Sef Serviciul Interfata Externa Retehnologizare

Titlu Sef Serviciul Interfata Externa Retehnologizare
Salariu
Departament
 1. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza intern / extern, pe durata nedeterminata personal in vederea ocuparii postului de Sef Serviciul Interfata Externa Retehnologizare din cadrul Directiei Retehnologizare
 2. Profilul postului:

Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare in domeniul tehnic;
 • Experienta
  • Vechime in munca de minim 10 ani din care minim 7 ani experienta in industrie/procese industriale si minim 2 ani in project management /inginerie
 • Cunostinte de limba engleza nivel avansat.

Alte cerinte specifice postului:

 • Experienta in posturi de management
 • Experienta in domeniul nuclear / energetic
 • Cunostinte privind legislatia aplicabila domeniului nuclear
 1. Fisa postului (atributii principale)
 • Coordoneaza si controleaza executarea de catre membrii serviciului, a tuturor atributiilor stabilite prin ROF Serviciului Interfata Externa Retehnologizare Bucuresti si fisele postului in vederea realizarii, in termen si de calitate, a sarcinilor;
 • Participare la elaborarea si implementarea politicilor si strategiilor SNN specifice proiectului de retehnologizare;
 • Derularea contractelor de studii, documentatii suport pentru avize si acorduri pentru proiectulul de retehnologizare;
 • Activitati de obtinere autorizatii, acorduri si avize specifice proiectului de retehnologizare;
 • Asigurarea expertizei necesara pe probleme de achizitie pentru proiectul de retehnologizare, inclusiv pentru studiul de fezabilitate;
 • Activitati legate de derularea proiectelor de cooperare/asistenta tehnica cu organizatii interne si externe din domeniu pentru proiectul de retehnologizare;
 • Analizarea din punct de vedere tehnic a diverselor proceduri si documentatii tehnice specifice transmise in ancheta in legatura cu proiectul de retehnologizare;
 • Asigurarea expertizei tehnice pentru pregatirea caietelor de sarcini si derularea procedurilor de achizitii pentru proiectul de retehnologizare;
 • Urmarirea transmiterii rapoartelor si documentelor catre organismele nationale si internationale in legatura cu proiectul de retehnologizare;
 • Are sarcina de a aduce la cunostinta salariatilor din subordine obligatiile si raspunderile ce le revin, de a-i informa corect asupra realitătilor din unitate si de a le transmite in mod clar mesajele si solicitările conducerii unitătii;
 • Trebuie sa se asigure ca salariatii din subordine au inteles ce li s-a transmis si sa informeze conducerea unitătii asupra indeplinirii sarcinii. Informarea trebuie sa corespunda intru-totul realitatii. De asemenea, toate informatiile ce se transmit salariatilor sau se raporteaza conducerii unitatii trebuie sa fie exacte si date la termenele stabilite sau in timp util, atunci cand se fac din proprie initiativa;
 • Are sarcina de a organiza activitatea si de a lua masurile necesare pentru prevenirea avariilor, incidentelor si altor situatii perturbatoare pentru activitatea pe care o conduce, purtand raspunderea asigurarii desfasurarii acesteia la nivelul cerintelor, cu respectarea tuturor procedurilor;
 • Ia masuri pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare de securitate si sanatate in munca precum si pentru respectarea reglementarilor legale pe aceasta linie;
 • Este obligat sa efectueze in mod sistematic controlul asupra modului in care salariatii din subordine respecta programul de lucru si isi aduc la îndeplinire sarcinile ce le revin;
 • Are responsabilitatea controlului, urmaririi si mentinerii conduitei si disciplinei in munca, precum si a respectarii tuturor reglementarilor legale, a procedurilor unitatii aplicabile pe linie de securitate si sanatate in munca, prevenirii si stingerii incendiilor, protectie fizica a tuturor bunurilor si informatiilor clasificate;
 • Monitorizeaza activ, indruma si corecteaza prin observatii directe si chestionari eficiente salariatii din subordine pentru respectarea Codului de Conduita, a Regulamentului Intern, a Fisei Postului precum si a tuturor procedurilor aplicabile;
 • Face evaluarea performantelor salariatilor in subordine, aplicand sau propunand masuri corective, dupa caz.
 1. Data limita de depunere a dosarelor de candidatura este 28.10.2020 ora 16:00;

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor stabili data sustinerii probei/probelor

Informatii loc de munca
 1. Alte informatii:

 

Bibliografie:

 1. Restarting Delayed Nuclear Power Plant Projects – IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-3.4;
 2. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 3. Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare.
 4. Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale
 5. DIRECTIVA 2014/87/EURATOM A CONSILIULUI din 8 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/71/Euratom de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor  nucleare;
 • Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.
X