Consilier Juridic principal

Titlu Consilier Juridic principal
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Consilier Juridic principal din cadrul Serviciului Contencios – Departamentul Consultanta Juridica si Contencios – Directia Juridica.
 2. Profilul postului:

Cerinte minime:

 • Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta in domeniul juridic;
 • Experiență în domeniul juridic: minim 5 ani din care minim 3 ani in pozitii care sa fi implicat reprezentarea in instanta a intereselor clientilor si/sau companiilor;
 • Cunostinte specifice activitatii de reprezentare a intereselor clientilor si/sau companiilor in instantele de judecata;
 • Cunostinte limbi straine: engleza – nivel fluent scris si vorbit;
 • Extras de cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere privind lipsa antecedentelor penale

 

     Cerinte care constituie avantaje:

 • Studii postuniversitare in domeniul juridic sau de management;
 1. Fișa Postului: principalele atributii ale postului de Consilier juridic principal din cadrul Serviciului Contencios – Departamentul Consultanta Juridica si Contencios – Directia Juridica sunt:
 • Atributii si sarcini principale, de executie, specifice Departamentului Contencios:
 • Asigura reprezentarea intereselor societatii in fata instantelor judecatoresti, arbitrale, a organelor de cercetare penala si a parchetelor de pe langa instantele judecatoresti sau in procedura medierii, pe baza si in limitele imputernicirii date;
 • Redacteaza actele de natura procesuala: cereri de chemare in judecata, intampinari, cereri reconventionale, cereri de interventie, interogatorii si raspunsuri la interogatorii, concluzii, note scrise si participa oferind suport legal la expertizele dispuse de instantele judecatoresti, precum si la adunarile creditorilor din dosarele aflate in procedura insolventei etc.;
 • Solicita celorlalte structuri organizatorice din cadrul Societatii, inclusiv Sucursalelor, transmiterea de puncte de vedere, in scris, cu privire la cauza ce face obiectul dosarului de instanta sau cu privire la anumite aspecte ale acesteia, precum si intreaga documentatie care a stat la baza emiterii actelor contestate si/sau la baza documentelor avute in vedere in cadrul cauzei, in vederea instrumentarii cauzelor/litigiilor si formularii apararii Societatii;
 • Intocmeste actele premergatoare in dosarele de instanta (notificari etc) si efectueaza procedura prealabila si obligatorie de informare asupra medierii, cereri de inscriere a creantei la masa credala, contestatii (in procedura insolventei), cereri de emitere a ordonantei de plata sau alte cereri in vederea obtinerii de titluri executorii
 • Intocmeste, daca este cazul, corespondenta necesara atat cu lichidatorul/administratorul judiciar, cat si cu instanta, in urma solicitarii de catre acestia de precizari, completari sau documente suplimentare care sa fundamenteze cererile formulate;
 • Asigura reprezentarea Societatii in dosarele de instanta avand ca obiect contestatii la executare, cereri de suspendare provizorie si alte litigii aferente fazei de executare silita a titlurilor executorii obtinute de Societate;
 • Propune strategia/pozitia procesuala pentru litigiile in curs sau litigiile iminente;
 • Emite/Redacteaza opinii legale cu privire la pozitia procesuala a SNN in cadrul unei situatii contencioase sau cu potential contencios;
 • Formuleaza caile de atac impotriva deciziilor nefavorabile SNN, in urma rezolutiei conducerii, conform procedurii, in termenele prevazute de lege;
 • Colaboreaza cu celelalte directii/departamente/servicii/birouri si/sau cu Sucursalele in anumite dosare in care este necesare expertiza tehnica/financiara;
 • Ofera suport consilierilor juridici din sucursale in ceea ce priveste apararea intereselor SNN, inclusiv interesele celor doua sucursale, la solicitarea acestora/Directorului general/Directorului Directiei;
 • Analizeaza si propune dosarele care trebuie coordonate de Departamentul Contencios din SNN Executiv, reprezentarea in instanta fiind asigurata de consilierii juridici angajati la sucursale;
 • Sesizeaza, din dispozitia conducerii societatii, organele de cercetare penala, ori de cate ori exista indicii asupra comiterii oricaror infractiuni indreptate impotriva patrimoniului societatii.
 • Participa la conferintele si cursurile de instruire profesionala ori de cate ori modificarile legislative frecvente o impun;
 • Indeplineste orice alte atributii cu caracter specific domeniului de activitate juridic, prevazute de reglementarile in vigoare, dispuse de Directorul Directiei sau Directorul general.

 

 • Atributii si sarcini in subsidiar, de executie, specifice Directiei Juridice
 • Substituirea, la solicitarea directorului directiei/a directorului general, a colegilor juristi (consilieri juridici) din cadrul Departamentului Avizare Legalitate Documente, atunci cand acestia se afla in imposibilitate obiectiva de exercitare a atributiilor specifice postului de consilier juridic ocupat (concedii medicale, absenta din sediul societatii, delegatii etc.).

 

Informatii loc de munca
 1. Data limita pentru depunerea candidaturilor este data de 21.01.2022 pana la ora 14:00 ;

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei de examinare vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor aproba candidaturile care indeplinesc cumulativ cerintele minime din Anuntul de recrutare – publicat (la avizierul societatii, pe website-ul societatii, precum si pe o platforma specializata de recrutare);

Dosarul candidatului[1] pentru inscriere in procesul de selectie va contine cererea  de înscriere, completata potrivit modelului anexat la care se vor atasa CV-ul, Extrasul de cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere cu privire la lipsa antecedentelor penale si declaratia GDPR potrivit modelului anexat.

 1. Probele de evaluare constau in:
 • Analiza dosarelor de candidatura – in aceasta etapa se urmareste indeplinirea cumulativa a cerintelor minime cerute prin anuntul de recrutare pentru selectarea candidatilor care vor trece in etapa urmatoare; Candidatilor care vor indeplini cumulativ cerintele minime din anuntul de recrutare li se vor comunica prin e-mail detaliile privind urmatoarea etapa de evaluare.
 • Proba scrisa, proba eliminatorie,  se va desfasura in data de 27.01.2022. Aceasta proba va fi sustinuta doar de catre candidatii care au fost instiintati ca indeplinesc cumulativ cerintele minime cerute prin anuntul de recrutare si se califica pentru sustinerea acesteia. Proba scrisa va putea fi organizata si prin mijloace de comunicare la distanta, daca comisia de examinare stabileste desfasurarea probei in acest mod. Pentru notarea candidatilor, in aceasta etapa de evaluare, membrii comisiei vor acorda prin consens note pe o scara de la 1 – 10; Nota minima pentru promovarea acestei probe este nota 7.

Ulterior parcurgerii acestei etape, candidatii care obtin cel putin nota minima in cadrul acestei probe, vor fi invitati sa sustina cea de-a doua proba de concurs – proba de tip interviu.

 

 • Interviul, se va desfasura in data de 01.02.2022 in prezenta membrilor comisiei de examinare. Pentru notarea candidatilor, in aceasta etapa de evaluare, membrii comisiei vor acorda prin consens note pe o scara de la 1 – 10; Nota minima, in vederea promovarii celei de a doua probe – interviul – este nota 8. Interviul se poate organiza si prin mijloace de comunicare la distanta, daca comisia de examinare stabileste desfasurarea probei in acest mod.

In urma sustinerii ambelor probe de concurs, media minima (media aritmetica a notelor obtinute la cele doua probe) ce trebuie obtinuta de un candidat pentru a putea fi declarat castigator al concursului este nota 7,50.

Nota: In functie de numarul candidatilor inscrisi, se pot modifica zilele in care se sustin probele de concurs.

 

 1. Alte informații:

– Bibliografie:

 1. Codul de Procedura Civila;
 2. Codul Civil;
 3. Codul Muncii;
 4. Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare
 5. Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare
 6. Legea nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare
 7. Legea nr. 123/2012 energiei electrice si a gazelor naturale
 8. Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare
 9. Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara
 10. Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare
 11. Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
 12. Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 

Cerere de înscriere

– Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2

– Date de contact: telefon: 021/2038200, e-mail: office@nuclearelectrica.ro.

[1] Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Societatii Naționale NUCLEARELECTRICA S.A., prin postă sau prin e-mail la adresa: office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Directia Strategie Resurse Umane”

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Directia Strategie Resurse Umane”.

          (2) Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

Aplica acum
X