Economist

Titlu Economist
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului vacant de  Economist in cadrul Serviciului Contabilitate  al Departamentului Financiar- Contabilitate din cadrul Directiei Financiare la  Sediul Central din str Polona  nr  65, sector 1,  Bucuresti, pentru o durata nedeterminata.

 Cerinte  minime obligatorii

 • Studii: Superioare economice
 • Experiență în domeniile financiar – contabilitate sau adiacent, minim 1 an
 • Cerințe specifice: extras de cazier
 • Cunoasterea limbii engleze
 • Usurinta in folosirea tehnicii de calcul (Excel, PowerPoint, etc)

 

Alte cerinte

 • Extras de cazier sau declaratie pe proprie raspundere cu privire la neinscrierea in cazier
 • Abilitati bune de organizare, lucru in echip, comunicare si promtitudine in rezolvarea problemelor;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor, capacitate de analiza, sinteza si asumare a responsabilitatii in exercitarea atributiilor specifice postului;
 • Spirit de disciplina, onestitate si confidentialitate a datelor si informatiilor prelucrate.

 

Fișa Postului Principalele  responsabilitati, atributii, sarcini ale postului  de Economist

 • Raspunde de evidenta contabila a imobilizarilor necorporale, corporale, imobilizari corporale in curs de executie la nivel de SNN Executiv, conturi de evidenta: 203,205,208,211, 212, 213, 214, 231, 280, 281, 404 si intocmeste notele contabile aferente. Calculeaza amortizarea imobilizarilor necorporale si corporale conform actelor normative in vigoare. Tine evidenta soldurilor conturilor sus mentionate pe fise de cont si le verifica lunar cu balanta de verificare.
 • Urmareste si inregistreaza reevaluarea mijloacelor fixe.
 • Intocmeste fisa mijlocului fix si opereaza toate miscarile (intrari prin achizitii, iesiri prin transfer la sucursale, casari etc.) Realizeaza lunar fisele pe raspandiri a mijloacelor fixe..
 • Raspunde de evidenta obiectelor de inventar (intrari, iesiri) cont 303 si de calculul uzurii acestora. Intocmeste fise pe raspandiri si opereaza toate miscarile (transferuri). Tine evidenta obiectelor de inventar in folosinta in cont in afara bilantului 8035. Intocmeste nota contabila – intrari si iesiri obiecte de inventar.
 • Tine evidenta contabila a contului 101-capital social, 105– rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale, 106-rezerve , 117-rezultatul reportat, 121-profit si pierdere, 129-repartizarea profitului, a provizioanelor la nivel de societate- cont 151, a conturilor de ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale-cont 290, deprecierea imobilizarilor corporale-cont 291, si a imobilizarilor in curs-cont 293, 461 – debitori diversi . Raspunde pentru toate operatiunile inregistrate in conturile sus mentionate , verifica soldul conturilor cu balanta de verificare.
 • Tine evidenta contului 473-operatiuni in curs de clarificare, urmareste lamurirea sumelor si inregistrarea corecta a acestora, a contul 441- impozitul pe profit, a contului 475- Subventii pentru investitii, inregistreaza in conturi pe baza documentelor justificative si verifica soldurile cu balanta de verificare
 • Raspunde de colectarea si deducerea TVA, intocmeste jurnalul de vanzari si cumparari pentru SNN executiv
 • Urmareste contabilizarea cheltuielilor- clasa 6 si a veniturilor-clasa 7, la SNN nivel centralizat
 • Elaboreaza si editeaza automat fisele sah, registrul jurnal, registrul Cartea Mare.
 • Completeaza lunar si anual manual registrul jurnal si registrul inventar
 • Indeplineste orice alte sarcini corespunzator pregatirii profesionale, in cadrul atributiilor, responsabilitatilor si competentelor serviciului, la cererea sefului de serviciu si/sau al Contabilului Sef si/sau al Directorului Financiar
 • Participa la actiunea de inventariere anuala a patrimoniului si de casare a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar.
 • Raspunde de cunoasterea si aplicarea in totalitate a actelor normative in vigoare, aplicabile in sfera sa de activitate
 • Are acces la informatii clasificate nivel secret de serviciu si raspunde de:
 • insusirea, cunoasterea si respectarea prevederilor legale ce reglementeaza protectia informatiilor clasificate;
 • cunoasterea si asumarea consecintelor legale in cazul compromiterii informatiilor clasificate;
 • informarea sefului structurii de securitate cu privire la modificarile intervenite ulterior avizarii, referitoare la datele solicitate din formulare;
 • informarea sefului structurii de securitate asupra vulnerabilitatilor, riscurilor si amenintarilor la adresa informatiilor clasificate;
 • confidentialitatea salariilor
 • Raspunde de aplicarea procedurilor proprii activitatilor desfasurate
 • Are obligatia sa-si desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca
 • Are obligatia sa participe la instructajul in domeniul protectiei muncii si in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, organizate conform procedurilor specifice.
 • Are obligatia sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile aprobate, in domeniul protectiei muncii, precum si prevenirii si stingerii incendiilor
 • Inregistreaza documentele supuse controlului financiar preventiv privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventive
 • Participa la actiunea de arhivare a corespondentei detinute si ia masuri cu privire la:
 • pastrearea documentelor create sau detinute in conditii corespunzatoare si de asigurare impotriva distrugerii, degradarii si sustragerii;
 • gruparea anuala a documentelor in dosare potrivit problemelor si termenelor de pastrare stabilite prin nomenclatorul arhivistic, inventarierea si predarea la arhiva institutiei (inclusiv arhivarea electronica);
 • predarea pe baza de proces verbal superiorului ierarhic a documentelor aflate in uz, create si primite in exercitarea functiei sale la incetarea raportului de munca.
 • Se supune controlului medical la angajare si periodic , organizat conform legii.
 • alte activităţi compatibile domeniului de competenta: (in general cu pondere sub 10% din activitatea de baza enumerate)
Informatii loc de munca
 1. CERINTE OBLIGATORII
 • cunoaste si respecta Codul de Conduita al Lucratorului din Domeniul Nuclear si Regulamentul Intern al SNN-S.A.
 • in domeniul sistemului de management: respecta prevederile documentatiei sistemului de management, in vigoare, aplicabile activitatilor desfasurate
 • in domeniul protectiei informatiilor clasificate salariatul trebuie:
 • sa-si insuseasca, sa cunoasca si sa respecte prevederile legale ce reglementeaza protectia informatiilor clasificate;
 • sa cunoasca si sa-si asume consecintele legale in cazul compromiterii informatiilor clasificate;
 • sa informeze seful structurii de securitate cu privire la modificarile intervenite ulterior avizarii, referitoare la datele solicitate din formulare;
 • sa informeze seful structurii de securitate asupra vulnerabilitatilor, riscurilor si amenintarilor la adresa informatiilor clasificate;
 • va avea acces la informatii clasificate – Secret de serviciu.

 

 • in domeniul arhivistic, salariatul trebuie sa ia masuri pentru:
 • pastrarea documentelor create sau detinute in conditii corspunzatoare si de asigurare impotriva distrugerii, degradarii si sustragerii;
 • gruparea anuala a documentelor conform prevederilor din nomenclatorul arhivistic, inventarierea si predarea documentelor la arhiva societatii;
 • la incetarea raporturilor de activitate cu SNN SA, salariatul va preda pe baza de proces verbal de predare-primire, superiorului ierarhic, documentele aflate in uz, create si primite in timpul exercitarii atributiilor specificate mai sus.
 • in domeniul sanatatii si securitatii in munca si prevenirii si stingerii incendiilor are obligatia:
 • sa-si desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante la procesul de munca;
 • sa participe la instructajul in domeniul securitatii si sanatatii in munca si in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, organizate conform procedurilor specifice;
 • sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile aprobate, in domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si prevenirii si stingerii incendiilor;
 • sa se supuna controlului medical la angajare si periodic, organizat conform legii;
 • sa utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie, atunci cand se afla in spatiile de productie sau santiere;
 • la deplasarile in spatiile de productie sau santiere sa utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, sa îl înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare;
 • sa nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste dispozitive;
 • sa comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţa a sistemelor de protecţie;
 • sa aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
 • sa coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 • sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate;
 • sa dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

Data limită de depunere a dosarelor  de candidatură este 26.10.2021, orele 16.                       .

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor stabili data sustinerii probelor de concurs.

 1. Alte informații

Bibliografie:  

 1. Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
 2. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
 3. Legea nr.15/1994 republicata privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 4. Legea nr.70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata;
 5. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice;
 6. HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu completarile si modificarile ulterioare;
 8. OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;
 9. OG nr.119/1999, republicata privind controlul intern si controlul financiar preventive;
 10. OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 11. OMFP nr.2.844/2016, cu completarile si modificarile ulterioare;
 12. OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 13. OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 14. OMFP nr.2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, cu modificarile si completarile ulterioare

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4 – Anexa 1

– Date de contact: telefon 021/2038200

Informare  DGPR

e-mail: office@nuclearelectrica.ro

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de prima proba (scrisa/ interviu)  pot fi invitați la susținerea probei urmatoare..

(3) Contestațiile se pot depune în prima  zi,  de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

X