Economist specialist

Titlu Economist specialist
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Economist specialist in cadrul Serviciului Financiar – Departamentul Financiar Contabilitate – Directia Financiara.

2.PROFILUL POSTULUI

 • Cerințe minime pentru ocuparea postului:
 • Studii superioare finalizate cu diploma de licenta
 • Experiență în domeniul financiar-economic de minim 5 ani, relevanta in analiza si planificare financiara, audit financiar, consultanta financiara, raportare financiara IFRS, controlling
 • Cunostinte specifice financiar-contabile, cu accent pe planificare si analiza financiara, strategii de investitii, managementul activelor, modelare financiara
 • Cunostinte de legislatie in domeniul: piata de capital, societati comerciale
 • Cunostinte de operare PC (Word, Excel, PowerPoint) – nivel avansat
 • Cunostinte limbi straine: engleza – nivel C1 conform CEFR, scris, vorbit si citit

3.Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului)

Atribuții / Sarcini / Responsabilități principale:

 • sa mentina legatura cu bancile si cu alte institutii financiare externe;
 • sa urmareasca respectarea clauzelor din contractele/conventiile de credit incheiate;
 • sa asigure corespondenta necesara scrisa, pe email sau telefonic, cu bancile imprumutatoare in vederea obtinerii tuturor datelor necesare pentru efectuarea platilor de dobanzi si rate la scadenta, pentru creditele interne si externe angajate, respectiv a instiintarilor de plata, a calculului procentelor de dobanda, a confirmarilor de sold de la sfarsitul fiecarui an, etc;
 • sa tina evidenta si sa intocmeasca documentatia necesara pentru plata ratelor, dobanzilor si comisioanelor, la creditele interne si externe angajate de societate, in conformitate cu conventiile de credit incheiate;
 • sa intocmeasca, situatii operative si raportari statistice lunare si trimestriale, referitoare la evidenta platilor efectuate la creditele interne si externe (rate, dobanzi, comisioane) si sa le transmita catre Ministerul Energiei si Ministerul Finantelor Publice;
 • sa asigure corespondenta necesara, sa intocmeasca documentatia necesara pentru actualizarea specimenelor de semnaturi, deschiderea de conturi noi, inchiderea unor conturi fara activitate, etc.
 • sa intocmeasca documentatia necesara pentru emiterea de carduri;
 • sa intocmeasca documentatia necesara pentru emitere scrisori de garantie, precum si pentru modificarea termenelor scrisorilor de garantie existente, la solicitarea departamentului tranzactii energie electrica si/sau a departamentului achizitii;
 • sa asigure corespondenta necesara cu bancile pentru deblocarea garantiilor constituite in diverse scopuri de catre toti furnizorii si ofertantii participanti la procedurile de achizitie demarate;
 • sa se preocupe de organizarea si analiza lunara a necesarului de lichiditati si sa dispuna masuri in vederea accelerarii vitezei de rotatie a activelor circulante;
 • sa intocmeasca notele privind ratificarea tranzactiilor efectuate cu institutiile bancare controlate de Statul Roman;
 • sa intocmeasca analizele financiare necesare in desfasurarea diverselor proiecte de invenstiitii in care SNN este implicata;
 • sa contribuie la intocmirea business plan-ului SNN, in colaborare cu alte departamente implicate, in functie de necesitati;
 • sa asiste consultantii externi angajati de SNN in ceea ce priveste furnizarea de documente, analize, grafice.

Are obligaţia:

 1. să-şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidente atât propria persoană, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 2. să participe la instructajul în domeniul protecţiei muncii şi în domeniul prevenirii stingerii incendiilor, organizate conform procedurilor specifice;
 3. să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile aprobate, în domeniul protecţiei muncii, precum şi prevenirii şi stingerii incendiilor;
 4. să se supună controlului medical la angajare şi periodic, organizat conform legii.
Informatii loc de munca
 1. Alte activități
 • Respectă cerințele aplicabile din documentația Sistemului de Management (manual, proceduri, instructiuni, etc);
 • Îşi desfăşoară munca în siguranţă şi în acord cu specificul locului de muncă şi cu prevederile legislaţiei.
 • Își asumă responsabilitățile ce-i revin referitor la secretul datelor și a informațiilor conținute în documentele și bazele de date ale SNN, inclusiv după încetarea raporturilor de muncă.
 • Îndeplinește sarcini temporare dispuse de șeful direct sau alți șefi ierarhici superiori și care nu se regăsesc în lista de activități specificate mai sus, atunci când situația îi impune, în limitele de competență ale postului și serviciului.
 • Raspunde de indeplinirea corecta si la termen a tuturor sarcinilor de serviciu prezentate mai sus, precum si a altor sarcini corespunzator pregatirii profesionale, in cadrul atributiilor, responsabilitatilor si competentelor serviciului, la cererea sefului de serviciu.

4.Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este  21.01.2022.

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor stabili data sustinerii probelor de concurs.

 1. Alte informații

– Bibliografie:

 1. Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
 2. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
 3. Legea nr.15/1994 republicata privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 4. Legea nr.70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata;
 5. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice;
 6. HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu completarile si modificarile ulterioare;
 8. OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;
 9. OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 10. OMFP nr.2.844/2016, cu completarile si modificarile ulterioare;
 11. OMFP nr.2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 12. Regulamentul nr. 5/2018 ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
 13. IFRS – in principal IFRS 15 (Veniturile intreprinderii), IFRS 3 (Combinari de intreprinderi), IFRS 8 (Operating segments), IFRS 9 (Instrumente financiare), IFRS 10 (Situatii financiare consolidate), IFRS 12 (Interese in alte entitati);
 14. Analiza economica – financiara – activitatea de productie si comercializare pe baza indicatorilor valorici, cifra de afaceri, valorii adaugate, cheltuielilor, rentabilitatii;
 15. Contabilitate manageriala si cost de productie.

Cerere de înscriere si informarea GDPR

– Date de contact: telefon 021/2038200

e-mail: office@nuclearelectrica.ro

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de prima proba (scrisa/ interviu)  pot fi invitați la susținerea probei urmatoare.

(3) Contestațiile se pot depune în prima  zi,  de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica acum
X