Expert achizitii publice (FCN Pitesti)

Titlu Expert achizitii publice (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 14.11.2018 în vederea ocupării unui post de expert achiziții publice cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Achiziții, poziţia din organigrama FCN Piteşti nr. 42/4/01.08.2018.

Cerinţe minime:

 • Studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență în domeniul tehnic, economic sau juridic;
 • Cunoștințe de legislație în domeniul achizițiilor publice;
 • Experiență în domeniul achizițiilor publice de minim 3 ani, din care minim 1 an în intervalul 2016 – 2018;
 • Certificat de absolvire a unui curs de ”Expert achiziții publice” sau similar în ultimii 3 ani;
 • Cunoștințe de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office, utilizarea browserelor de internet, precum și operarea platformei SICAP;
 • Cunoașterea limbii engleze nivel mediu (scris și vorbit);
 • Cazier judiciar fără antecedente penale;
 • Adeverinţă de la medicul de familie că nu este în evidenţă cu boli cronice sau infecto-contagioase

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Capacitate de comunicare și abilități pentru lucrul în echipă;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe;
 • Capacitate de negociere și asumare a responsabilității în exercitarea fișei postului;

Alte cerințe care constituie un avantaj: autorizări, permise, atestate care au legătură cu domeniul nuclear/achizițiilor

Informatii loc de munca

Principalele responsabilități:

 • Întocmește documentații de atribuire pentru achiziții produse, servicii și lucrări conform legislației în vigoare;
 • Aplică procedurile de atribuire pentru achizițiile repartizate începând de la inițierea acestora până la recepția finală;
 • Îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cun sunt acestea prevăzute în legislația în vigoare, etc.

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 394/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101*) din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic;

 

 

 

 

 • Instrucțiune nr. 1 din 4 ianuarie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) și art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) și a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 • Instrucțiune nr. 2 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 și art. 179 lit. a) și b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 și art. 192 lit. a) și b) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 • Instrucțiune nr. 3 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale;
 • OUG nr. 98*) din 14 decembrie 2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;
 • INCOTERMS 2010;
 • Codul Vamal cu modificările prevăzute în Legea nr. 49/24.02.2018;

 

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 05.11.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  14.11.2018, ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X