Economist specialist

Titlu Economist specialist
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Economist specialist – Departamentul Suport Proiecte Strategice – Directia Dezvoltare Investitii.

 

 1. Profilul postului:

Cerinte minime:

 • Studii superioare economice finalizate cu diplomă de licenţă
 • Experienţă minim 7 ani în domeniul energiei din care minim 3 ani experienţă în domeniul suportului administrativ decizional (organizare şedinte consiliul de supraveghere/administraţie) în cadrul unor companii în domeniul energiei având o cifră medie de afaceri pe ultimii 3 ani de minim 200 milioane de euro;
 • Experienţă de minim 3 ani în monitorizarea/supravegherea şi managementul proiectelor de investiţii în domeniul energiei având o valoare de minim 10 milioane EUR
 • Cunoasterea foarte bună a legislatiei aferente investitiilor si achizitiilor sectoriale
 • Limba engleza: fluent – vorbit si scris;
 • Extras de cazier sau declaratie pe proprie raspundere cu privire la neinscrierea in cazier;

 

     Cerinte care constituie avantaje:

 • Experienta si aptitudini de coordonare proiecte complexe;
 • Capacitate de negociere si asumare a responsabilitatii in exercitarea sarcinilor postului
 • Capacitate de comunicare;
 • Adaptabilitate la sisteme si medii de lucru diferite;
 • Abilitati pentru lucru in echipa;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe si atingere a obiectivelor stabilite
 • Preferabil detinerea unei certificari recunoscute international in domeniul managementului de proiect: Project Management Professional (PMP), PRINCE2.

 

NOTA:

Pentru persoanele din afara SNN, dupa angajare acestea vor fi incluse in programul de pregatire aprobat la nivelul Directiei Dezvoltare Investitii;

Informatii loc de munca
 1. Fișa Postului: principalele atributii ale postului de Economist specialist din cadrul Departamentului Suport Proiecte Strategice – Directia Dezvoltare Investitii sunt:
 • Monitorizează derularea/implementarea şi întocmeşte documentatiile specifice de sinteză, informare, note interne de avizare/aprobare în legătură cu proiectele strategice ale SNN (Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, Proiectul de retehnologizare al Unităţii 1, Proiectul instalaţie de detritiere CNE Cernavodă si altele);
 • Întocmeşte documentaţiile specifice pentru obţinerea mandatelor de vot ale reprezentanţilor SNN în adunarea generală a acţionarilor EnergoNuclear S.A.;
 • In masura necesitatii, intocmeşte proiectele de convocatoare, mandate de vot, hotărâri şi procese verbale ale şedintelor adunării generale a acţionarilor;
 • Întocmeste documentaţiile pentru initierea achizitiilor / atribuire si derularea contractelor specifice pentru desfasurarea activitatii departamentului;
 • Elaborează propuneri de instrucţiuni/proceduri de lucru specifice activităţii departamentului.
 • Asigura rezolvarea oricaror alte probleme tehnice/ organizatorice stabilite de conducerea societatii si departamentului in limitele de competenta ale postului.

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este data de 20.09.2021 pana la ora 16 :00 ;

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei de examinare vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor aproba candidaturile care indeplinesc cumulativ cerintele minime din Anuntul de recrutare – publicat (la avizierul societatii, pe website-ul societatii, precum si pe o platforma specializata de recrutare);

 

Dosarul candidatului[1] pentru inscriere in procesul de selectie va contine cererea  de înscriere, completata potrivit modelului anexat la care se vor atasa copia cartii de identitate, CV-ul si declaratia GDPR potrivit modelului anexat.

 

 1. Probele de evaluare, constau in :
 • Analiza dosarelor de candidatura – in aceasta etapa se urmareste indeplinirea cumulativa a cerintelor minime cerute prin anuntul de recrutare pentru selectarea candidatilor care vor trece in etapa urmatoare;

 

 • Proba de tip interviu se va desfasura in data de 22.09.2021 in prezenta membrilor comisiei de examinare. Interviul poate fi organizat atat prin mijloace de comunicare la distanta sau prezenta fizica. Pentru notarea candidatilor, in aceasta etapa de evaluare, membrii comisiei vor acorda prin consens note pe o scara de la 1 – 10; Nota minima pentru promovarea acestei probe este nota 7.

    Aceasta proba va fi sustinuta doar de catre candidatii care au fost instiintati ca indeplinesc cumulativ cerintele minime cerute prin anuntul de recrutare si se califica pentru sustinerea acesteia.

 

Nota: In functie de numarul candidatilor inscrisi si pentru respectarea masurilor de protectie impuse pentru evitarea imbolnavirii cu Covid-19 , se poate modifica data sustinerii probei de tip interviu.

 1. Alte informații:

 

– Bibliografie:

 1. Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 2. Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale
 3. Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;
 4. Notiuni referitoare la Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale
 5. Actul constitutiv SNN (nuclearelectrica.ro );
 6. Initiating Nuclear Power Programmes: Responsibilities and Capabilities of Owners and Operators – IAEA Nuclear Energy Series NG-T-3.1 Restarting Delayed Nuclear Power Plant Projects – IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T_3.4
 7. IAEA TSR 275 – guidebook – Bid Invitation Specifications for Nuclear Power Plants;

 

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4, Rev. 5 – Anexa 1

Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2

– Date de contact: telefon: 021/2038200, e-mail: office@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Directia Strategie Resurse Umane”.

          (2) Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

[1] Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Societatii Naționale NUCLEARELECTRICA S.A., prin postă sau prin e-mail la adresa: office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Directia Strategie Resurse Umane”

X