28.04.2022

25 mart.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor din data de 28.04.2022

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2021 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.

Raportul auditorului

Punctul 3: Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2021 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.

Raportul auditorului 

Punctul 4: Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, republicata in 10.08.2021, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

Raportul anual al Consiliului de Administratie in format ESEF 

Raportul de sustenabilitate al SN Nuclearelectrica SA pentru anul 2021

Punctul 5: Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2021 pe destinatiile prevazute in Nota prezentata actionarilor.

Punctul 6: Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent Trimestrului IV 2021.

Punctul 7: Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.

Punctul 8: Alegerea a doi membri provizorii ai Consiliului de Administratie, incepand cu data de 28.04.2022, pentru un mandat de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 641, alin. (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare (vot secret)

Punctul 9: Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de Societate cu noii membri provizorii ai Consiliului de Administratie, precum si mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama Societatii contractele de mandat cu administratorii provizorii.

Punctul 10: Aprobarea indemnizatiei fixe bruta lunara pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie la nivelul de 15.057 lei, egala cu cea a celui mai recent administrator in functie selectat potrivit OUG nr. 109/2011, precum si a unei componente variabile determinata in mod identic cu cea a administratorilor in functie, la nivelul componentei pe termen scurt, acordata proportional cu perioada mandatului provizoriu.

Nota pentru punctele 8, 9 si 10 de pe ordinea de zi a AGOA 

Forma de Contract de Mandat

Anexa 3.1 si 3.2

CV Dl Serban Constantin Valeca

CV Dl George Sergiu Niculescu

Lista candidatilor propusi pentru pozitia de membru provizoriu al Consiliului de Administratie in conformitate pu punctul 8 de pe ordinea de zi 

Punctul 11: Aprobarea Raportului de remunerare a SNN pentru anul financiar 2021, in conformitate cu prevederile 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

Punctul 12: Informarea cu privire la aprobarea contractarii unei facilitati de finantare.

Punctul 13: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 12.2021- 28.02.2022.

Punctul 14: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 12.2021- 28.02.2022.

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (puncte secrete)   – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (puncte secrete) – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  (puncte secrete)   – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (puncte secrete)  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

Hotarari

Hotararea AGOA

Comments are closed.

X