 78/1993 pentru ratificarea Convenției privind protecția fizică a materialelor nucleare, semnată la Viena la 3 martie 1980;
12. Legea nr. 419/2006 pentru ratificarea Amendamentului la Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 prin Actul final al Conferinței pentru analiza și adoptarea amendamentelor propuse pentru Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, semnat de Romania la Viena la 8 iulie 2005.

B. Legi și norme CNCAN cu aplicabilitate în domeniu:
1. Norma privind avizarea personalului care desfășoară activități profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalațiilor nucleare sau care are acces la Informații secrete de stat (NPF-03), aprobată prin ordin al Președintelui CNCAN nr.8/2006;
2. Normele de protecție fizică în domeniul nuclear, aprobate prin ordinul Președintelui CNCAN nr. 173/2021;

3. Ordinul Președintelui CNCAN nr. 264/2022 pentru aprobarea Condițiilor specifice privind atribuirea anumitor contracte de achiziție publică și contracte sectoriale de produse, servicii și/sau lucrări destinate sistemelor care asigură funcțiile de securitate nucleară, securitate radiologică, Protecție fizică, Protecție împotriva amenințărilor cibernetice și exploatarea fiabilă a instalațiilor nucleare;
4. Legea nr. 111/1996 – privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare.

C. Ordine ORNISS:
1. Ordinul nr. 188 din 2023 privind actualizarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de Protecție INFOSEC.

D. Documente/ghiduri specializate ale SRI (disponibile pe site-ul SRI – în secțiunea Protecția informațiilor clasificate) :
1. Controlul măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate;
2. Încadrarea în noi clase și niveluri de secretizare;
3. Incidentul de securitate;
4. Rolul funcționarului de securitate;
5. Securitate industrială;
6. Documentația de acreditare a Sistemului informatic și de comunicații pentru informații clasificate din clasa “Secret de Serviciu” (SIC SSv – precizări și model).

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate documentele solicitate. Dosarele de candidatură se depun prin e-mail la adresa fcn@nuclearelectrica.ro , cu subiectul Resurse Umane.
(2) Contestațiile se depun în prima zi lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor finale, după parcurgerea întregului proces de selecție de către candidați.

X