Sef Serviciu Serviciului Managementul Tranzactiilor si Raportari – Directia Tranzactii Energie Electrica

Titlu Sef Serviciu Serviciului Managementul Tranzactiilor si Raportari – Directia Tranzactii Energie Electrica
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Sef Serviciu Serviciului Managementul Tranzactiilor si Raportari – Directia Tranzactii Energie Electrica.

 

 1. Profilul postului:

 

 • studii superioare, finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic;
 • experienta in domeniu de minim 5 ani;
 • cunoastrea amanuntita a platformelor de tranzactionare a energiei electrice si de notificare in piata de echilibrare, cu intelegerea foarte buna a mecanismelor pietei de energie electrica;
 • cunostinte despre organizarea si functionarea sistemului electroenergetic national;
 • cunoasterea practicii generale de derulare a contractelor de vanzare-cumparare energie electrica;
 • cunoasterea elementelor principale de politica energetica din Romania si UE;
 • cunoasterea functionarii pietelor din Europa la nivel macro si capacitatea de analiza a acestora la nivelul pietei din Romania;
 • abilitati analitice si numerice puternice;
 • limba engleza nivel avansat;
 • bune abilitati de comunicare si deschidere pentru lucrul in echipa;
 • mod de lucru proactiv, independent si organizat;
 • nivel ridicat de integritare si abordare etica si onesta;
 • disponibilitate de lucru sub presiune si, la nevoie, in afara orelor de program;
 • cunostinte solide de legislatie in domeniu, atat primara cat si secundara, legislatie economico-financiara aplicabila in activitatea de producere si tranzactionare a energiei electrice;
 • cunostinte de operare PC (Word, Excel, PowerPoint), nivel avansat;
 • experienta in coordonarea echipelor.

 

Constituie avantaj:

 • cunostintele despre programare in VBA si MatLab;
 • cunoasterea  domeniului de productie de energie electrica;
 • cursuri de perfectionare si imbunatatire profesionala in domeniu.

 

Informatii loc de munca
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Raspunde si coordoneaza raspunsul la auditurile organizate de autoritatile competente, privind respectarea reglementarilor pentru piata de energie.
 • Raspunde si coordoneaza, indruma si controleaza activitatea subordonatilor pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin conform fiselor de post, cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare a societatii si cu strategia si politicile societatii privind vanzarea de energie electrica, in urmatoarele domenii:

- activitatile aferente incheierii contractelor negociate – interne sau de export – de vanzare a energiei electrice produse in cadrul societatii

- analizarea, avizarea si implementarea reglementarilor emise de ANRE si Operatorii pietelor de energie pentru functionarea acestor piete

- derularea contractelor (interne sau de export) de vanzare-cumparare energie electrica produsa in cadrul societatii, inclusiv urmarirea indeplinirii obligatiilor contractuale, atat de societate, ca producator si furnizor, cat si de partenerii acesteia

- obtinerea si mentinerea licentelor ANRE din punct de vedere al activitatilor comerciale ale societatii

- relatiile cu clientii contractuali, inclusiv cu consumatorii eligibili, precum si functionarea sistemului de colectare a reclamatiilor si coordonarea rezolvarii acestora, informarea consumatorilor eligibili asupra modificarilor de acte normative in domeniu

- asistenta de specialitate si indrumare in sucursale, in domeniul contractarii de energie electrica.

 • Coordoneaza acordarea de asistenta de specialitate si de indrumare in sucursale pentru implementarea reglementarilor tehnico-comerciale impuse prin conditiile licentelor eliberate de ANRE pentru societate, la derularea contractelor de energie electrica gestionate de sucursale.
 • Participa la auditurile efectuate de ANRE sau alte autoritati, in societate sau sucursale, privitor la respectarea conditiilor de licenta si la implementarea reglementarilor tehnico-comerciale pentru piata de energie.
 • Raspunde de organizarea actiunilor necesare realizarii unui cadru optim privind derularea si monitorizarea contractelor si aplicarea prevederilor din reglementarile tehnico-comerciale privind functionarea pietei de energie, impreuna cu imputernicitii din sucursale si din celelalte directii si servicii din Executivul societatii si cu reprezentantii autoritatii.
 • Asigura analizarea si emiterea punctelor de vedere pentru avizarea unor documentatii economice in CTES, din domeniul de activitate al serviciului sau corespunzatoare specialitatii sale si participa (daca este cazul) la sedintele de avizare.
 • Raspunde de organizarea la nivelul serviciului de activitatile privind arhivarea documentelor intocmite in conformitate cu reglementarile aplicabile in vigoare, luand masuri pentru: a) pastrarea documentelor create sau detinute in conditii corespunzatoare de asigurare impotriva distrugerii, degradarii si sustragerii; b) gruparea anuala a documentelor in dosare potrivit problemelor si termenelor stabilite, inventarierea si predarea lor la arhiva. Ia masuri pentru ca in situatia cand o persoana din subordine isi inceteaza raporturile de activitate cu SNN, aceasta sa predea pe baza de proces-verbal – superiorului ierarhic, succesorului in functie sau unei comisii desemnate in acest sens – documentele aflate in uz, create si primite in exercitarea functiei sale.
 • Urmareste perfectionarea continua a metodelor de lucru, implementarea unor solutii moderne de conducere si desfasurare a activitatilor, bazate pe produse IT.
 • Are sarcina de a organiza activitatea si de a lua masurile necesare pentru prevenirea avariilor, incidentelor si altor situatii perturbatoare pentru activitatea pe care o conduce, purtand raspunderea asigurarii desfasurarii acesteia la nivelul cerintelor, cu respectarea tuturor procedurilor. Asigura implementarea politicilor si strategiilor societatii in domeniul tranzactiilor si furnizarii de energie electrica pe piata de energie, in colaborare cu alte persoane din cadrul serviciului, directiei sau din alte servicii, conform atributiilor acestora.
 • Raspunde de pregatirea si transmiterea la conducerea societatii si la organismele de supraveghere a pietei de energie (OPCOM, ANRE, ME) a raportarilor/sintezelor cerute privind tranzactiile/furnizarea energiei electrice, asigurand in acest scop colectarea, actualizarea si mentinerea la zi a datelor  necesare de la ceilalti angajati ai directiei care desfasoara activitati legate de tranzactii si furnizarea  energiei electrice.
 • Participa la stabilirea criteriilor de contractare, la negocierea contractelor sau a actelor aditionale (inclusiv sedinte de conciliere, inaintarea si sustinerea divergentelor la Autoritatea competenta).
 • Initiaza/avizeaza acte aditionale la contracte sau protocoale legate de contracte comerciale.
 • Raspunde de accesul la exemplarele de lucru ale contractelor, actelor aditionale si protocoalelor conexe, gestionandu-le cu maxima diligenta.
 • Raspunde de organizarea, intretinerea si actualizarea eficienta a bazei de date care reflecta derularea contractelor aferente tranzactiilor/furnizarii energiei electrice (cantitati de energie/servicii tranzactionate, preturi aplicate, valori facturate, incasari primite prin virament sau compensare, majorari pentru intarziere etc).
 • Raspunde de efectuarea periodica, la termenele prevazute de legislatia in vigoare, de pregatirea si transmiterea la organismele de supraveghere a pietei de energie (ANRE, ME, MFP, KPMG, FP) a datelor necesare privind tranzactiile aferente contractelor de vanzare-cumparare energie electrice.
 • Intocmeste la cererea conducerii situatii cu extrase din baza de date privind diferite aspecte ale derularii contractelor aferente tranzactiilor/furnizarii energiei electrice.
 • Gestioneaza cu maxima atentie si rigurozitate corespondenta primita de la partenerii contractuali sau de la autoritatea competenta, operatorii de piata etc. in legatura cu derularea contractelor aferente tranzactiilor/furnizarii energiei electrice.
 • Solicita si primeste asistenta din partea altor persoane din directie sau din alte servicii, conform atributiilor acestora, pentru rezolvarea problemelor de derulare contracte si notificari zilnice.
 • Urmareste primirea inregistrarilor/masuratorilor care determina volumul efectiv al cantitatilor de energie/serviciilor livrate pe fiecare interval orar si obtine confirmarea lor de la partenerii contractuali implicati, rezolva eventualele divergente formulate de parteneri privind inregistrarile/masuratorile notificate catre partenerii contractuali.
 • Verifica facturile pentru serviciile de furnizare, mijlocite de SNN si/sau prestate de partenerii contractuali in activitatile de pe piata de energie (transport, servicii de sistem, administrarea pietei, distributie, asigurarea energiei reactive), sau facturile altor parteneri cu care SNN are contracte pe baza carora achizitioneaza energie sau servicii in vederea acordarii “Bun de plata”, avand ca referinta masuratorile/inregistrarile confirmate si prevederile contractuale, confirma corectitudinea facturilor in vederea acceptarii la plata, precizeaza pentru Departamentul Financiar Contabilitate termenele pentru efectuarea platilor. Pastreaza copii dupa facturile primite si acceptate si le depoziteaza in dosare separate.
 • Evalueaza activitatea de tranzactionare pe piata de certificate verzi in conformitate cu legislatia, secundara si cu procedurile in vigoare, aplicabile pietei de Certificate verzi.
 • Pregateste, in colaborare cu compartimentul juridic-contencios si celelalte servicii implicate, documentele necesare pentru eventuala actiune in justitie initiata in vederea obtinerii majorarilor pentru intarziere.
 • Asigura corectitudinea si completitudinea (conform documentelor primare), precum si securitatea si confidentialitatea datelor si informatiilor cuprinse in fisierele/bazele de date proprii, inclusiv actualizarea acestora.
 • Asigura implementarea masurilor corective rezultate in urma auditurilor, controalelor de asigurare a calitatii, pentru domeniul sau specific de activitate.
 • La cererea autoritatilor, intocmeste puncte de vedere la proiectele de reglementari aplicabile domeniului sau de activitate si difuzate in faza “document de discutie” si face propuneri pentru imbunatatirea si eficientizarea activitatii, inclusiv pentru perfectionarea reglementarilor, urmarind satisfacerea intereselor societatii.
 • Participa la diverse forme de pregatire conform cu programul stabilit de societate cu avizul conducatorilor ierarhici, isi insuseste astfel metode noi de lucru, inclusiv cele privind utilizarea produselor moderne de IT.
 • Raspunde de organizarea, intretinerea si actualizarea bazei de date a arhivei Serviciului Managementul Tranzactiilor si Raportari cu toate contractele/conventiile si Deciziile ANRE aferente activitatii desfasurate de acesta. Arhiveaza in format electronic toate documentele si intocmeste in arhiva Serviciului/Directiei o baza de date cu toate informatiile necesare identificarii fiecarui document.
 • Pune la dispozitie organelor de control documentele originale sau in format electronic in cazul in care acest lucru este dispus de directorul de directie sau de Conducatorul societatii si se asigura ca acestea sunt restituite in aceeasi forma.
 • Colaboreaza permanent cu Departamentul Raportari Financiare si Buget in vederea raportarilor aferente activitatii de tranzactionare/furnizare a energiei electrice, in conformitate cu procedurile in vigoare.
 • Raspunde de intocmirea sub indrumarea directorului directiei, a bazei de fundamentare pentru bugetul de venituri si cheltuieli.
 • Este inlocuitorul responsabilului de notificari pe platformele de tranzactionare a energiei electrice si conlucreaza cu acesta in activitatea de ofertare.
 • Analizeaza informatiile cu privire la capacitatile de productie, reglementari internationale, consum la nivelul tarilor din zona Romaniei, schimbarilor meteo regionale, etc. si influenta acestora asupra modului de tranzactionare a SNN.
 • Creeaza rapoarte relevante care sa arate eventuale prognoze sau interpretari ale informatiilor la nivel European.
 • Cauta in mod permanent noi oportunitati de imbunatatire a sistemului intern de notificari si gestionare a fluxurilor de energie administrate de DTEE, impreuna cu superiorul direct.
 • Urmareste in timp real rezultatele pietelor din afara granitelor Romaniei si le analizeaza in vederea ofertarii de catre SNN a contitatilor ce urmeaza sa le tranzactioneze.

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 25.09.2017.
 2. Interviul va avea loc în data de 28.09.2017, ora 10:00 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.
 3. Proba scrisă va avea loc în data de 04.10.2017, ora 10:00 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.
 4. Alte informații

Bibliografie – Anexa 1

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4- Anexa 2

- Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

Aprobat,

Director General,

 

COSMIN GHITA

 

 

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Sef Serviciu Managementul Tranzactiilor si Raportari din cadrul Directiei Tranzactii Energie Electrica.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica Acum
X