Expert

Titlu Expert
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de  Expert, aflat  in subordinea Directorului General Adjunct la  Sediul Central din str Polona  nr  65, sector 1,  Bucuresti, pentru o durata determinata de 6 luni.

Cerințe  Cerinte  minime obligatorii

 • Studii superioare absolvite cu examen de licenta de preferinta in domeniul tehnic sau economic sau financiar sau drept;
 • Studii postuniversitare de Master in management;
 • Experienta in activitati de analiza/planificare strategica in industria energetica de minim 5 ani;
 • Cunostinte de operare PC (Word, Excel, Power Point, Outlook, Visio) – nivel avansat;
 • Cunoasterea limbii engleze – nivel avansat.

 

Alte  cerințe:

 • Extras de cazier sau declaratie pe proprie raspundere cu privire la neinscrierea in cazier
 • Intelegere solida a analizei datelor, a bugetului si a operatiunilor de afaceri
 • O mentalitate puternica strategica si de afaceri
 • Abilitati foarte bune de organizare si lucru in echipa
 • Abilitati foarte bune de comunicare si interpersonale
 • Promtitudine in rezolvarea problemelor;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe;
 • Capacitate de analiza, sinteza si asumare a responsabilitatii in exercitarea atributiilor specifice postului;
 • Spirit de disciplina, onestitate si confidentialitate a datelor si informatiilor prelucrate.
Informatii loc de munca

Fișa Postului Principalele  responsabilitati, atributii, sarcini al postului  de Expert:

 • Asigurarea asistentei managementului SNN in arile de activitate ce privesc domeniile de dezvoltare, investitii, achizitii publice, resurse umane si juridic ;
 • Monitorizarea punctuala a stadiului unor lucrari/activitati aflate in derularea compartimentelor de specialitate din cadrul SNN subordonate Directorului General Adjunct;
 • Aprecierea calitatii lucrarilor alocate grupurilor de lucru infiintate prin decizia Directorului General, ce privesc proiectele din aria de responsabilitate a Directorului General Adjunct;
 • Intocmirea unor documente in sistemul de management al SNN sau Note/Puncte de vedere/Rapoarte la cererea Directorului General Adjunct, ce privesc domeniul de competenta;
 • Asigurarea consilierii managementului SNN in privinta planificarii si monitorizarii stadiului obiectivelor SNN din aria de responsabilitate a Directorului General Adjunct;
 • Participarea in calitate de specialist, ca reprezentant al SNN la negocierea de contracte/ acorduri sau altele asemenea potrivit mandatului emis de conducerea societatii;
 • Asigura suport de specialitate in vederea pregatirii materialelor pentru sedintele, intrunirile si comitetele la care participa Directorul General Adjunct ce privesc domeniul de competenta al acestuia;
 • Asigura in calitate de expert verificarea conformitatii pe aria de competenta a documentelor elaborate de echipele de lucru  si comisiile constituite in urma deciziilor emise de catre Directorul General din aria de responsabilitate a Directorului General Adjunct;
 • Asigura suport si ofera consultanta la cererea sefilor de departamente aflate in subordinea Directorului General Adjunct;
 • Alte activităţi compatibile domeniului de competenta: (in general cu pondere sub 10% din activitatea de baza enumerate)
 1. CERINTE OBLIGATORII;
 • cunoaste si respecta Codul de Conduita al Lucratorului din Domeniul Nuclear si Regulamentul Intern al SNN-S.A.
 • in domeniul sistemului de management: respecta prevederile documentatiei sistemului de management, in vigoare, aplicabile activitatilor desfasurate
 • in domeniul protectiei informatiilor clasificate salariatul trebuie:
 • sa-si insuseasca, sa cunoasca si sa respecte prevederile legale ce reglementeaza protectia informatiilor clasificate;
 • sa cunoasca si sa-si asume consecintele legale in cazul compromiterii informatiilor clasificate;
 • sa informeze seful structurii de securitate cu privire la modificarile intervenite ulterior avizarii, referitoare la datele solicitate din formulare;
 • sa informeze seful structurii de securitate asupra vulnerabilitatilor, riscurilor si amenintarilor la adresa informatiilor clasificate;
 • va avea acces la informatii clasificate – Secret de serviciu.
 • in domeniul arhivistic, salariatul trebuie sa ia masuri pentru:
 • pastrarea documentelor create sau detinute in conditii corspunzatoare si de asigurare impotriva distrugerii, degradarii si sustragerii;
 • gruparea anuala a documentelor conform prevederilor din nomenclatorul arhivistic, inventarierea si predarea documentelor la arhiva societatii;
 • la incetarea raporturilor de activitate cu SNN SA, salariatul va preda pe baza de proces verbal de predare-primire, superiorului ierarhic, documentele aflate in uz, create si primite in timpul exercitarii atributiilor specificate mai sus.
 • in domeniul sanatatii si securitatii in munca si prevenirii si stingerii incendiilor are obligatia:
 • sa-si desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante la procesul de munca;
 • sa participe la instructajul in domeniul securitatii si sanatatii in munca si in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, organizate conform procedurilor specifice;
 • sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile aprobate, in domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si prevenirii si stingerii incendiilor;
 • sa se supuna controlului medical la angajare si periodic, organizat conform legii;
 • sa utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie, atunci cand se afla in spatiile de productie sau santiere;
 • la deplasarile in spatiile de productie sau santiere sa utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, sa îl înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare;
 • sa nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste dispozitive;
 • sa comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţa a sistemelor de protecţie;
 • sa aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
 • sa coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 • sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate;
 • sa dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

Data limită de depunere a dosarelor  de candidatură este  21.09.2021

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor stabili data sustinerii probelor de concurs.

 1. Alte informații

Bibliografie:  

1.Legea nr 111/ 1996 privind desfasurarea in siguranta , reglementarea  autorizarea si controlul  activitatilor  nucleare;

 1. Legea societatilor comerciale (Legea nr. 31/1990 republicata), cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

4.Hotarea Guvernului nr 907/2016 privind etapele si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente  obiectivelor/ proiectelor  de investitii  finantare  din fonduri publice;

5.Codul Muncii – Legea 53/2003

6.Codul Civil

 

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4 – Anexa 1

– Date de contact: telefon 021/2038200

Informare  DGPR

e-mail: office@nuclearelectrica.ro           

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de prima proba (scrisa/ interviu)  pot fi invitați la susținerea probei urmatoare..

(3) Contestațiile se pot depune în prima  zi,  de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

X