Inginer specialist

Titlu Inginer specialist
Departament
 1. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza personal din exteriorul societatii in vederea ocuparii postului vacant de inginer specialist de la Serviciul Managementul Tranzactiilor si Raportari-Directia Tranzactii Energie Electrica, pe durata nedeterminata.

 

 1. Profilul postului:

 

Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare tehnice;
 • Experienta: minim 5 ani in activitatea de tranzactionare a energiei electrice pe pietele specializate ( PCCB-LE, PCCB- NC,PC-OTC,PCSU) si in activitatea de furnizare la clientii finali:
 • Experienta in activitatea de notificari zilnice pe pietele spot ( PZU,PI,PE)
 • Experientain activitatea de notificari fizice in platforma DAMAS;
 • Experienta in achizitia de capacitati ATC si experienta in activitatea de import/export/tranzit energie electrica pe pietele din Romania;
 • Cunoaterea limbii engleze – nivel mediu
Informatii loc de munca

Alte cerinte specifice postului:

 • Capacitate de comunicare;
 • Adaptabilitate la sisteme si medii de lucru diferite;
 • Abilitati de lucru in echipa;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe si atingere a  obiectivelor stabilite;
 • Constituie avantaj pentru ocuparea postului vacant detinerea de atestat (certificat) recunoscut international care sa certifice pregatirea ca trader de energie electrica.

 

Fișa Postului (responsabilități, sarcini  principale)

 • Asigura implementarea politicilor si strategiilor societatii in domeniul tranzactiilor si furnizarii de energie electrica pe piata de energie, in colaborare cu alte persoane din cadrul serviciului, directiei sau din alte servicii, conform atributiilor acestora;
 • Raspunde de pregatirea si transmiterea la conducerea societatii si la organismele de supraveghere a pietei de energie (OPCOM, ANRE, ME) a raportarilor/sintezelor cerute privind tranzactiile/furnizarea/distributia energiei electrice, asigurand in acest scop colectarea, actualizarea si mentinerea la zi a datelor  necesare de la ceilalti angajati ai directiei care desfasoara activitati legate de tranzactii, furnizare si distributie a  energiei electrice;
 • Participa la stabilirea criteriilor de contractare, la negocierea contractelor sau a actelor aditionale (inclusiv sedinte de conciliere, inaintarea si sustinerea divergentelor la Autoritatea competenta);
 • Initiaza/avizeaza acte aditionale la contracte sau protocoale legate de contracte comerciale;
 • Raspunde de accesul la exemplarele de lucru ale contractelor, actelor aditionale si protocoalelor conexe, gestionandu-le cu maxima diligenta;
 • Respecta legislatia in vigoare find responsabil in intreaga sa activitate de aplicarea corecta a normativelor in domeniu;
 • Raspunde de organizarea, intretinerea si actualizarea eficienta a bazei de date care reflecta derularea contractelor aferente tranzactiilor/furnizarii energiei electrice (cantitati de energie/servicii tranzactionate, preturi aplicate, valori facturate, incasari primite prin virament sau compensare, majorari pentru intarziere etc);
 • Asigura ca baza electronica de date sa aiba o rezerva (dublura) prin copierea documentelor pe hard separat/memorie externa, pentru a evita disparitia datelor in caz de distrugere accidentala, iar datele importante sintetice – pentru luna si an – le trece si le pastreaza pe suport hartie;
 • Raspunde de efectuarea periodica, la termenele prevazute de legislatia in vigoare, de pregatirea si transmiterea la organismele de supraveghere a pietei de energie (ANRE, ME, MFP, KPMG, FP) a datelor necesare privind tranzactiile aferente contractelor privind tranzactiile/furnizarea /distributia energiei electrice;
 • Intocmeste la cererea conducerii situatii cu extrase din baza de date privind diferite aspecte ale derularii contractelor aferente tranzactiilor/furnizarii energiei electrice;
 • Gestioneaza cu maxima atentie si rigurozitate corespondenta primita de la partenerii contractuali sau de la autoritatea competenta, operatorii de piata etc. in legatura cu derularea contractelor aferente tranzactiilor/furnizarii energiei electrice;
 • Solicita si primeste asistenta din partea altor persoane din directie sau din alte servicii, conform atributiilor acestora, pentru rezolvarea problemelor de derulare contracte si notificari zilnice;
 • Urmareste primirea inregistrarilor/masuratorilor care determina volumul efectiv al cantitatilor de energie/serviciilor livrate pe fiecare interval orar si obtine confirmarea lor de la partenerii contractuali implicati, rezolva eventualele divergente formulate de parteneri privind inregistrarile/masuratorile notificate catre partenerii contractuali;
 • Verifica facturile pentru serviciile de furnizare si distributie, mijlocite de SNN si/sau prestate de partenerii contractuali in activitatile de pe piata de energie (transport, servicii de sistem, administrarea pietei, distributie, asigurarea energiei reactive), sau facturile altor parteneri cu care SNN are contracte pe baza carora achizitioneaza energie sau servicii in vederea acordarii “Bun de plata”, avand ca referinta masuratorile/inregistrarile confirmate si prevederile contractuale, confirma corectitudinea facturilor in vederea acceptarii la plata, precizeaza pentru Departamentul Financiar Contabilitate termenele pentru efectuarea platilor. Pastreaza copii dupa facturile primite si acceptate si le depoziteaza in dosare separate;
 • Evalueaza activitatea de tranzactionare pe piata de certificate verzi in conformitate cu legislatia, secundara si cu procedurile in vigoare, aplicabile pietei de Certificate verzi;
 • Pregateste, in colaborare cu compartimentul juridic-contencios si celelalte servicii implicate, documentele necesare pentru eventuala actiune in justitie initiata in vederea obtinerii majorarilor pentru intarziere;
 • Asigura corectitudinea si completitudinea (conform documentelor primare), precum si securitatea si confidentialitatea datelor si informatiilor cuprinse in fisierele/bazele de date proprii, inclusiv actualizarea acestora;
 • Raspunde de intocmirea si actualizarea procedurilor/instructiunilor specifice activitatii postului/serviciului, stabilind interfetele cu sucursalele, celelalte compartimente din societate, cu compartimentele corespondente de la partenerii contractuali, operatorii de piata sau autoritatile de reglementare;
 • Asigura implementarea masurilor corective rezultate in urma auditurilor, controalelor de asigurare a calitatii, pentru domeniul sau specific de activitate;
 • La cererea autoritatilor, intocmeste puncte de vedere la proiectele de reglementari aplicabile domeniului sau de activitate si difuzate in faza “document de discutie” si face propuneri pentru imbunatatirea si eficientizarea activitatii, inclusiv pentru perfectionarea reglementarilor, urmarind satisfacerea intereselor societatii;
 • Participa la diverse forme de pregatire conform cu programul stabilit de societate cu avizul conducatorilor ierarhici, isi insuseste astfel metode noi de lucru, inclusiv cele privind utilizarea produselor moderne de IT;
 • Raspunde de organizarea, intretinerea si actualizarea bazei de date a arhivei Serviciului Managementul Tranzactiilor si Raportari cu toate contractele/conventiile si Deciziile ANRE aferente activitatii desfasurate de acesta. Arhiveaza in format electronic toate documentele si intocmeste in arhiva Serviciului/Directiei o baza de date cu toate informatiile necesare identificarii fiecarui document;
 • Pune la dispozitie organelor de control documentele originale sau in format electronic in cazul in care acest lucru este dispus de seful de serviciu / directorul de directie sau de Conducatorul societatii si se asigura ca acestea sunt restituite in aceeasi forma;
 • Colaboreaza permanent cu Departamentul Raportari Financiare si Buget in vederea raportarilor aferente activitatii de tranzactionare/furnizare/distributie a energiei electrice, in conformitate cu procedurile in vigoare;
 • Raspunde de intocmirea sub indrumarea sefului de serviciu sau directorului directiei, a bazei de fundamentare pentru bugetul de venituri si cheltuieli;
 • Este inlocuitorul responsabilului de notificari pe platformele de tranzactionare a energiei electrice si conlucreaza cu acesta in activitatea de ofertare.

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este data de 14.08.2018..
 2. Interviul va avea loc în perioada 21-23.08.218, de la ora 10:00 la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Proba scrisă va avea loc în data 28.08.2018, ora 10:00 la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Alte informații

- Bibliografie- ocupare post Inginer specialist

 

 1. Legea 123/2012 a energiei electrice actualizata;
 2. Codul Comercial al Pietei angro de energie electrica aprobat prin Ordin ANRE nr.25/2004, actualizat;
 3. Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali aprobat prin Ordin ANRE nr.64/2014, cu modificarile ulterioare;
 4. Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica aprobata prin Ordinul ANRE 105/2014, cu modificarile ulterioare;
 5. 78/2014 – Regulament privind modalitatile de incheiere a contractelor bilaterale de energie electrica prin licitatie extinsa si negociere continua si prin contracte de procesare, cu modificarile ulterioare;
 6. Procedura privind modalitatea de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă” ce a fost aprobată prin Avizul presedintelui ANRE nr. 33/28.08.2013, cu modificarile ulterioare;
 7. Legea societatilor comerciale;
 8. Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energieie din surse regenerabile de energie;
 9. Commision proposes new rules for consumer centred clean energy transition
 10. Energy Strategy and Energy Union – European Commission

 

LEGISLATIA/Documente disponibile pe paginile de internet:

 1. http://www.nuclearelectrica.ro/
 2. http://www.anre.ro
 3. http://www.opcom.ro
 4. http://www.transelectrica.ro
 5. http://www.acer.europa.eu
 6. http://www.acer.europa.eu/en/remit
 7. http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
 8. http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union

- Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4 – Anexa 1

- Date de contact: telefon 021/2038200, e-mail: office@nuclearelectrica.ro

 

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de Inginer  specialist – Serviciul Managementul Tranzactiilor si Raportari-Directia Tranzactii Energie Electrica”.

2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

 

 

Aplica Acum
X