Sef Serviciu Protectie Fizica si Informatii Clasificate la Sucursala FCN Pitesti

Titlu Sef Serviciu Protectie Fizica si Informatii Clasificate la Sucursala FCN Pitesti
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., denumita in continuare „SNN” recruteaza personal în vederea ocupării  postului vacant de Sef Serviciu Protectie  Fizica si Informatii Clasificate la Sucursala FCN Pitesti cu locul de munca in localitatea Mioveni, Judetul Arges Str: Câmpului nr.1, dupa cum urmeaza:
 • Pentru candidatii din cadrul unitatilor SNN, angajarea se va realiza pe durata nedeterminata, sub conditia obtinerii permisului de exercitare eliberat de CNCAN, potrivit informatiilor din prezentul anunt, intr-o perioada maxima de 1 an de la ocuparea postului, in caz contrar, salariatul va reveni la fostul loc de munca detinut anterior ocuparii postului de Sef Serviciu Protectie Fizica si Informatii Clasificate;
 • Pentru candidatii din exteriorul SNN, angajarea se va realiza pentru o durata determinata de 1 an, potrivit precizarii din prezentul anunt;
 1. PROFILUL POSTULUI – SEF SERVICIU  

Cerințe  minime pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare: Studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licenţă (tehnic, economic, juridic);
 • Experiență în domeniul configurării și utilizării de sisteme tehnice de securitate/protecție fizică (CCTV, IR, tehnologii duale de detecție, control acces etc.) și a infrastructurilor IT&C aferente;
 • Experiență în managementul resurselor informaționale și al amenințărilor asimetrice sau hibride;
 • Experiență managerială (certificată) în activități de security și intelligence de minim 10 ani, cu background în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;
 • Absolvirea cel puțin al unui curs de specialitate în domeniul asigurării securității transporturilor sau facilităților nucleare civile;
 • Cunoștințe în domeniul infrastructurilor critice, inclusiv privind protecția informațiilor clasificate în sfera documentațiilor aferente PSO;
 • Cunoștințe de operare PC (pachetul Microsoft Office); orice expertiză suplimentară dovedită (prin certificări) în domeniul operării de programe dedicate de proiectare și guvernare sisteme constituie un avantaj;
 • Cunoașterea limbii engleze: nivel mediu. Orice altă limbă de circulație internațională cunoscută în plus constituie un avantaj;
 • Sa nu aiba contractul individual de munca incetat pentru abateri disciplinare in ultimii doi ani.
 • Aviz apt de medicina muncii si psihologic pentru activitati de protectie si paza, lucru in mediu cu radiatii ionizante si detinere/utilizare arme de foc.
 • Cazier judiciar (fara inregistrari)

Cerințe specifice pentru ocuparea postului:

 • Capacitate de comunicare/ adaptabilitate/ flexibilitate în cadrul organizației, atât orizontal, cât și pe verticala organizațională;
 • Promptitudine în rezolvarea problemelor și abilități pentru lucrul în echipă;
 • Capacitate de analiză, sinteză și asumare a responsabilității în exercitarea atribuțiilor specifice postului;
 • Cunoștințe/expertiză în domeniul IT&C: exploatarea resurselor sistemelor IT&C, dezvoltare, mentenanță;
 • Cunoștințe/expertiză în exploatarea, mentenanța și dezvoltarea sistemelor de protecție perimetrală și de incinte;
 • Cunoștințe de legislație aplicată (norme, proceduri) privind paza, protecția obiectivelor din zona de infrastructură critică, a bunurilor, valorilor și persoanelor cu specificitate pentru domeniul nuclear;
 • Capacitățile manageriale și abilitățile în abordarea managementului schimbării și al rezilienței organizaționale constituie un avantaj.

Precizare:

In acord cu dispozitiile art.9 din Legea nr.111/1996, coroborat cu prevederile NPF 03 si NSN 14 emise de CNCAN, candidatul selectat in urma concursului organizat pentru ocuparea postului Sef Serviciu Protectie Fizica si Informatii Clasificate, are obligatia de a obtine permisul de exercitare eliberat de CNCAN pentru postul ocupat, pe durata determinata a contractului individual de munca, in cazul in care persoana selectata nu va obtine permisul de exercitare eliberat de CNCAN pentru pozitia de sef serviciu protectie fizica si informatii clasificate (pct.11, art.5 (1), (i.), 2, lit.b din NSN14) contractul individula de munca va inceta, pentru candidatul selectat din exteriorul SNN sau pentru candidatii din interiorul SNN, acesta va reveni la fostul loc de munca.

 1. Fișa Postului- Atributii / Sarcini / Responsabilitati principale:

Atributii, Competente, Responsabilitati

 1. In cadrul procesului Asigurarea protectiei fizice a FCN, prin coordonare cu DPFIC

– Aplica normele de protectie fizica din domeniul nuclear emise de autoritate (CNCAN),  prin procedurile interne referitoare la protectia instalatiilor nucleare;

– Intocmeste Planul de pază al FCN;

– Elaboreaza proceduri pentru a pune in aplicare masuri tehnice si administrative specifice, in vederea asigurarii protectiei fizice a FCN;

– Coordoneaza activitatea personalului Serviciului Protectie Fizica si Informatii Clasificate, cu scopul de a asigura protectia fizica a FCN;

– Identifica si evalueaza  amenintarile si vulnerabilitatile sistemelor de protectie fizica;

– Informeaza conducerea unitatii despre vulnerabilitatile si riscurile existente in domeniul protectiei fizice, propunand masuri pentru inlaturarea acestora;

– Instruieste personalul FCN in domeniul  protectiei fizice;

 1. In cadrul procesului Protecția informațiilor clasificate deținute de FCN

– Coordoneaza activitatea personalului Serviciului Protectie Fizica si Informatii Clasificate, cu scopul de a asigura  gestionarea si protectia informatiilor clasificate detinute de FCN;

– Informeaza conducerea unitatii despre vulnerabilitatile si riscurile existente in domeniul protectiei informatiilor clasificate, propunand masuri pentru inlaturarea acestora;

– Intocmeste Programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si Planul de  protectie fizica al FCN si il supune avizarii institutiilor abilitate, iar dupa aprobare actioneaza pentru aplicarea acestora;

– Organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor care au acces la informatii clasificate;

– Elaboreaza si pune in aplicare masuri tehnice si procedurale pentru a asigura confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea informatiilor clasificate detinute de FCN;

– Asigura consultanta pentru aplicarea legislatiei privind securitatea industriala, pe parcursul încheierii si derularii contractelor clasificate; – Instruieste personalul FCN in domeniul  protectiei informatiilor clasificate;

 1. In cadrul procesului Asigurarea securitatii cibernetice a FCN

– Implementeaza masurile de securitate stabilite in Planul de asigurare a securitatii cibernetice pentru echipamentele si aplicațiile din aria de responsabilitate;

– Pune in aplicare masurile din procedurile operationale privind asigurarea securitatii cibernetice a FCN;

– Controlează asigurarea faptului că măsurile INFOSEC sunt implementate şi menţinute în conformitate cu documentaţia de securitate aprobată;

– Urmareşte modul în care sunt investigate cazurile de încălcare sau a celor în care se suspectează încălcarea măsurilor de securitate din domeniul INFOSEC astfel încât evaluarea prejudiciului cauzat şi raportarea concluziilor către AAS să se facă în cel mai scurt timp posibil.

 1. In cadrul procesului Achizitii

– Comunica in ultimul trimestru al anului in curs, Serviciului Achizitii, achizitiile necesar a se initia in urmatorul an ce privesc domeniul specific de activitate al departamentului;

– Intocmeste documentatia pentru initierea achizitiei aferenta achizitiilor solicitate;

 1. Alte atributii si responsabilitati

– Instruirea personalului din subordine în vederea respectarii prevederilor normelor de radioprotecţie, securitate nucleara şi securitatea muncii, prevenirii şi stingerii incendiilor, precum şi a  celorlalte reglementări legale, necesare desfăşurării în condiţii optime şi de siguranţă a muncii;

– Aplicarea cerinţelor procedurilor şi practicilor de gospodărire a deşeurilor (colectare, ambalare, stocare, dispunere) în cadrul activităţilor desfăşurate în cadrul compartimentului;

– Participare activă în procesele de selecţie, dezvoltare, si promovare a personalului din compartiment;

– Participa și contribuie, în limita competentei, la indeplinirea  obiectivelor FCN/SNN, altele decât cele specifice compartimentului.

– Asigura conditiile ca activitatile din cadrul Serviciului Protectie Fizica si Informatii Clasificate sa se desfasoare in conformitate cu cerintele de asigurarea calitatii asa cum se specifica in manualul managementului calitativ al SNN si Manualul Managementului Integrat al FCN Pitesti ;

– Urmareste elaborarea planurilor de paza si protectie fizica si stabilirea documentelor de lucru specifice;

– Asigura, prin personalul subordonat, exploatarea sistemului de protectie fizica la parametri optimi, propune si asigura implementarea proiectelor de modernizare si extindere a acestuia in conformitate cu cerintele legale;

– Urmareste direct si prin personalul subordonat, conform procedurilor si responsabilitatilor acestora, derularea contractelor de prestari servicii de protectie fizica si asigura intocmirea documentelor necesare reitmoirii acestora;

– Reprezinta si angajeaza, in limita mandatului acordat de catre Directorul Direcției Informatică și Operațiuni de Securitate, cu informarea conducerii FCN Pitesti, SNN în relația cu organismele de reglementare, alti agenti economici sau alte autoritati si organizatii in domeniul de activitate al Serviciului Protectie Fizica si Informatii Clasificate;

– Reprezinta si angajeaza, in limita mandatului acordat de catre Directorul FCN Pitesti in relatiile cu SNN sediul Central, organismele de reglementare, alti agenti economici sau alte autoritati si organizatii in domeniul de activitate al Serviciului Protectie Fizica si Informatii Clasificate;

– Are obligatia de a pastra confidentialitatea privind documentele/datele/informatiile referitoare la activitatea unitatii puse la dispozitie de angajator ca efect al executarii contractului de munca sau obtinute de salariat pe orice fel de suport (hartie, magnetic etc.) prin accesarea facilitatilor informatice ale angajatorului si sa plateasca unitatii daune, in cazul nerespectarii obligatiei de confidentialitate;

– Raspunde patrimonial, pentru pagubele materiale produse unitatii din vina sa exclusiva, certa si demonstrata, in legatura cu munca sa (cu exceptia celor provocate de forta majora si a celor care se incadreaza in riscul normal al serviciului), in conditiile legislatiei, normelor si procedurilor aplicabile, in conditiile respectarii rolului si atributiilor cuprinse in activitatatile de protectie fizica si paza, ca proces al FCN Pitesti ce reprezinta principala prioritate a organizatiei, avand intaietate in raport cu aspectele de productie, cost si termene;

– Are obligatia sa respecte normele de radioprotectie si securitatea muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, precum si celelalte reglementari legale, necesare desfasurarii in conditii optime si de siguranta a muncii;

– Are obligatia de a-si insusi prevederile legislatiei cu privire la protectia informatiilor clasificate (conform specificatiei din Nota 1) si ale procedurilor SNN/FCN Pitesti  aplicabile acestui domeniu;

– Are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor clasificate la care are sau a avut acces (inclusiv dupa incetarea raporturilor de munca cu SNN-SA);

– Stabileste masurile necesare protectiei informatiilor clasificate gestionate de FCN Pitesti  prin intermediul Grupului Informatii Clasificate care i se subordoneaza direct;

– Are obligatia de a duce la indeplinire alte sarcini si responsabilitati specifice postului, care rezulta din legislatia cu privire la protectia informatiilor clasificate si din procedurile SNN/ FCN Pitesti  aplicabile acestui domeniu.

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este  data de 3.12.2020

 

Informatii loc de munca
 1. Alte informații:

Persoanele care urmează să participe la concursul de ocupare a funcției de Sef Serviciu Protectie  Fizica si Informatii Clasificate la Sucursala FCN Pitesti, fie că sunt recrutate în vederea angajării, fie că sunt promovate în funcție (recrutare din interiorul SNN), trebuie să dovedească faptul că îndeplinesc condiția de „clinic sănătos”, prin prezentarea unei Fise de aptitudine medicala, emis de un cabinet/clinică de medicina muncii și a unui rezultat al unui test psihologic specific, emis de un cabinet/clinică de specialitate, conform regulilor comunicate în documentele de organizare a concursurilor. Concursul propiu-zis se va derula în două etape, dupa analiza dosarelor depuse de candidati si invitarea doar a celor care indeplinesc toate cerintele minime si va consta in realizarea unui proiect managerial, pe o tema specifica, in urma caruia vor fi selectati candidatii pentru sustinerea unui interviu, în baza căruia va fi evaluat proiectul fiecărui candidat participant. Cerințele si baremul vor fi comune tuturor competitorilor si vor fi comunicate prin secretariatul comisiei de examinare.

 

 1. Bibliografie:

Legislație națională:

▪ Legea nr.31/1990, a societăților comerciale, republicată, cu modificările la zi;

▪ Legea nr. 182/2002, privind protecția informațiilor clasificate;

▪ HG nr.585/2002, Standardele naționale de protecție a informaților clasificate;

▪ HG nr.1349/2002, privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția corespondenței clasificate;

▪ HG nr.781/2002, privind protecția informațiilor secrete de serviciu;

▪ Legea nr.111/1996, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare;

▪ GPF 01 – Ghid privind iluminarea exterioară a instalațiilor nucleare, aprobat prin Ordinul Președintelui CNCAN nr.154/01.06.2006 (M.Of. nr.510/13.06.2006);

▪ GPF 02 – Ghid privind protecția instalațiilor nucleare împotriva unui sabotaj din interior, aprobat prin Ordinul Președintelui CNCAN nr.85/28.03.2006 (M.Of. nr.366/26.04.2006);

▪ GPF 03 – Ghid privind protecția preventivă a instalațiilor nucleare, aprobat prin Ordinul Președintelui CNCAN nr.304/29.08.2007 (M.Of. nr.636/17.09.2007);

▪ GPF 04 – Ghidul privind verificarea periodică a sistemelor de protecție fizică a instalațiilor nucleare, aprobat prin Ordinul președintelui CNCAN nr.305/2007 (M.Of. nr.652/25.09.2007);

▪ GPF 05 – Ghidul privind protecția fizică a materialelor nucleare în timpul transportului, aprobat prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 303/2007 (M.Of. nr.657/26.09.2007);

▪ NPF 01 – Norme de protecție fizică în domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul Președintelui CNCAN nr.382/2001 (M.Of. nr.766 bis/30.11.2001);

▪ NPF 02 – Normele privind cerințele pentru calificarea personalului care asigură paza și protecția materialelor și instalațiilor protejate în domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr.106/2002 (M.Of. nr.407/12.06.2002);

▪ NPF 03 – Norma privind avizarea personalului care desfășoară activități profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalațiilor nucleare sau care are acces la informații secrete de stat, aprobată prin Ordinul Președintelui CNCAN nr.8/2006 (M.Of. nr.138/14.02.2006);

▪ NSC 01 – pentru aprobarea Normelor privind protecția instalațiilor nucleare împotriva amenințărilor cibernetice; Ordinul Președintelui CNCAN nr. 181/2014 (M.Of. nr.803/04.11.2014);

▪ GSN 09 – Ordinul Președintelui CNCAN nr.182/2019, pentru aprobarea Ghidului privind dezvoltarea și evaluarea culturii de securitate nucleară (M.Of. nr.653/06.08.2019);

▪ Legea nr.333/08.07.2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

▪ HG nr.301/11.04.2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003;

▪ Instrucțiunea nr.9/01.03.2013, privind efectuarea Analizelor de Risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

▪ Legea nr.362/2018, privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice;

▪ OUG nr.98/2010, privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice;

▪ Decizia Primului Ministru, nr.166/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea/ echivalarea/ revizuirea planurilor de securitate ale proprietarilor/ operatorilor/ administratorilor de infrastructură critică naţională/europeană.

Directive europene:

▪ Directiva 2008/114/CE privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora;

 

Documente AIEA:

▪ Nuclear Security Recommendation on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities (INFCIRC/225/Revision 5), AIEA;

▪ IAEA Nuclear Security Series 26-G – Security of Nuclear Materials in Transport;

▪ IAEA Nuclear Security Series nr.7 – Security Culture;

▪ IAEA Nuclear Security Series nr.10 – Development, Use and Maintenance –

 1. Cererea de inscriere  la concurs
 2. Informarea  GDPR
 3. Date de contact: telefon 021 203 82 00, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro;office@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1)Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin postă sau prin e-mail la adresa: office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie, pot fi invitați la susținerea probei finale de tip interviu, detaliile vor fi comunicate candidatilor prin secretariatul comisiei de examinare.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați, cu privire la rezultatul procesului de selectie.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

X