Expert Achizitii Publice Specialist si respectiv, Expert Achizitii Publice Principal (2 posturi)

Titlu Expert Achizitii Publice Specialist si respectiv, Expert Achizitii Publice Principal (2 posturi)
Departament

ANUNT RECRUTARE

 

 

 1. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA SA recruteaza personal (din interiorul si din exteriorul societatii), in vederea ocuparii posturilor de Expert Achizitii Publice Specialist si respectiv, Expert Achizitii Publice Principal pentru Biroul Achizitii Servicii si Lucrari in cadrul Departamentului Achizitii, pe durata nedeterminata.

 

 1. Profilul postului

 

Cerinte minime

 • Studii superioare de lunga durata cu diploma in domeniul tehnic, economic sau juridic;
 • Experiență în domeniul achizitiilor publice de:
  • minim 3 ani pentru postul de Expert Achizitii Publice Principal
  • minim 5 ani pentru postul de Expert Achizitii Publice Specialist (*)
 • Cunoasterea temeinica a aplicatiilor din suita Microsoft Office, cunostinte temeinice de operare in Microsoft Windows si utilizare a browser-elor de internet; operarea platformei SEAP;
 • Cunoaterea limbii engleze (scris si vorbit), nivel mediu;
 • Cerințe specifice:
  • Certificat de absolvire a unui curs de Expert Achizitii publice (in ultimii 3 ani);
  • Abilitatea de a lucra independent cat si in echipa;
  • Capacitate de analiza si sinteza a informatiei;
  • Disponibilitatea de lucru in afara orelor de program;
  • Cazier judiciar fara antecedente penale.

 

Alte cerințe (care constituie avantaje pentru ocuparea postului):

 • Elaborarea documentatiei pentru minim 3 proceduri de achizitii de servicii si/sau lucrari cu o valoare mai mare de 500.000 euro, in ultimii 3 ani, in cadrul unei entitati/autoritati contractante;
 • Participarea in minim 3 comisii de evaluare in ultimul an, in cadrul unei entitati/autoritati contractante, in legatura cu achizitii de lucrari.

(*) IMPORTANT

In conditiile de mai sus, candidatii care indeplinesc, pe langa celelalte cerintele minime solicitate la cap. 2  si cerinta de minim 5 ani de experiență în domeniul achizitiilor publice, solicitata pentru postul de Expert Achizitii Publice Specialist, se pot inscrie atat pentru ocuparea acestui post cat si pentru ocuparea postului de Expert Achizitii Publice Principal, pentru acest caz fiind absolut necesar sa completeze cate o Cerere de inscriere pentru fiecare dintre cele 2 posturi si sa depuna dosarul cu documentele suport solicitate.

 

 

Informatii loc de munca

Fisa Postului (Responsabilitati, atributii si sarcini principale ale posturilor de Expert Achizitii Publice Principal si Expert Achizitii Publice Specialist)

 • Participă la organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii de lucrări și servicii pentru sediu și sucursale, ca membru/ membru de rezervă/președinte în comisiile de evaluare, numite prin decizie a directorului general al SNN SA;
 • Participă la elaborarea documentațiilor de achiziții și asigură suport în derularea corespondenței/acțiunilor referitoare la această activitate;
 • Asigură suport pentru derularea contractelor de achiziţii, verifică / intocmeşte actele adiţionale la contracte sau contractele subsecvente acordurilor cadru şi le înaintează spre verificare şefului direct .
 • Colaborează cu compartimentele tehnice şi AQ pentru a asigura introducerea in documentaţiile de atribuire a tuturor cerinţelor specifice impuse de domeniul nuclear.
 • Colaborează cu compartimentele tehnice, AQ, financiar, juridic, în soluţionarea problemelor specifice ce pot apărea în derularea procedurilor de achiziţii şi / sau în derularea contractelor.
 • Asigură suport pentru soluţionarea contestaţiilor.
 • Colaboreaza cu ceilalti angajati nominalizati pentru tinerea evidentei referitoare la   arhiva Departamentului Achizitii;
 • Asigura confidentialitatea documentelor Departamentului Achizitii;
 • Solutioneaza la termen si de calitate corespunzatoare sarcinile primite pe cale ierarhica;
 • Participa la elaborarea si actualizarea procedurilor aferente activitatii departamentului
 • Participa la cursurile de instruire si perfectionare in domeniul de activitate si aplica in practica cunostintele dobandite la cursurile la care participa, trimis de catre societate;
 • Comunica/sesizeaza sefului de birou eventuale observatii privind activitatea proprie si/sau a colectivului, propune solutii de imbunatatire a activitatii biroului, inclusiv propuneri de participare la cursuri;
 • Respecta si urmareste aplicarea in cadrul Departamentului Achizitii a principiilor, procedurilor si instructiunilor Societatii Nationale “Nuclearelectrica” SA privind activitatile de achizitii publice, in conformitate cu prevederile legislative in domeniu;
 • Are responsabilitatea  respectarii tuturor reglementarilor legale si a procedurilor societatii aplicabile pe linie de protectie a muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, protectia fizica a tuturor bunurilor si informatiilor, protectia mediului;

 

 1. Data limita de depunere/transmitere a Candidaturilor (dosarele cu Cererile de inscriere si documentele suport): 04.12.2017

 Prima proba (tip Interviu): va avea loc la sediul S. N. Nuclearelectrica SA din Str. Polona nr. 65, sector 1 Bucuresti, in data de 08.12.2017, incepand cu ora 09:00;

A doua proba (scrisa) va avea loc la sediul S. N. Nuclearelectrica SA din Str. Polona nr. 65, sector 1 Bucuresti, in data de 14.12.2017, incepand cu ora 10:00;

 

 1. Alte informatii / Anexe

 

Bibliografie;

 

 • LEGEA nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGEA nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificarile si completarile ulterioare;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 1 din 4 ianuarie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 2 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
 • INSTRUCŢIUNEA nr. 3 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale;
 • ORDINUL ANAP nr. 141 din 14 iunie 2017 privind aprobarea Metodologiei de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016;
 • NOTIFICARI ANAP
  1. Notificare 245/2016 privind utilizarea DUAE in procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica/sectoriala;
  2. Notificare 256/2016 privind intocmirea Fisei de date a achizitiei;
 • LEGEA nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 114/2011 aprobată prin Legea nr. 195/2012 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii.

 

DIRECTOR  GENERAL

 COSMIN GHITA

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ Către Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Expert Achizitii Publice Principal/Expert Achizitii Publice Specialist – DA”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

Aplica Acum
X