Economist / DSMRU_Distributie22-00013

Titlu Economist / DSMRU_Distributie22-00013
Departament

Sucursala CNE Cernavoda organizează concurs în vederea ocupării unui post de Economist in Pregatire /Economist cu contract pe durata nedeterminata, în cadrul Serviciului Financiar, poziţia din organigramă A2.7.1 / 217 .

Cerinţe:

Studii: superioare economice

Experienţa:

 • Fara cerinte de experienta pentru pozitia de Economist in Pregatire;
 • Minim 2 ani vechime pe o pozitie de economist pentru pozitia de Economist .

Cunostinte specifice: N/A;

Alte cerinte:

 • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu.

Responsabilităţi, atributii şi sarcini (extras din fisa de post):

 • Tine evidenta si sintetica si analitica a contului de avansuri de trezorerie, in baza Ordinelor de deplasare aprobate de conducerea unitatii, acorda avansuri de deplasare, urmareste justificarea in termen a avansurilor acordate, stabileste sumele ce trebuiesc impozitate pentru salariatii care se deplaseaza in tara;
 • Tine evidenta analitica si sintetica a conturilor de furnizori (servicii sau materiale) repartizati, rezolva eventualele discrepante aparute in relatia cu furnizorii de care raspunde, verifica facturile si pregateste documentele in vederea efectuarii platilor pe baza de ordin de plata sau acreditiv pentru livrarile de bunuri materiale/prestari servicii/investitii, calculeaza si retine penalitati pentru intarziere la livrare, in conformitate cu clauzele contractuale in baza solicitarii serviciului achizitii;
 • Intocmeste lunar note contabile, balantele analitice si sintetice pentru conturile de care raspunde;
 • Face parte in calitate de membru in cadrul comisiilor de evaluare pentru procedurile de achizitii ale sucursalei CNE Cernavoda;
 • Alte responsabilitati si sarcini conform fişei postului.

Conditii oferite: salariul si programul de lucru in conformitate cu prevederile CCM SNN in vigoare, alte conditii (alimentatie de protective, transport etc.).

Informatii loc de munca

Alte informatii:

Bibliografie:

 • Legea nr.82/1991 – legea contabilitatii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • OMFP 2861/2016 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
 • Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ;
 • Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara .
 • Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale si Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la a atribuirea contractelor sectoriale/accord cadru din 02/06/2016.

Data limita a depunerii dosarului de candidatura 21.01.2022, orele 16:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Recrutare, Selectie si Administrare Resurse Umane, pav. 2, cam. P37 sau la telefon 0241-80-2161.

Eventualele contestatii se pot face in termen de 1 zi de la data comunicarii rezultatelor la registratura unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

Nota:

 • In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
 • Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4, Rev. 5 – Anexa 1 Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda, Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de recrutare in cadrul CNE Cernavoda  FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care să rezulte că îndeplinesc condițiile din Anunțul de recrutare (CV-ul va include informații asupra experienței și expertizei acumulate), Copie act de identitate  și îndeplinesc cerințele minime din ofertă.
 • Dosarele de concurs se depun personal la sediul CNE Cernavoda sau, prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro cu mentiunea/subiectul pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Economist in Pregatire /Economist în cadrul Serviciului Financiar.
 • Numai candidatii care indeplinesc cerintele minime, pot fi invitati la sustinerea probei/probelor de concurs

Concursul se va organiza on-line. In acest sens, candidatii trebuie sa aiba la dispozitie urmatoarele:

 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Conditii propice pentru desfasurarea unui interviu on-line.
 • Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei si link-ul ce trebuie accesat.
Aplica acum
X