Inginer Specialist – Departamentul Dezvoltare si Evaluare Sisteme de Management

Titlu Inginer Specialist – Departamentul Dezvoltare si Evaluare Sisteme de Management
Departament
 1. Societatea Națională „Nuclearelectrica” S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Inginer Specialist – Departamentul Dezvoltare si Evaluare Sisteme de Management.

 

 1. Profilul postului:
 • Studii: superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic; Specializarea: inginer sau alte studii echivalente;
 • Vechimea: minim 5 ani experienta în domeniul dezvoltarii si proiectarii sistemelor de management si efectuarea de evaluari independente (audituri) ale Sistemelor de Management;
 • Cunoștințe specifice:
 • Cunosterea legislatiei si reglementarilor in domeniul nuclear;
 • Cunoasterea cerintelor din standardele pentru sistemele de management al calitatii din seria ISO 9000 si / sau Normele CNCAN din seria NMC – Norme privind cerintele pentru sistemele de management al calitatii aplicate in domeniul nuclear;
 • Absolvent al unor cursuri de specialitate referitoare la evaluarea prin audit a sistemelor de management al calitatii (se vor anexa la CV certificatele, diplomele sau alte documente care confirma absolvirea cursurilor);
 • Experienta de audit de minim 20 zile de audit efectuate in ultimii 3 ani (se va anexa la CV o lista cu urmatorul continut: entitatea auditata, persoana de contact, standard de referinta, numar de zile, rolul in echipa);
 • Indeplinirea cerintelor de pregatire initiala si experienta profesionala pentru obtinerea Certificatului de atestare eliberat de CNCAN pentru activitati de evaluare independenta a Sistemului de Management al Calitatii in domeniul nuclear, conform NMC-01 „Norme privind autorizarea sistemelor de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare”, art 13.
 • Cunostinte referitoare la filozofia generala CANDU.
Informatii loc de munca
 • Cunoștințe limbi străine: limba engleza (scris si vorbit) –  cel putin nivel mediu;
 • Cunostinte medii in domeniul operarii PC; Abilitati de comunicare eficienta in scris si verbal, deprinderi de redactare a procedurilor si rapoartelor; asumarea raspunderii; atitudine cooperanta; Spirit de echipa; Abilitati de analiza si sinteza; Capacitatea de a retine informatii; Atentie concentrata si distributiva;
 • Cerințe care constituie avantaje:
 • Cunostinte in domeniul sistemelor de management din domeniul nuclear (Standarde canadiene din seria N299 si N286, Standardul AIEA GSR Part 2, Standarde americane 10 CFR Appendix B, NQA-1);
 • Cunostinte in domeniul sistemelor de management de mediu, al sanatatii si securitatii in munca, securitatii informatiei conform standardelor internationale din seriile ISO 14000, 45000, 27000;
 • Experienta de audit pentru evaluarea conformitatii sistemelor de management cu cerintele standardelor ISO 14001, 45001 si/sau 27001;
 • Experienta de peste 3 ani in domeniul nuclear;

 

 • Cerinte specifice: extras de cazier;

 

 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Monitorizeaza si urmareste respectarea conditiilor si conditionarilor stabilite in autorizatie si Normele CNCAN aplicabile;
 • Urmareste, verifica si raporteaza implementarea dispozitiilor CNCAN dispuse in cadrul SNN Sediul Central
 • Se asigura ca sunt stabilite reguli specifice de control documente si inregistrari precum si de respectarea acestora in cadrul SNN, conform cerintelor procedurilor specifice si prevederilor legale aplicabile; asigura difuzarea si inventarierea procedurilor, instructiunilor si formularelor in vigoare;
 • Asigura indrumarea si controlul in aplicarea prevederilor legislatiei privind sistemele de management aplicabile domeniului nuclear si face propuneri pentru elaborarea de norme / prescriptii de aplicare a legislatiei specifice.
 • Asigura documentarea activitatilor si proceselor efectuate / coordonate in cadrul departamentului;
 • Conduce/participa la actiunile de audit intern / inspectie a sistemului de management (SNN Sediul Central si Sucursale) in conformitate cu prevederile procedurilor specifice
 • Efectueaza analize ale rezultatelor evaluarilor independente prin audit organizate de fiecare sucursala
 • Participa la colectarea si prelucrarea datelor de intrare pentru elaborarea Raportului de evaluare anuala a Sistemului General de Management al SNN SA;
 • Participa la activitatea de avizare a documentatiilor tehnice din punct de vedere al respectarii cerintelor sistemelor de management, la solicitarea sefului direct;
 • Asigura buna colaborare a departamentului cu toate directiile, serviciile, compartimentele din SNN Sediul Central si cu reprezentantii din sucursalele SNN SA referitor la sistemele de management;
 • Participa la monitorizarea stadiului implementarii actiunilor stabilite in diferite documente ale Sistemului de Management, dupa caz;
 • Asigura elaborarea informarilor, notelor, rapoartelor in domeniul Sistemului de Management din cadrul societatii;
 • Orice alte activitati dispuse de Seful DDESM, legate de indeplinirea sarcinilor si obiectivelor

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 30.09.2019.

 

 1. Interviul va avea loc în data de 15.10.2019 ora 10:00 la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Proba scrisă va avea loc în data de 25.10.2019 ora 10:00 la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 

*) In functie de numarul candidatilor inscrisi, datele la care se sustin probele de concurs (de tip interviu / proba scrisa), anterior mentionate la punctele 5 si 6 , pot fi modificate;

**) membrii comisiei vor acorda note pe o scara de la 1 – 10 pentru   notarea candidatilor. Nota minima de promovare a probei de tip interviu este 7. Ulterior parcurgerii etapei de interviu, candidatii care obtin cel putin nota minima in cadrul acestei probe, vor fi invitati sa sustina cea de-a doua proba de concurs – proba scrisa. Nota minima, in vederea promovarii celei de a doua probe – proba scrisa – este 7. In urma sustinerii ambelor probe de concurs, media minima ce trebuie obtinuta de un candidat pentru a putea fi declarat castigator al concursului este 7.

 

 1. Alte informații
 • Bibliografie:

 

 • Legea 111/1996 (r2) varianta consolidata februarie 2014, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare (ultima modificare prin Legea 63/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare);
 • Ordonanta de urgenta 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 • Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare si Ordinul Secretariatului General al Guvernului 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entitatilor publice;
 • NMC 01 – Norme privind autorizarea sistemelor de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN 65/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 681 bis din 26.09.2003;
 • NMC 02 – Norme privind cerintele generale pentru sistemele de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN 66/2003, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26.09.2003, modificate prin Ordinul 286/2004 din 27.08.2004 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 874 din 24.09.2004;
 • NMC-06 – Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de aprovizionare destinate instalatiilor nucleare (NMC-06), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN 70/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 681 bis din 26.09.2003;
 • NMC-07 – Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de fabricare a produselor si de furnizare a seerviciilor destinate instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN 71/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26.09.2003, modificate prin Ordinul 287/2004 din 27.08.2004 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 874 din 24.09.2004;
 • NMC-10 – Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii pentru exploatarea instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN 74/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 681 bis din 26.09.2003;
 • NMC-13 – Norme pentru stabilirea claselor de aplicare gradata a cerintelor sistemelor de management al calitatii in fabricarea produselor si realizarea serviciilor destinate instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN 407/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 02.02.2005;
 • Ordinul presedintelui CNCAN nr. 236/2014 pentru modificarea NMC-01 si NMC-06;
 • NSN 20 – Normele privind politica de securitate nucleară şi evaluarea independentă a securităţii nucleare, aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN 177/2015 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 712 din 22 septembrie 2015;
 • NSN-21- Norme fundamentale de Securitate nucleara pentru instalatii nucleare aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN 114/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 441 din 14.06.2017;
 • Standardul ISO 19011:2018 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de mediu;
 • Standardul ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calitatii – Principii fundamentale si vocabulary;
 • Standardul ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calitatii – Cerinte;
 • CANDU Fundamentals (https://canteach.candu.org/Content%20Library/20040700.pdf)

 

 Date de contact: telefon 021/203.82.52, e-mail: lradu@nuclearelectrica.ro.

 

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Aplica Acum
X