Referent de specialitate

Titlu Referent de specialitate
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.Sucursala FCN Piteşti recrutează personal în vederea ocupării unui post de Referent de specialitate cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Generale, Serviciul Resurse Umane, Compartimentul Dezvoltare Profesională și Comunicare.

Profilul postului:

Cerințe minime:

 • Studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • experiență: în activitatea de asistență managerială și secretariat de minim 5 ani;
 • cunoașterea limbii engleze nivel avansat;
 • competențe digitale MS Office ( Word, Excel, Outlook, PowerPoint) – nivel avansat;
 • cunoașterea și folosirea aparaturii moderne de birou ( multifuncționale – scanner, imprimantă, copiator, fax);
 • Extras de cazier judiciar.

Cerințe care constituie avantaj:

 • Experiență relevantă în comunicare și managementul documentelor ( elaborare, redactare, ordonare, clasare), cu urmărirea fluxului de documente;

Alte cerințe:

 • Experiență în comunicarea instituțională;
 • Abilități de gestionare eficientă a timpului, stabilire a priorităților și încadrare în termene;
 • Abilități analitice: capacitate de analiză, sinteză, diagnoză și predicție;
 • Abilități cognitive: gândire critică, creativitate, motivație, flexibilitate și adaptabilitate;
 • Abilități interpersonale: atenție sporită la detalii și orientare spre rezultate, autocontrol, diligență, asertivitate;
 • Abilități de comunicare: ascultare activă, relaționare, comunicare eficientă și lucrul în echipă, empatie, medierea și soluționarea conflictului.
Informatii loc de munca

Fișa postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

 • Răspunde de preluarea, înregistrarea, distribuirea către compartimentele implicate, îndosarierea și arhivarea corespondenței;
 • Elaborează și redactează documente și situații cerute de șeful ierarhic ( dublă subordonare);
 • Răspunde de preluarea și direcționarea apelurilor telefonice;
 • Răspunde de transmiterea/recepționarea documentelor prin poștă, fax, e-mail;
 • Răspunde de organizarea și păstrarea documentelor arhivate din activitatea de secretariat și de ținerea la zi a inventarului arhivei;
 • Realizează copii ale documentelor de referință sau alte documente ale fabricii;
 • alte responsabilități conform fișei postului

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 05.12.2022, ora 15:00.

După expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, membrii comisiei de examinare vor analiza conținutul dosarelor candidaților înscriși, verificând îndeplinirea condițiilor de profil, pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, copia CI, Curriculum Vitae și declarația GDPR) și vor aproba candidaturile care îndeplinesc cerințele cumultativ.

Dosarul candidatului¹ pentru înscrierea în procesul de selecție va conține: cererea de înscriere completată potrivit modelului anexat, copia actului de identitate, Curriculum Vitae (semnat ,,conform cu originalul” pe fiecare filă) și formularul GDPR semnat de candidat.

Probele de evaluare constau în probă scrisă și interviu profesional. Datele susținerii probelor vor fi comunicate ulterior prin e-mail.

 1. Bibliografie:
 • Legea 544/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr.123/07.02.2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.190/ 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 • Coman – Relații publice, principii și strategii, Ed. Polirom, Iași 2001;
 • Informații generale despre FCN Pitești de pe site-ul companiei: nuclearelectrica.ro;
 • Pachetul MS Office.
 • Cerere de înscriere – Formular COD AD-122C – Anexa C;
 • Formular GDPR – notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa P;
 • Date de contact: telefon 0248/207703; 0248/207704, e-mail fcn@nuclearelectrica.ro .

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate documentele solicitate. Dosarele de candidatură se depun la secretariatul FCN sau prin e-mail la adresa fcn@nuclearelectrica.ro, cu subiectul Resurse Umane.

(2) Contestațiile se depun în prima zi lucratoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

X