Consilier juridic – în cadrul Direcției Juridice, Departament Consultanță Juridică și Contencios, Serviciu Consultanță Juridică

Titlu Consilier juridic – în cadrul Direcției Juridice, Departament Consultanță Juridică și Contencios, Serviciu Consultanță Juridică
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Consilier juridic – în cadrul Direcției Juridice, Departament Consultanță Juridică și Contencios, Serviciu Consultanță Juridică

Locul de muncă: Sediul Central SNN București

Durata contractului: Nedeterminată

Durata muncii: normă întreagă– 8 ore/ zi

Posturi vacante: 1

Profilul  postului:

Cerințe  minime obligatorii:

 • Nivel de studii: superioare în domeniul juridic – Facultatea de Drept
 • Cunoașterea unei limbi străine: limba engleză, nivel avansat
 • Competențe digitale: MS Office (Word, Excel, Outlook) – nivel avansat
 • Extras de cazier judiciar.

Alte  cerințe:

 • Capacitate de asumare a responsabilitatii in exercitarea atributiilor specifice postului;
 • Abilități de gestionare eficientă a timpului, stabilire a priorităților și încadrare în termene;
 • Abilități analitice: capacitate de analiză, sinteză, diagnoză și predicție;
 • Abilități cognitive: gândire critică, creativitate, motivație, flexibilitate și adaptabilitate;
 • Abilități interpersonale: atenție sporită la detalii și orientare spre rezultate, autocontrol, diligență, asertivitate.
 • Abilități de comunicare: ascultare activă, relaționare, comunicare eficientă și lucru în echipă, empatie, medierea și soluționarea conflictului.
 • Etică, onestitate șii confidentialitate a datelor si informatiilor prelucrate

Cerințe care constituie avantaj pentru ocuparea postului:

 • Experiență profesională în asistență / consultanță juridică în domeniul energiei;
 • Studii postuniversitare / masterat
 • Cunoașterea limbii franceze, nivel mediu

Principalele atribuții ale postului sunt:

 • Acordarea de asistenta/consultanta juridica celorlalte structuri organizatorice ale SNN Executiv, la solicitarea Directorului General /Directorului General Adjunct Servicii Corporative/ Directorului Directiei/ Sefului Departamentului Consultanta Juridica si Contencios/ Sefului Serviciului Consultanta Juridica (puncte de vedere/opinii legale);
 • Acordare de consultanta punctuala pe documente intocmite de catre structurile organizatorice ale Societatii, sediu Executiv, la solicitarea Directorului General/Directorului General Adjunct Servicii Corporative/Directorului Directiei/Sefului Departamentului Consultanta Juridica si Contencios/ Sefului Serviciului Consultanta Juridica;
 • Emiterea, la cererea Directorului General/ Directorului General Adjunct Servicii Corporative/Directorului Directiei/Sefului Departamentului Consultanta Juridica si Contencios/ Sefului Serviciului Consultanta Juridica, de opinii legale cu privire la aspectele juridice ale documentelor de avizat;
 • Verificarea, din punct de vedere juridic, la solicitarea Directorului General/Directorului General Adjunct Servicii Corporative/Directorului Directiei/ Sefului Departamentului Consultanta Juridica si Contencios/ Sefului Serviciului Consultanta Juridica a contractelor de deschideri cont, scrisori de garantie bancara, suplimentari si prelungiri ale acestora ;
 • Participarea si colaborarea la intocmirea si negocierea clauzelor din contracte cu profesionisti la solicitarea Directorului General/ Directorului General Adjunct Servicii Corporative/Directorului Directiei/ Sefului Departamentului Consultanta Juridica si Contencios/ Sefului Serviciului Consultanta Juridica;
 • Analizeaza proiectele de acte normative intocmite de alti agenti economici, care sunt in legatura cu atributiile si activitatea societatii;
 • Asigura asistenta juridica comisiilor constituite la nivelul SNN, in calitate de consultant;
 • Colaboreaza, pe aspecte legale, la elaborarea contractelor standardizate;
 • Ofera suport consilierilor juridici din sucursale in ceea ce priveste apararea intereselor SNN, inclusiv interesele celor doua sucursale, la solicitarea acestora/Directorului General / Directorului General Adjunct Servicii Corporative/ Directorului Directiei/ Sefului Departamentului Consultanta Juridica si Contencios/ Sefului Serviciului Consultanta Juridica;
 • Activitati de consultanta juridica, analiza juridica (due diligence) atat la nivelul SNN cat si pentru societatile la care SNN este asociat/actionar, din perspectiva protejarii drepturilor si intereselor SNN de actionar/asociat;
 • Asistenta cu privire la redactarea si la revizuirea actelor corporative ale SNN (hotarari ale adunarilor generale ale actionarilor, sedinte de Consiliu de Administratie etc.) si inregistrarea acestora in Registrul Comertului;
Informatii loc de munca

Data limită pentru depunerea candidaturilor este: 05.12.2022, orele 16:00

Dupa expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, CV și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarea etapă (probă) a procesului de recrutare și selecție.

Dosarul candidatului în vederea înscrierii la procesul de selecție și recrutare va conține:

 • Cererea de înscriere completată potrivit modelului anexat. Pe cerere se va specifica titulatura completă a postului pentru care candidatul aplică.
 • CV-ul din care să rezulte îndeplinirea condițiilor solicitate pentru ocuparea postului.
 • Declaratia GDPR, completată conform modelului anexat.

Probele de evaluare, vor consta în:

1)            Evaluarea dosarelor candidaților (probă eliminatorie) – proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru a participa la următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.

2)            Proba scrisă (probă obligatorie și eliminatorie) – La această probă vor participa doar candidații care au fost selectați în urma etapei de evaluare a dosarelor. Notarea candidaților se face prin consens, membrii comisiei acordând note pe o scară de la 1 la 10. Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 7.

3)            Interviul profesional (probă obligatorie) – La această probă vor participa doar candidații care au obținut nota minină pentru promovarea probei scrise. Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului.

Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1, la 10. Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 8.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 7,5.

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

Notă:

Datele la care urmează să fie susținute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de Examinare la finalul procesului de analiză și selecție a dosarelor, funcție de numărul candidaților înscriși.

Candidații care au au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă/ probă din concurs ca urmare, admiterii dosarului de candidatură în urma procesului de analiză a dosarelor și/ sau obținere a notei minime pentru a promova proba scrisă, vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locul desfășurării probei la care sunt programați să participe.

Alte informații:

Bibliografie:

 1. Codul de Procedura Civila;
 2. Codul Civil;
 3. Codul Muncii;
 4. Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare; HG nr. 722/2016 – Norme metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011;
 7. Legea nr. 123/2012 energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;
 9. OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. Hotararea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
 12. Instructiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru.
 13. Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Publicarea anunturilor de recrutare se va face prin urmatoarele metode: avizierul societatii, website-ul societatii, platforma specializata de recrutare.

Notă:

(1) Sunt accepate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate și completate conform procedurilor SNN. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul unității SNN (Str. Polonă, nr. 65, București, Sector 1), prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul ”Către Direcția Strategie Resurse Umane”

(2) Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, până la orele 16.00, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

X