Inginer Specialist

Titlu Inginer Specialist
Departament

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza personal in vederea ocuparii postului de Inginer Specialist in cadrul Departamentului Dezvoltare si Evaluare Sistem de Management.

Locul de munca: Sediul Central SNN Bucuresti

Durata contractului: Nedeterminata

Durata muncii: norma intreaga – 8 ore/ zi

Posturi vacante: 1

Profilul postului:

Cerinte minime de ocuparea postului:

Cunostinte Profesionale:

 • Studii superioare finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic;
 • Vechime/experienta in munca minim 8 ani
 • Experienta de minim 3 ani in domeniul sistemelor de management /domeniul nuclear

Nota: Experienta in domeniul sistemelor de management nu presupune obligativitatea ca aplicantul sa fi fost incadrat intr-un compartiment de management al calitatii; aceasta poate fi echivalata cu experienta intr-o organizatie care are implementat un sistem de management certificat sau autorizat, cu conditia ca aplicantul sa fi fost implicat in activitati specifice de dezvoltare, monitorizare sau evaluare a sistemului de management (elaborare proceduri, identificare si tratare neconformitati, initiere actiuni corective, audit etc.)

 • Absolvent al unor cursuri de specialitate referitoare la implementarea sistemelor de management / evaluarea prin audit a sistemelor de management al calitatii (se vor anexa la CV certificatele, diplomele sau alte documente care confirma absolvirea cursurilor)
 • Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu, scris, vorbit si citit
 • Cunostinte medii in domeniul operarii PC
Informatii loc de munca

Cerinte care constituie avantaj pentru ocuparea postului:

 • experienta de audit (intern sau extern) pentru evaluarea conformitatii sistemelor de management cu cerintele Normelor CNCAN si / sau standardelor ISO 9001, 14001, 45001 de minim 10 zile de audit efectuate in ultimii 3 ani (se va anexa la CV o lista cu urmatorul continut: entitatea auditata, persoana de contact, standard de referinta, numar de zile, rolul in echipa);
 • experienta de peste 5 ani in domeniul nuclear si / sau posesor al unui permis de exercitare sau atestat CNCAN
 • cunostinte in domeniul sistemelor de management din domeniul nuclear (Standarde canadiene din seria N299 si N286, Standardul AIEA GSR Part 2, Standarde americane 10 CFR Appendix B, NQA-1, standarde WANO si INPO);
 • cunostinte in domeniul sistemelor de management de mediu, al sanatatii si securitatii in munca, securitatii informatiei conform standardelor internationale din seriile ISO 14000, 45000, 27000.

Alte cerinte specifice postului (care se evalueaza in timpul probelor de concurs):

 • Integritate, etica, profesionalism, operativitate
 • Abilitati de comunicare eficienta in scris si verbal, deprinderi de redactare a procedurilor si rapoartelor
 • Asumarea raspunderii, atitudine cooperanta, spirit de echipa
 • Capacitate de analiza si sinteza, capacitatea de a retine informatii, atentie concentrata si distributiva

Principalele atributii ale postului sunt:

 • Asigura indeplinirea obiectivelor departamentului, prin atingerea KPI individuali
 • Participa la realizarea activitatilor de coordonare a sistemelor de management ale SNN (Sediul Central si Sucursale)
 • Elaboreaza / actualizeaza Fise de proces, proceduri, instructiuni la cererea sefului de departament;
 • Auditeaza (ca sef echipa sau auditor) procesele Sistemului de Management (SNN Sediul Central si Sucursale) respectand prevederile procedurii de audit aplicabile; identifica neconformitati / deficiente si participa la stabilirea cauzelor si a masurilor necesare pentru solutionarea acestora si monitorizeaza stadiul implementarii actiunilor stabilite;
 • Participa ca observator si / sau analizeaza rezultatele auditurilor interne desfasurate de Sucursale si raporteaza sefului DDESM neconformitatile si tendintele negative observate;
 • Monitorizeaza respectarea limitelor, conditiilor si conditionarilor stabilite in Autorizatia CNCAN a Sistemului de Management;
 • Mentine evidenta dispozitiilor CNCAN emise Sucursalelor si a dovezilor obiective de solutionare a acestora emise de Sucursale;
 • Mentine evidenta Autorizatiilor SNN S.A.
 • Verifica respectarea regulilor de control documente si inregistrari in cadrul SNN, conform cerintelor procedurilor specifice si prevederilor legale aplicabile;
 • Participa la colectarea si prelucrarea datelor pentru calculul trimestrial al indicatorilor de performanta (KPI) „Sistem de Management” si a indicatorilor de performanta pentru procesele aflate in coordonarea DDESM ;
 • Participa la colectarea si prelucrarea datelor de intrare pentru elaborarea Raportului de evaluare anuala a Sistemului de Management al SNN SA;
 • Asigura buna colaborare a departamentului cu toate directiile, serviciile, compartimentele din SNN Sediul Central si cu reprezentantii din sucursalele SNN SA referitor la sistemele de management;
 • Asigura elaborarea informarilor, notelor, rapoartelor in domeniul Sistemului de Management din cadrul societatii, conform solicitarii sefului direct;
 • Participa la efectuarea activitatii de instruire in domeniul sistemului de management a personalului SNN Sediul Central si promoveaza aplicarea cerintelor sistemului de management
 1. Data limita de depunere a dosarelor de candidatura este 31 octombrie 2022, orele 16.30.

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, Comisia de Examinare va analiza continutul dosarelor candidatilor inscrisi urmarind indeplinirea cumulativa a cerintelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de inscriere, CV, certificate / diplome de absolvire cursuri de specialitate si declaratia GDPR). Candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele vor fi selectati pentru a participa la urmatoarele etape ale procesului de recrutare si selectie.

Dosarul candidatului in vederea inscrierii la procesul de selectie si recrutare va contine:

 • Cererea de inscriere completata potrivit modelului anexat. Pe cerere se va specifica titulatura completa a postului pentru care candidatul aplica.
 • CV-ul din care sa rezulte indeplinirea conditiilor solicitate pentru ocuparea postului (inclusiv certificate / diplome de absolvire a cursurilor solicitate)
 • Formular GDPR, completata conform modelului anexat.

Probele de evaluare, vor consta in:

 • Evaluarea si selectia dosarelor candidatilor (proba eliminatorie) – proba consta in analiza informatiilor cuprinse in CV-ul fiecarui candidat, fiind urmarita indeplinirea cumulativa a cerintelor minime prevazute in anuntul de recrutare. Candidatii care vor indeplini cumulativ cerintele de ocuparea postului vor fi selectati pentru urmatoarea etapa a procesului de selectie si recrutare.
 • Proba de tip interviu (proba eliminatorie) – proba consta in aplicarea unui set de intrebari vizând experienta profesionala, realizarile profesionale anterioare, cunostintele specifice profilului postului pentru care aplica, abilitatile necesare ocuparii postului. La aceasta proba vor participa doar candidatii care au fost selectati in urma probei eliminatorii. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scara de la 1 la 10.

Nota minima pentru a promova aceasta proba este 8.

 • Proba scrisa (proba obligatorie) – La aceasta proba vor participa doar candidatii care au promovat proba de tip interviu. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scara de la 1 la 10.

 Nota minima pentru a promova aceasta proba, este nota 8.

In urma sustinerii tuturor probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obtinut media cea mai mare a probelor 2 si 3 (proba de tip interviu si proba scrisa), dar nu mai putin de 8.

Dupa fiecare proba candidatii care au promovat si au fost selectati pentru a participa la urmatoarea etapa a concursului vor fi instiintati prin e-mail la adresa mentionata in CV, asupra datei si orei la care sunt programati sa participle la urmatoarea proba. 

La finalizarea procesului de selectie si recrutare, candidatilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa mentionata in CV, prin formularul procedurat, rezultatul obtinut (Admis sau Respins).

Nota: In functie de numarul candidatilor inscrisi in concurs, Comisia de Examinare va stabili datele de sustinere a probelor. Candidatii selectati pentru a participa la proba din concurs vor fi instiintati prin e-mail la adresa mentionata in CV, asupra locului de desfasurare, datei si orei la care sunt programati sa participle la urmatoarea proba. 

 1. Alte informatii

Bibliografie:

 • Legea 111/1996 (r2) varianta consolidata februarie 2014, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare (ultima modificare prin Legea 63/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare);
 • Normele CNCAN publicate pe http://www.cncan.ro/legislatie/norme (norme de managementul calitatii in domeniul nuclear – NMC si norme si ghiduri de securitate nucleara – NSN):
 • NMC 01 – Norme privind autorizarea sistemelor de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN 65/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 681 bis din 26.09.2003;
 • NMC 02 – Norme privind cerintele generale pentru sistemele de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN 66/2003, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26.09.2003, modificate prin Ordinul 286/2004 din 27.08.2004 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 874 din 24.09.2004;
 • Ordinul presedintelui CNCAN nr. 236/2014 pentru modificarea NMC-01 si NMC-06;
 • NSN 20 – Normele privind politica de securitate nucleara si evaluarea independenta a securitatii nucleare, aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN 177/2015 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 712 din 22 septembrie 2015;
 • NSN-21 rev.1 Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 86/2020 si publicate in Monitorul Oficial. Partea I, nr. 597 din data de 8 iulie 2020
 • Cerere de inscriere -F/RU-00-05/4 – Anexa 1
 • Date de contact: telefon 021/203.82.00, e-mail: office@nuclearelectrica.ro

Nota: Publicarea anunturilor de recrutare se va face prin urmatoarele metode: avizierul societatii, website-ul societatii, platforma specializata de recrutare.

Nota:

 (1) Sunt accepate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate conform procedurilor SNN. Dosarele de candidatura se depun personal la sediul unitatii SNN (Str. Polona, nr. 65, Bucuresti, Sector 1), prin posta sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mentiunea / subiectul “Catre Directia Strategie Resurse Umane”.

(2) Contestatiile se pot depune in prima zi lucratoare, pâna la orele 16.00, de la comunicarea raspunsurilor catre candidati.

X