REFERENT DE SPECIALITATE

Titlu REFERENT DE SPECIALITATE
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de REFERENT DE SPECIALITATE in cadrul Serviciului Administrativ – Directia Financiara.

Locul de muncă: Sediul Central SNN București

Durata contractului: Nedeterminată

Durata muncii: normă întreagă – 8 ore/ zi

Posturi vacante: 1

Profilul postului:

Cerințe minime de ocuparea postului:

Cunoștințe Profesionale:

 • Studii necesare – superioare finalizate cu diplomă de licență.
 • Nivel ridicat de integritate și abordare etică și onestă.
 • Vechime/experiență în muncă – Nespecificată
 • Cunoștințe de operare PC (Word, Excel, Power Point), nivel
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel C1 conform CEFR, scris, vorbit și
 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Bune abilități de comunicare și prezentare;

Alte cerințe specifice postului: permis de conducere auto categoria B, cazier judiciar.

Cerințe care constituie avantaj pentru ocuparea postului:

 • Experiență în activitatea de turism extern;
Informatii loc de munca

Principalele atribuții ale postului sunt:

 • Administrează activitățile privind deplasările în străinătate în interes de serviciu ale personalului din SNN SA, întocmește documentele necesare, potrivit procedurilor interne și prevederilor legale în vigoare, pentru deplasările în străinătate în interes de serviciu ale personalului SNN SA, obține  aprobările necesare (decizii, note estimative de avans, note de oportunitate), ține evidența deplasărilor efectuate, întocmește rapoartele de activitate și a cheltuielilor efectuate în perioada delegațiilor externe, urmărește obținerea aprobărilor necesare, din partea conducerii SNN SA și a Departamentului pentru Energie, din cadrul ME, pentru aceste activități;
 • Asigură rezervările și obține documentele de călătorie pentru personalul din SNN SA care se deplasează în interes de serviciu în străinatate, gestionează tot procesul de achizitionare a biletelor de avion în conformitate cu prevederile legale aplicabile, transmite invitația de participare către operatorii economici semnatari ai acordului cadru încheiat cu SNN SA ce are ca obiect achiziția de bilete de avion, evaluează ofertele transmise de operatorii economici, stabilește ofertantul câștigător și propune achiziția biletului/biletelor de avion de la operatorul economic care a fost declarat câștigător, comunică rezultatele procedurii de atribuire a contractelor subsecvente operatorilor economici declarați câștigători, ține evidența tuturor contractelor subsecvente încheiate, respectiv a înscrisurilor doveditoare (invitația de participare, oferta subsecventă declarată căștigătoare, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire a contractului subsecvent);
 • Asigură rezervările și obținerea documentelor și/sau aprobărilor necesare pentru cazarea aferentă deplasărilor în interes de serviciu ale personalului din SNN SA – după caz;
 • Elaborează rapoarte pentru conducerea SNN SA privind activitățile de mai sus, inclusiv referitoare la aspectele financiare;
 • Realizarea check-in la îmbarcare pentru persoanele din cadrul delegațiilor SNN;
 • Identifică spațiile de cazare a delegațiilor SNN, în zonele de deplasare din străinătate;
 • Identifică resursele de transport pentru delegații SNN, astfel încât să fie facilitat transportul acestora, pe plan local, la diverse entități cu care colaborează SNN și face obiectul deplasării în străinătate;

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 5 decembrie 2022, orele 16.00.

După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscriși urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, CV și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.

Dosarul candidatului în vederea înscrierii la procesul de selecție și recrutare va conține:

 • Cererea de înscriere completată potrivit modelului anexat. Pe cerere se va specifica titulatura completă a postului pentru care candidatul aplică.
 • CV-ul din care să rezulte îndeplinirea condițiilor solicitate pentru ocuparea postului.
 • Declaratia GDPR, completată conform modelului anexat.

Probele de evaluare, vor consta în:

 • Evaluarea dosarelor candidaților (probă eliminatorie) – proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Interviu profesional – Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. La această probă vor participa doar candidații care au fost selectați in urma selectați în urma evaluării dosarelor. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1, la 10.

Nota minimă pentru a promova această probă este 8.

 • Proba scrisă (probă obligatorie) – La această probă vor participa doar candidații care au selectați în urma interviului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.

               Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 7.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 7,5.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei și orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

Notă: În funcție de numărul candidaților înscriși în concurs, Comisia de Examinare va stabili datele de susținere a probelor. Candidații selectați pentru a participa la probele din concurs vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra locului de desfășurare, datei și orei la care sunt programați să participle la următoarea probă. 

 

Alte informații

Bibliografie:

 • Hotărârea 518/1995 cu actualizările ulterioare, privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
 • Legea privind achizițiile sectoriale nr 99/2016 cu actualizările ulterioare;
 • HG nr.394/2016 cu actualizările ulterioare, reprezentând norme metodologice de aplicare a Legii nr.99/2019;

 

e-mail: office@nuclearelectrica.ro

Notă: Publicarea anunțurilor de recrutare se va face prin următoarele metode: avizierul societății, website-ul societății, platforma specializată de recrutare.

Notă:

 (1) Sunt accepate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate conform procedurilor SNN. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul unității SNN (Str. Polonă, nr. 65, București, Sector 1), prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Direcția Strategie Resurse Umane”

(2) Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, până la orele 16.00, de la comunicarea răspunsurilor către candidati.

X