Currently set to Index
Currently set to Follow

Energie electrica pentru punctul de consum al Sediului Central al S.N. Nuclearelectrica S.A.

12 mai

Energie electrica pentru punctul de consum al Sediului Central al S.N. Nuclearelectrica S.A.

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI

Entitatea contractantă: S.N. Nuclearelectrica S.A., cu sediul în str. Polonă nr. 65, București, Sector 1, cod postal 010494, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00, vă invită să transmiteți propunerea de ofertă pentru următoarea achiziție:

1) Obiectul contractului: Energie electrica pentru punctul de consum al Sediului Central al S.N. Nuclearelectrica S.A.

 Cod CPV 09310000-5 – Electricitate

2) Metoda de atribuire aplicată: “Exceptie” de la aplicarea Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, in temeiul prevederilor art. 39 litera b), coroborate cu ale art. 6 alin. (1) din Lege;

3) Descriere Contract: Furnizarea de energie electrica de joasa tensiune pentru alimentarea punctului de consum al Sediului Central al SNN din str. Polona Nr. 65, pentru o perioada de 12 luni, sau 24 luni (in functie de oferta declarata castigatoare).

Cantitati / Valori estimate

 • 12 luni: 226 MWh / 122.730 lei, fără TVA
 • 24 luni: 461 MWh / 250.370 lei fără TVA

Ofertantii vor lua in considerare urmatoarele informatii/cerinte:

 • Cantitatile de energie electrica anterior precizate sunt orientative.
 • Nu se va acorda avans pentru cantitatea de energie electrica contractata.
 • Nu se vor factura niciun fel de consumuri viitoare sau garantii de consum.
 • Nu se vor percepe penalizari pentru neincadrarea in consumurile prognozate.

Furnizorul de energie electrica cu care se va incheia contractul va avea urmatoarele obligatii principale:

 1. să deţină licenţă de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia privind alimentarea consumatorilor;
 2. să asigure indicatorii de performanţă privind calitatea activităţii de furnizare, conform prevederilor Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice aprobat cu Ordinul ANRE nr. 6/2017;
 3. să asigure clientului final puterea şi energia electrică în termenii prevăzuti în contractul de furnizare şi în conformitate cu Standardul de performanţă;
 4. să asigure continuitatea în alimentare în limitele nivelului de siguranţă specificat în Avizul Tehnic de Racordare;
 5. alte obligatii prevazute la cap. 3.6.1 din Caietul de sarcini anexat la prezentul Anunt si orice alte obligatii prevazute de Legea 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si de alte acte normative aplicabile.

4) Modul de prezentare al ofertei:

Ofertele de pret vor fi exprimate în lei, cu două zecimale.

Pretul unitar ofertat va fi constituit din Pretul de baza ofertat (Pb) si din taxele si tarifele reglementate, certificatele verzi, acciza, conform reglementarilor ANRE in vigoare, astfel:

 • Pretul de baza (lei/MWh) respectiv, Pret energie – inclusiv Tg (Tariful mediu de introducere a energiei in sistemul energetic);
 • Tarif transport TL (lei/MWh);
 • Tarif serviciu sistem (lei/MWh);
 • Tarif serviciu distributie (lei/MWh);
 • Taxa cogenerare inalta eficienta (lei/MWh);
 • Contravaloare certificate verzi;
 • Acciza (lei/MWh).

Fiecare ofertant va prezenta structura pretului ofertat si, in conformitate cu reglementarile ANRE, pentru fiecare componenta, va specifica baza legala care o reglementeaza.

5) Conditii referitoare la contract

Contract de furnizare energie electrica incheiat intre SNN in calitate de Achizitor sau Cumpărător si operatorul economic selectat in baza criteriului de atribuire, in calitate de Furnizor sau Vânzator.

Durata Contractului: in functie de oferta declarata castigatoare, durata contractului va fi de 12 luni sau 24 luni (reprezinta perioada efectiva de furnizare energie, în condiţiile menţinerii Preţului unitar de baza ofertat (Pb) fix/nemodificat).

In cazul in care ofertantul câştigător a ofertat un pret fix pentru o perioada de numai 12 luni, se va negocia cu acesta includerea in Contract a unei clauze care sa permita prelungirea contractului cu inca 12 luni, în situaţia în care niciuna dintre Părţi nu notifica celeilalte Părţi, cu 2 luni în avans, intenţia de încetare a contractului la termenul iniţial, fara modificarea preţului unitar Pb.

Clauzele contractuale specifice referitoare la drepturile si obligatiile părtilor vor respecta prevederile aplicabile formulate la Art. 30-33 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul ANRE Nr. 235/2019.

Se vor avea in vedere obligatoriu, cerintele formulate in documentul „Conditii de contractare / clauze contractuale specifice SNN”, anexat la prezentul Anunt.

6) Ofertele vor fi transmise pana la data 26.05.2021 , prin e-mail, catre Dana Banea dbanea@nuclearelectrica.ro si Liliana Luca-Reu lluca@nuclearelectrica.ro

7) Fiecare operator economic (furnizor de energie electrica) va prezenta, odata cu oferta, Propunerea sa de contract de furnizare, in conformitate cu prevederile art. 5 din Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat cu Ordinul ANRE nr. 6/2017. Propunerea de contract va respecta dispozitiile art. 19 alin. (1) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 235/2019, si va include elementele obligatorii prevazute la articolul mentionat, precum si orice alte elemente/clauze/conditii in conformitate cu legislatia in vigoare in domeniul contractului;

Propunerea de contract va include si articolele 13-22 documentul „Conditii de contractare / clauze contractuale specifice SNN” anexat la prezentul Anunt.

SNN isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor modificarea, completarea sau eliminarea unor clauze contractuale (cu exceptia celor reglementate expres prin lege).

In cazul in care un ofertant nu accepta sa renunte la anumite clauze contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru Achizitor, acesta din urmă isi rezerva dreptul sa refuze oferta in cauza si va lua in considerare oferta clasata pe locul urmator.

8) Criteriul de evaluare aplicabil ofertelor: Cel mai bun raport calitate-pret

Factorul F1: Preţ unitar de bază maxim 95 puncte;

Factorul F2: Durata Contractului de furnizare maxim 5 puncte.

Factorul F1: Preţ unitar de bază (Pb) = Pretul unitar ofertat exprimat in lei/MWh, fara TVA, care include Tg.

Algoritm de calcul:

Oferta cu cel mai scăzut preţ ofertat (Pbmin) primeşte 95 puncte.

Pentru o oferta cu preţ unitar (Pbn), Punctaj (F1) n = 95 x (Pbmin / Pbn)

Factorul F2: Durata contractului = intervalul de timp, exprimat in luni, în care ofertantul accepta sa mentina Pb fix/nemodificat.

Algoritm de calcul:

Pentru ofertele in care se accepta incheierea contractului cu mentinerea Pb fix pentru o durata de 12 luni, se acorda 0 puncte.

Pentru ofertele in care se accepta incheierea contractului cu mentinerea Pb fix pentru o durata de 24 luni, se acorda 5 puncte.

Punctaj total oferta n = Punctaj (F1)n + Punctaj (F2)n

9) Valabilitate oferta: 60 zile de la data limita de depunere.

10) Informatii suplimentare si/sau clarificari pot fi solicitate de la: DANA BANEA, 0723.177.597; dbanea@nuclearelectrica.ro si/sau de la LILIANA LUCA-REU lluca@nuclearelectrica.ro;

 

Caietul de sarcini se regaseste aici

Documentul „Conditii de contractare / clauze contractuale specifice SNN” se regaseste aici

Eventualele solicitari de clarificari primite si raspunsurile la acestea se regasesc aici.

Comments are closed.

X