Inginer Sef Departament Instalatie Detritiere

Titlu Inginer Sef Departament Instalatie Detritiere
Departament

CNE Cernavodă organizează concurs în vederea ocupării unui post de Inginer Sef Departament Instalatie Detritiere, cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Proiecte Strategice.

Cerințe minime:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, domeniul de licență Inginerie mecanică/Inginerie chimică/Inginerie electrică/Inginerie energetică;
 • Experiență:
 • minim 10 ani experiență în conducerea/coordonarea proiectelor, din care minim 5 ani în poziții de management pentru proiecte de investiții (inginerie, implementare, punere în funcțiune);
 • multidisciplinară, în cel puțin unul din următoarele domenii (constituie un avantaj experiența în două sau mai multe dintre acestea): proiectare, dezvoltare, implementare și management de proiecte industriale/în domeniul energiei având valoare minimă cumulată de 50 milioane de euro

Cerinte specifice:

 • Cunoștințe privind:
  • centrale nucleroelectrice, funcții de securitate;
  • reglementări/recomandări internaționale privind securitatea nucleară a instalațiilor din centralele nuclearoelectrice;
  • cunostințe generale cu privire la managementul apei grele, problematica tritiului și soluțiile tehnologice de separare/extragere a acestuia (separare izotopică, distilare criogenică, etc)
  • managementul mediului și legislația aferentă

Alte cerinte:

 • Cunoasterea limbii engleze, nivel avansat;
 • Calculator (MS Office); MS Project/Primavera
 • Gestionare lucrări complexe, planificare, coordonare fizică și bugetară; pregatire documente în vederea desfășurării procedurilor de achiziții/participare în procesul de achiziții pentru lucrări complexe, urmărire autorizări necesare
 • Aptitudini de coordonare și lucru în echipă
 • Constituie avantaje și vor       fi considerate plusuri în evaluarea candidaturilor, următoarele:
  • deținerea unei certificări în domeniul managementului de proiect       – de preferință recunoscută internațional
  • cunoașterea de către candidat a sistemului de lucru procedurat utilizat în CNE Cernavoda

 

Responsabilități, atribuții și sarcini:

 • Organizeaza activitatea Echipei de Proiect si se asigura de o distribuire eficace si eficienta a sarcinilor;
 • Stabileste si asigura elaborarea procedurilor interne pentru activitatile specifice Owner’s Engineering (OE)
 • Asigura resursele necesare contractarii serviciilor de tip OE si EPC (Engineering, Procurement and Construction)
 • Deruleaza prin personalul din cadrul Directiei contractul de servicii de tip OE
 • Asigura elaborarea procedurilor de interfata cu celelalte departamente din CNE Cernavoda
 • Aproba planurile anuale de activitate ale echipei EPC, pe baza recomandarilor formulate de personalul OE si feedback-ului din partea contractorului EPC;
 • Propune, sustine si urmareste bugetul multianual al proiectului
 • Sustine negocierile cu autoritatile de reglementare privind avizele si autorizatiile necesare proiectului;
 • Asigura urmarirea activitatilor EPC prin intermediul personalului OE din subordine
 • Coordoneaza echipa de proiect pentru elaborarea procedurilor de punere in functiune, pe care le aproba;
 • Aproba platile pentru activitatile derulate in cadrul proiectului
 • Alte responsabilități și sarcini conform Fișei Postului
Informatii loc de munca

Condiții oferite:

 • Salariul în conformitate cu prevederile CCM;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Alte condiții (locuintă de serviciu, transport etc.).

Alte informații:

Bibliografie:

 • Ghiduri privind managementul proiectelor : Project Management Institute “A Guide to the Project Management Body of Knowledge” – PMBOKR
 • Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicata, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotararea 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a procedurilor referitoare la atribuire contract sectorial/acord cadru din Legea 99/2016
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata (r2), cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicata, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice , cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie
 • Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor,cu modificarile si completarile ulterioare; inclusiv modificarile aduse prin HG 343/2017
 • Jones, Greg (2008). „Tritium Issues in Commercial Pressurized Water Reactors”. Fusion Science and Technology. 54 (2): 329–332
 • Robert H. Drake – Recovery of Tritium from Tritiated Waste Water Cost-Effectiveness Analysis – LA-UR-97-3767(https://fas.org/sgp/othergov/doe/lanl/lib-www/la-pubs/00326809.pdf )
 • Scott Willms, Los Alamos National Laboratory – Tritium Supply Considerations, ITER Test Blanket Module Meeting UCLA, February 23-25, 2004
 • CNSC – Evaluation of Facilities Handling Tritium Part of the Tritium Studies Project INFO-0796
 • DOE-HDBK-1129-2007 – March 2007 TRITIUM HANDLING AND SAFE STORAGE
 • G. Bereznai 11/1/1996 Chulalongkorn University: CANDU overview
 • Documente accesibile referitoare la tehnologia din centralele nucleare tip CANDU precum si modul de organizare a activitatilor tehnice pentru operarea acestora. CANDU Fundamentals (https://canteach.candu.org.)
 • Centrala CANDU–6 Descriere generala (https://canteach.candu.org – technical summary).

Data limită și locul depunerii cererilor de înscriere și a altor documente necesare înscrierii: 15.04.2021, orele 16:00

Informații suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane – Pavilionul 2, Sala P37 sau la telefon 2161/2296/2289.

Eventualele contestatii se pot face in termen de 1 zi de la data afisarii rezultatelor la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@cne.ro. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

 

Nota:

 1. Dosarele de candidatura se depun personal la sediul CNE Cernavoda sau, prin e-mail, la adresa recrutare@cne.ro cu mentiunea/subiectul: pentru concurs pozitia Inginer Sef Departament Instalatie Detritiere din cadrul Direcției Proiecte Strategice;
 2. Pot fi invitati la concurs numai candidatii care au depus dosare de candidatura ce contin toate formularele/documentele solicitate (Cerere tip pentru inscrierea la concursul de selectie pentru angajare, Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda, Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de recrutare in cadrul CNE Cernavoda si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal, CV, Copie diploma de studii, Copie certificate /diplome de calificare, Copie CI, Raport Revisal si/sau Adeverinta eliberata de angajatorii mentionati in CV care sa ateste experienta in activitate si/sau Copie Carnet de Munca pentru perioada de pana la 01.01.2011, alte documente solicitate prin oferta) si indeplinesc cerintele minime din oferta. 
 3. Concursul se va organiza on-line. In acest sens, candidatii trebuie sa aiba la dispozitie urmatoarele:
 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Conditii propice pentru desfasurarea unui interviu on-line.
 • Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei si link-ul ce trebuie accesat.

     4.         In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 anÎn cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuție suplimentară de serviciu, precizată în fișa de post, susținerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoștințe și experiență către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât și sucursale).

In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.

 

X