Currently set to Index
Currently set to Follow

Servicii de consultanță în management pentru procesul de implementare a procedurii specificate la Art. 54 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale și solicitarea de exceptare de la aplicarea Directivei 2014/25/EU în cazul unei activităţi expuse direct concurenţei

6 oct.

Servicii de consultanță în management pentru procesul de implementare a procedurii specificate la Art. 54 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale și solicitarea de exceptare de la aplicarea Directivei 2014/25/EU în cazul unei activităţi expuse direct concurenţei

CATRE TOTI CEI INTERESATI

Entitatea contractanta: SN Nuclearelectrica SA, cu sediul in str. Polona nr. 65, Bucuresti, Sector 1, cod postal 010494, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00 va invita sa transmiteti propunerea de oferta pentru urmatoarea achizitie:

 1. Obiectul contractului: Servicii de consultanță în management pentru procesul de implementare a procedurii specificate la Art. 54 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale și solicitarea de exceptare de la aplicarea Directivei 2014/25/EU în cazul unei activităţi expuse direct concurenţei

Cod CPV: 79411000-8 Servicii generale de consultanţă în management

 1. Metoda de atribuire aplicata: Achizitie directa, în temeiul dispozitiilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale
 2. Descriere servicii: Conform Caietului de sarcini nr. 10576/10.09.2021
 3. Termen de prestare (estimat): 6 luni de la semnarea contractului
 4. Estimarea valorii totale a achizitiei: 26.000 Euro fara TVA echivalent a 128.648 lei fara TVA
 5. Data limita de depunere a ofertelor: 18.10.2021, ora locala 11:00.
 6. Ofertele se pot transmite dupa cum urmeaza:
 1. Ofertele vor fi elaborate in limba romana sau engleza
 2. Oferta va cuprinde urmatoarele parti:

A/.Calificare:

 1. Ofertantii vor prezenta Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular nr. 1 ). In cazul in care operatorul economic se afla intr-una din situatiile potential generatoare de conflict de interese, astfel cum acestea sunt descrise la art. 72 si art. 73 din Legea 99/2016, oferta sa va fi respinsa.
 2. Operatorii economici trebuie să demonstreze că detin experienta similara în domeniul asistenței consultanței de management în soluţionarea problematicilor din obiectul contractului. respectiv experienţa în consultanță strategică, dezvoltarea afacerilor, asistență în dezvoltare internaţională, diplomaţie publică, dezvoltare afaceri guvernamentale și politici europene.

Experienta va fi demonstrată prin referinţe emise de beneficiarii contractelor/proiectelor similare invocate ce vor fi anexate la Lista serviciilor prestate.

B/.Oferta tehnica – in care va fi descris punct cu punct modul in care sunt respectate cerintele Caietului de sarcini si va cuprinde cel putin serviciile solicitate in Caiet.

In situatia in care oferta nu va cuprinde toate serviciile de consultanta solicitate in caietul de sarcini aceasta va fi considerata neconforma.

 1. In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor demonstra, prin transmiterea de documente relevante, ca detin o echipa de lucru compusa din minim 3 consultanti, astfel:
 • 2 consultanti specializati in consultanta de management si dezvoltare internationala cu o experienta generala de minim 10 ani si experienta in consultanta strategica, dezvoltarea afacerilor, asistenta in dezvoltare internationala, diplomatie publica, dezvoltare afaceri guvernamentale si politici europene;
 • 1 consultant coordonator cu o experienta generala de minim 10 ani si experienta in consultanta strategica, dezvoltarea afacerilor, asistenta in dezvoltare internationala, diplomatie publica, dezvoltare afaceri guvernamentale si politici europene.

Consultantii trebuie sa aiba cunostinte solide de limba engleza, scris si vorbit. In situatia in care unii din consultantii propusi nu sunt de origine romana si/sau nu sunt vorbitori de limba engleza, Prestatorul va asigura interpret pentru traducere, pe cheltuiala sa.

Ofertantul va prezenta Lista nominala a consultantilor care vor fi implicati in prestarea serviciilor necesare SNN si va prezenta informatiile specificate despre personalul propus pentru prestarea serviciilor.La Lista se vor anexa CV-uri pentru fiecare membru al echipei sau orice alte documente relevante din care sa rezulte prestarea serviciilor in domeniu.

 1. Se va prezenta un grafic informativ de derulare a serviciilor, cu marcarea principalelor etape (etape/evenimente) in dezvoltarea procesului si a constrangerilor care conditioneaza respectarea acestora.

C/Oferta financiara – se va completa Formularul nr. 2 si  Anexa. Pretul ofertat va fi in Euro, maximal, calculat pe baza unui tarif orar unic Euro/ora, aplicat pentru un numar maximal de 180 de ore. Tariful orar unic va cuprinde toate cheltuielile/costurile de prestare a serviciilor. SNN nu va achita alte cheltuieli pentru prestarea serviciilor. Decontarea se va efectua conform celor precizate in Caietul de sarcini si propunerea de contract.

 1. Criteriul de evaluare aplicabil ofertelor: Preţul cel mai scăzut
 2. Valabilitate oferta: 60 zile de la data limita de depunere.
 3. Alte informatii:
 4. a) Formularele, caietul de sarcini si propunerea de contract vor fi puse la dispozitia operatorilor economici interesati ca urmare a unei solicitari in scris, transmisa pe e-mail la adresa de e-mail ancuta.chitoiu@nuclearelectrica.ro, achitoiu@nuclearelectrica.ro. Termenul limita de transmitere a solicitarilor este 14.10.2021, ora locala 11:00.
 5. b) Operatorii economici pot participa la procedura ca o singura firma sau ca si asociere, caz in care vor prezenta un Acord de asociere, conform model anexat.

Operatorii economici pot subcontracta o parte din servicii, situatie in care vor prezenta Lista subcontractantilor si partile din contract ce vor fi subcontractate.

Formularul nr. 1 va fi completat de toate entitatile participante la procedura (membrii asocierii si/sau subcontractanti).

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta astfel: Ancuta Chitoiu –ancuta.chitoiu@nuclearelectrica.ro sau Razvan Sandu – razvan.sandu@nuclearelectrica.ro

Comments are closed.

X