Economist specialist

Titlu Economist specialist
Departament

Directia Financiara, Departament Financiar Contabilitate, Serviciu Control Financiar Preventiv

Informatii loc de munca

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Economist Specialist –  în cadrul Serviciului Control Financiar Preventiv, Departament Financiar Contabilitate, Direcția Financiară

 Locul de muncă: Sediul Central SNN București

Durata contractului: Nedeterminată

Durata muncii: 8 ore/ zi

Posturi vacante: 1

Profilul  postului:

Cerințe  minime obligatorii:

 • Nivel de studii: studii superioare in domeniul economic cu diploma de licenta
 • Experiență în activitate: minim 10 ani
 • Experiență în activitatea specifică postului:  activitatea financiar, contabila de minim 10 ani
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză, nivel mediu
 • Competențe digitale: MS Office (Word, Excel, Outlook) – nivel avansat

Alte  cerințe:

 • Cunoașterea normelor si reglementărilor în domeniul financiar – contabil, achizitii, resurse umane
 • Experienta in controlling si verificare documente primare

Cerinte care constituie avantaje:

 • Constituie avantaj, titlurile profesionale dobandite si experienta in utilizarea aplicatiei informatice de tip ERP-SVAP.

Ce abilități ne dorim de la colegul pe care-l așteptăm în echipă?

 • Abilități de gestionare eficientă a timpului, stabilire a priorităților și încadrare în termene;
 • Abilități analitice: capacitate de analiză, sinteză, diagnoză și predicție;
 • Abilități cognitive: gândire critică, creativitate, motivație, flexibilitate și adaptabilitate;
 • Abilități interpersonale: atenție sporită la detalii și orientare spre rezultate, autocontrol, diligență, asertivitate.
 • Abilități de comunicare: ascultare activă, relaționare, comunicare eficientă și lucru în echipă, empatie, medierea și soluționarea conflictului.
 • Etică și onestitate.

 Fișa postului:

Principalele atribuții ale postului de sunt:

 • verifica respectarea conditiilor de legalitate si regularitate in ceea ce priveste operatiunile din cadrul societatii care sunt supuse vizei de control financiar preventiv conform deciziei si procedurii interne (contracte, acte aditionale, strategii de contractare, autorizatii de plata, dispozitii de plata, referate, decizii, deconturi etc.);
 • verifica respectarea limitelor si competentelor de autorizare a diverselor proiecte de operatiuni (achizitia de bunuri, servicii, sponsorizari, redevente, chirii, vanzari, salarii, avansuri si decontari, protocol, mijloace fixe, etc), conform prevederilor actului constitutiv si a procedurilor interne;
 • verifica respectarea si incadrarea operatiunilor efectuate la nivel SNN, in limitele si destinatia stabilita prin BVC anual, precum si prin PAAS-ul aprobat conform prevederilor procedurii privind controlul financiar preventiv;
 • acorda viza (sau respinge viza) de control financiar preventiv conform procedurii privind controlul financiar preventiv;
 • inscrie operatiunile pentru care se acorda viza in registrul electronic privind controlul financiar preventiv;
 • participa la misiuni de control intern si conformitate dispuse in domeniul financiar contabil;
 • urmareste si controleaza punerea in aplicare a politicilor contabile;

 Data limită pentru depunerea candidaturilor este: 24.06.2024, orele 16.00

După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscriși urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza informațiilor prezentate în Curriculum Vitae. Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele de înscriere (Cerere completată corespunzător, CV, declarația GDPR), vor fi selectați pentru a participa la următoarea etapă a procesului de recrutare și selecție.

 Dosarul candidatului în vederea înscrierii la procesul de selecție și recrutare va conține:

 • Cererea de înscriere completată potrivit modelului anexat. Pe cerere se va specifica titulatura completă a postului pentru care candidatul aplică. Necompletarea titulaturii postului așa cum este menționată în Anunțul de recrutare poate atrage după sine respingerea dosarului
 • CV-ul din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de profil solicitate pentru ocuparea postului.
 • Declaratia GDPR, completată conform modelului anexat.

 Probele de evaluare, vor consta în:

 • Evaluarea dosarelor candidaților (probă eliminatorie) – proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor menționate în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă (probă eliminatorie). La această probă vor participa doar candidații care au fost declarați ”Admis”, la proba eliminatorie. Notarea candidaților se va face prin consens, membrii comisiei acordând note pe o scară de la 1 la 10. Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 7.00
 • Interviul profesional (probă obligatorie). La această probă vor participa doar candidații care au obținut nota minină pentru promovarea probei scrise. Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1, la 10. Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 8.00.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 7.50.

 La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

 Notă:

Datele la care urmează să fie susținute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de Examinare la finalul procesului de analiză și selecție a dosarelor, funcție de numărul candidaților înscriși.

 Funcție de numărul candidaților înscriși Comisia de examinare poate hotărî asupra modificării datelor de susținere a probelor menționate în anunț. În acest caz, candidații vor fi înștiințați prin adresa de e-mail menționată în CV.

 Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă/ probă din concurs ca urmare, admiterii dosarului de candidatură în urma procesului de analiză a dosarelor și/ sau (după caz) obținerea notei minime pentru a promova proba anterioară din concurs, vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locul desfășurării probei la care sunt programați să participe.

 Alte informații:

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4, Rev. 8 – Anexa 1Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4, Rev. 8 – Anexa 1

Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2

Date de contact: telefon: 021/2038200, e-mail: office@nuclearelectrica.ro.

 Bibliografie:

OG nr. 119/1999 – privind controlul intern si controlul financiar preventiv;

Ordinul nr. 923/2014 – pentru aprobarea Normeor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive;

Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;

Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu completarile si modificarile ulterioare;

Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata;

HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal;

HG nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu completarile si modificarile ulterioare;

HG nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;

OMFP nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu completarile si modificarile ulterioare;

OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile.;

Legea nr. 82/1991 a contabilităţii – Republicata

Publicarea anunturilor de recrutare se va face prin urmatoarele metode: avizierul societatii, website-ul societatii, platforma specializata de recrutare.

 Notă:

 (1) Sunt accepate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate conform procedurilor SNN. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul unității SNN (Str. Iancu de Hunedoara, nr. 48, București, Sector 1), prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul ”Către Direcția Strategie Resurse Umane”

(2) Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, până la orele 16.00, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

X