Economist in Pregatire /Economist, pozitia A2.7.2 / 215, 203- Serviciul Contabilitate si Patrimoniu

Titlu Economist in Pregatire /Economist, pozitia A2.7.2 / 215, 203- Serviciul Contabilitate si Patrimoniu
Departament

1. Sucursala CNE Cernavoda organizează concurs în vederea ocupării a 2 posturi de Economist in Pregatire /Economist cu contract pe durata nedeterminata, în cadrul Serviciului Contabilitate si Patrimoniu, poziţiile din organigramă A2.7.2 / 215, 203.

2. Profilul postului:
• Studii: absolvent de studii superioare, avand titlul de economist in domeniul economic
• Experienta:
o Fara cerinte de vechime pentru pozitia de Economist in Pregatire
o minim 4 ani vechime pe o pozitie de economist pentru pozitia de Economist
• Cerinte specifice:
– Cunostinte bune in domeniul legislatiei financiar-contabile, fiscale;
– Cunostinte in aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara – IFRS;
– Cunostinte de operare calculator (MS. Office).
– Cunostinte privind receptia obiectivelor de investitii, inventarierea si casarea bunurilor.

• Alte cerinte:
– absolvent al specializarii studiilor superioare de contabilitate si informatica de gestiune – constituie avantaj
– Detinerea de cunostinte /participarea la implementarea ERP– constituie avantaj
– Detinerea de cunostinte /practice privind aplicarea IFRS– constituie avantaj
– Detinerea oricarei certificari in domeniul economic– constituie avantaj

3. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
– Evidenta contabila a activelor imobilizate / circulante, in conformitate cu reglementarile contabile IFRS;
– Asigura informatii pentru intocmirea situatiilor financiare si rapoartele solicitate de organele de control, audit intern si extern;
– Centralizeaza datele necesare raportarilor financiare si statistice;
– Participare la activitatea de inventariere anuala a patrimoniului;
– Respectarea si aplicarea in cadrul Departamentului Economic, a principiilor, procedurilor si instructiunilor privind activitatea economica in conformitate cu politicile contabile ale societatii si legislatia aplicabila in domeniu;
– Membru in diferite comisii privind scoaterea din functiune si/ sau valorificarea bunurilor;
– Alte responsabilitati si sarcini conform fisei postului.

4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 16.08.2022. . Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, CV și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.

Informatii loc de munca

5. Probele de evaluare vor consta în:
• Evaluarea dosarelor candidaților -probă eliminatorie: proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
• Proba scrisa /practica(dupa caz) –probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidații care au fost selectați în urma evaluării dosarelor. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
• Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidații declarati admis la interviu. Numarul maxim de candidati care sunt declarati “admis la interviu” se stabileste pe baza urmatorului algoritm: numarul de posturi ofertate (1) X 3, cu conditia ca punctajul final obtinut la proba scrisa sa fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.
În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 70% la proba interviu profesional.
Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei și orei la care sunt programați să participle la următoarea probă.
La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

6. Alte informații
– Bibliografie:
– Legea nr.82/1991 – legea contabilitatii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
– Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
– OMFP 2861/2016 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
– Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ;
– Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;

– Date de contact: telefon 0241802161/2296/2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.
Notă: (1)Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200 sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Economist in Pregatire /Economist, pozitia A2.7.2 / 215, 203- Serviciul Contabilitate si Patrimoniu”.
(2) Contestațiile se pot depune la Registratura unitatii, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.
(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele  solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )    Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.
(4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.

X